Quận 7: Tổ chức Lễ khởi công công trình thanh niên “Ngàn hoa dâng mộ liệt sĩ”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>&ldquo;Uống nước nhớ nguồn&quot;, &ldquo;Ăn quả nhớ người trồng c&acirc;y&rdquo; l&agrave; truyền thống đạo l&yacute; nh&acirc;n &aacute;i c&oacute; từ ng&agrave;n đời của d&acirc;n tộc Việt Nam. Truyền thống tốt đẹp n&agrave;y đ&atilde; v&agrave; đang được nh&acirc;n d&acirc;n ta ph&aacute;t huy từ đời n&agrave;y sang đời kh&aacute;c, từ thế hệ n&agrave;y sang thế hệ kh&aacute;c. Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nh&agrave; B&egrave;-Quận 7, nơi đ&acirc;y lưu lại m&aacute;u xương của c&aacute;c anh h&ugrave;ng, liệt sĩ, đồng ch&iacute; v&agrave; đồng b&agrave;o đ&atilde; ng&atilde; xuống v&igrave; độc lập tự do hạnh ph&uacute;c của d&acirc;n tộc Việt Nam. Ch&iacute;nh những con người ấy đ&atilde; l&agrave;m rạng danh d&acirc;n tộc, vẻ vang giống n&ograve;i, họ hi sinh cho Tổ quốc sống m&atilde;i. Lu&ocirc;n ghi nhớ v&agrave; tri &acirc;n những tấm gương bất khuất, trung ki&ecirc;n đ&oacute; l&agrave; đạo l&yacute;, l&agrave; tr&aacute;ch nhiệm của c&aacute;c thế hệ trẻ, c&aacute;c thế hệ tương lai.&nbsp;</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhằm đẩy mạnh c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền, gi&aacute;o dục truyền thống, tinh thần tự h&agrave;o d&acirc;n tộc rộng khắp trong đo&agrave;n vi&ecirc;n, hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n v&agrave; n&acirc;ng cao tr&aacute;ch nhiệm v&agrave; vai tr&ograve; của đo&agrave;n vi&ecirc;n, hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n trong c&ocirc;ng t&aacute;c đền ơn đ&aacute;p nghĩa, uống nước nhớ nguồn. Tiếp nối truyền thống đạo l&yacute; &ldquo;Uống nước nhớ nguồn&quot;, &ldquo;Ăn quả nhớ người trồng c&acirc;y&rdquo; của d&acirc;n tộc Việt Nam; th&ocirc;ng qua c&ocirc;ng tr&igrave;nh tạo đợt sinh hoạt truyền thống kỷ niệm 71 năm Ng&agrave;y Thương binh &ndash; liệt sĩ (27/7/1947 &ndash; 27/7/2018), ch&agrave;o mừng kỷ niệm 25 năm c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; của Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh (1994-2018).</span></span>&nbsp;<span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng thời để tỏ l&ograve;ng biết ơn s&acirc;u sắc đến c&aacute;c anh h&ugrave;ng liệt sĩ,&nbsp;tại Nghĩa trang liệt sỹ Nh&agrave; B&egrave;, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n 7 đ&atilde;&nbsp;long trọng tổ chức Lễ khởi c&ocirc;ng c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n &ldquo;Ng&agrave;n hoa d&acirc;ng mộ liệt sĩ&rdquo;.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(29, 33, 41)">Với hơn 200&nbsp;bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, chiến sĩ t&igrave;nh nguyện h&egrave; đ&atilde; d&agrave;nh 1 ng&agrave;y c&ocirc;ng để lau dọn c&aacute;c ng&ocirc;i mộ, ch&acirc;m th&ecirc;m c&aacute;t v&agrave;o b&aacute;t nhang, lắp đặt b&igrave;nh hoa v&agrave; gắn hoa sen tr&ecirc;n c&aacute;c mộ Mẹ Việt Nam Anh h&ugrave;ng.</span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&ocirc;ng cuộc tri &acirc;n đ&atilde; diễn ra qua nhiều thế hệ đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n quận 7, những nghĩa trang liệt sĩ nay đ&atilde; khang trang hơn, những đ&agrave;i tưởng niệm được x&acirc;y dựng uy nghi hơn,... Tất cả những điều đ&oacute; kh&ocirc;ng chỉ n&oacute;i l&ecirc;n l&ograve;ng tri &acirc;n m&agrave; c&ograve;n nhắc nhở ch&uacute;ng ta về c&aacute;i gi&aacute; của mỗi ng&agrave;y b&igrave;nh y&ecirc;n đang sống. Bởi thế, với cuộc vận động &ldquo;Ng&agrave;n hoa d&acirc;ng mộ liệt sỹ&rdquo; diễn ra trong dịp n&agrave;y l&agrave; một sự tri &acirc;n đầy &yacute; nghĩa.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Một số h&igrave;nh ảnh:</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31117/37420827_397478064107885_40298003101122560_n.jpg" />Đ</span></span>ồng ch&iacute; <strong>Nguyễn Lưu Vĩnh Ph&uacute;</strong> &ndash; QUV, B&iacute; thư Quận đo&agrave;n ph&aacute;t biểu ph&aacute;t động khởi c&ocirc;ng c&ocirc;ng tr&igrave;nh</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31117/37641049_397476984107993_4769098219093229568_n.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31117/37608732_397478547441170_6847973088844316672_n.jpg" style="height:640px; width:960px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31117/37600770_397478884107803_2848927828357939200_n.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31117/37565506_397481964107495_4502619734876880896_n.jpg" /></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-family:open sans,sans-serif; font-size:14px">Hồ Linh - Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Quận Đo&agrave;n 7</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;