Công bố các Quyết định về công tác cán bộ cơ quan Thành Đoàn

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Vừa qua, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; c&ocirc;ng bố c&aacute;c Quyết định về c&ocirc;ng t&aacute;c c&aacute;n bộ cơ quan chuy&ecirc;n tr&aacute;ch Th&agrave;nh Đo&agrave;n trong qu&yacute; III năm 2018.</strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31396/QD%20Truong%20ban.jpg" style="height:351px; width:600px" /></strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Đồng ch&iacute; Phạm Hồng Sơn - Ủy vi&ecirc;n BTV Trung ương Đo&agrave;n, B&iacute; thư Đảng ủy cơ quan, B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh trao Quyết định cho c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo Ban nhận nhiệm vụ mới.&nbsp;​</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Theo đ&oacute;, đồng ch&iacute; <strong>Nguyễn Thanh Hải</strong> - Ủy vi&ecirc;n Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đo&agrave;n, Ủy Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Trưởng Ban Kiểm tra Th&agrave;nh Đo&agrave;n được điều động đến c&ocirc;ng t&aacute;c tại Ban C&ocirc;ng nh&acirc;n Lao động Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; giữ chức vụ Trưởng Ban.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đồng ch&iacute; <strong>Nguyễn Phương Thảo </strong>- Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Th&agrave;nh Đo&agrave;n được điều động đến c&ocirc;ng t&aacute;c tại Ban Kiểm tra Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; giữ chức vụ Trưởng Ban.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đồng ch&iacute; <strong>Do&atilde;n Trường Quang</strong> - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Ph&oacute; Trưởng Ban Mặt trận &ndash; An ninh quốc ph&ograve;ng &ndash; Địa b&agrave;n d&acirc;n cư Th&agrave;nh Đo&agrave;n được điều động đến c&ocirc;ng t&aacute;c tại Ban Tổ chức Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; giữ chức vụ Trưởng Ban. Đồng ch&iacute; <strong>Nguyễn Thị Hồng Yến</strong> &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Đảng ủy Cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n &nbsp;được bổ nhiệm giữ chức vụ Ph&oacute; Trưởng Ban Tổ chức Th&agrave;nh Đo&agrave;n.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31396/Bo%20nhiem%20cac%20pho%20ban.jpg" style="height:337px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Đồng ch&iacute; Phạm Hồng Sơn trao Quyết định bổ nhiệm Ph&oacute; Trưởng ban,​</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đồng ch&iacute; <strong>Trịnh Thị Hiền Tr&acirc;n</strong> &ndash; UV.BCH, Ph&oacute; Trưởng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh Đo&agrave;n được điều động đến c&ocirc;ng t&aacute;c tại Ban Mặt trận &ndash; An ninh quốc ph&ograve;ng &ndash; Địa b&agrave;n d&acirc;n cư Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; giữ chức vụ Ph&oacute; Trưởng Ban. Đồng ch&iacute; <strong>Phạm Thị Thảo Linh</strong> &ndash; C&aacute;n bộ Ban Tổ chức Th&agrave;nh Đo&agrave;n được điều động đến c&ocirc;ng t&aacute;c tại Ban Mặt trận &ndash; An ninh quốc ph&ograve;ng &ndash; Địa b&agrave;n d&acirc;n cư Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; giữ chức vụ Ph&oacute; Trưởng Ban.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đồng ch&iacute; <strong>Nguyễn Đức Nguy&ecirc;n</strong> &ndash; C&aacute;n bộ Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh Đo&agrave;n được bổ nhiệm giữ chức vụ Ph&oacute; Trưởng Ban.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Điều động đồng ch&iacute; <strong>Trần Thanh Tr&agrave; </strong>- C&aacute;n bộ Ban Tổ chức Th&agrave;nh Đo&agrave;n đến nhận c&ocirc;ng t&aacute;c tại Ban Kiểm tra v&agrave; bổ nhiệm giữ chức vụ Ph&oacute; Trưởng Ban.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đồng ch&iacute; <strong>Nguyễn Ngọc Thảo Nguy&ecirc;n</strong> &ndash; UV.BCH, Ph&oacute; Ch&aacute;nh Văn ph&ograve;ng Th&agrave;nh Đo&agrave;n được điều động đến c&ocirc;ng t&aacute;c tại&nbsp;Ban Thanh ni&ecirc;n Trường học Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; bổ nhiệm giữ chức vụ Ph&oacute; Trưởng Ban. Đồng ch&iacute; <strong>Nguyễn Đăng Khoa</strong> &ndash; Ph&oacute; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Ph&oacute; Trưởng Ban Kiểm tra Th&agrave;nh Đo&agrave;n được điều động đến c&ocirc;ng t&aacute;c tại Văn ph&ograve;ng Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; được bổ nhiệm giữ chức vụ Ph&oacute; Ch&aacute;nh Văn ph&ograve;ng.