Kỳ họp thứ 3 Hội đồng Trẻ em: Học sinh đề xuất có trang thông tin điện tử riêng cho trẻ em

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>S&aacute;ng 7/7, Kỳ họp lần 3 của Hội đồng trẻ em Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; diễn ra tại Hội trường Th&agrave;nh Đo&agrave;n với sự tham dự của 50 th&agrave;nh vi&ecirc;n Hội đồng.</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><strong><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31043/5.JPG" style="height:400px; width:600px" /></strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Điều h&agrave;nh cuộc họp l&agrave; đo&agrave;n chủ tịch gồm: bạn Mai Hải Yến (Quận 6, Chủ tịch Hội đồng trẻ em TP. Hồ Ch&iacute; Minh, C&ocirc;ng d&acirc;n Trẻ ti&ecirc;u biểu TP. Hồ Ch&iacute; Minh năm 2018), bạn Đồng V&acirc;n Anh (Huyện Củ Chi) v&agrave; bạn Trương Văn Ho&agrave;i Khanh (Quận T&acirc;n B&igrave;nh) &ndash; Ph&oacute; Chủ tịch.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Kỳ họp lần 3 c&oacute; 50 đại biểu từ c&aacute;c quận huyện của Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh đến tham dự, c&ugrave;ng thảo luận xoay quanh chủ đề &ldquo;V&igrave; cuộc sống an to&agrave;n, l&agrave;nh mạnh cho trẻ em trong thế giới c&ocirc;ng nghệ số&rdquo;. Nội dung thảo luận hướng đến c&aacute;c &yacute; ch&iacute;nh: đề xuất giải ph&aacute;p cụ thể x&acirc;y dựng cuộc sống an to&agrave;n, l&agrave;nh mạnh cho trẻ em trong thế giới c&ocirc;ng nghệ số, đề xuất những giải ph&aacute;p ở c&aacute;c lĩnh vực kh&aacute;c (học tập, vui chơi, giao th&ocirc;ng, y tế,&hellip;.) nhằm n&acirc;ng cao chất lượng sống của trẻ em ở Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31043/4.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align: center;"><em>Bạn Cao Thanh Hiếu (Quận G&ograve; Vấp) đề xuất &yacute; kiến tập huấn cho phụ huynh về việc cho con sử dụng mạng x&atilde; hội​</em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tổng kết buổi họp c&oacute; 31 &yacute; kiến đ&oacute;ng g&oacute;p, trong đ&oacute; trong đ&oacute; c&oacute; 13 &yacute; kiến li&ecirc;n quan đến chủ đề ch&iacute;nh; vui chơi giải tr&iacute; c&oacute; 2 lượt, m&ocirc;i trường 1 lượt, giao th&ocirc;ng 2 &yacute; kiến, trang bị kĩ năng 2 lượt v&agrave; 9 &yacute; kiến về gi&aacute;o dục.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Hầu hết c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n đều mong muốn được tập huấn th&ecirc;m về kĩ năng sử dụng mạng x&atilde; hội để tr&aacute;nh kẻ xấu hay tiếp nhận những th&ocirc;ng tin ti&ecirc;u cực. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, nhiều &yacute; kiến đồng quan điểm về việc mong muốn c&oacute; trang th&ocirc;ng tin điện tử ri&ecirc;ng cho thiếu nhi &ndash; học sinh để cập nhật t&igrave;nh h&igrave;nh thi cử, học tập ch&iacute;nh x&aacute;c v&agrave; li&ecirc;n tục.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Bạn Thủy An (Quận B&igrave;nh Thạnh) kiến nghị c&oacute; th&ecirc;m c&aacute;c buổi học ngoại kh&oacute;a về kĩ năng sử dụng mạng x&atilde; hội chứ kh&ocirc;ng n&ecirc;n siết chặt việc sử dụng mạng x&atilde; hội, điện thoải của trẻ vị th&agrave;nh ni&ecirc;n. Bạn Cao Thanh Hiếu (Quận G&ograve; Vấp) th&igrave; cho rằng b&ecirc;n cạnh việc tập huấn cho học sinh th&igrave; n&ecirc;n tập huấn cho phụ huynh c&aacute;ch tập cho con c&aacute;i sử dụng điện thoại l&agrave;nh mạnh, an to&agrave;n v&igrave; thực trạng nhiều phụ huynh cho con sử dụng điện thoại rất sớm.