Nâng cao nghiệp vụ và kỹ năng công tác Đội cho 400 chỉ huy Đội khối Tiểu học toàn thành

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31426/572A7442.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Trong </strong><strong>hai</strong><strong>&nbsp;ng&agrave;y 29 v&agrave; 30/9</strong><strong>, Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố đ&atilde; tổ chức L</strong><strong>ớp Tập huấn Ban Chỉ huy Li&ecirc;n đội to&agrave;n th&agrave;nh Khối tiểu học, năm học 2018 &ndash; 2019</strong><strong>&nbsp;cho</strong><strong>&nbsp;hơn 400 </strong><strong>em l&agrave; </strong><strong>chỉ huy </strong><strong>Đ</strong><strong>ội</strong><strong>, li&ecirc;n Đội trưởng của c&aacute;c trường tiểu học</strong>&nbsp;<strong>ở tất cả</strong><strong>&nbsp;24 quận, huyện</strong><strong>&nbsp;của</strong><strong>&nbsp;th&agrave;nh phố.</strong><strong>&nbsp;Hoạt động diễn ra</strong><strong>&nbsp;tại Trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng</strong><strong>.</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng kỹ năng thực h&agrave;nh x&atilde; hội, bồi dưỡng nghiệp vụ c&ocirc;ng t&aacute;c Đội tại c&aacute;c li&ecirc;n đội, mở rộng v&agrave; n&acirc;ng cao&nbsp;kiến thức về lịch sử truyền thống tổ chức Đội TNTP Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;v&agrave; lịch sử d&acirc;n tộc cho c&aacute;c em học vi&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Học vi&ecirc;n của lớp đ&atilde; được c&aacute;c thầy c&ocirc; l&agrave; gi&aacute;o vi&ecirc;n thuộc c&aacute;c khoa, ph&ograve;ng của Trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng tập huấn với những nội dung như: kỹ năng sinh hoạt tập thể, kỹ năng sinh hoạt lửa trại, kỹ năng quản tr&ograve;, thiết kế tr&ograve; chơi s&aacute;ng tạo&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31426/572A7221.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>C&aacute;c lớp thảo luận s&ocirc;i nổi về những đề t&agrave;i th&uacute; vị trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đội.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31426/IMG_6183.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Tham gia lớp tập huấn, c&aacute;c em được n&acirc;ng cao kiến thức về lịch sử truyền thống Đội TNTP HCM qua những giờ l&ecirc;n lớp.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">400 học vi&ecirc;n được chia l&agrave;m 4 Chi Đội c&ugrave;ng nhau thi đua học tập, tinh thần tham gia v&agrave; năng lực s&aacute;ng tạo qua 6 b&agrave;i học về nghiệp vụ c&ocirc;ng t&aacute;c Đội, kỹ năng sinh hoạt tập thể, kỹ năng ứng xử, &hellip; Với tinh thần ham học hỏi v&agrave; muốn thể hiện năng lực bản th&acirc;n, mỗi giờ học đều trở n&ecirc;n cực k&igrave; s&ocirc;i động v&agrave; thảo luận rất s&ocirc;i nổi c&aacute;c vấn đề m&agrave; gi&aacute;o vi&ecirc;n đặt ra.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, c&aacute;c em học vi&ecirc;n c&ograve;n được thỏa sức s&aacute;ng tạo trong đ&ecirc;m lửa trại tập thể với những tiết mục văn nghệ do ch&iacute;nh c&aacute;c lớp tự l&ecirc;n &yacute; tưởng, d&agrave;n dựng, trang tr&iacute; v&agrave; luyện tập để biểu diễn.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31426/572A7836.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31426/IMG_6223.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span><br /> <em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">400 chỉ huy Đội h&agrave;o hứng tham gia c&aacute;c buổi học kĩ năng sinh hoạt v&agrave; điều khiển tr&ograve; chơi tập thể</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trực tiếp hướng dẫn c&aacute;c em, thầy Nguyễn Minh Ho&agrave;ng Hải &ndash; Gi&aacute;o vi&ecirc;n chủ nhiệm của Lớp tập huấn cho biết: &lsquo;Năm nay, c&aacute;c em học vi&ecirc;n học tập tr&ecirc;n tinh thần nghi&ecirc;m t&uacute;c, thi đua rất s&ocirc;i nổi. Đặc biệt rất nhiều em đ&atilde; thể hiện được phong th&aacute;i của một thủ lĩnh Đội, tự tin tham gia v&agrave; thể hiện kĩ năng của m&igrave;nh qua từng hoạt động. Nhiều em cũng đ&atilde; khắc phục được những điểm yếu như: n&oacute;i trước tập thể, s&aacute;ng tạo tr&ograve; chơi, t&aacute;c phong nghi thức &hellip;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31426/IMG_6256.JPG" style="height:400px; width:600px" /><br /> Tổng kết hai ng&agrave;y tập huấn, c&aacute;c học vi&ecirc;n t&iacute;ch cực nhất được tặng những phần qu&agrave; kh&iacute;ch lệ từ Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>L&Ecirc; VĨNH</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đông đảo đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố đã hào hứng tham gia các hoạt động trong Ngày hội “Phát huy và kết nối cán bộ, công chức, viên chức trẻ thành phố”. Cạnh đó, nhiều cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc cũng được tuyên dương trong dịp này.

Agile Việt Nam
;