“Lễ cưới trong mơ” của 100 đôi vợ chồng thanh niên công nhân khó khăn

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31360/DSC_0183.JPG" style="height:392px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Cuộc sống mưu sinh v&agrave; những khiếm khuyết cơ thể những tưởng đ&atilde; kh&ocirc;ng cho họ cơ hội tổ chức một lễ cưới đ&agrave;ng ho&agrave;ng. Nhưng lễ cưới m&agrave; họ từng chỉ d&aacute;m mơ ước đ&atilde; trở th&agrave;nh hiện thực v&agrave;o Ng&agrave;y Quốc Kh&aacute;nh 2/9</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;Tết Độc Lập&rdquo; lần thứ 73 năm nay tiếp tục trở th&agrave;nh ng&agrave;y hạnh ph&uacute;c của c&aacute;c cặp đ&ocirc;i thanh ni&ecirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn của th&agrave;nh phố. 100 đ&ocirc;i vợ chồng trẻ l&agrave; thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n đến từ rất nhiều th&agrave;nh phần trong x&atilde; hội: c&ocirc;ng nh&acirc;n, vi&ecirc;n chức, chiến sĩ, người lao động tự do, người bị khiếm khuyết &hellip; v&agrave; đều c&oacute; chung một nỗi niềm l&agrave; kh&ocirc;ng d&aacute;m tổ chức một đ&aacute;m cưới d&ugrave; l&agrave; giản dị như bao người, v&igrave; cuộc sống mưu sinh c&ograve;n qu&aacute; nhiều nỗi lo toan.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhưng Ng&agrave;y Quốc Kh&aacute;nh 2/9 năm nay đ&atilde; ch&iacute;nh thức trở th&agrave;nh một ng&agrave;y kỉ niệm sẽ đi suốt cuộc đời của họ: Ng&agrave;y tổ chức đ&aacute;m cưới. V&agrave; đ&oacute; cũng l&agrave; ng&agrave;y kỉ niệm chung của 200 c&ocirc; d&acirc;u, ch&uacute; rể được tham dự &ldquo;Lễ cưới tập thể&rdquo; lần thứ 11 năm 2018 v&agrave; h&agrave;ng ng&agrave;n đ&ocirc;i vợ chồng đ&atilde; từng tham c&aacute;c năm trước. Đ&acirc;y l&agrave; hoạt động đặc sắc v&agrave; cực k&igrave; &yacute; nghĩa do Trung t&acirc;m hỗ trợ thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n tổ chức v&agrave;o đ&uacute;ng dịp mừng Ng&agrave;y Quốc Kh&aacute;nh 2/9 hằng năm.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31360/DSC_0009.JPG" style="height:402px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>100 đ&ocirc;i vợ chồng tham dự &quot;Lễ cưới tập thể&quot; lần thứ 11 năm 2018&nbsp;</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong trang phục &aacute;o d&agrave;i, khăn đ&oacute;ng truyền thống c&ugrave;ng b&oacute; hoa cưới được kết từ nhiều nụ sen hồng, 100 đ&ocirc;i uy&ecirc;n ương đ&atilde; c&ugrave;ng nhau diễu h&agrave;nh bằng xe đạp điện qua nhiều con đường đẹp ở trung t&acirc;m th&agrave;nh phố, để lan tỏa h&igrave;nh ảnh của một n&eacute;t văn h&oacute;a vừa truyền thống vừa hiện đại đến người d&acirc;n th&agrave;nh phố. Rạng rỡ trong &aacute;nh nắng sớm, nụ cười v&agrave; sự duy&ecirc;n d&aacute;ng của c&aacute;c đ&ocirc;i vợ chồng khi diễu h&agrave;nh qua những tuyến đường đ&atilde; thu h&uacute;t đ&ocirc;ng đảo người d&acirc;n d&otilde;i theo v&agrave; ch&uacute;c ph&uacute;c cho c&aacute;c cặp đ&ocirc;i.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31360/DSC_0015.JPG" style="height:401px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31360/DSC_0019.JPG" style="height:401px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Rất nhiều khoảnh khắc của t&igrave;nh y&ecirc;u v&agrave; niềm hạnh ph&uacute;c trong ng&agrave;y cưới của những đ&ocirc;i bạn trẻ c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31360/DSC_0014.JPG" style="height:401px; width:600px" /></em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31360/DSC_0072.JPG" style="height:401px; width:600px" /><br /> V&agrave; c&ugrave;ng nhau tạo n&ecirc;n một đo&agrave;n &quot;rước d&acirc;u&quot; rất đặc sắc tr&ecirc;n những cung đường đẹp của th&agrave;nh phố</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">L&agrave; nghi thức mang &yacute; nghĩa &ldquo;uống nước nhớ nguồn&rdquo;, c&aacute;c c&ocirc; d&acirc;u v&agrave; ch&uacute; rể đ&atilde; đến d&acirc;ng hương chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; d&acirc;ng lẵng hoa, đặt h&agrave;ng trăm c&aacute;nh hoa sen trước tượng đ&agrave;i &ldquo;B&aacute;c Hồ với thiếu nhi&rdquo; tại Nh&agrave; Thiếu Nhi Th&agrave;nh phố, b&agrave;y tỏ l&ograve;ng tri &acirc;n đến sự l&atilde;nh đạo s&aacute;ng suốt của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Đảng Cộng sản Việt