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đồng ch&iacute; <strong>La Thanh Tuấn</strong> &ndash; UV.BCH, Ph&oacute; Trưởng Ban Thanh ni&ecirc;n Trường học Th&agrave;nh Đo&agrave;n được điều động đến c&ocirc;ng t&aacute;c tại&nbsp;Ban C&ocirc;ng nh&acirc;n Lao động Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; bổ nhiệm giữ chức vụ Ph&oacute; Trưởng Ban.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đồng ch&iacute; <strong>Mai Kim Tuyền </strong>&ndash; C&aacute;n bộ Ban Tổ chức Th&agrave;nh Đo&agrave;n được điều động đến c&ocirc;ng t&aacute;c tại Ban Quốc tế&nbsp;Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; giữ chức vụ Ph&oacute; Trưởng Ban.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đồng ch&iacute; <strong>Nguyễn Ngọc Nhung </strong>&ndash; UV.BCH Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ph&oacute; Chủ tịch Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố được bổ nhiệm lại giữ chức vụ Ph&oacute; Trưởng Ban Thiếu nhi Th&agrave;nh Đo&agrave;n. Đồng ch&iacute; <strong>Phạm Ngọc Quy&ecirc;n</strong> &ndash; Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Nh&agrave; Thiếu nhi Th&agrave;nh phố được điều động đến nhận c&ocirc;ng t&aacute;c tại Ban Thiếu nhi Th&agrave;nh Đo&agrave;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, 6 đồng ch&iacute; c&aacute;n bộ Th&agrave;nh Đo&agrave;n được điều động đến nhận nhiệm vụ mới ở Văn ph&ograve;ng c&aacute;c Ban &ndash; Văn ph&ograve;ng Th&agrave;nh Đo&agrave;n.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31396/1.jpg" style="height:346px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Đồng ch&iacute; Phạm Hồng Sơn trao Quyết định bổ nhiệm c&aacute;n bộ cho đồng ch&iacute; Phạm Ngọc Quy&ecirc;n, L&ecirc; Ph&uacute; L&acirc;m, T&ocirc; Thị Thu H&agrave;, Trương Thị Xu&acirc;n Ho&agrave;n, Ch&acirc;u Ho&agrave;ng Yến Nhi, Dương Ngọc Ch&acirc;u.​</em></span></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><em>C&aacute;c quyết định tr&ecirc;n c&oacute; hiệu lực kể từ ng&agrave;y 15 th&aacute;ng 9 năm 2018.</em></span></strong></p> <table align="center" border="3" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width:500px"> <tbody> <tr> <td> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Nh&acirc;n dịp n&agrave;y, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; tặng qu&agrave; ch&uacute;c mừng 3 đồng ch&iacute; đến nhận c&ocirc;ng t&aacute;c tại đơn vị mới. Trong đ&oacute;, đồng ch&iacute;&nbsp;<strong>Ph&ugrave;ng Th&aacute;i Quang</strong>&nbsp;- Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n, nguy&ecirc;n Trưởng Ban C&ocirc;ng nh&acirc;n lao động Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch C&ocirc;ng đo&agrave;n Cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n&nbsp;đến c&ocirc;ng t&aacute;c tại Li&ecirc;n đo&agrave;n Lao động Th&agrave;nh phố, giữ chức vụ Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Ch&aacute;nh Văn ph&ograve;ng Li&ecirc;n đo&agrave;n Lao động Th&agrave;nh phố.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đồng ch&iacute;&nbsp;</span><strong>Phạm Ph&uacute;c Sơn</strong><span style="font-size:14px">&nbsp;&ndash; Ph&oacute; Chủ tịch C&ocirc;ng đo&agrave;n Cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n được điều động đến Trung t&acirc;m Thanh ni&ecirc;n C&ocirc;ng nh&acirc;n Th&agrave;nh phố v&agrave; bổ nhiệm giữ chức vụ Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đồng ch&iacute;&nbsp;<strong>Nguyễn V&otilde; Quốc Cao</strong>&nbsp;&ndash; UV.BCH Th&agrave;nh Đo&agrave;n, nguy&ecirc;n Ph&oacute; Ban Tổ chức Th&agrave;nh Đo&agrave;n đến nhận c&ocirc;ng t&aacute;c tại Ban Tổ chức Huyện ủy huyện Nh&agrave; B&egrave;</span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31396/Chia%20tay%20cac%20anh.jpg" style="height:459px; text-align:center; width:700px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Tập thể Thường trực Th&agrave;nh Đo&agrave;n chụp ảnh lưu niệm c&ugrave;ng 3 đồng ch&iacute; nhận nhiệm vụ mới</em></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">T.L</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Nằm trong chuỗi các hoạt động tuyên truyền tháng Công nhân năm 2018, tối ngày 27/5, Quận đoàn đã tổ chức chương trình “Thông điệp pháp luật” dành cho thanh niên công nhân tại 02 khu nhà trọ trên địa bàn quận.

Agile Việt Nam
;