Công bố thành lập Hội đồng đội Thành phố và Hội đồng huấn luyện giai đoạn 2018 - 2022

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31337/DSC_0190.JPG" style="height:346px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>23 th&agrave;nh vi&ecirc;n Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố v&agrave; 25 huấn luyện vi&ecirc;n c&ocirc;ng t&aacute;c Đội của&nbsp;Hội đồng huấn luyện Th&agrave;nh phố giai đoạn 2018 - 2022 đ&atilde; ch&iacute;nh thức ra mắt trong Hội nghị c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi giai đoạn 2018 - 2022&nbsp;</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội nghị&nbsp;diễn ra s&aacute;ng 23/8 tại Nh&agrave; Thiếu nhi TP,&nbsp;nhằm đ&aacute;nh gi&aacute; c&aacute;c kết quả đ&atilde; đạt được v&agrave; c&aacute;c vấn đề trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi Th&agrave;nh phố chưa được giải quyết dứt điểm trong giai đoạn 2013 &ndash; 2017.&nbsp;B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, hội nghị đ&atilde; đề ra phương hướng c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi trong giai đoạn 2018 - 2022. Trong hội nghị cũng&nbsp;đ&atilde;&nbsp;c&ocirc;ng bố quyết định c&ocirc;ng nhận ủy vi&ecirc;n Hội Đồng đội Th&agrave;nh phố v&agrave; Hội đồng huấn luyện Th&agrave;nh phố giai đoạn 2018 &ndash; 2022.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31337/DSC_0062.JPG" style="height:401px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Hội nghị diễn ra s&aacute;ng 23/8 tại Nh&agrave; Thiếu nhi Th&agrave;nh phố với hơn 500 đại biểu&nbsp;tham dự</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Những th&agrave;nh quả đ&atilde; đạt được</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại&nbsp;hội nghị, đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố, đ&atilde; b&aacute;o c&aacute;o tổng kết c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi Th&agrave;nh phố giai đoạn giai đoạn 2013 &ndash; 2017. Theo đ&oacute;, trong giai đoạn vừa qua, C&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi đ&atilde; đạt được nhiều kết quả t&iacute;ch cực.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cụ thể c&oacute; 4 chương tr&igrave;nh nằm trong phong tr&agrave;o &ldquo;Thiếu nhi th&agrave;nh phố l&agrave;m theo 5 điều B&aacute;c Hồ dạy&rdquo; đạt kết quả, bao gồm: Chương tr&igrave;nh &ldquo;Tự h&agrave;o truyền thống &ndash; Tiếp bước cha anh&rdquo;, chương tr&igrave;nh &ldquo;Học tập s&aacute;ng tạo &ndash; Vươn tới tương lai&rdquo;, chương tr&igrave;nh &ldquo;R&egrave;n luyện chăm ngoan &ndash; Thiếu nhi sẵn s&agrave;ng&rdquo; v&agrave; chương tr&igrave;nh &ldquo;L&agrave;m ng&agrave;n việc tốt - Hoa thơm d&acirc;ng B&aacute;c&rdquo;.Với mỗi chương tr&igrave;nh, c&aacute;c Đội vi&ecirc;n đ&atilde; được chủ động trải nghiệm, kh&aacute;m ph&aacute; c&aacute;c hoạt động thực tiễn. Mỗi hoạt động kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; s&acirc;n chơi m&agrave; c&ograve;n lồng gh&eacute;p yếu tố gi&aacute;o dục, qua&nbsp;đ&oacute; gi&uacute;p c&aacute;c em r&egrave;n luyện đạo đức, tinh thần tương thần tương &aacute;i, t&igrave;nh y&ecirc;u qu&ecirc; hương đất nước, tinh thần đo&agrave;n kết b&egrave; bạn.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Một số hoạt động cụ thể đạt hiệu quả trong 4 chương t&igrave;nh n&oacute;i tr&ecirc;n như: Đội vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố thực hiện chương tr&igrave;nh &ldquo;Măng non sẵn s&agrave;ng v&igrave; biển đảo qu&ecirc; hương&rdquo; với c&aacute;c hoạt động nu&ocirc;i heo đất v&igrave; biển đảo, thăm tặng qu&agrave; c&aacute;c ch&uacute; bộ đội hải qu&acirc;n,&hellip; Chương tr&igrave;nh &nbsp;&ldquo;Nụ cười hồng&rdquo; gi&uacute;p đỡ đội vi&ecirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn c&oacute; điều kiện đến lớp. Hoạt động giao lưu của c&aacute;c C&acirc;u lạc bộ, đội nh&oacute;m với c&aacute;c s&acirc;n chơi bổ &iacute;ch như: