Saigon Co.op: Tổ chức Hiến máu tình nguyện trên khắp các mặt trận.

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;">Nằm trong chuỗi hoạt động chiến dịch t&igrave;nh nguyện Kỳ nghỉ hồng năm 2018, Đo&agrave;n Saigon Co.op tổ chức hiến m&aacute;u t&igrave;nh nguyện ở 6 điểm tập trung tại th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; nhiều cơ sở Đo&agrave;n trực thuộc khắp c&aacute;c tỉnh th&agrave;nh.</p> <p style="text-align: justify;">&ldquo;Sẻ giọt m&aacute;u đ&agrave;o &ndash; Trao niềm hi vọng&rdquo; &ndash; th&ocirc;ng điệp n&agrave;y đ&atilde; được truyền đi rộng r&atilde;i, mạnh mẽ trong Ng&agrave;y hội thanh ni&ecirc;n Saigon Co.op hiến m&aacute;u t&igrave;nh nguyện - thu h&uacute;t được đ&ocirc;ng đảo đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n, c&aacute;n bộ nh&acirc;n vi&ecirc;n v&agrave; kh&aacute;ch h&agrave;ng tham gia hiến m&aacute;u.</p> <p style="text-align: justify;">T&iacute;nh đến ng&agrave;y 26/7/2018, đ&atilde; c&oacute; 957 người tham gia với 1082 đơn vị m&aacute;u được hiến tặng v&agrave; con số n&agrave;y sẽ tiếp tục tăng l&ecirc;n trong thời gian c&ograve;n lại của chiến dịch.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31157/hien%20mau%201.jpg" style="height:720px; width:960px" /></p> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31157/hien%20mau%202.jpg" style="height:720px; width:960px" /></p> <p style="text-align: justify;">Hiến m&aacute;u t&igrave;nh nguyện l&agrave; một trong những nghĩa cử cao đẹp m&agrave; C&aacute;n bộ nh&acirc;n vi&ecirc;n, Đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n Saigon Co.op đ&atilde;, đang v&agrave; sẽ duy tr&igrave; thực hiện để g&oacute;p phần đem lại sự sống, niềm hi vọng cho x&atilde; hội; hoạt động n&agrave;y đ&atilde; l&agrave;m cho chiến dịch Kỳ nghỉ hồng th&ecirc;m phần &yacute; nghĩa v&agrave; s&ocirc;i nổi, tạo được dấu ấn của Tuổi trẻ Saigon Co.op trong Ng&agrave;y hội chung của Tuổi trẻ th&agrave;nh phố.</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;