Đoàn LLTNXP: Trao Quyết định điều chỉnh cấp bộ Đoàn

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <h3 style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Ng&agrave;y 05/9/2018, Ban Thường vụ Đo&agrave;n Lực lượng Thanh ni&ecirc;n Xung phong&nbsp;TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; c&ocirc;ng bố Quyết định điều chỉnh cấp bộ Đo&agrave;n từ Chi đo&agrave;n cơ sở l&ecirc;n Đo&agrave;n cơ sở Trung t&acirc;m Gi&aacute;o dục thường xuy&ecirc;n TNXP</strong>. </span></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31364/image001.jpg" style="height:377px; width:600px" /></span></span></p> <h3 style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tham dự buổi Lễ c&oacute; đồng Nguyễn Hữu Phong &ndash; Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Đảng bộ, B&iacute; thư Đo&agrave;n Lực lượng TNXP; đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Hiền &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Chi bộ, Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m v&agrave; gần 100 đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Trung t&acirc;m tham dự. Ph&aacute;t biểu tại buổi Lễ, đồng ch&iacute; Nguyễn Hữu Phong đ&atilde; động vi&ecirc;n v&agrave; giao nhiệm vụ cho Đo&agrave;n cơ sở, trong đ&oacute;, đề nghị Đo&agrave;n cơ sở nhanh ch&oacute;ng ho&agrave;n th&agrave;nh c&aacute;c thủ tục li&ecirc;n quan sau khi điều chỉnh cấp bộ Đo&agrave;n, đặc biệt l&agrave; những định hướng, hoạt động trong thời gian tới.</span></span></h3> <h3 style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ban Thường vụ Đo&agrave;n Lực lượng TNXP cũng quyết định chỉ định Ban chấp h&agrave;nh l&acirc;m thời Đo&agrave;n cơ sở Trung t&acirc;m gồm 5 đồng ch&iacute;. Đồng ch&iacute; Phạm Văn Rising giữ chức vụ B&iacute; thư Đo&agrave;n cơ sở. Hiện nay, Đo&agrave;n cơ sở Trung t&acirc;m GDTX TNXP c&oacute; 98 đo&agrave;n vi&ecirc;n v&agrave; 4 Chi đo&agrave;n trực thuộc, gồm: Chi đo&agrave;n gi&aacute;o vi&ecirc;n v&agrave; 3 Chi đo&agrave;n học sinh khối 10, 11, 12.</span></span></h3> <p style="text-align: right;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>B&ugrave;i Hồng</strong></span></span></p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;