Hội thi Hướng dẫn vi&ecirc;n du lịch nh&iacute;, h&ugrave;ng biện tiếng Anh, thuyết tr&igrave;nh t&igrave;m hiểu văn h&oacute;a c&aacute;c d&acirc;n tộc, cộng đồng ASEAN&nbsp;&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31337/DSC_0109.JPG" style="height:401px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>Chủ tịch Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố - đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương tr&igrave;nh b&agrave;y&nbsp;c&aacute;c kết quả của giai đoạn 2013 - 2017</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Song song đ&oacute;, hoạt động bảo vệ, chăm s&oacute;c, gi&aacute;o dục thiếu nhi, c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng Đội trong 5 năm vừa qua&nbsp;cũng đem đến&nbsp;những hiệu quả t&iacute;ch cực với những hoạt động cụ thể, ng&agrave;y c&agrave;ng đầu tư hơn. Ngo&agrave;i ra, để mỗi chương tr&igrave;nh, hoạt động của thiếu nhi đạt hiệu quả, đội ngũ phụ tr&aacute;ch Đội đ&atilde; tiếp tục thực hiện tốt&nbsp;vai tr&ograve; l&agrave;m người hướng dẫn v&agrave; ph&aacute;t triển hoạt động tại c&aacute;c trường học. Do đ&oacute;, giai đoạn qua, việc n&acirc;ng cao chất lượng đội ngũ phụ tr&aacute;ch Đội v&agrave; hoạt động Hội đồng Đội cũng được đẩy mạnh với nhiều lớp học, lớp tập huấn, c&aacute;c hội thi, ng&agrave;y hội về C&ocirc;ng t&aacute;c Đội&nbsp;với nội dung ng&agrave;y c&agrave;ng được đổi mới, gắn chặt với sự chuyển biến của c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục học sinh v&agrave; sự thay đổi rất nhanh của x&atilde; hội.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Tại Hội nghị, đồng ch&iacute; Nguyễn Ngọc Lương - B&iacute; thư BCH Trung ương Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương đ&atilde; khẳng định những kết quả đ&oacute; l&agrave; sự nỗ lực đ&aacute;ng ghi nhận của Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31337/DSC_0091.JPG" style="height:401px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Nguyễn Ngọc Lương - B&iacute; thư BCH Trung ương Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương ph&aacute;t biểu tại hội nghị</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;C&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi của TP Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; c&oacute; nhiều bước ph&aacute;t triển, thực sự l&agrave; l&aacute; cờ đấu trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đội của c&aacute; nước. Mỗi hoạt động đều được triển khai to&agrave;n diện, mạng đậm dấu ấn ri&ecirc;ng của Th&agrave;nh phố, ph&aacute;t huy tốt hệ thống nh&agrave; thiếu nhi c&aacute;c cấp&rdquo;. Đồng ch&iacute; cũng nhấn mạnh về sự chủ động, tinh thần t&iacute;ch cực trong triển khai hoạt động của to&agrave;n thể Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố&nbsp;nhiệm kỳ 2013 - 2017</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Cụ thể h&oacute;a hơn nữa c&aacute;c hoạt động</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Triển khai kế hoạch trong giai đoạn 2018 - 2022,&nbsp;đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương nhấn mạnh đến việc mỗi hoạt động, phong tr&agrave;o đều&nbsp;sẽ được x&acirc;y dựng nội dung hoạt động&nbsp;c&oacute; trọng t&acirc;m ri&ecirc;ng v&agrave; c&oacute; giải ph&aacute;p cụ thể để ph&aacute;t huy điểm mạnh, &nbsp;khắc phục điểm yếu của giai đoạn qua.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;L&agrave;m sao để mỗi chương tr&igrave;nh hoạt động đều được sự đ&oacute;n nhận của nhiều thiếu nhi, đạt hiệu quả cao trong cả c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục v&agrave; cả vui chơi cho c&aacute;c em&nbsp;?