Con em của công nhân khó khăn được tham gia hoạt động “hướng nghiệp” đặc biệt

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31323/Hanh_trinh_hong%20(65).JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Chương tr&igrave;nh H&agrave;nh tr&igrave;nh hồng đ&atilde; đưa 40 học sinh l&agrave; con em của thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n kh&oacute; khăn đến tham quan thực tế nơi đ&agrave;o tạo v&agrave; l&agrave;m việc của những ng&agrave;nh nghề đặc biệt quan trọng của th&agrave;nh phố.</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ&oacute; l&agrave; c&aacute;c em học sinh, đội vi&ecirc;n đang học tập v&agrave; sống c&ugrave;ng gia đ&igrave;nh tại huyện Nh&agrave; B&egrave;, nơi tập trung đ&ocirc;ng c&aacute;c gia đ&igrave;nh c&ocirc;ng nh&acirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn đang l&agrave;m việc ở khu c&ocirc;ng nghiệp, c&ocirc;ng ty, x&iacute; nghiệp tr&ecirc;n địa b&agrave;n huyện. 40 em đ&atilde; được tham gia chương tr&igrave;nh H&agrave;nh tr&igrave;nh hồng do Đo&agrave;n Sở Giao th&ocirc;ng Vận tải, Đo&agrave;n Tổng c&ocirc;ng ty (TCT) Saigontourist v&agrave; Đo&agrave;n TCT Samco tổ chức, đến tham quan thực tế hai địa điểm đ&agrave;o tạo v&agrave; l&agrave;m việc của những ng&agrave;nh nghề đặc biệt quan trọng của th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng 18/8, c&aacute;c em học sinh đ&atilde; được đến Trung t&acirc;m quản l&yacute; đường hầm vượt s&ocirc;ng S&agrave;i G&ograve;n, nơi vận h&agrave;nh, gi&aacute;m s&aacute;t 24/24 hoạt động giao th&ocirc;ng của hầm vượt s&ocirc;ng lớn nhất Đ&ocirc;ng Nam &Aacute;. Qua trao đổi với đội ngũ nh&acirc;n vi&ecirc;n của trung t&acirc;m, c&aacute;c em nhận thức được sự kỳ c&ocirc;ng v&agrave; vai tr&ograve; cực kỳ quan trọng của hầm vượt trong việc kết nối giao th&ocirc;ng th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31323/Hanh_trinh_hong%20(8).JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>40 con em của thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n huyện Nh&agrave; B&egrave; được tham quan ph&ograve;ng gi&aacute;m s&aacute;t v&agrave; vận h&agrave;nh hệ thống hầm vượt s&ocirc;ng S&agrave;i G&ograve;n</em></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đặc biệt, c&aacute;c em c&ograve;n được tham quan trực tiếp ph&ograve;ng điều khiển v&agrave; gi&aacute;m s&aacute;t hệ thống camera của hầm, v&agrave; quan s&aacute;t hệ thống 500 camera giao th&ocirc;ng tr&ecirc;n to&agrave;n th&agrave;nh phố l&agrave;m việc ngay trong giờ cao điểm.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31323/Hanh_trinh_hong%20(14).JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31323/Hanh_trinh_hong%20(16).JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>C&aacute;c em v&ocirc; c&ugrave;ng h&agrave;o hứng khi được quan s&aacute;t hoạt động của to&agrave;n th&agrave;nh phố qua h&agrave;ng trăm m&agrave;n h&igrave;nh camera</em></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&ugrave;ng một l&uacute;c được nh&igrave;n thấy nhịp sống năng động của to&agrave;n th&agrave;nh phố từ tr&ecirc;n cao, đồng thời được trực tiếp quan s&aacute;t c&aacute;c c&aacute;n bộ, nh&acirc;n vi&ecirc;n trung t&acirc;m l&agrave;m việc với những thiết bị điện tử hiện đại, nhiều em đ&atilde; cảm thấy v&ocirc; c&ugrave;ng h&agrave;o hứng v&agrave; ấn tượng với c&aacute;ch xử l&yacute; c&ocirc;ng việc chuy&ecirc;n nghiệp của c&aacute;c c&aacute;n bộ, nh&acirc;n vi&ecirc;n trung t&acirc;m.