Saigon Co.op tổ chức Hội trại tập huấn Cán bộ Đoàn năm 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify">Thực hiện Chương tr&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o Thanh ni&ecirc;n năm 2018, nhằm n&acirc;ng cao nghiệp vụ, kỹ năng c&ocirc;ng t&aacute;c đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n cho c&aacute;n bộ Đo&agrave;n Saigon Co.op tại cơ sở, Ban Thường vụ Đo&agrave;n Li&ecirc;n hiệp HTX Thương mại th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; tổ chức Hội trại tập huấn c&aacute;n bộ Đo&agrave;n cho gần 300 c&aacute;n bộ Đo&agrave;n trong to&agrave;n hệ thống.</p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31316/IMG_6309.JPG" style="height:800px; width:1200px" /></p> <p style="text-align:justify">Hội trại diễn ra từ ng&agrave;y 13/8 đến ng&agrave;y 15/8/2018 tại Trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng v&agrave; Khu du lịch Damb&rsquo;ri, L&acirc;m Đồng. Trong chương tr&igrave;nh tập huấn năm nay, c&aacute;n bộ Đo&agrave;n Li&ecirc;n hiệp được học tập, bồi dưỡng nhiều nội dung thiết thực, gắn liền với nghiệp vụ c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n tại cơ sở, gồm c&aacute;c nội dung như: chuy&ecirc;n đề &ldquo;C&ocirc;ng t&aacute;c kiểm tra gi&aacute;m s&aacute;t cho c&aacute;n bộ Đo&agrave;n phụ tr&aacute;ch kiểm tra gi&aacute;m s&aacute;t tại cơ sở&rdquo;, chuy&ecirc;n đề &ldquo;Kỹ năng tư duy s&aacute;ng tạo&rdquo;, Chuy&ecirc;n đề &ldquo;Thực h&agrave;nh tiết kiệm chống l&atilde;ng ph&iacute; theo tư tưởng, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo;, Chuy&ecirc;n đề &ldquo;R&egrave;n luyện t&aacute;c phong c&aacute;n bộ Đo&agrave;n s&aacute;ng tạo, tr&aacute;ch nhiệm, ti&ecirc;n phong, gương mẫu, s&acirc;u s&aacute;t cơ sở theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo; v&agrave; Chuy&ecirc;n đề &ldquo;C&ocirc;ng t&aacute;c giới thiệu đo&agrave;n vi&ecirc;n&rdquo;.</p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31316/IMG_6210.JPG" /></p> <p style="text-align:justify">B&ecirc;n cạnh c&aacute;c chuy&ecirc;n đề học tập, c&aacute;n bộ Đo&agrave;n Saigon Co.op đ&atilde; t&iacute;ch cực v&agrave; hết m&igrave;nh v&agrave;o chương tr&igrave;nh Team building v&agrave; đ&ecirc;m Gala đặc sắc, mới mẻ, thu h&uacute;t với chủ đề &ldquo;Tuổi trẻ s&aacute;ng tạo&rdquo;. Th&ocirc;ng qua c&aacute;c tr&ograve; chơi đ&oacute;, mỗi c&aacute;n bộ Đo&agrave;n đều t&iacute;ch lũy th&ecirc;m được cho bản th&acirc;n m&igrave;nh c&aacute;c kỹ năng cần thiết như kỹ năng l&agrave;m việc nh&oacute;m, kỹ năng l&atilde;nh đạo v&agrave; điều h&agrave;nh, kỹ năng tư duy s&aacute;ng tạo, kỹ năng xử l&yacute; t&igrave;nh huống&hellip;Đồng thời, c&aacute;n bộ Đo&agrave;n cả nước c&ograve;n c&oacute; cơ hội giao lưu, học hỏi, tăng cường t&igrave;nh đo&agrave;n kết, hỗ trợ gi&uacute;p đỡ lẫn nhau trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; chuy&ecirc;n m&ocirc;n tại đơn vị.</p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31316/IMG_6866.JPG" /></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31316/IMG_6801.JPG" /></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31316/IMG_6663.JPG" /></p> <p style="text-align:justify">Đặc biệt, c&aacute;n bộ Đo&agrave;n Saigon Co.op đ&atilde; được nghe đồng ch&iacute; Qu&aacute;ch Cường &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư thường trực Đảng ủy Li&ecirc;n hiệp chia sẻ những t&igrave;nh cảm d&agrave;nh cho c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, cho m&agrave;u &aacute;o xanh thanh ni&ecirc;n Saigon Co.op cũng như lời gởi gắm mỗi c&aacute;n bộ Đo&agrave;n cần &ldquo;Sống hết l&ograve;ng &ndash; L&agrave;m hết sức &ndash; Chơi hết m&igrave;nh&rdquo; để lu&ocirc;n được đội ngũ đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n y&ecirc;u thương v&agrave; tr&acirc;n trọng.</p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31316/IMG_6941.JPG" /></p> <p style="text-align:justify">Hội trại tập huấn c&aacute;n bộ Đo&agrave;n Saigon Co.op để lại ấn tượng đẹp trong mỗi c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, giống như lời chia sẻ của đồng ch&iacute; Ho&agrave;ng Phương &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Đo&agrave;n Co.opmart S&oacute;c Trăng: &ldquo;<em>Tham gia hội trại, điều l&agrave;m t&ocirc;i ấn tượng nhất l&agrave; những &aacute;nh mắt chăm ch&uacute; theo d&otilde;i v&agrave; lắng nghe khi m&agrave; từng người ph&aacute;t biểu v&agrave; tất cả mọi người ở đ&acirc;y đều thật xuất sắc, mỗi người đều r&uacute;t ra cho m&igrave;nh những kinh nghiệm v&agrave; &yacute; nghĩa rất ri&ecirc;ng. Bản th&acirc;n t&ocirc;i thấy sau chuyến đi thật &yacute; nghĩa v&agrave; bổ &iacute;ch, hi vọng những ng&agrave;y tiếp theo sẽ đem lại nhiều điều th&uacute; vị hơn nữa&rdquo;. </em>Ch&uacute;c cho phong tr&agrave;o Đo&agrave;n của c&aacute;c đơn vị ng&agrave;y c&agrave;ng vững mạnh, khẳng định được vai tr&ograve; của tổ chức Đo&agrave;n v&agrave; g&oacute;p phần v&agrave;o sự ph&aacute;t triển bền vững của đơn vị.</p> <p style="text-align:right"><strong>TỐ NHƯ.</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Diễn ra từ ngày 24/12/2015 đến 31/5/2018, Cuộc thi Văn học Tuổi 20 lần 6 do NXB Trẻ tổ chức đã nhận được 458 tác phẩm, gồm 347 truyện dài và 111 truyện ngắn (so với cuộc thi lần 5 là 328 tác phẩm), có 20 tác phẩm được chọn vào vòng chung kết.

Agile Việt Nam
;