Đoàn LLTNXP: Trao Quyết định điều chỉnh cấp bộ Đoàn

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <h3 style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Ng&agrave;y 05/9/2018, Ban Thường vụ Đo&agrave;n Lực lượng Thanh ni&ecirc;n Xung phong&nbsp;TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; c&ocirc;ng bố Quyết định điều chỉnh cấp bộ Đo&agrave;n từ Chi đo&agrave;n cơ sở l&ecirc;n Đo&agrave;n cơ sở Trung t&acirc;m Gi&aacute;o dục thường xuy&ecirc;n TNXP</strong>. </span></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31364/image001.jpg" style="height:377px; width:600px" /></span></span></p> <h3 style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tham dự buổi Lễ c&oacute; đồng Nguyễn Hữu Phong &ndash; Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Đảng bộ, B&iacute; thư Đo&agrave;n Lực lượng TNXP; đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Hiền &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Chi bộ, Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m v&agrave; gần 100 đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Trung t&acirc;m tham dự. Ph&aacute;t biểu tại buổi Lễ, đồng ch&iacute; Nguyễn Hữu Phong đ&atilde; động vi&ecirc;n v&agrave; giao nhiệm vụ cho Đo&agrave;n cơ sở, trong đ&oacute;, đề nghị Đo&agrave;n cơ sở nhanh ch&oacute;ng ho&agrave;n th&agrave;nh c&aacute;c thủ tục li&ecirc;n quan sau khi điều chỉnh cấp bộ Đo&agrave;n, đặc biệt l&agrave; những định hướng, hoạt động trong thời gian tới.</span></span></h3> <h3 style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ban Thường vụ Đo&agrave;n Lực lượng TNXP cũng quyết định chỉ định Ban chấp h&agrave;nh l&acirc;m thời Đo&agrave;n cơ sở Trung t&acirc;m gồm 5 đồng ch&iacute;. Đồng ch&iacute; Phạm Văn Rising giữ chức vụ B&iacute; thư Đo&agrave;n cơ sở. Hiện nay, Đo&agrave;n cơ sở Trung t&acirc;m GDTX TNXP c&oacute; 98 đo&agrave;n vi&ecirc;n v&agrave; 4 Chi đo&agrave;n trực thuộc, gồm: Chi đo&agrave;n gi&aacute;o vi&ecirc;n v&agrave; 3 Chi đo&agrave;n học sinh khối 10, 11, 12.</span></span></h3> <p style="text-align: right;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>B&ugrave;i Hồng</strong></span></span></p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;