Công bố các Quyết định về công tác cán bộ cơ quan Thành Đoàn

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Vừa qua, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; c&ocirc;ng bố c&aacute;c Quyết định về c&ocirc;ng t&aacute;c c&aacute;n bộ cơ quan chuy&ecirc;n tr&aacute;ch Th&agrave;nh Đo&agrave;n trong qu&yacute; III năm 2018.</strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31396/QD%20Truong%20ban.jpg" style="height:351px; width:600px" /></strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Đồng ch&iacute; Phạm Hồng Sơn - Ủy vi&ecirc;n BTV Trung ương Đo&agrave;n, B&iacute; thư Đảng ủy cơ quan, B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh trao Quyết định cho c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo Ban nhận nhiệm vụ mới.&nbsp;​</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Theo đ&oacute;, đồng ch&iacute; <strong>Nguyễn Thanh Hải</strong> - Ủy vi&ecirc;n Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đo&agrave;n, Ủy Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Trưởng Ban Kiểm tra Th&agrave;nh Đo&agrave;n được điều động đến c&ocirc;ng t&aacute;c tại Ban C&ocirc;ng nh&acirc;n Lao động Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; giữ chức vụ Trưởng Ban.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đồng ch&iacute; <strong>Nguyễn Phương Thảo </strong>- Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Th&agrave;nh Đo&agrave;n được điều động đến c&ocirc;ng t&aacute;c tại Ban Kiểm tra Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; giữ chức vụ Trưởng Ban.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đồng ch&iacute; <strong>Do&atilde;n Trường Quang</strong> - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Ph&oacute; Trưởng Ban Mặt trận &ndash; An ninh quốc ph&ograve;ng &ndash; Địa b&agrave;n d&acirc;n cư Th&agrave;nh Đo&agrave;n được điều động đến c&ocirc;ng t&aacute;c tại Ban Tổ chức Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; giữ chức vụ Trưởng Ban. Đồng ch&iacute; <strong>Nguyễn Thị Hồng Yến</strong> &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Đảng ủy Cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n &nbsp;được bổ nhiệm giữ chức vụ Ph&oacute; Trưởng Ban Tổ chức Th&agrave;nh Đo&agrave;n.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31396/Bo%20nhiem%20cac%20pho%20ban.jpg" style="height:337px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Đồng ch&iacute; Phạm Hồng Sơn trao Quyết định bổ nhiệm Ph&oacute; Trưởng ban,​</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đồng ch&iacute; <strong>Trịnh Thị Hiền Tr&acirc;n</strong> &ndash; UV.BCH, Ph&oacute; Trưởng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh Đo&agrave;n được điều động đến c&ocirc;ng t&aacute;c tại Ban Mặt trận &ndash; An ninh quốc ph&ograve;ng &ndash; Địa b&agrave;n d&acirc;n cư Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; giữ chức vụ Ph&oacute; Trưởng Ban. Đồng ch&iacute; <strong>Phạm Thị Thảo Linh</strong> &ndash; C&aacute;n bộ Ban Tổ chức Th&agrave;nh Đo&agrave;n được điều động đến c&ocirc;ng t&aacute;c tại Ban Mặt trận &ndash; An ninh quốc ph&ograve;ng &ndash; Địa b&agrave;n d&acirc;n cư Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; giữ chức vụ Ph&oacute; Trưởng Ban.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đồng ch&iacute; <strong>Nguyễn Đức Nguy&ecirc;n</strong> &ndash; C&aacute;n bộ Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh Đo&agrave;n được bổ nhiệm giữ chức vụ Ph&oacute; Trưởng Ban.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Điều động đồng ch&iacute; <strong>Trần Thanh Tr&agrave; </strong>- C&aacute;n bộ Ban Tổ chức Th&agrave;nh Đo&agrave;n đến nhận c&ocirc;ng t&aacute;c tại Ban Kiểm tra v&agrave; bổ nhiệm giữ chức vụ Ph&oacute; Trưởng Ban.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đồng ch&iacute; <strong>Nguyễn Ngọc Thảo Nguy&ecirc;n</strong> &ndash; UV.BCH, Ph&oacute; Ch&aacute;nh Văn ph&ograve;ng Th&agrave;nh Đo&agrave;n được điều động đến c&ocirc;ng t&aacute;c tại&nbsp;Ban Thanh ni&ecirc;n Trường học Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; bổ nhiệm giữ chức vụ Ph&oacute; Trưởng Ban. Đồng ch&iacute; <strong>Nguyễn Đăng Khoa</strong> &ndash; Ph&oacute; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Ph&oacute; Trưởng Ban Kiểm tra Th&agrave;nh Đo&agrave;n được điều động đến c&ocirc;ng t&aacute;c tại Văn ph&ograve;ng Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; được bổ nhiệm giữ chức vụ Ph&oacute; Ch&aacute;nh Văn ph&ograve;ng.