Con em của công nhân khó khăn được tham gia hoạt động “hướng nghiệp” đặc biệt

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31323/Hanh_trinh_hong%20(65).JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Chương tr&igrave;nh H&agrave;nh tr&igrave;nh hồng đ&atilde; đưa 40 học sinh l&agrave; con em của thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n kh&oacute; khăn đến tham quan thực tế nơi đ&agrave;o tạo v&agrave; l&agrave;m việc của những ng&agrave;nh nghề đặc biệt quan trọng của th&agrave;nh phố.</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ&oacute; l&agrave; c&aacute;c em học sinh, đội vi&ecirc;n đang học tập v&agrave; sống c&ugrave;ng gia đ&igrave;nh tại huyện Nh&agrave; B&egrave;, nơi tập trung đ&ocirc;ng c&aacute;c gia đ&igrave;nh c&ocirc;ng nh&acirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn đang l&agrave;m việc ở khu c&ocirc;ng nghiệp, c&ocirc;ng ty, x&iacute; nghiệp tr&ecirc;n địa b&agrave;n huyện. 40 em đ&atilde; được tham gia chương tr&igrave;nh H&agrave;nh tr&igrave;nh hồng do Đo&agrave;n Sở Giao th&ocirc;ng Vận tải, Đo&agrave;n Tổng c&ocirc;ng ty (TCT) Saigontourist v&agrave; Đo&agrave;n TCT Samco tổ chức, đến tham quan thực tế hai địa điểm đ&agrave;o tạo v&agrave; l&agrave;m việc của những ng&agrave;nh nghề đặc biệt quan trọng của th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng 18/8, c&aacute;c em học sinh đ&atilde; được đến Trung t&acirc;m quản l&yacute; đường hầm vượt s&ocirc;ng S&agrave;i G&ograve;n, nơi vận h&agrave;nh, gi&aacute;m s&aacute;t 24/24 hoạt động giao th&ocirc;ng của hầm vượt s&ocirc;ng lớn nhất Đ&ocirc;ng Nam &Aacute;. Qua trao đổi với đội ngũ nh&acirc;n vi&ecirc;n của trung t&acirc;m, c&aacute;c em nhận thức được sự kỳ c&ocirc;ng v&agrave; vai tr&ograve; cực kỳ quan trọng của hầm vượt trong việc kết nối giao th&ocirc;ng th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31323/Hanh_trinh_hong%20(8).JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>40 con em của thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n huyện Nh&agrave; B&egrave; được tham quan ph&ograve;ng gi&aacute;m s&aacute;t v&agrave; vận h&agrave;nh hệ thống hầm vượt s&ocirc;ng S&agrave;i G&ograve;n</em></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đặc biệt, c&aacute;c em c&ograve;n được tham quan trực tiếp ph&ograve;ng điều khiển v&agrave; gi&aacute;m s&aacute;t hệ thống camera của hầm, v&agrave; quan s&aacute;t hệ thống 500 camera giao th&ocirc;ng tr&ecirc;n to&agrave;n th&agrave;nh phố l&agrave;m việc ngay trong giờ cao điểm.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31323/Hanh_trinh_hong%20(14).JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31323/Hanh_trinh_hong%20(16).JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>C&aacute;c em v&ocirc; c&ugrave;ng h&agrave;o hứng khi được quan s&aacute;t hoạt động của to&agrave;n th&agrave;nh phố qua h&agrave;ng trăm m&agrave;n h&igrave;nh camera</em></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&ugrave;ng một l&uacute;c được nh&igrave;n thấy nhịp sống năng động của to&agrave;n th&agrave;nh phố từ tr&ecirc;n cao, đồng thời được trực tiếp quan s&aacute;t c&aacute;c c&aacute;n bộ, nh&acirc;n vi&ecirc;n trung t&acirc;m l&agrave;m việc với những thiết bị điện tử hiện đại, nhiều em đ&atilde; cảm thấy v&ocirc; c&ugrave;ng h&agrave;o hứng v&agrave; ấn tượng với c&aacute;ch xử l&yacute; c&ocirc;ng việc chuy&ecirc;n nghiệp của c&aacute;c c&aacute;n bộ, nh&acirc;n vi&ecirc;n trung t&acirc;m.