Quận 7: Sân chơi "Cùng bạn an toàn đến trường"

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Vừa qua, Hội đồng Đội quận 7 phối hợp c&ugrave;ng b&aacute;o Khăn qu&agrave;ng đỏ tổ chức ng&agrave;y hội Đội vi&ecirc;n ch&agrave;o mừng năm học mới v&agrave; s&acirc;n chơi &quot;C&ugrave;ng bạn an to&agrave;n đến trường&quot;.</span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Tại ng&agrave;y hội, c&aacute;c em thiếu nhi đ&atilde; được nghe anh Trương Tấn Nghiệp - Ph&oacute; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n ph&aacute;t biểu về &yacute; nghĩa của ng&agrave;y hội, đồng thời nghe triển khai một số nội dung trọng t&acirc;m trong phong tr&agrave;o &quot;Thiếu nhi th&agrave;nh phố l&agrave;m theo 5 điều B&aacute;c Hồ dạy&quot;,&nbsp;sau lời ph&aacute;t biểu của Thường trực Quận Đo&agrave;n, c&aacute;c Li&ecirc;n đội đ&atilde; c&ugrave;ng nhau đăng k&yacute; c&ocirc;ng tr&igrave;nh măng non trong năm học 2018 - 2019. </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Đồng thời, nhằm động vi&ecirc;n, chia sẻ c&aacute;c em thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn c&oacute; th&ecirc;m nhiều niềm vui trong những ng&agrave;y đầu năm học mới, BTV Quận Đo&agrave;n, Hội đồng Đội Quận trao tặng 29 phần qu&agrave; &quot;C&ugrave;ng em đến trường&quot; v&agrave; 12 g&oacute;c học tập tặng c&aacute;c em thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận với tổng trị gi&aacute; hơn 10.000.000đ<br /> Ngo&agrave;i ra, đồng loạt tại 26 Li&ecirc;n đội tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận 7 cũng đ&atilde; tổ chức lễ hưởng ứng chủ đề c&ocirc;ng t&aacute;c đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi năm học 2018 - 2019 &quot;Thiếu nhi th&agrave;nh phố học tập tốt, r&egrave;n luyện chăm&quot; với c&aacute;c nội dung: Ph&aacute;t động v&agrave; hưởng ứng chủ đề năm học, đăng k&yacute; x&acirc;y dựng Chi đội - Li&ecirc;n đội 3 tốt, đăng k&yacute; c&ocirc;ng tr&igrave;nh măng non cấp Chi đội - Li&ecirc;n đội v&agrave; c&aacute;c s&acirc;n chơi &quot;Thiếu nhi vui khỏe&quot;, &quot;Thiếu nhi vui c&ugrave;ng an to&agrave;n giao th&ocirc;ng&quot;...</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Với kh&ocirc;ng kh&iacute; vui tươi v&agrave; rộn r&atilde; của những hoạt động khởi động cho c&ocirc;ng t&aacute;c đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi Quận 7 năm học 2018 - 2019, thương ch&uacute;c c&aacute;c Li&ecirc;n đội v&agrave; c&aacute;c em thiếu nhi Quận 7 một năm học mới thật nhiều niềm vui v&agrave; đạt được nhiều th&agrave;nh c&ocirc;ng.</span></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Một số h&igrave;nh ảnh:</span></em></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31372/41389637_440489303140094_8175606437053988864_n.jpg" style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px; height:399px; text-align:right; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31372/41452251_440489363140088_7846517964000985088_n.jpg" style="height:399px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31372/41513708_440489549806736_4206659383960010752_n.jpg" style="height:399px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:right"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px"><strong>Hồ Linh</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Diễn ra từ ngày 24/12/2015 đến 31/5/2018, Cuộc thi Văn học Tuổi 20 lần 6 do NXB Trẻ tổ chức đã nhận được 458 tác phẩm, gồm 347 truyện dài và 111 truyện ngắn (so với cuộc thi lần 5 là 328 tác phẩm), có 20 tác phẩm được chọn vào vòng chung kết.

Agile Việt Nam
;