Quận 7: “Thắp lửa truyền thống - Vững bước đến tương lai”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Với mong muốn lấy những tấm gương đầy nghị lực của c&aacute;c c&ocirc;, ch&uacute; Cựu chiến binh dấn th&acirc;n chấp nhận gian khổ, hiểm nguy theo tiếng gọi Tổ quốc, để tiếp tục khơi dậy trong thanh thiếu nhi tinh thần vượt kh&oacute;, vươn l&ecirc;n, tạo m&ocirc;i trường gi&aacute;o dục mang t&iacute;nh thực tiễn cao để định hướng cho c&aacute;c em trong việc x&aacute;c định mục ti&ecirc;u v&agrave; l&yacute; tưởng sống cho bản th&acirc;n v&agrave; x&atilde; hội; đồng thời t&ocirc;n vinh những tấm gương gi&agrave;u ước mơ, biết vượt qua ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn vươn l&ecirc;n trong cuộc sống, hỗ trợ, cổ vũ, tạo niềm tin v&agrave; đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng thanh thiếu nhi tr&ecirc;n con đường biến ước mơ th&agrave;nh hiện thực.</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Chiều ng&agrave;y 02/8/2018, tại Trường THCS Nguyễn Hữu Thọ, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n 7 phối hợp với Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh Quận tổ chức chương tr&igrave;nh Thắp s&aacute;ng ước mơ thanh thiếu nhi Quận 7, chủ đề &ldquo;Thắp lửa truyền thống - Vững bước đến tương lai&rdquo;.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Để c&ugrave;ng sống lại những gi&acirc;y ph&uacute;t h&agrave;o h&ugrave;ng của cuộc kh&aacute;ng chiến đấu tranh gian khổ, đồng thời cảm nhận được h&agrave;o kh&iacute; quyết chiến, quyết thắng, sự hy sinh cao cả của c&aacute;c thế hệ đi trước. Ban Tổ chức chương tr&igrave;nh đ&atilde;&nbsp;giao lưu với gương l&agrave; nh&acirc;n chứng lịch sử, trực tiếp tham gia v&agrave;o cuộc kh&aacute;ng chiến tr&ecirc;n mặt trận Đường 9 Nam L&agrave;o. Rời qu&acirc;n ngũ khi th&acirc;n thể kh&ocirc;ng c&ograve;n l&agrave;nh lặn, một phần xương m&aacute;u đ&atilde; h&ograve;a tan nơi chiến trường c&ugrave;ng đồng đội chiến đấu ki&ecirc;n cường viết l&ecirc;n chiến thắng vẻ vang tr&ecirc;n mặt trận đường 9 Nam L&agrave;o đi v&agrave;o sử s&aacute;ch. </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tuy sức khỏe yếu, tr&igrave;nh độ học vấn chưa cao, ho&agrave;n cảnh kinh tế kh&oacute; khăn nhưng bằng &yacute; ch&iacute; v&agrave; nghị lực, sự thay đổi ngoạn mục về tư duy v&agrave; quyết t&acirc;m của bản th&acirc;n, ch&uacute; đ&atilde; vươn l&ecirc;n tho&aacute;t ngh&egrave;o để trở th&agrave;nh doanh nh&acirc;n kh&aacute; giả c&oacute; nhiều đ&oacute;ng g&oacute;p cho x&atilde; hội, ch&uacute; c&ograve;n được vinh dự được đứng trong h&agrave;ng ngũ cựu qu&acirc;n nh&acirc;n l&agrave;m kinh tế giỏi của quận 7.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; ch&uacute; Đ&agrave;o Xu&acirc;n Q&uacute;y thương binh 2/4 - ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Hội Cựu chiến binh, th&agrave;nh vi&ecirc;n UBMTTQ phường, đại biểu HĐND phường Ph&uacute; Mỹ;&nbsp;ch&uacute; Đ&agrave;o Xu&acirc;n Q&uacute;y &ndash; nguy&ecirc;n l&agrave;&nbsp;c&aacute;n bộ tham gia cuộc kh&aacute;ng chiến chống Mỹ (đơn vị Tiểu đo&agrave;n 4, Trung đo&agrave;n 141, Sư 2). Đồng thời&nbsp;02 gương thanh thiếu nhi sẽ c&ugrave;ng giao lưu với ch&uacute; Qu&iacute; l&agrave;&nbsp;em Nguyễn Mai Trọng Ph&uacute;c- học sinh lớp 7, trường Trần Quốc Tuấn v&agrave; bạn Huỳnh Minh Thắng - B&iacute; thư chi đo&agrave;n khu phố 5, D&acirc;n qu&acirc;n tự vệ P. T&acirc;n Ph&uacute;. Qua buổi giao lưu với c&acirc;u chuyện từ nh&acirc;n chứng lịch sử kể về kh&iacute; thế h&agrave;o h&ugrave;ng của cuộc chiến đấu đ&atilde; qua v&agrave; đặc biệt với tinh thần v&agrave; nghị lực vượt kh&oacute; vươn l&ecirc;n, l&agrave; tấm gương về &yacute; ch&iacute; quyết t&acirc;m học tập, cống hiến suốt đời của người đảng vi&ecirc;n để thể thế hệ trẻ học tập v&agrave; noi theo.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trong khu&ocirc;n khổ chương tr&igrave;nh,&nbsp;Ban Thường Vụ Quận Đo&agrave;n đ&atilde; phối hợp c&ugrave;ng Ban Thường vụ Hội Cựu Chiến binh Quận ph&aacute;t động thực hiện chương tr&igrave;nh &ldquo;Tiếp sức vượt kh&oacute; 2+1&rdquo;, mỗi Đo&agrave;n phường sẽ c&ugrave;ng phối hợp với Hội CCB phường nhận đỡ đầu kinh ph&iacute; học tập, dụng cụ học tập cho 01 bạn thanh thiếu nhi kh&oacute; khăn của phường, đồng thời Đo&agrave;n phường sẽ phối hợp với c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n khu vực C&ocirc;ng nh&acirc;n lao động Quận c&ugrave;ng thực hiện chương tr&igrave;nh n&agrave;y.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Một số h&igrave;nh ảnh:</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31223/beed9397c14d2013795c.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31223/285f514f0395e2cbbb84.jpg" style="height:442px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31223/712648c71a1dfb43a20c.jpg" style="height:412px; width:600px" /></p> <p style="text-align:right"><strong>HỒ LINH</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;