Quận 7: Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ và trao đổi kinh nghiệm năm 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px"><strong>Nhằm trang bị hệ thống kiến thức l&yacute; luận, nghiệp vụ, kỹ năng c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n cho đội ngũ c&aacute;n bộ Đo&agrave;n theo hướng đ&aacute;p ứng y&ecirc;u cầu chuẩn h&oacute;a cho c&aacute;n bộ hiện nay.</strong> </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n được sự hỗ trợ của Trung t&acirc;m Bồi dưỡng ch&iacute;nh trị quận tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ v&agrave; trao đổi kinh nghiệm c&ocirc;ng t&aacute;c tổ chức x&acirc;y dựng Đo&agrave;n năm 2018 với phần tr&igrave;nh b&agrave;y v&agrave; chia sẻ s&ocirc;i nổi, nhiệt t&igrave;nh, đầy thuyết phục của B&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n l&agrave; đồng ch&iacute; Nguyễn V&otilde; Quốc Cao- UVBCH, Ph&oacute; trưởng Ban Tổ chức Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; thu h&uacute;t hơn 60 đồng ch&iacute; l&agrave; Ban Chấp h&agrave;nh 39 cơ sở Đo&agrave;n trực thuộc Quận Đo&agrave;n v&agrave; B&iacute; thư, Ph&oacute; B&iacute; thư c&aacute;c Chi đo&agrave;n trực thuộc Đo&agrave;n cơ sở trực thuộc Quận Đo&agrave;n.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31179/37995837_404164606772564_4043023517984227328_n.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Trong c&ugrave;ng ng&agrave;y, nhằm thực hiện Kế hoạch số 62/KH-ĐTN ng&agrave;y 11 th&aacute;ng 6 năm 2018 của của Ban Thường vụ Quận đo&agrave;n về triển khai đẩy mạnh học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh trong c&aacute;n bộ, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi quận 7 năm 2018. Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n được sự hỗ trợ của Trung t&acirc;m bồi dưỡng ch&iacute;nh trị quận đ&atilde; tổ chức tuy&ecirc;n truyền, học tập 02 t&aacute;c phẩm &ldquo;N&acirc;ng cao đạo đức c&aacute;ch mạng, qu&eacute;t sạch chủ nghĩa c&aacute; nh&acirc;n&rdquo; v&agrave; t&aacute;c phẩm &ldquo;Sửa đổi lối l&agrave;m việc&rdquo;; đồng thời tổ chức học tập chuy&ecirc;n đề &quot;Thực h&agrave;nh tiết kiệm chống l&atilde;ng ph&iacute; theo tư tưởng đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh&quot; trong đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Qua buổi học tập, c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n đ&atilde; hiểu hơn về gi&aacute; trị v&agrave; &yacute; nghĩa của hai t&aacute;c phẩm kinh điển n&agrave;y mang lại trong sự nghiệp x&acirc;y dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay. Ngo&agrave;i ra, qua chuy&ecirc;n đề Thực h&agrave;nh tiết kiệm chống l&atilde;ng ph&iacute; đ&atilde; gi&uacute;p đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n nhận thức s&acirc;u sắc về việc tiết kiệm, chống l&atilde;ng ph&iacute; v&agrave; xem đ&acirc;y l&agrave; một mục ti&ecirc;u phấn đấu để đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n thi đua cống hiến, r&egrave;n luyện, thử th&aacute;ch, ho&agrave;n th&agrave;nh bất cứ nhiệm vụ g&igrave; m&agrave; Đảng v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n giao ph&oacute;.</span><br /> &nbsp;</p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-family:open sans,sans-serif; font-size:14px">Hồ Linh</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ V (2015 – 2020) Hội SVVN TPHCM có sự tham dự của gần 300 đại biểu, đại diện cho hơn 400.000 hội viên, sinh viên thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 21-10-2018, 110 giáo dân tại Giáo xứ Sao Mai (phường 7, quận Tân Bình) được tổ chức cấp căn cước công dân (CCCD) và hỗ trợ thủ tục hành chính miễn phí.

Agile Việt Nam
;