&rdquo; - đồng ch&iacute; Thanh Phương nhấn mạnh với Hội đồng Đội TP n&oacute;i chung v&agrave; c&aacute;c thầy c&ocirc; phụ tr&aacute;ch Đội n&oacute;i ri&ecirc;ng. Đ&oacute; l&agrave; sự cụ thể h&oacute;a kh&ocirc;ng chỉ trong mỗi hoạt động,&nbsp;m&agrave; c&ograve;n l&agrave;&nbsp;sự đầu tư trong mỗi chương t&igrave;nh được tổ chức. Đồng thời, hiệu quả c&ograve;n đến từ c&aacute;n bộ Đội, Chỉ huy Đội từ c&aacute;c cơ sở. Những yếu tố n&agrave;y đều cần được quan t&acirc;m v&agrave; đầu tư nhiều hơn. Những phong tr&agrave;o, hội thi, lớp tập huấn đ&atilde; đạt hiệu sẽ tiếp tục thực hiện.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31337/572A1816.JPG" style="height:430px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>C&aacute;c em học sinh h&agrave;o hứng&nbsp;tham gia Hội thi nghi thức Đội to&agrave;n th&agrave;nh v&agrave;o th&aacute;ng 4/2018</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31337/IMG_5277.JPG" style="height:400px; width:600px" /><br /> Một m&agrave;n biểu diễn trống k&egrave;n rất &quot;ph&aacute; c&aacute;ch&quot; thể hiện sự tự do s&aacute;ng tạo của c&aacute;c em học sinh tại Li&ecirc;n hoan &quot;Tiếng k&egrave;n Đội ta&quot; to&agrave;n th&agrave;nh năm 2018</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31337/572A8418.JPG" style="height:423px; width:600px" /><br /> Trong Ng&agrave;y hội đội vi&ecirc;n, c&aacute;c s&acirc;n chơi khoa học vui lu&ocirc;n thu h&uacute;t rất đ&ocirc;ng c&aacute;c em đội vi&ecirc;n đến xem v&agrave; tự l&agrave;m những th&iacute; nghiệm khoa học &quot;si&ecirc;u&quot; ấn tượng</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31337/GGTN%20(27).JPG" style="height:414px; width:600px" /><br /> Chương tr&igrave;nh &quot;L&atilde;nh đạo th&agrave;nh phố gặp gỡ thiếu nhi&quot; diễn ra v&agrave;o mỗi dịp đầu năm mới được trung ương v&agrave; l&atilde;nh đạo th&agrave;nh phố đ&aacute;nh gi&aacute; rất cao khi được trực tiếp lắng nghe những t&acirc;m tư, nguyện vọng của ch&iacute;nh mỗi em đội vi&ecirc;n ti&ecirc;u biểu&nbsp;đại diện cho h&agrave;ng vạn đội vi&ecirc;n v&agrave;&nbsp;thiếu nhi th&agrave;nh phố</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31337/DSC_0986.JPG" style="height:400px; width:600px" /></em></span><br /> <em>Để gi&uacute;p c&aacute;c em đội vi&ecirc;n t&igrave;m hiểu về hoạt động của c&aacute;c lực lượng qu&acirc;n đội bảo vệ bi&ecirc;n giới, Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố đ&atilde; tổ chức nhiều chuyến H&agrave;nh tr&igrave;nh măng non sẵn s&agrave;ng v&igrave; bi&ecirc;n giới, biển, đảo d&agrave;nh cho h&agrave;ng trăm em đội vi&ecirc;n ti&ecirc;u biểu, diễn ra tại nhiều đơn vị qu&acirc;n đội</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Những nội dung c&ograve;n thiếu t&iacute;nh thực tế, chưa thu h&uacute;t sẽ được đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động để mang lại hiệu quả hơn như: ph&aacute;t động học sinh &ldquo;N&oacute;i lời hay l&agrave;m việc tốt&rdquo; ngay tại lớp, tại nh&agrave; v&agrave; cả nơi c&ocirc;ng cộng, đầu tư c&aacute;c giải ph&aacute;p bồi dưỡng, chăm lo v&agrave; gi&aacute;o dục đối với thiếu nhi chưa ngoan,&hellip; Để mỗi chương tr&igrave;nh kh&ocirc;ng c&ograve;n mang t&iacute;nh l&yacute; thuyết m&agrave; đi v&agrave;o thực tiễn cuộc sống của ch&iacute;nh mỗi&nbsp;em&nbsp;học sinh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Khẳng định những th&agrave;nh quả đạt được trong giai đoạn qua, song đồng ch&iacute; Nguyễn Ngọc Lương cũng nhấn mạnh những điểm cần lưu &yacute; để C&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o Thiếu nhi đạt hiệu quả hơn trong thời gian tới. Hội đồng Đội Trung ương rất&nbsp;kỳ vọng TP. Hồ Ch&iacute; Minh sẽ tiếp tục&nbsp;l&agrave; đơn vị dẫn đầu trong C&ocirc;ng t&aacute;c Đội của Hội đồng Đội Trung ương, c&oacute; nhiều s&aacute;ng tạo, đổi mới, hỗ trợ Hội đồng Đội c&aacute;c tỉnh th&agrave;nh kh&aacute;c.