Saigon Co.op: Tổ chức Hiến máu tình nguyện trên khắp các mặt trận.

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;">Nằm trong chuỗi hoạt động chiến dịch t&igrave;nh nguyện Kỳ nghỉ hồng năm 2018, Đo&agrave;n Saigon Co.op tổ chức hiến m&aacute;u t&igrave;nh nguyện ở 6 điểm tập trung tại th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; nhiều cơ sở Đo&agrave;n trực thuộc khắp c&aacute;c tỉnh th&agrave;nh.</p> <p style="text-align: justify;">&ldquo;Sẻ giọt m&aacute;u đ&agrave;o &ndash; Trao niềm hi vọng&rdquo; &ndash; th&ocirc;ng điệp n&agrave;y đ&atilde; được truyền đi rộng r&atilde;i, mạnh mẽ trong Ng&agrave;y hội thanh ni&ecirc;n Saigon Co.op hiến m&aacute;u t&igrave;nh nguyện - thu h&uacute;t được đ&ocirc;ng đảo đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n, c&aacute;n bộ nh&acirc;n vi&ecirc;n v&agrave; kh&aacute;ch h&agrave;ng tham gia hiến m&aacute;u.</p> <p style="text-align: justify;">T&iacute;nh đến ng&agrave;y 26/7/2018, đ&atilde; c&oacute; 957 người tham gia với 1082 đơn vị m&aacute;u được hiến tặng v&agrave; con số n&agrave;y sẽ tiếp tục tăng l&ecirc;n trong thời gian c&ograve;n lại của chiến dịch.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31157/hien%20mau%201.jpg" style="height:720px; width:960px" /></p> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31157/hien%20mau%202.jpg" style="height:720px; width:960px" /></p> <p style="text-align: justify;">Hiến m&aacute;u t&igrave;nh nguyện l&agrave; một trong những nghĩa cử cao đẹp m&agrave; C&aacute;n bộ nh&acirc;n vi&ecirc;n, Đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n Saigon Co.op đ&atilde;, đang v&agrave; sẽ duy tr&igrave; thực hiện để g&oacute;p phần đem lại sự sống, niềm hi vọng cho x&atilde; hội; hoạt động n&agrave;y đ&atilde; l&agrave;m cho chiến dịch Kỳ nghỉ hồng th&ecirc;m phần &yacute; nghĩa v&agrave; s&ocirc;i nổi, tạo được dấu ấn của Tuổi trẻ Saigon Co.op trong Ng&agrave;y hội chung của Tuổi trẻ th&agrave;nh phố.</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ V (2015 – 2020) Hội SVVN TPHCM có sự tham dự của gần 300 đại biểu, đại diện cho hơn 400.000 hội viên, sinh viên thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 21-10-2018, 110 giáo dân tại Giáo xứ Sao Mai (phường 7, quận Tân Bình) được tổ chức cấp căn cước công dân (CCCD) và hỗ trợ thủ tục hành chính miễn phí.

Agile Việt Nam
;