Đoàn HFIC: Hội thi Tôi yêu Đoàn tôi

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhằm tiếp tục n&acirc;ng cao chất lượng hoạt động của c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n trực thuộc, kiểm tra, đ&aacute;nh gi&aacute; năng lực hoạt động thực tiễn, nhận thức v&agrave; khả năng tổ chức, lao động c&aacute; nh&acirc;n của đội ngũ c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, ph&aacute;t hiện những nh&acirc;n tố t&iacute;ch cực để tiếp tục bồi dưỡng, bổ sung cho đội ngũ c&aacute;n bộ Đo&agrave;n c&aacute;c cấp; Tạo điều kiện cho c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n giao lưu, học tập kinh nghiệm, nhận thức được điểm mạnh v&agrave; điểm hạn chế của đơn vị m&igrave;nh qua đ&oacute; c&oacute; hướng khắc phục để n&acirc;ng cao chất lượng hoạt động, ng&agrave;y 29/9/2018 tại Hội trường C&ocirc;ng ty, Đo&agrave;n C&ocirc;ng ty Đầu tư T&agrave;i ch&iacute;nh nh&agrave; nước TP. Hồ Ch&iacute; Minh (HFIC) đ&atilde; tổ chức th&agrave;nh c&ocirc;ng V&ograve;ng Chung kết Hội thi &ldquo;T&ocirc;i y&ecirc;u đo&agrave;n t&ocirc;i&rdquo; năm 2018.</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đến tham dự v&agrave; tham gia hội đồng Ban Gi&aacute;m khảo của hội thi c&oacute; đ/c La Thanh Tuấn - Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh, Ph&oacute; Ban C&ocirc;ng nh&acirc;n Lao động Th&agrave;nh Đo&agrave;n, đ/c Trần Ngọc Tuấn &ndash; Ph&oacute; Ban Tổ chức Th&agrave;nh Đo&agrave;n, đ/c Phạm Thị Thảo Linh &ndash; Ph&oacute; Ban Mặt trận-An ninh Quốc ph&ograve;ng-Địa b&agrave;n d&acirc;n cư Th&agrave;nh Đo&agrave;n; về ph&iacute;a C&ocirc;ng ty Đầu tư T&agrave;i ch&iacute;nh nh&agrave; nước TP. HCM c&oacute; đ/c Dương Thế Vũ &ndash; Đảng ủy vi&ecirc;n, Chủ tịch C&ocirc;ng Đo&agrave;n HFIC, đ/c Nguyễn Việt Trường An &ndash; B&iacute; thư Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n HFIC c&ugrave;ng c&aacute;c đồng ch&iacute; Ủy vi&ecirc;n BCH Đo&agrave;n C&ocirc;ng ty, thường trực c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n trực thuộc v&agrave; c&aacute;c cổ động vi&ecirc;n cổ vũ cho 03 đội thi tham dự v&ograve;ng chung kết.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội thi T&ocirc;i y&ecirc;u Đo&agrave;n t&ocirc;i được ph&aacute;t động từ ng&agrave;y 05/8/2018, trải qua 02 v&ograve;ng thi&nbsp;với sự tham dự của 13 đội thi đến từ c&aacute;c cơ sở đo&agrave;n&nbsp;trực thuộc Đo&agrave;n HFIC. V&ograve;ng loại l&agrave; phần thi kiến thức trực tuyến với b&agrave;i thi gồm 100 c&acirc;u hỏi li&ecirc;n quan đến c&aacute;c kiến thức về tổ chức Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n, kiến thức về TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Nghị quyết 54 của Quốc hội&hellip;Sau v&ograve;ng loại, 06 đội thi xuất sắc nhất tiến v&agrave;o v&ograve;ng B&aacute;n kết với nội dung thi l&agrave; mỗi đội thực hiện một&nbsp;Video clip giới thiệu về hoạt động v&agrave; những điểm ti&ecirc;u biểu của đơn vị, của cơ sở đo&agrave;n m&igrave;nh. C&aacute;c Video clip n&agrave;y b&ecirc;n cạnh được Ban Tổ chức chấm điểm c&ograve;n được tiến h&agrave;nh b&igrave;nh chọn trực tuyến tr&ecirc;n trang mạng x&atilde; hội Tuổi trẻ HFIC.