Nam đ&atilde; dẫn lối cho to&agrave;n d&acirc;n tộc đấu tranh gi&agrave;nh được độc lập, tự do, x&acirc;y dựng cuộc sống ấm no hạnh ph&uacute;c cho nh&acirc;n d&acirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31360/DSC_0041.JPG" style="height:401px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31360/DSC_0068.JPG" style="height:401px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>D&acirc;ng hoa v&agrave; l&agrave;m lễ tri &acirc;n trước tượng đ&agrave;i &quot;B&aacute;c Hồ với thiếu nhi&quot; tại Nh&agrave; Thiếu nhi Th&agrave;nh phố</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại đ&acirc;y c&aacute;c cặp đ&ocirc;i đ&atilde; được nhận huy hiệu th&agrave;nh phố do đ&iacute;ch th&acirc;n c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo Th&agrave;nh Ủy, Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n d&acirc;n, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN Th&agrave;nh phố, Trung ương Đo&agrave;n&nbsp;v&agrave; Th&agrave;nh Đo&agrave;n trao tặng v&agrave; gắn l&ecirc;n ngực &aacute;o.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31360/DSC_0053.JPG" style="height:401px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31360/DSC_0064.JPG" style="height:401px; width:600px" /></span></span><br /> <em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px">C&aacute;c đ&ocirc;i vợ chồng trẻ nhận huy hiệu th&agrave;nh phố từ l&atilde;nh đạo Trung ương Đo&agrave;n v&agrave; Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP.Hồ Ch&iacute; Minh</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&ugrave;ng với đ&oacute;, tại chương tr&igrave;nh tiệc chi&ecirc;u đ&atilde;i ở Trung t&acirc;m hội nghị - tiệc cưới Queen Plaza Kỳ H&ograve;a, l&atilde;nh đạo th&agrave;nh phố đ&atilde; trao tặng phần qu&agrave; &ldquo;Căn ph&ograve;ng mơ ước&rdquo; với gi&aacute; trị 20 triệu đồng mỗi phần, d&ugrave;ng cho việc sửa sang tổ ấm v&agrave; trả tiền thu&ecirc; ph&ograve;ng ở hằng th&aacute;ng v&agrave; xe đạp điện cho 11 đ&ocirc;i vợ chồng kh&oacute; khăn. Ngo&agrave;i ra, c&aacute;c mạnh thường qu&acirc;n c&ograve;n tặng cho tất cả c&aacute;c cặp đ&ocirc;i một bộ nhẫn cưới, album ảnh cưới, một chiếc xe đạp điện, t&agrave;i khoản tiết kiệm v&agrave; bảo hiệm nh&acirc;n thọ c&ugrave;ng h&agrave;ng chục phần qu&agrave; gi&aacute; trị kh&aacute;c.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31360/DSC_0106.JPG" style="height:401px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31360/DSC_0153.JPG" style="height:401px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31360/DSC_0157.JPG" style="height:401px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31360/DSC_0146.JPG" style="height:401px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Những phần qu&agrave; được trao tặng cho c&aacute;c cặp đ&ocirc;i với mong muốn hỗ trợ cho đời sống của c&aacute;c bạn</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Được c&ugrave;ng với người sẽ gắn b&oacute; với m&igrave;nh suốt cuộc đời nắm tay nhau bước l&ecirc;n lễ đường trong bộ trang phục cưới truyền thống của d&acirc;n tộc, c&ugrave;ng thực hiện những nghi thức &yacute; nghĩa của lễ cưới v&agrave; nhận được v&ocirc; số lời ch&uacute;c ph&uacute;c từ người th&acirc;n v&agrave; bạn b&egrave;, v&agrave; đặc biệt l&agrave; được c&ugrave;ng c&aacute;c đ&ocirc;i vợ chồng kh&aacute;c chia sẻ niềm vui chung, nhiều c&ocirc; d&acirc;u, ch&uacute; rể đ&atilde; thực sự vỡ &ograve;a hạnh ph&uacute;c trong ng&agrave;y trọng đại của cuộc đời.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31360/DSC_0171.JPG" style="height:401px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31360/DSC_0163.JPG" style="height:401px; width:600px" /></span></span><br /> <em>Niềm hạnh ph&uacute;c hiện r&otilde; tr&ecirc;n gương mặt v&agrave; được c&aacute;c c&ocirc; d&acirc;u, ch&uacute; rể thể hiện bằng những h&agrave;nh động &yacute; nghĩa m&agrave; dễ thương&nbsp;</em></p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>ĐỨC DUY</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Diễn ra từ ngày 24/12/2015 đến 31/5/2018, Cuộc thi Văn học Tuổi 20 lần 6 do NXB Trẻ tổ chức đã nhận được 458 tác phẩm, gồm 347 truyện dài và 111 truyện ngắn (so với cuộc thi lần 5 là 328 tác phẩm), có 20 tác phẩm được chọn vào vòng chung kết.

Agile Việt Nam
;