Hãng phim Trẻ: “Điện ảnh trong mắt trẻ thơ” gắn với sân chơi "Hè vui an toàn - Bé hiểu giao thông"

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>&ldquo;Đi&ecirc;̣n ảnh trong mắt trẻ thơ&rdquo; l&agrave; chuỗi chương tr&igrave;nh do H&atilde;ng phim Trẻ tổ chức nhằm chăm lo, g&oacute;p phần gi&aacute;o dục, định hướng thẩm mỹ nghệ thuật cho thi&ecirc;́u nhi. Đ&acirc;y l&agrave; hoạt động đ&atilde; được tổ chức th&agrave;nh c&ocirc;ng, v&agrave; nhận được sự ủng hộ của c&aacute;c cấp l&atilde;nh đạo đạo, sự đ&oacute;n nhận tin y&ecirc;u của c&aacute;c bậc phu huynh v&agrave; đ&ocirc;ng đảo thiếu nhi từ năm 2013 đến nay.</strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31109/ca9716aa6c9f8dc1d48e.jpg" style="height:450px; width:600px" /></strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">V&agrave; trong h&egrave;, từ 12/6 - 10/8/2018, H&atilde;ng Phim Trẻ tiếp tục ph&aacute;t huy chuỗi hoạt động n&agrave;y với h&igrave;nh thức tổ chức chiếu phim lưu động, mang phim hoạt h&igrave;nh (thể loại phim gi&aacute;o dục, phim hoạt h&igrave;nh đ&atilde; chiếu rạp, phim tuy&ecirc;n truyền về An to&agrave;n giao th&ocirc;ng&hellip;), tổ chức s&acirc;n chơi s&aacute;ng tạo phục vụ miễn ph&iacute; cho 129.000 thiếu nhi sinh hoạt h&egrave; tại hệ thống các ph&ograve;ng chiếu phim 3D, trung t&acirc;m văn hóa, nhà thi&ecirc;́u nhi, khu vui chơi, thiếu nhi của c&aacute;c m&aacute;i ấm, đơn vị x&atilde; hội, con của thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n&hellip;thuộc 24 quận huyện tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP H&ocirc;̀ Chí Minh v&agrave; mở rộng đến c&aacute;c tỉnh Bến Tre, Vũng T&agrave;u, Hải Ph&ograve;ng, H&agrave; Nội.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31109/e3592d6b575eb600ef4f.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Hoạt động &ldquo;Điện ảnh trong mắt trẻ thơ&rdquo; h&egrave; 2018 kh&ocirc;ng chỉ g&oacute;p th&ecirc;m s&acirc;n chơi về lĩnh vực điện ảnh đầy m&agrave;u sắc, với nhiều hoạt động vui chơi s&aacute;ng tạo, m&agrave; n&eacute;t mới trong năm nay l&agrave; H&atilde;ng Phim Trẻ đ&atilde; phối hợp với Grab Việt Nam ph&aacute;t động chương tr&igrave;nh &quot;H&egrave; vui an to&agrave;n - B&eacute; hiểu giao th&ocirc;ng&quot;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ban tổ chức chương tr&igrave;nh đ&atilde; lồng gh&eacute;p c&aacute;c hoạt động đố vui hướng dẫn những quy tắc tham gia giao th&ocirc;ng cơ bản như: Đi đ&uacute;ng l&agrave;n đường, phần đường quy định; Nghi&ecirc;m chỉnh chấp h&agrave;nh t&iacute;n hiệu đ&egrave;n giao th&ocirc;ng; Quy định nhường đường cho người đi bộ, nhường đường cho người t&agrave;n tật, người gi&agrave;, phụ nữ c&oacute; thai v&agrave; trẻ em&hellip; Đặc biệt, cũng trong nội dung chương tr&igrave;nh, c&aacute;c B&eacute; c&ograve;n được tham gia cuộc thi &quot;Họa sĩ giao th&ocirc;ng&quot; v&agrave; phụ huynh c&oacute; thể phối hợp hỗ trợ c&aacute;c B&eacute; ho&agrave;n th&agrave;nh b&agrave;i dự thi. Giải thưởng cuộc thi trị gi&aacute; tr&ecirc;n 70 triệu đồng sẽ gi&agrave;nh cho 10 b&agrave;i thi xuất sắc nhất, c&ugrave;ng 3 tập thể tham gia t&iacute;ch cực nhất v&agrave; sẽ được trao v&agrave;o cuối T8/2018.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Chi tiết li&ecirc;n hệ: Anh Ho&agrave;ng Nam &ndash; Trưởng ph&ograve;ng Truyền th&ocirc;ng Sự kiện H&atilde;ng Phim Trẻ, 0933150388, <a href="mailto:hoangnam1503@gmail.com">hoangnam1503@gmail.com</a></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>H&Atilde;NG PHIM TRẺ</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;