Mời tham dự hoạt động kỷ niệm 25 năm các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size:14px">Từ chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; đầu ti&ecirc;n v&agrave;o năm 1994, đến nay phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện của Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; kh&ocirc;ng ngừng ph&aacute;t triển về số lượng v&agrave; chất lượng, trở th&agrave;nh một trong những phong tr&agrave;o ti&ecirc;u biểu của c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n, c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi Th&agrave;nh phố.&nbsp;</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Cũng từ đ&acirc;y, phong tr&agrave;o c&ograve;n lan rộng ra nhiều tỉnh th&agrave;nh, cả nước v&agrave; quốc tế, thể hiện sức sống mạnh mẽ, tập hợp v&agrave; l&agrave; m&ocirc;i trường gi&aacute;o dục, r&egrave;n luyện cho đ&ocirc;ng đảo thanh ni&ecirc;n - mang lại hiệu quả lớn, đầy &yacute; nghĩa.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Nhằm giới thiệu những kỷ niệm đẹp, những c&acirc;u chuyện gắn liền với c&aacute;c thế hệ chiến sĩ t&igrave;nh nguyện qua 25 năm, ghi lại những gi&aacute; trị v&agrave; dấu ấn đẹp trong phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện của thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n&nbsp; dự kiến tổ chức Ng&agrave;y hội Những người t&igrave;nh nguyện v&agrave; Chương tr&igrave;nh kỷ niệm 25 c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; của thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố (1994 &ndash; 2018), cụ thể như sau:</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><strong>&nbsp;1. Chương tr&igrave;nh đi bộ đồng h&agrave;nh &quot;Tiếp sức đến trường v&agrave; khai mạc Ng&agrave;y hội của những người t&igrave;nh nguyện lần thứ 12 năm 2018</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">- Thời gian: 6g30 ng&agrave;y 12/8/2018 (Chủ nhật)</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">- Địa điểm: Giao lộ đường Hoa Phượng, Trường Sa, Quận 7, quận Ph&uacute; Nhuận.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><strong>2. Chương tr&igrave;nh kỷ niệm 25 c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; của thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố (1994 &ndash; 2018)&nbsp;</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">- Thời gian: 18g30 &ndash; 21g00, ng&agrave;y 12/8/2018 (Chủ nhật).</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">- Địa điểm:&nbsp; Quảng trường La M&atilde; &ndash; C&ocirc;ng vi&ecirc;n Văn h&oacute;a Đầm Sen (Số 3 đường H&ograve;a B&igrave;nh, Phường 3, Quận 11)</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n tr&acirc;n trọng k&iacute;nh mời c&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện c&aacute;c thời kỳ, gia đ&igrave;nh nu&ocirc;i, c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n về dự chương tr&igrave;nh Hội qu&acirc;n Ng&agrave;y hội của những người t&igrave;nh nguyện năm 2018 v&agrave; chương tr&igrave;nh kỷ niệm 25 năm c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave;.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Tr&acirc;n trọng.&nbsp;</span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ V (2015 – 2020) Hội SVVN TPHCM có sự tham dự của gần 300 đại biểu, đại diện cho hơn 400.000 hội viên, sinh viên thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 21-10-2018, 110 giáo dân tại Giáo xứ Sao Mai (phường 7, quận Tân Bình) được tổ chức cấp căn cước công dân (CCCD) và hỗ trợ thủ tục hành chính miễn phí.

Agile Việt Nam
;