Quận 7 - Kết nạp Đảng cho học sinh THPT

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Ng&agrave;y 24/7 Đảng Bộ Trường THPT Ng&ocirc; Quyền đ&atilde; kết nạp Đảng tại C&ocirc;n Đảo cho ba Học sinh l&agrave; Đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; của trường v&agrave;o Đảng Cộng Sản Việt Nam.&nbsp;</span><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">C&aacute;c em đ&atilde; đạt những th&agrave;nh t&iacute;ch tốt trong qu&aacute; tr&igrave;nh học tập v&agrave; tham gia c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n tại Đo&agrave;n trường THPT Ng&ocirc; Quyền. Gồm&nbsp;</span><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">L&ecirc; Nguyễn Khương Duy l&agrave; h</span><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">ọc sinh kh&aacute; giỏi 12 năm liền, B&iacute; thư Đo&agrave;n trường 2 năm liền năm học 2015-2016,2016-2017, Học sinh 3 t&iacute;ch cực cấp quận 2017-2018, Đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; 2 năm liền năm 2016-2017,2017-2018, B&iacute; thư Đo&agrave;n trường THPT Ng&ocirc; Quyền Quận 7 đ&atilde; tham gia t&iacute;ch cực v&agrave; ho&agrave;n th&agrave;nh tốt c&aacute;c hoạt động trong chiến dịch Hoa Phượng Đỏ năm 2016 bằng khen Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Bằng khen TW Đo&agrave;n B&iacute; thư Đo&agrave;n trường THPT Ng&ocirc; Quyền Quận 7 đ&atilde; tham gia t&iacute;ch cực v&agrave; ho&agrave;n th&agrave;nh tốt c&aacute;c hoạt động trong chiến dịch Hoa Phượng Đỏ năm 2016, Bằng Khen Tw Đo&agrave;n b&iacute; thư Đo&agrave;n trường ho&agrave;n th&agrave;nh xuất sắc nhiệm vụ c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n khu vực trường học năm 2016-2017, Bằng khen th&agrave;nh đo&agrave;n b&iacute; thư&nbsp;Đo&agrave;n trường ho&agrave;n th&agrave;nh xuất sắc nhiệm vụ c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n khu vực trường học năm 2015-2016, Giấy khen gi&aacute;m đốc Sở Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo đạt học sinh ti&ecirc;u biểu l&agrave;m theo lời B&aacute;c nh&acirc;n hội trại truyền thống 9/1 lần thứ 11 năm 2017, Bằng khen chủ tịch Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n Quận 7 B&iacute; thư Đo&agrave;n trường THPT Ng&ocirc; Quyền Quận 7 đ&atilde; tham gia t&iacute;ch cực v&agrave; ho&agrave;n th&agrave;nh tốt c&aacute;c hoạt động trong chiến dịch Hoa Phượng Đỏ năm 2016. Em Trần Bạch Tố Uy&ecirc;n 12 năm học sinh giỏi, Đo&agrave;n vi&ecirc;n Ưu t&uacute; năm 2017-2018, B&iacute; thư chi Đo&agrave;n lớp 2 năm liền k11,k12, Học sinh 3 t&iacute;ch cực cấp Th&agrave;nh Phố 2 năm liền năm 2016-2017 v&agrave; 2017-2018, Tham gia chương tr&igrave;nh giao lưu văn ho&aacute; nhật đ&oacute; Th&agrave;nh Đo&agrave;n tổ chức năm 2017. Em Phan Thị Mỹ Ch&acirc;u 12 năm học sinh giỏi, Đo&agrave;n vi&ecirc;n Ưu t&uacute; năm học 2017-2018 v&agrave; Học sinh 3 t&iacute;ch cực cấp th&agrave;nh phố 2 năm liền năm học 2016-2017,2017-2018.</span></p> <p style="text-align: justify;">Một số h&igrave;nh ảnh:</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31211/IMG_1760.JPG" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31211/IMG_1795.JPG" /></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ V (2015 – 2020) Hội SVVN TPHCM có sự tham dự của gần 300 đại biểu, đại diện cho hơn 400.000 hội viên, sinh viên thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 21-10-2018, 110 giáo dân tại Giáo xứ Sao Mai (phường 7, quận Tân Bình) được tổ chức cấp căn cước công dân (CCCD) và hỗ trợ thủ tục hành chính miễn phí.

Agile Việt Nam
;