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cũng trong s&aacute;ng 18/8, chương tr&igrave;nh H&agrave;nh tr&igrave;nh hồng đ&atilde; đưa c&aacute;c em học sinh đến tham quan Trường Trung cấp Du lịch v&agrave; Kh&aacute;ch sạn Saigontourist, nơi đ&agrave;o tạo h&agrave;ng trăm hướng dẫn vi&ecirc;n, chuy&ecirc;n vi&ecirc;n, quản l&yacute;, đầu bếp, bartender &hellip; c&oacute; chứng chỉ quốc tế, cung cấp đội ngũ nh&acirc;n lực chuy&ecirc;n m&ocirc;n cao cho hoạt động du lịch v&agrave; dịch vụ nh&agrave; h&agrave;ng - kh&aacute;ch sạn tại th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; tr&ecirc;n cả nước.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31323/Hanh_trinh_hong%20(23).JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kh&ocirc;ng chỉ được tận mắt thưởng thức những m&agrave;n pha chế đầy nghệ thuật của chuy&ecirc;n vi&ecirc;n bartender Top 10 thế giới, quan s&aacute;t việc xếp trang tr&iacute; chiếc khăn th&agrave;nh h&igrave;nh những con vật ngộ nghĩnh, c&aacute;c em học sinh c&ograve;n được c&aacute;c anh chị học vi&ecirc;n của trường hướng dẫn l&agrave;m thử một v&agrave;i c&ocirc;ng việc. </span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31323/Hanh_trinh_hong%20(28).JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>C&aacute;c em thưởng thức tiết mục pha chế đầy nghệ thuật của Bartender Top 10 thế giới Trần Ngọc Hiếu</em></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31323/Hanh_trinh_hong%20(54).JPG" style="height:400px; width:600px" /><br /> Tham quan kh&ocirc;ng gian lớp học thiết kết kiểu ph&ograve;ng kh&aacute;ch sạn ti&ecirc;u chuẩn 3 sao&nbsp;</em></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c em nhỏ vừa t&ograve; m&ograve; vừa h&agrave;o hứng khi học&nbsp;c&aacute;ch trải giường của nh&acirc;n vi&ecirc;n kh&aacute;ch sạn, c&aacute;c bước b&agrave;y tr&iacute; dụng cụ ăn uống t&ugrave;y theo phong c&aacute;ch ẩm thực của nh&acirc;n vi&ecirc;n nh&agrave; h&agrave;ng, c&aacute;ch ứng xử của nh&acirc;n vi&ecirc;n lễ t&acirc;n, tư thế đứng, c&aacute;ch cười để thể hiện th&aacute;i độ l&agrave;m việc chuy&ecirc;n nghiệp của ng&agrave;nh dịch vụ &hellip; Đặc biệt, c&aacute;c em được quan s&aacute;t v&agrave; thực h&agrave;nh trong kh&ocirc;ng gian lớp học được thiết kế như một kh&aacute;ch sạn, nh&agrave; bếp, nh&agrave; h&agrave;ng như thật, v&agrave; l&agrave;m với những dụng cụ thật 100%.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31323/Hanh_trinh_hong%20(62).JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>Chăm ch&uacute; nghe c&aacute;c anh chị học vi&ecirc;n giới thiệu về bếp b&aacute;nh ti&ecirc;u chuẩn được thiết kế phỏng theo khu bếp&nbsp;tr&ecirc;n&nbsp;t&agrave;u du lịch&nbsp;quốc tế</em></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31323/Hanh_trinh_hong%20(65).JPG" style="height:400px; width:600px" /><br /> C&aacute;c em học sinh tham quan v&agrave; chụp ảnh lưu niệm với c&aacute;c anh chị học vi&ecirc;n ng&agrave;nh bếp đang tập luyện chế biến m&oacute;n ăn nh&agrave; h&agrave;ng&nbsp;</em></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Theo chia sẻ của c&aacute;c đơn vị tổ chức, mong muốn th&ocirc;ng qua H&agrave;nh tr&igrave;nh hồng, con em của c&aacute;c gia đ&igrave;nh c&ocirc;ng nh&acirc;n kh&oacute; khăn sẽ c&oacute; th&ecirc;m nhiều lựa chọn hơn trong việc định hướng con đường nghề nghiệp tương lai cho bản th&acirc;n mỗi em.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31323/Hanh_trinh_hong%20(80).JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>C&aacute;c em được nhận những phần qu&agrave; từ đại diện ban&nbsp;tổ chức H&agrave;nh tr&igrave;nh hồng&nbsp;</em></span></span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">ĐỨC DUY</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Diễn ra từ ngày 24/12/2015 đến 31/5/2018, Cuộc thi Văn học Tuổi 20 lần 6 do NXB Trẻ tổ chức đã nhận được 458 tác phẩm, gồm 347 truyện dài và 111 truyện ngắn (so với cuộc thi lần 5 là 328 tác phẩm), có 20 tác phẩm được chọn vào vòng chung kết.

Agile Việt Nam
;