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cũng trong s&aacute;ng 18/8, chương tr&igrave;nh H&agrave;nh tr&igrave;nh hồng đ&atilde; đưa c&aacute;c em học sinh đến tham quan Trường Trung cấp Du lịch v&agrave; Kh&aacute;ch sạn Saigontourist, nơi đ&agrave;o tạo h&agrave;ng trăm hướng dẫn vi&ecirc;n, chuy&ecirc;n vi&ecirc;n, quản l&yacute;, đầu bếp, bartender &hellip; c&oacute; chứng chỉ quốc tế, cung cấp đội ngũ nh&acirc;n lực chuy&ecirc;n m&ocirc;n cao cho hoạt động du lịch v&agrave; dịch vụ nh&agrave; h&agrave;ng - kh&aacute;ch sạn tại th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; tr&ecirc;n cả nước.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31323/Hanh_trinh_hong%20(23).JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kh&ocirc;ng chỉ được tận mắt thưởng thức những m&agrave;n pha chế đầy nghệ thuật của chuy&ecirc;n vi&ecirc;n bartender Top 10 thế giới, quan s&aacute;t việc xếp trang tr&iacute; chiếc khăn th&agrave;nh h&igrave;nh những con vật ngộ nghĩnh, c&aacute;c em học sinh c&ograve;n được c&aacute;c anh chị học vi&ecirc;n của trường hướng dẫn l&agrave;m thử một v&agrave;i c&ocirc;ng việc. </span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31323/Hanh_trinh_hong%20(28).JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>C&aacute;c em thưởng thức tiết mục pha chế đầy nghệ thuật của Bartender Top 10 thế giới Trần Ngọc Hiếu</em></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31323/Hanh_trinh_hong%20(54).JPG" style="height:400px; width:600px" /><br /> Tham quan kh&ocirc;ng gian lớp học thiết kết kiểu ph&ograve;ng kh&aacute;ch sạn ti&ecirc;u chuẩn 3 sao&nbsp;</em></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c em nhỏ vừa t&ograve; m&ograve; vừa h&agrave;o hứng khi học&nbsp;c&aacute;ch trải giường của nh&acirc;n vi&ecirc;n kh&aacute;ch sạn, c&aacute;c bước b&agrave;y tr&iacute; dụng cụ ăn uống t&ugrave;y theo phong c&aacute;ch ẩm thực của nh&acirc;n vi&ecirc;n nh&agrave; h&agrave;ng, c&aacute;ch ứng xử của nh&acirc;n vi&ecirc;n lễ t&acirc;n, tư thế đứng, c&aacute;ch cười để thể hiện th&aacute;i độ l&agrave;m việc chuy&ecirc;n nghiệp của ng&agrave;nh dịch vụ &hellip; Đặc biệt, c&aacute;c em được quan s&aacute;t v&agrave; thực h&agrave;nh trong kh&ocirc;ng gian lớp học được thiết kế như một kh&aacute;ch sạn, nh&agrave; bếp, nh&agrave; h&agrave;ng như thật, v&agrave; l&agrave;m với những dụng cụ thật 100%.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31323/Hanh_trinh_hong%20(62).JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>Chăm ch&uacute; nghe c&aacute;c anh chị học vi&ecirc;n giới thiệu về bếp b&aacute;nh ti&ecirc;u chuẩn được thiết kế phỏng theo khu bếp&nbsp;tr&ecirc;n&nbsp;t&agrave;u du lịch&nbsp;quốc tế</em></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31323/Hanh_trinh_hong%20(65).JPG" style="height:400px; width:600px" /><br /> C&aacute;c em học sinh tham quan v&agrave; chụp ảnh lưu niệm với c&aacute;c anh chị học vi&ecirc;n ng&agrave;nh bếp đang tập luyện chế biến m&oacute;n ăn nh&agrave; h&agrave;ng&nbsp;</em></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Theo chia sẻ của c&aacute;c đơn vị tổ chức, mong muốn th&ocirc;ng qua H&agrave;nh tr&igrave;nh hồng, con em của c&aacute;c gia đ&igrave;nh c&ocirc;ng nh&acirc;n kh&oacute; khăn sẽ c&oacute; th&ecirc;m nhiều lựa chọn hơn trong việc định hướng con đường nghề nghiệp tương lai cho bản th&acirc;n mỗi em.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31323/Hanh_trinh_hong%20(80).JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>C&aacute;c em được nhận những phần qu&agrave; từ đại diện ban&nbsp;tổ chức H&agrave;nh tr&igrave;nh hồng&nbsp;</em></span></span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">ĐỨC DUY</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tối 19/10, vòng chung kết và trao giải liên hoan các nhóm văn nghệ tuyên truyền năm 2019 do Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tổ chức vừa diễn ra tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1).

Agile Việt Nam
;