Quận 7: Tổ chức Lễ khởi công công trình thanh niên “Ngàn hoa dâng mộ liệt sĩ”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>&ldquo;Uống nước nhớ nguồn&quot;, &ldquo;Ăn quả nhớ người trồng c&acirc;y&rdquo; l&agrave; truyền thống đạo l&yacute; nh&acirc;n &aacute;i c&oacute; từ ng&agrave;n đời của d&acirc;n tộc Việt Nam. Truyền thống tốt đẹp n&agrave;y đ&atilde; v&agrave; đang được nh&acirc;n d&acirc;n ta ph&aacute;t huy từ đời n&agrave;y sang đời kh&aacute;c, từ thế hệ n&agrave;y sang thế hệ kh&aacute;c. Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nh&agrave; B&egrave;-Quận 7, nơi đ&acirc;y lưu lại m&aacute;u xương của c&aacute;c anh h&ugrave;ng, liệt sĩ, đồng ch&iacute; v&agrave; đồng b&agrave;o đ&atilde; ng&atilde; xuống v&igrave; độc lập tự do hạnh ph&uacute;c của d&acirc;n tộc Việt Nam. Ch&iacute;nh những con người ấy đ&atilde; l&agrave;m rạng danh d&acirc;n tộc, vẻ vang giống n&ograve;i, họ hi sinh cho Tổ quốc sống m&atilde;i. Lu&ocirc;n ghi nhớ v&agrave; tri &acirc;n những tấm gương bất khuất, trung ki&ecirc;n đ&oacute; l&agrave; đạo l&yacute;, l&agrave; tr&aacute;ch nhiệm của c&aacute;c thế hệ trẻ, c&aacute;c thế hệ tương lai.&nbsp;</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhằm đẩy mạnh c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền, gi&aacute;o dục truyền thống, tinh thần tự h&agrave;o d&acirc;n tộc rộng khắp trong đo&agrave;n vi&ecirc;n, hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n v&agrave; n&acirc;ng cao tr&aacute;ch nhiệm v&agrave; vai tr&ograve; của đo&agrave;n vi&ecirc;n, hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n trong c&ocirc;ng t&aacute;c đền ơn đ&aacute;p nghĩa, uống nước nhớ nguồn. Tiếp nối truyền thống đạo l&yacute; &ldquo;Uống nước nhớ nguồn&quot;, &ldquo;Ăn quả nhớ người trồng c&acirc;y&rdquo; của d&acirc;n tộc Việt Nam; th&ocirc;ng qua c&ocirc;ng tr&igrave;nh tạo đợt sinh hoạt truyền thống kỷ niệm 71 năm Ng&agrave;y Thương binh &ndash; liệt sĩ (27/7/1947 &ndash; 27/7/2018), ch&agrave;o mừng kỷ niệm 25 năm c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; của Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh (1994-2018).</span></span>&nbsp;<span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng thời để tỏ l&ograve;ng biết ơn s&acirc;u sắc đến c&aacute;c anh h&ugrave;ng liệt sĩ,&nbsp;tại Nghĩa trang liệt sỹ Nh&agrave; B&egrave;, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n 7 đ&atilde;&nbsp;long trọng tổ chức Lễ khởi c&ocirc;ng c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n &ldquo;Ng&agrave;n hoa d&acirc;ng mộ liệt sĩ&rdquo;.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(29, 33, 41)">Với hơn 200&nbsp;bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, chiến sĩ t&igrave;nh nguyện h&egrave; đ&atilde; d&agrave;nh 1 ng&agrave;y c&ocirc;ng để lau dọn c&aacute;c ng&ocirc;i mộ, ch&acirc;m th&ecirc;m c&aacute;t v&agrave;o b&aacute;t nhang, lắp đặt b&igrave;nh hoa v&agrave; gắn hoa sen tr&ecirc;n c&aacute;c mộ Mẹ Việt Nam Anh h&ugrave;ng.</span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&ocirc;ng cuộc tri &acirc;n đ&atilde; diễn ra qua nhiều thế hệ đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n quận 7, những nghĩa trang liệt sĩ nay đ&atilde; khang trang hơn, những đ&agrave;i tưởng niệm được x&acirc;y dựng uy nghi hơn,... Tất cả những điều đ&oacute; kh&ocirc;ng chỉ n&oacute;i l&ecirc;n l&ograve;ng tri &acirc;n m&agrave; c&ograve;n nhắc nhở ch&uacute;ng ta về c&aacute;i gi&aacute; của mỗi ng&agrave;y b&igrave;nh y&ecirc;n đang sống. Bởi thế, với cuộc vận động &ldquo;Ng&agrave;n hoa d&acirc;ng mộ liệt sỹ&rdquo; diễn ra trong dịp n&agrave;y l&agrave; một sự tri &acirc;n đầy &yacute; nghĩa.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Một số h&igrave;nh ảnh:</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31117/37420827_397478064107885_40298003101122560_n.jpg" />Đ</span></span>ồng ch&iacute; <strong>Nguyễn Lưu Vĩnh Ph&uacute;</strong> &ndash; QUV, B&iacute; thư Quận đo&agrave;n ph&aacute;t biểu ph&aacute;t động khởi c&ocirc;ng c&ocirc;ng tr&igrave;nh</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31117/37641049_397476984107993_4769098219093229568_n.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31117/37608732_397478547441170_6847973088844316672_n.jpg" style="height:640px; width:960px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31117/37600770_397478884107803_2848927828357939200_n.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31117/37565506_397481964107495_4502619734876880896_n.jpg" /></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-family:open sans,sans-serif; font-size:14px">Hồ Linh - Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Quận Đo&agrave;n 7</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;