Quận 7: Sân chơi "Cùng bạn an toàn đến trường"

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Vừa qua, Hội đồng Đội quận 7 phối hợp c&ugrave;ng b&aacute;o Khăn qu&agrave;ng đỏ tổ chức ng&agrave;y hội Đội vi&ecirc;n ch&agrave;o mừng năm học mới v&agrave; s&acirc;n chơi &quot;C&ugrave;ng bạn an to&agrave;n đến trường&quot;.</span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Tại ng&agrave;y hội, c&aacute;c em thiếu nhi đ&atilde; được nghe anh Trương Tấn Nghiệp - Ph&oacute; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n ph&aacute;t biểu về &yacute; nghĩa của ng&agrave;y hội, đồng thời nghe triển khai một số nội dung trọng t&acirc;m trong phong tr&agrave;o &quot;Thiếu nhi th&agrave;nh phố l&agrave;m theo 5 điều B&aacute;c Hồ dạy&quot;,&nbsp;sau lời ph&aacute;t biểu của Thường trực Quận Đo&agrave;n, c&aacute;c Li&ecirc;n đội đ&atilde; c&ugrave;ng nhau đăng k&yacute; c&ocirc;ng tr&igrave;nh măng non trong năm học 2018 - 2019. </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Đồng thời, nhằm động vi&ecirc;n, chia sẻ c&aacute;c em thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn c&oacute; th&ecirc;m nhiều niềm vui trong những ng&agrave;y đầu năm học mới, BTV Quận Đo&agrave;n, Hội đồng Đội Quận trao tặng 29 phần qu&agrave; &quot;C&ugrave;ng em đến trường&quot; v&agrave; 12 g&oacute;c học tập tặng c&aacute;c em thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận với tổng trị gi&aacute; hơn 10.000.000đ<br /> Ngo&agrave;i ra, đồng loạt tại 26 Li&ecirc;n đội tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận 7 cũng đ&atilde; tổ chức lễ hưởng ứng chủ đề c&ocirc;ng t&aacute;c đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi năm học 2018 - 2019 &quot;Thiếu nhi th&agrave;nh phố học tập tốt, r&egrave;n luyện chăm&quot; với c&aacute;c nội dung: Ph&aacute;t động v&agrave; hưởng ứng chủ đề năm học, đăng k&yacute; x&acirc;y dựng Chi đội - Li&ecirc;n đội 3 tốt, đăng k&yacute; c&ocirc;ng tr&igrave;nh măng non cấp Chi đội - Li&ecirc;n đội v&agrave; c&aacute;c s&acirc;n chơi &quot;Thiếu nhi vui khỏe&quot;, &quot;Thiếu nhi vui c&ugrave;ng an to&agrave;n giao th&ocirc;ng&quot;...</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Với kh&ocirc;ng kh&iacute; vui tươi v&agrave; rộn r&atilde; của những hoạt động khởi động cho c&ocirc;ng t&aacute;c đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi Quận 7 năm học 2018 - 2019, thương ch&uacute;c c&aacute;c Li&ecirc;n đội v&agrave; c&aacute;c em thiếu nhi Quận 7 một năm học mới thật nhiều niềm vui v&agrave; đạt được nhiều th&agrave;nh c&ocirc;ng.</span></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Một số h&igrave;nh ảnh:</span></em></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31372/41389637_440489303140094_8175606437053988864_n.jpg" style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px; height:399px; text-align:right; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31372/41452251_440489363140088_7846517964000985088_n.jpg" style="height:399px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31372/41513708_440489549806736_4206659383960010752_n.jpg" style="height:399px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:right"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px"><strong>Hồ Linh</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ V (2015 – 2020) Hội SVVN TPHCM có sự tham dự của gần 300 đại biểu, đại diện cho hơn 400.000 hội viên, sinh viên thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Từ ngày 01/12 đến ngày 15/12, mời các bạn hội viên, thanh niên thành phố tham dự các hoạt động của Hội thi quản trò "Tôi và đồng đội" lần V - 2018 diễn ra tại Nhà Văn hóa Thanh niên

Agile Việt Nam
;