Hãng phim Trẻ: “Điện ảnh trong mắt trẻ thơ” gắn với sân chơi "Hè vui an toàn - Bé hiểu giao thông"

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>&ldquo;Đi&ecirc;̣n ảnh trong mắt trẻ thơ&rdquo; l&agrave; chuỗi chương tr&igrave;nh do H&atilde;ng phim Trẻ tổ chức nhằm chăm lo, g&oacute;p phần gi&aacute;o dục, định hướng thẩm mỹ nghệ thuật cho thi&ecirc;́u nhi. Đ&acirc;y l&agrave; hoạt động đ&atilde; được tổ chức th&agrave;nh c&ocirc;ng, v&agrave; nhận được sự ủng hộ của c&aacute;c cấp l&atilde;nh đạo đạo, sự đ&oacute;n nhận tin y&ecirc;u của c&aacute;c bậc phu huynh v&agrave; đ&ocirc;ng đảo thiếu nhi từ năm 2013 đến nay.</strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31109/ca9716aa6c9f8dc1d48e.jpg" style="height:450px; width:600px" /></strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">V&agrave; trong h&egrave;, từ 12/6 - 10/8/2018, H&atilde;ng Phim Trẻ tiếp tục ph&aacute;t huy chuỗi hoạt động n&agrave;y với h&igrave;nh thức tổ chức chiếu phim lưu động, mang phim hoạt h&igrave;nh (thể loại phim gi&aacute;o dục, phim hoạt h&igrave;nh đ&atilde; chiếu rạp, phim tuy&ecirc;n truyền về An to&agrave;n giao th&ocirc;ng&hellip;), tổ chức s&acirc;n chơi s&aacute;ng tạo phục vụ miễn ph&iacute; cho 129.000 thiếu nhi sinh hoạt h&egrave; tại hệ thống các ph&ograve;ng chiếu phim 3D, trung t&acirc;m văn hóa, nhà thi&ecirc;́u nhi, khu vui chơi, thiếu nhi của c&aacute;c m&aacute;i ấm, đơn vị x&atilde; hội, con của thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n&hellip;thuộc 24 quận huyện tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP H&ocirc;̀ Chí Minh v&agrave; mở rộng đến c&aacute;c tỉnh Bến Tre, Vũng T&agrave;u, Hải Ph&ograve;ng, H&agrave; Nội.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31109/e3592d6b575eb600ef4f.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Hoạt động &ldquo;Điện ảnh trong mắt trẻ thơ&rdquo; h&egrave; 2018 kh&ocirc;ng chỉ g&oacute;p th&ecirc;m s&acirc;n chơi về lĩnh vực điện ảnh đầy m&agrave;u sắc, với nhiều hoạt động vui chơi s&aacute;ng tạo, m&agrave; n&eacute;t mới trong năm nay l&agrave; H&atilde;ng Phim Trẻ đ&atilde; phối hợp với Grab Việt Nam ph&aacute;t động chương tr&igrave;nh &quot;H&egrave; vui an to&agrave;n - B&eacute; hiểu giao th&ocirc;ng&quot;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ban tổ chức chương tr&igrave;nh đ&atilde; lồng gh&eacute;p c&aacute;c hoạt động đố vui hướng dẫn những quy tắc tham gia giao th&ocirc;ng cơ bản như: Đi đ&uacute;ng l&agrave;n đường, phần đường quy định; Nghi&ecirc;m chỉnh chấp h&agrave;nh t&iacute;n hiệu đ&egrave;n giao th&ocirc;ng; Quy định nhường đường cho người đi bộ, nhường đường cho người t&agrave;n tật, người gi&agrave;, phụ nữ c&oacute; thai v&agrave; trẻ em&hellip; Đặc biệt, cũng trong nội dung chương tr&igrave;nh, c&aacute;c B&eacute; c&ograve;n được tham gia cuộc thi &quot;Họa sĩ giao th&ocirc;ng&quot; v&agrave; phụ huynh c&oacute; thể phối hợp hỗ trợ c&aacute;c B&eacute; ho&agrave;n th&agrave;nh b&agrave;i dự thi. Giải thưởng cuộc thi trị gi&aacute; tr&ecirc;n 70 triệu đồng sẽ gi&agrave;nh cho 10 b&agrave;i thi xuất sắc nhất, c&ugrave;ng 3 tập thể tham gia t&iacute;ch cực nhất v&agrave; sẽ được trao v&agrave;o cuối T8/2018.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Chi tiết li&ecirc;n hệ: Anh Ho&agrave;ng Nam &ndash; Trưởng ph&ograve;ng Truyền th&ocirc;ng Sự kiện H&atilde;ng Phim Trẻ, 0933150388, <a href="mailto:hoangnam1503@gmail.com">hoangnam1503@gmail.com</a></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>H&Atilde;NG PHIM TRẺ</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ V (2015 – 2020) Hội SVVN TPHCM có sự tham dự của gần 300 đại biểu, đại diện cho hơn 400.000 hội viên, sinh viên thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 21-10-2018, 110 giáo dân tại Giáo xứ Sao Mai (phường 7, quận Tân Bình) được tổ chức cấp căn cước công dân (CCCD) và hỗ trợ thủ tục hành chính miễn phí.

Agile Việt Nam
;