Quận 7: “Thắp lửa truyền thống - Vững bước đến tương lai”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Với mong muốn lấy những tấm gương đầy nghị lực của c&aacute;c c&ocirc;, ch&uacute; Cựu chiến binh dấn th&acirc;n chấp nhận gian khổ, hiểm nguy theo tiếng gọi Tổ quốc, để tiếp tục khơi dậy trong thanh thiếu nhi tinh thần vượt kh&oacute;, vươn l&ecirc;n, tạo m&ocirc;i trường gi&aacute;o dục mang t&iacute;nh thực tiễn cao để định hướng cho c&aacute;c em trong việc x&aacute;c định mục ti&ecirc;u v&agrave; l&yacute; tưởng sống cho bản th&acirc;n v&agrave; x&atilde; hội; đồng thời t&ocirc;n vinh những tấm gương gi&agrave;u ước mơ, biết vượt qua ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn vươn l&ecirc;n trong cuộc sống, hỗ trợ, cổ vũ, tạo niềm tin v&agrave; đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng thanh thiếu nhi tr&ecirc;n con đường biến ước mơ th&agrave;nh hiện thực.</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Chiều ng&agrave;y 02/8/2018, tại Trường THCS Nguyễn Hữu Thọ, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n 7 phối hợp với Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh Quận tổ chức chương tr&igrave;nh Thắp s&aacute;ng ước mơ thanh thiếu nhi Quận 7, chủ đề &ldquo;Thắp lửa truyền thống - Vững bước đến tương lai&rdquo;.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Để c&ugrave;ng sống lại những gi&acirc;y ph&uacute;t h&agrave;o h&ugrave;ng của cuộc kh&aacute;ng chiến đấu tranh gian khổ, đồng thời cảm nhận được h&agrave;o kh&iacute; quyết chiến, quyết thắng, sự hy sinh cao cả của c&aacute;c thế hệ đi trước. Ban Tổ chức chương tr&igrave;nh đ&atilde;&nbsp;giao lưu với gương l&agrave; nh&acirc;n chứng lịch sử, trực tiếp tham gia v&agrave;o cuộc kh&aacute;ng chiến tr&ecirc;n mặt trận Đường 9 Nam L&agrave;o. Rời qu&acirc;n ngũ khi th&acirc;n thể kh&ocirc;ng c&ograve;n l&agrave;nh lặn, một phần xương m&aacute;u đ&atilde; h&ograve;a tan nơi chiến trường c&ugrave;ng đồng đội chiến đấu ki&ecirc;n cường viết l&ecirc;n chiến thắng vẻ vang tr&ecirc;n mặt trận đường 9 Nam L&agrave;o đi v&agrave;o sử s&aacute;ch. </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tuy sức khỏe yếu, tr&igrave;nh độ học vấn chưa cao, ho&agrave;n cảnh kinh tế kh&oacute; khăn nhưng bằng &yacute; ch&iacute; v&agrave; nghị lực, sự thay đổi ngoạn mục về tư duy v&agrave; quyết t&acirc;m của bản th&acirc;n, ch&uacute; đ&atilde; vươn l&ecirc;n tho&aacute;t ngh&egrave;o để trở th&agrave;nh doanh nh&acirc;n kh&aacute; giả c&oacute; nhiều đ&oacute;ng g&oacute;p cho x&atilde; hội, ch&uacute; c&ograve;n được vinh dự được đứng trong h&agrave;ng ngũ cựu qu&acirc;n nh&acirc;n l&agrave;m kinh tế giỏi của quận 7.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; ch&uacute; Đ&agrave;o Xu&acirc;n Q&uacute;y thương binh 2/4 - ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Hội Cựu chiến binh, th&agrave;nh vi&ecirc;n UBMTTQ phường, đại biểu HĐND phường Ph&uacute; Mỹ;&nbsp;ch&uacute; Đ&agrave;o Xu&acirc;n Q&uacute;y &ndash; nguy&ecirc;n l&agrave;&nbsp;c&aacute;n bộ tham gia cuộc kh&aacute;ng chiến chống Mỹ (đơn vị Tiểu đo&agrave;n 4, Trung đo&agrave;n 141, Sư 2). Đồng thời&nbsp;02 gương thanh thiếu nhi sẽ c&ugrave;ng giao lưu với ch&uacute; Qu&iacute; l&agrave;&nbsp;em Nguyễn Mai Trọng Ph&uacute;c- học sinh lớp 7, trường Trần Quốc Tuấn v&agrave; bạn Huỳnh Minh Thắng - B&iacute; thư chi đo&agrave;n khu phố 5, D&acirc;n qu&acirc;n tự vệ P. T&acirc;n Ph&uacute;. Qua buổi giao lưu với c&acirc;u chuyện từ nh&acirc;n chứng lịch sử kể về kh&iacute; thế h&agrave;o h&ugrave;ng của cuộc chiến đấu đ&atilde; qua v&agrave; đặc biệt với tinh thần v&agrave; nghị lực vượt kh&oacute; vươn l&ecirc;n, l&agrave; tấm gương về &yacute; ch&iacute; quyết t&acirc;m học tập, cống hiến suốt đời của người đảng vi&ecirc;n để thể thế hệ trẻ học tập v&agrave; noi theo.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trong khu&ocirc;n khổ chương tr&igrave;nh,&nbsp;Ban Thường Vụ Quận Đo&agrave;n đ&atilde; phối hợp c&ugrave;ng Ban Thường vụ Hội Cựu Chiến binh Quận ph&aacute;t động thực hiện chương tr&igrave;nh &ldquo;Tiếp sức vượt kh&oacute; 2+1&rdquo;, mỗi Đo&agrave;n phường sẽ c&ugrave;ng phối hợp với Hội CCB phường nhận đỡ đầu kinh ph&iacute; học tập, dụng cụ học tập cho 01 bạn thanh thiếu nhi kh&oacute; khăn của phường, đồng thời Đo&agrave;n phường sẽ phối hợp với c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n khu vực C&ocirc;ng nh&acirc;n lao động Quận c&ugrave;ng thực hiện chương tr&igrave;nh n&agrave;y.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Một số h&igrave;nh ảnh:</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31223/beed9397c14d2013795c.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31223/285f514f0395e2cbbb84.jpg" style="height:442px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31223/712648c71a1dfb43a20c.jpg" style="height:412px; width:600px" /></p> <p style="text-align:right"><strong>HỒ LINH</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;