Mời tham dự hoạt động kỷ niệm 25 năm các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size:14px">Từ chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; đầu ti&ecirc;n v&agrave;o năm 1994, đến nay phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện của Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; kh&ocirc;ng ngừng ph&aacute;t triển về số lượng v&agrave; chất lượng, trở th&agrave;nh một trong những phong tr&agrave;o ti&ecirc;u biểu của c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n, c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi Th&agrave;nh phố.&nbsp;</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Cũng từ đ&acirc;y, phong tr&agrave;o c&ograve;n lan rộng ra nhiều tỉnh th&agrave;nh, cả nước v&agrave; quốc tế, thể hiện sức sống mạnh mẽ, tập hợp v&agrave; l&agrave; m&ocirc;i trường gi&aacute;o dục, r&egrave;n luyện cho đ&ocirc;ng đảo thanh ni&ecirc;n - mang lại hiệu quả lớn, đầy &yacute; nghĩa.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Nhằm giới thiệu những kỷ niệm đẹp, những c&acirc;u chuyện gắn liền với c&aacute;c thế hệ chiến sĩ t&igrave;nh nguyện qua 25 năm, ghi lại những gi&aacute; trị v&agrave; dấu ấn đẹp trong phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện của thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n&nbsp; dự kiến tổ chức Ng&agrave;y hội Những người t&igrave;nh nguyện v&agrave; Chương tr&igrave;nh kỷ niệm 25 c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; của thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố (1994 &ndash; 2018), cụ thể như sau:</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><strong>&nbsp;1. Chương tr&igrave;nh đi bộ đồng h&agrave;nh &quot;Tiếp sức đến trường v&agrave; khai mạc Ng&agrave;y hội của những người t&igrave;nh nguyện lần thứ 12 năm 2018</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">- Thời gian: 6g30 ng&agrave;y 12/8/2018 (Chủ nhật)</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">- Địa điểm: Giao lộ đường Hoa Phượng, Trường Sa, Quận 7, quận Ph&uacute; Nhuận.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><strong>2. Chương tr&igrave;nh kỷ niệm 25 c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; của thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố (1994 &ndash; 2018)&nbsp;</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">- Thời gian: 18g30 &ndash; 21g00, ng&agrave;y 12/8/2018 (Chủ nhật).</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">- Địa điểm:&nbsp; Quảng trường La M&atilde; &ndash; C&ocirc;ng vi&ecirc;n Văn h&oacute;a Đầm Sen (Số 3 đường H&ograve;a B&igrave;nh, Phường 3, Quận 11)</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n tr&acirc;n trọng k&iacute;nh mời c&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện c&aacute;c thời kỳ, gia đ&igrave;nh nu&ocirc;i, c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n về dự chương tr&igrave;nh Hội qu&acirc;n Ng&agrave;y hội của những người t&igrave;nh nguyện năm 2018 v&agrave; chương tr&igrave;nh kỷ niệm 25 năm c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave;.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Tr&acirc;n trọng.&nbsp;</span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;