“Lễ cưới trong mơ” của 100 đôi vợ chồng thanh niên công nhân khó khăn

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31360/DSC_0183.JPG" style="height:392px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Cuộc sống mưu sinh v&agrave; những khiếm khuyết cơ thể những tưởng đ&atilde; kh&ocirc;ng cho họ cơ hội tổ chức một lễ cưới đ&agrave;ng ho&agrave;ng. Nhưng lễ cưới m&agrave; họ từng chỉ d&aacute;m mơ ước đ&atilde; trở th&agrave;nh hiện thực v&agrave;o Ng&agrave;y Quốc Kh&aacute;nh 2/9</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;Tết Độc Lập&rdquo; lần thứ 73 năm nay tiếp tục trở th&agrave;nh ng&agrave;y hạnh ph&uacute;c của c&aacute;c cặp đ&ocirc;i thanh ni&ecirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn của th&agrave;nh phố. 100 đ&ocirc;i vợ chồng trẻ l&agrave; thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n đến từ rất nhiều th&agrave;nh phần trong x&atilde; hội: c&ocirc;ng nh&acirc;n, vi&ecirc;n chức, chiến sĩ, người lao động tự do, người bị khiếm khuyết &hellip; v&agrave; đều c&oacute; chung một nỗi niềm l&agrave; kh&ocirc;ng d&aacute;m tổ chức một đ&aacute;m cưới d&ugrave; l&agrave; giản dị như bao người, v&igrave; cuộc sống mưu sinh c&ograve;n qu&aacute; nhiều nỗi lo toan.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhưng Ng&agrave;y Quốc Kh&aacute;nh 2/9 năm nay đ&atilde; ch&iacute;nh thức trở th&agrave;nh một ng&agrave;y kỉ niệm sẽ đi suốt cuộc đời của họ: Ng&agrave;y tổ chức đ&aacute;m cưới. V&agrave; đ&oacute; cũng l&agrave; ng&agrave;y kỉ niệm chung của 200 c&ocirc; d&acirc;u, ch&uacute; rể được tham dự &ldquo;Lễ cưới tập thể&rdquo; lần thứ 11 năm 2018 v&agrave; h&agrave;ng ng&agrave;n đ&ocirc;i vợ chồng đ&atilde; từng tham c&aacute;c năm trước. Đ&acirc;y l&agrave; hoạt động đặc sắc v&agrave; cực k&igrave; &yacute; nghĩa do Trung t&acirc;m hỗ trợ thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n tổ chức v&agrave;o đ&uacute;ng dịp mừng Ng&agrave;y Quốc Kh&aacute;nh 2/9 hằng năm.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31360/DSC_0009.JPG" style="height:402px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>100 đ&ocirc;i vợ chồng tham dự &quot;Lễ cưới tập thể&quot; lần thứ 11 năm 2018&nbsp;</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong trang phục &aacute;o d&agrave;i, khăn đ&oacute;ng truyền thống c&ugrave;ng b&oacute; hoa cưới được kết từ nhiều nụ sen hồng, 100 đ&ocirc;i uy&ecirc;n ương đ&atilde; c&ugrave;ng nhau diễu h&agrave;nh bằng xe đạp điện qua nhiều con đường đẹp ở trung t&acirc;m th&agrave;nh phố, để lan tỏa h&igrave;nh ảnh của một n&eacute;t văn h&oacute;a vừa truyền thống vừa hiện đại đến người d&acirc;n th&agrave;nh phố. Rạng rỡ trong &aacute;nh nắng sớm, nụ cười v&agrave; sự duy&ecirc;n d&aacute;ng của c&aacute;c đ&ocirc;i vợ chồng khi diễu h&agrave;nh qua những tuyến đường đ&atilde; thu h&uacute;t đ&ocirc;ng đảo người d&acirc;n d&otilde;i theo v&agrave; ch&uacute;c ph&uacute;c cho c&aacute;c cặp đ&ocirc;i.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31360/DSC_0015.JPG" style="height:401px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31360/DSC_0019.JPG" style="height:401px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Rất nhiều khoảnh khắc của t&igrave;nh y&ecirc;u v&agrave; niềm hạnh ph&uacute;c trong ng&agrave;y cưới của những đ&ocirc;i bạn trẻ c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31360/DSC_0014.JPG" style="height:401px; width:600px" /></em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31360/DSC_0072.JPG" style="height:401px; width:600px" /><br /> V&agrave; c&ugrave;ng nhau tạo n&ecirc;n một đo&agrave;n &quot;rước d&acirc;u&quot; rất đặc sắc tr&ecirc;n những cung đường đẹp của th&agrave;nh phố</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">L&agrave; nghi thức mang &yacute; nghĩa &ldquo;uống nước nhớ nguồn&rdquo;, c&aacute;c c&ocirc; d&acirc;u v&agrave; ch&uacute; rể đ&atilde; đến d&acirc;ng hương chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; d&acirc;ng lẵng hoa, đặt h&agrave;ng trăm c&aacute;nh hoa sen trước tượng đ&agrave;i &ldquo;B&aacute;c Hồ với thiếu nhi&rdquo; tại Nh&agrave; Thiếu Nhi Th&agrave;nh phố, b&agrave;y tỏ l&ograve;ng tri &acirc;n đến sự l&atilde;nh đạo s&aacute;ng suốt của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Đảng Cộng sản Việt Nam đ&atilde; dẫn lối cho to&agrave;n d&acirc;n tộc đấu tranh gi&agrave;nh được độc lập, tự do, x&acirc;y dựng cuộc sống ấm no hạnh ph&uacute;c cho nh&acirc;n