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại hội nghị, đồng ch&iacute; Nguyễn Việt Quế Sơn - Ph&oacute; B&iacute; thư thường trực Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n VN TP v&agrave; đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương đ&atilde; k&yacute; kết </span></span><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">&nbsp;Kế hoạch li&ecirc;n tịch chương tr&igrave;nh Hội Sinh vi&ecirc;n c&aacute;c trường Đại học &ndash; Cao đẳng nhận hỗ trợ, định hướng nghề nghiệp v&agrave; n&acirc;ng cao chất lượng hoạt động c&aacute;c c&acirc;u lạc bộ, đội nh&oacute;m tại c&aacute;c li&ecirc;n đội Tr</span><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">ung học cơ sở tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố. </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31337/DSC_0143.JPG" style="height:419px; width:600px" /></span><br /> <span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Nguyễn Việt Quế Sơn v&agrave; đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương k&yacute; kết&nbsp;</span><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif">&nbsp;Kế hoạch li&ecirc;n tịch giữa Hội SVVN TP với Hội đồng Đội TP giai đoạn 2018 - 2022</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Hội nghị&nbsp;</span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">cũng đ&atilde; ra mắt c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n của Hội Đồng đội Th&agrave;nh phố v&agrave; Hội đồng Huấn luyện Th&agrave;nh phố giai đoạn 2018 - 2022.&nbsp;Theo đ&oacute;, Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố c&oacute; 23 th&agrave;nh&nbsp;vi&ecirc;n, Hội đồng Huấn luyện c&oacute; 25 th&agrave;nh&nbsp;vi&ecirc;n. Đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương tiếp tục giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố, hai đồng ch&iacute; Nguyễn Ngọc Nhung v&agrave; đồng ch&iacute; Trần Ngọc Sơn l&agrave;&nbsp;Ph&oacute; Chủ tịch.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31337/DSC_0128.JPG" style="height:391px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố giai đoạn 2018 - 2022</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31337/DSC_0140.JPG" style="height:391px; width:600px" /><br /> Hội đồng Huấn luyện Th&agrave;nh phố giai đoạn 2018 - 2022</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ghi nhận sự nỗ lực v&agrave; đ&oacute;ng g&oacute;p của Hội đồng Đội thời gian qua, l&atilde;nh đạo th&agrave;nh phố c&ugrave;ng Trung ương Đo&agrave;n v&agrave; Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; trao tặng bằng khen cho c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n tập thể c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi giai đoạn 2013 &ndash; 2017.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31337/DSC_0166.JPG" style="height:419px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31337/DSC_0169.JPG" style="height:401px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31337/DSC_0179.JPG" style="height:401px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>Đồng ch&iacute; Nguyễn Ngọc Lương - B&iacute; thư BCH&nbsp;Trung ương Đo&agrave;n, đồng ch&iacute; Nguyễn Hữu Hiệp - Trưởng Ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy, đồng ch&iacute; Nguyễn Việt Quế Sơn - Ph&oacute; B&iacute; thư thường trực Th&agrave;nh Đo&agrave;n trao tặng bằng khen cho c&aacute;c tập thể v&agrave; c&aacute;&nbsp;nh&acirc;n xuất sắc trong giai đoạn 2013 - 2017</em></span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">ĐỨC DUY - &Yacute; NHUNG</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 20.01 vừa, qua tại Lễ phát động đợt thi đua trong tuổi trẻ cả nước với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), gắn với phát động “Năm Thanh niên tình nguyện” 2019, đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã có bài phát biểu quan trọng,

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 20.01, Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Chương trình thăm và tặng quà cho gia đình chính sách có công với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh trong thời kỳ kháng chiến chống Mĩ tại xã Phú An và xã An Tây của huyện Bến Cát (Tỉnh Bình Dương).

Agile Việt Nam
;