Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên khu vực trường học trực thuộc Quận – Huyện Đoàn năm học 2017- 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>S&aacute;ng 7/8, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh vừa tổ chức Hội nghị tổng kết c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n khu vực trường học trực thuộc Quận &ndash; Huyện Đo&agrave;n năm học 2017- 2018 tại trường THPT Ph&uacute; Nhuận (quận Ph&uacute; Nhuận, TP.HCM).</strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31261/5%20(2).JPG" style="height:337px; width:600px" /></strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Hội nghị nhằm điểm lại những th&agrave;nh quả đ&atilde; đạt được v&agrave; nghi&ecirc;m t&uacute;c kiểm điểm những hạn chế của c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n khu vực trong năm học vừa qua, định hướng chương t&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c năm học 2017 &ndash; 2018. Đồng thời, tuy&ecirc;n dương, khen thưởng cho c&aacute;c tập thể đạt th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong năm học vừa qua.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tham dự hội nghị c&oacute; đồng ch&iacute; Nguyễn Việt Quế Sơn - Ph&oacute; B&iacute; thư thường trực Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố, đồng ch&iacute; Vương Thanh Liễu - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Trưởng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh Đo&agrave;n, đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Minh Hải &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, đồng ch&iacute; Nguyễn Minh &ndash; Trưởng ph&ograve;ng Ch&iacute;nh trị Tư tưởng Sở Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo TP.HCM v&agrave; đ&ocirc;ng đảo c&aacute;c đồng ch&iacute; đại diện Ban Thường vụ c&aacute;c Quận Huyện Đo&agrave;n, B&iacute; thư c&aacute;c Đo&agrave;n trường THPT, Trung t&acirc;m GDTX, B&iacute; thư chi đo&agrave;n gi&aacute;o vi&ecirc;n v&agrave; c&aacute;c đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tại hội nghị,đại diện c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n đ&atilde; chia sẻ m&ocirc; h&igrave;nh hay, giải ph&aacute;p s&aacute;ng tạo hiệu quả tại đơn vị m&igrave;nh để. Nổi bật c&oacute; chuy&ecirc;n đề &ldquo;Tiết học kỹ năng thực h&agrave;nh x&atilde; hội cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, học sinh&rdquo; của đồng ch&iacute; Nguyễn Ho&agrave;i Thu (B&iacute; thư Chi Đo&agrave;n trường THPT Quốc tế Việt &Uacute;c), giải ph&aacute;p chuỗi chuy&ecirc;n đề &ldquo;X- Change&rdquo; &ndash; ph&aacute;t huy Chi đo&agrave;n gi&aacute;o vi&ecirc;n trong trang bị kỹ năng thực h&agrave;nh x&atilde; hội v&agrave; định hướng nghề nghiệp cho học sinh lớp 10 của đồng ch&iacute; L&ecirc; Trịnh Minh Vy (B&iacute; thư Chi đo&agrave;n gi&aacute;o vi&ecirc;n tường THPT Nguyễn Huệ, quận 9) v&agrave; chuy&ecirc;n đề &ldquo;Giải ph&aacute;p b&ocirc;i dưỡng đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; v&agrave; n&acirc;ng tỉ lệ ph&aacute;t triển Đảng trong học sinh THPT&rdquo; của đồng ch&iacute; Trương Tấn Hiệp (Ph&oacute; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n 7).</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Cũng trong hội nghị, đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Minh Hải - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; b&aacute;o c&aacute;o t&oacute;m tắt về c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n trường học năm 2017 &ndash; 2018.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Theo đ&oacute;, kết quả đạt được trong năm học vừa qua cho thấy, c&aacute;c phong tr&agrave;o đ&atilde; được đầu tư hơn trong kh&acirc;u tổ chức, c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục truyền thống c&oacute; nhiều đổi mới, đặc biệt trong c&aacute;c dịp lễ lớn. Ngo&agrave;i ra, c&aacute;c hoạt động hướng nghiệp, chương t&igrave;nh &ldquo;Khi t&ocirc;i 18&rdquo;, phong tr&agrave;o tuổi trẻ s&aacute;ng tạo đ&atilde; biết dứng dụng những m&ocirc; h&igrave;nh mới, ứng dụng c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin v&agrave; mạng x&atilde; hội để ph&aacute;t huy hiệu quả. Đồng thời, năm học vừa qua l&agrave; năm học c&oacute; số lượng học sinh THPT được kết nạp Đảng lớn nhất từ trước tới nay.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tuy nhi&ecirc;n, c&aacute;c hoạt động của đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n vẫn tồn tại một số hạn chế như: c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng tư tưởng cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n chưa được quan t&acirc;m tận t&igrave;nh, chất lượng sinh hoạt đo&agrave;n vi&ecirc;n chưa được đảm bảo, nhiều hoạt động mang t&iacute;nh h&igrave;nh thức, chỉ đạo của cơ sở chưa đầy đủ, kịp thời,&hellip;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Từ những hạn chế ấy, đồng ch&iacute; Ph&oacute; B&iacute; thư cũng đưa ra một số giải ph&aacute;p để khắc phục. Cần lắng nghe, quan t&acirc;m đến nhu cầu c&aacute;c đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n, c&aacute;c bạn trẻ cũng cần t&iacute;ch cực, chủ động hơn trong mọi hoạt động. Đầu tư v&agrave; chuẩn bị tốt cho mỗi hoạt động để mỗi phong tr&agrave;o được tổ chức sẽ thực sự c&oacute; &yacute; nghĩa đối với c&aacute;c bạn trẻ.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>&Yacute; NHUNG&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ V (2015 – 2020) Hội SVVN TPHCM có sự tham dự của gần 300 đại biểu, đại diện cho hơn 400.000 hội viên, sinh viên thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 21-10-2018, 110 giáo dân tại Giáo xứ Sao Mai (phường 7, quận Tân Bình) được tổ chức cấp căn cước công dân (CCCD) và hỗ trợ thủ tục hành chính miễn phí.

Agile Việt Nam
;