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Bạn Đo&agrave;n L&ecirc; Sơn (đơn vị b&aacute;o Khăn Qu&agrave;ng Đỏ) đề xuất đến Sở Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo TP.HCM : &ldquo;Đợt thi tuyển sinh lớp 10 vừa rồi th&igrave; em c&oacute; đọc được những th&ocirc;ng tin tr&ocirc;i nổi tr&ecirc;n mạng về việc ở H&agrave; Nội cho học sinh thi tổ hợp m&ocirc;n v&agrave; c&aacute;c bạn rất hoang mang kh&ocirc;ng biết ở Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh th&igrave; thế n&agrave;o? L&uacute;c đ&oacute;, tụi em rất cần một trang th&ocirc;ng tin ch&iacute;nh thống để tham khảo.&rdquo;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Bổ sung &yacute; kiến của Sơn về trang th&ocirc;ng tin điện tử về gi&aacute;o dục, bạn Nguyễn Đức Kiệt (Quận Ph&uacute; Nhuận) mong muốn: &ldquo;Một số kiến thức tr&ecirc;n lớp ch&uacute;ng em chưa hiểu được hết v&agrave; rất cần một trang tổng hợp kiến thức từ s&aacute;ch gi&aacute;o khoa tin ch&iacute;nh thống để tự học th&ecirc;m tại nh&agrave;.&rdquo;Ngo&agrave;i ra, Đức Kiệt cũng đề xuất c&oacute; những trụ ph&aacute;t wifi miễn ph&iacute;, chất lượng tốt ở c&aacute;c tuyến đường gần trường để học sinh c&oacute; thể truy cập l&uacute;c khẩn cấp như t&igrave;m đường hay tra cứu th&ocirc;ng tin&quot;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đồng ch&iacute; Nguyễn Hồng H&agrave; (Ph&oacute; Trưởng Ban Văn h&oacute;a - X&atilde; hội, Hội đồng Nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố) ph&aacute;t biểu: &ldquo;Th&agrave;nh phố h&agrave;ng năm cũng tổ chức c&aacute;c buổi để trẻ em đối thoại với l&atilde;nh đạo th&agrave;nh phố. Qua những buổi đối thoại hay như buổi họp h&ocirc;m nay, c&aacute;c em đều c&oacute; những đ&oacute;ng g&oacute;p rất thực tế. Ban l&atilde;nh đạo th&agrave;nh phố sẽ ghi nhận v&agrave; b&aacute;o c&aacute;o với Hội đồng nh&acirc;n d&acirc;n th&agrave;nh phố v&agrave; c&aacute;c ban ng&agrave;nh li&ecirc;n quan để sớm c&oacute; giải ph&aacute;p, c&acirc;u trả lời cho vấn đề c&aacute;c em trăn trở.&rdquo;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31043/3.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align: center;"><em>Đại biểu Hội đồng Nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố Nguyễn Hồng H&agrave; ph&aacute;t biểu​</em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tại kỳ họp n&agrave;y, Hội đồng trẻ em b&igrave;nh chọn trực tiếp chủ đề kỳ họp lần 4 l&agrave; &ldquo;R&egrave;n luyện kĩ năng&rdquo;.</span></p> <table align="center" border="2" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width:500px"> <tbody> <tr> <td style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14px">Nhằm thực hiện c&oacute; hiệu quả Luật Trẻ em năm 2016; Quyết định số 1235/QĐ-TTg ng&agrave;y 03/8/2015 của Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ ph&ecirc; duyệt &ldquo;Chương tr&igrave;nh th&uacute;c đẩy quyền tham gia của trẻ em v&agrave;o c&aacute;c vấn đề về trẻ em, giai đoạn 2016 - 2020&rdquo;, m&ocirc; h&igrave;nh &ldquo;Hội đồng trẻ em&rdquo; được th&agrave;nh lập do Đo&agrave;n TNCS TP.HCM chủ tr&igrave; thực hiện v&agrave; đi v&agrave;o hoạt động từ th&aacute;ng 06/2017.&nbsp; Năm tỉnh th&agrave;nh phố: Y&ecirc;n B&aacute;i, H&agrave; Nội, Quảng Ninh, B&igrave;nh Định v&agrave; th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave; c&aacute;c đơn vị được chọn để x&acirc;y dựng v&agrave; triển khai th&iacute; điểm m&ocirc; h&igrave;nh &ldquo;Hội đồng trẻ em&rdquo; cấp tỉnh, th&agrave;nh phố giai đoạn 2017 - 2020.</span></em></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>Yến Nhi</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ V (2015 – 2020) Hội SVVN TPHCM có sự tham dự của gần 300 đại biểu, đại diện cho hơn 400.000 hội viên, sinh viên thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Từ ngày 01/12 đến ngày 15/12, mời các bạn hội viên, thanh niên thành phố tham dự các hoạt động của Hội thi quản trò "Tôi và đồng đội" lần V - 2018 diễn ra tại Nhà Văn hóa Thanh niên

Agile Việt Nam
;