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đồng ch&iacute; <strong>La Thanh Tuấn</strong> &ndash; UV.BCH, Ph&oacute; Trưởng Ban Thanh ni&ecirc;n Trường học Th&agrave;nh Đo&agrave;n được điều động đến c&ocirc;ng t&aacute;c tại&nbsp;Ban C&ocirc;ng nh&acirc;n Lao động Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; bổ nhiệm giữ chức vụ Ph&oacute; Trưởng Ban.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đồng ch&iacute; <strong>Mai Kim Tuyền </strong>&ndash; C&aacute;n bộ Ban Tổ chức Th&agrave;nh Đo&agrave;n được điều động đến c&ocirc;ng t&aacute;c tại Ban Quốc tế&nbsp;Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; giữ chức vụ Ph&oacute; Trưởng Ban.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đồng ch&iacute; <strong>Nguyễn Ngọc Nhung </strong>&ndash; UV.BCH Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ph&oacute; Chủ tịch Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố được bổ nhiệm lại giữ chức vụ Ph&oacute; Trưởng Ban Thiếu nhi Th&agrave;nh Đo&agrave;n. Đồng ch&iacute; <strong>Phạm Ngọc Quy&ecirc;n</strong> &ndash; Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Nh&agrave; Thiếu nhi Th&agrave;nh phố được điều động đến nhận c&ocirc;ng t&aacute;c tại Ban Thiếu nhi Th&agrave;nh Đo&agrave;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, 6 đồng ch&iacute; c&aacute;n bộ Th&agrave;nh Đo&agrave;n được điều động đến nhận nhiệm vụ mới ở Văn ph&ograve;ng c&aacute;c Ban &ndash; Văn ph&ograve;ng Th&agrave;nh Đo&agrave;n.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31396/1.jpg" style="height:346px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Đồng ch&iacute; Phạm Hồng Sơn trao Quyết định bổ nhiệm c&aacute;n bộ cho đồng ch&iacute; Phạm Ngọc Quy&ecirc;n, L&ecirc; Ph&uacute; L&acirc;m, T&ocirc; Thị Thu H&agrave;, Trương Thị Xu&acirc;n Ho&agrave;n, Ch&acirc;u Ho&agrave;ng Yến Nhi, Dương Ngọc Ch&acirc;u.​</em></span></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><em>C&aacute;c quyết định tr&ecirc;n c&oacute; hiệu lực kể từ ng&agrave;y 15 th&aacute;ng 9 năm 2018.</em></span></strong></p> <table align="center" border="3" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width:500px"> <tbody> <tr> <td> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Nh&acirc;n dịp n&agrave;y, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; tặng qu&agrave; ch&uacute;c mừng 3 đồng ch&iacute; đến nhận c&ocirc;ng t&aacute;c tại đơn vị mới. Trong đ&oacute;, đồng ch&iacute;&nbsp;<strong>Ph&ugrave;ng Th&aacute;i Quang</strong>&nbsp;- Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n, nguy&ecirc;n Trưởng Ban C&ocirc;ng nh&acirc;n lao động Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch C&ocirc;ng đo&agrave;n Cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n&nbsp;đến c&ocirc;ng t&aacute;c tại Li&ecirc;n đo&agrave;n Lao động Th&agrave;nh phố, giữ chức vụ Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Ch&aacute;nh Văn ph&ograve;ng Li&ecirc;n đo&agrave;n Lao động Th&agrave;nh phố.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đồng ch&iacute;&nbsp;</span><strong>Phạm Ph&uacute;c Sơn</strong><span style="font-size:14px">&nbsp;&ndash; Ph&oacute; Chủ tịch C&ocirc;ng đo&agrave;n Cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n được điều động đến Trung t&acirc;m Thanh ni&ecirc;n C&ocirc;ng nh&acirc;n Th&agrave;nh phố v&agrave; bổ nhiệm giữ chức vụ Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đồng ch&iacute;&nbsp;<strong>Nguyễn V&otilde; Quốc Cao</strong>&nbsp;&ndash; UV.BCH Th&agrave;nh Đo&agrave;n, nguy&ecirc;n Ph&oacute; Ban Tổ chức Th&agrave;nh Đo&agrave;n đến nhận c&ocirc;ng t&aacute;c tại Ban Tổ chức Huyện ủy huyện Nh&agrave; B&egrave;</span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31396/Chia%20tay%20cac%20anh.jpg" style="height:459px; text-align:center; width:700px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Tập thể Thường trực Th&agrave;nh Đo&agrave;n chụp ảnh lưu niệm c&ugrave;ng 3 đồng ch&iacute; nhận nhiệm vụ mới</em></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">T.L</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đúng ngày 19-5 - Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Cụm liên tịch các cơ sở Đoàn trực thuộc khu vực Công nhân lao động Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ Quý 2 năm 2024.

Agile Việt Nam
;