d&acirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31360/DSC_0041.JPG" style="height:401px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31360/DSC_0068.JPG" style="height:401px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>D&acirc;ng hoa v&agrave; l&agrave;m lễ tri &acirc;n trước tượng đ&agrave;i &quot;B&aacute;c Hồ với thiếu nhi&quot; tại Nh&agrave; Thiếu nhi Th&agrave;nh phố</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại đ&acirc;y c&aacute;c cặp đ&ocirc;i đ&atilde; được nhận huy hiệu th&agrave;nh phố do đ&iacute;ch th&acirc;n c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo Th&agrave;nh Ủy, Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n d&acirc;n, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN Th&agrave;nh phố, Trung ương Đo&agrave;n&nbsp;v&agrave; Th&agrave;nh Đo&agrave;n trao tặng v&agrave; gắn l&ecirc;n ngực &aacute;o.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31360/DSC_0053.JPG" style="height:401px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31360/DSC_0064.JPG" style="height:401px; width:600px" /></span></span><br /> <em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px">C&aacute;c đ&ocirc;i vợ chồng trẻ nhận huy hiệu th&agrave;nh phố từ l&atilde;nh đạo Trung ương Đo&agrave;n v&agrave; Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP.Hồ Ch&iacute; Minh</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&ugrave;ng với đ&oacute;, tại chương tr&igrave;nh tiệc chi&ecirc;u đ&atilde;i ở Trung t&acirc;m hội nghị - tiệc cưới Queen Plaza Kỳ H&ograve;a, l&atilde;nh đạo th&agrave;nh phố đ&atilde; trao tặng phần qu&agrave; &ldquo;Căn ph&ograve;ng mơ ước&rdquo; với gi&aacute; trị 20 triệu đồng mỗi phần, d&ugrave;ng cho việc sửa sang tổ ấm v&agrave; trả tiền thu&ecirc; ph&ograve;ng ở hằng th&aacute;ng v&agrave; xe đạp điện cho 11 đ&ocirc;i vợ chồng kh&oacute; khăn. Ngo&agrave;i ra, c&aacute;c mạnh thường qu&acirc;n c&ograve;n tặng cho tất cả c&aacute;c cặp đ&ocirc;i một bộ nhẫn cưới, album ảnh cưới, một chiếc xe đạp điện, t&agrave;i khoản tiết kiệm v&agrave; bảo hiệm nh&acirc;n thọ c&ugrave;ng h&agrave;ng chục phần qu&agrave; gi&aacute; trị kh&aacute;c.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31360/DSC_0106.JPG" style="height:401px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31360/DSC_0153.JPG" style="height:401px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31360/DSC_0157.JPG" style="height:401px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31360/DSC_0146.JPG" style="height:401px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Những phần qu&agrave; được trao tặng cho c&aacute;c cặp đ&ocirc;i với mong muốn hỗ trợ cho đời sống của c&aacute;c bạn</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Được c&ugrave;ng với người sẽ gắn b&oacute; với m&igrave;nh suốt cuộc đời nắm tay nhau bước l&ecirc;n lễ đường trong bộ trang phục cưới truyền thống của d&acirc;n tộc, c&ugrave;ng thực hiện những nghi thức &yacute; nghĩa của lễ cưới v&agrave; nhận được v&ocirc; số lời ch&uacute;c ph&uacute;c từ người th&acirc;n v&agrave; bạn b&egrave;, v&agrave; đặc biệt l&agrave; được c&ugrave;ng c&aacute;c đ&ocirc;i vợ chồng kh&aacute;c chia sẻ niềm vui chung, nhiều c&ocirc; d&acirc;u, ch&uacute; rể đ&atilde; thực sự vỡ &ograve;a hạnh ph&uacute;c trong ng&agrave;y trọng đại của cuộc đời.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31360/DSC_0171.JPG" style="height:401px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31360/DSC_0163.JPG" style="height:401px; width:600px" /></span></span><br /> <em>Niềm hạnh ph&uacute;c hiện r&otilde; tr&ecirc;n gương mặt v&agrave; được c&aacute;c c&ocirc; d&acirc;u, ch&uacute; rể thể hiện bằng những h&agrave;nh động &yacute; nghĩa m&agrave; dễ thương&nbsp;</em></p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>ĐỨC DUY</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 20.01 vừa, qua tại Lễ phát động đợt thi đua trong tuổi trẻ cả nước với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), gắn với phát động “Năm Thanh niên tình nguyện” 2019, đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã có bài phát biểu quan trọng,

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 20.01, Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Chương trình thăm và tặng quà cho gia đình chính sách có công với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh trong thời kỳ kháng chiến chống Mĩ tại xã Phú An và xã An Tây của huyện Bến Cát (Tỉnh Bình Dương).

Agile Việt Nam
;