&nbsp;Kết quả sau hơn một tuần mở cổng b&igrave;nh chọn đ&atilde; c&oacute; h&agrave;ng ng&agrave;n lượt tương t&aacute;c, th&iacute;ch, b&igrave;nh luận, chia sẽ c&aacute;c đoạn video clip của c&aacute;c đội dự thi, mang đến một hiệu ứng truyền th&ocirc;ng s&acirc;u rộng cho hội thi n&oacute;i ri&ecirc;ng cũng như h&igrave;nh ảnh Đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n HFIC n&oacute;i chung. Kết quả v&ograve;ng b&aacute;n kết bao gồm kết quả b&igrave;nh chọn trực tuyến v&agrave; kết quả chấm điểm của Ban Tổ chức đ&atilde; chọn ra 03 đội xuất sắc nhất tiến v&agrave;o v&ograve;ng chung kết.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại V&ograve;ng chung kết c&aacute;c đội trải qua 03 phần thi bao gồm: Nhận diện Đo&agrave;n t&ocirc;i, Đo&agrave;n t&ocirc;i th&ocirc;ng th&aacute;i v&agrave; T&ocirc;i y&ecirc;u Đo&agrave;n t&ocirc;i. Nội dung c&aacute;c phần thi bắt buộc c&aacute;c đội phải thể hiện được những kỹ năng về hoạt động Đo&agrave;n như tr&igrave;nh diễn s&acirc;n khấu, nắm bắt vấn đề, giải quyết t&igrave;nh huống, h&ugrave;ng biện, thuyết tr&igrave;nh.., b&ecirc;n cạnh đ&oacute; l&agrave; sự hiểu biết, kiến thức về qu&aacute; tr&igrave;nh h&igrave;nh th&agrave;nh v&agrave; ph&aacute;t triển của tổ chức Đo&agrave;n, nội dung Nghị quyết Đại hội Đo&agrave;n c&aacute;c cấp&hellip;Trải qua c&aacute;c phần thi v&ocirc; c&ugrave;ng căng thẳng v&agrave; hấp dẫn, kết quả chung cuộc giải nhất đ&atilde; thuộc về Đội Chi đo&agrave;n Quỹ ph&aacute;t triển Đất TP. Hồ Ch&iacute; Minh, giải nh&igrave; thuộc về Đội Đo&agrave;n C&ocirc;ng ty Cổ phần Dệt may Gia Định v&agrave; giải ba thuộc về Đội Đo&agrave;n Cơ quan HFIC, giải đội y&ecirc;u th&iacute;ch nhất thuộc về Đội Đo&agrave;n C&ocirc;ng ty Cổ phần Dệt may Gia Định.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội thi T&ocirc;i y&ecirc;u Đo&agrave;n t&ocirc;i đ&atilde; tạo ra một s&acirc;n chơi v&ocirc; c&ugrave;ng hấp dẫn v&agrave; bổ &iacute;ch cho đội ngũ c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n trong to&agrave;n hệ thống HFIC, l&agrave; một trong những hoạt động trọng t&acirc;m trong Kế hoạch thực hiện C&ocirc;ng tr&igrave;nh Kết nối tiềm năng HFIC của Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n C&ocirc;ng ty nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022 cũng như việc thực hiện cuộc vận động x&acirc;y dựng phong c&aacute;ch c&aacute;n bộ Đo&agrave;n HFIC v&agrave; x&acirc;y dựng mẫu h&igrave;nh thanh ni&ecirc;n HFIC năm 2018.</span></span></p> <table align="center" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width:500px"> <tbody> <tr> <td style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31434/Tôi yêu Đoàn tôi 1.JPG" style="height:400px; width:533px" /></td> </tr> <tr> <td style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Phần thi T&ocirc;i y&ecirc;u Đo&agrave;n t&ocirc;i: Giải quyết t&igrave;nh huống v&agrave; phản biện giữa c&aacute;c đội&nbsp;</em></span></span></td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <table align="center" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width:500px"> <tbody> <tr> <td style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31434/Tôi yêu Đoàn tôi 2.JPG" style="height:400px; width:533px" /></td> </tr> <tr> <td style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đại biểu v&agrave; Ban Gi&aacute;m khảo chụp ảnh lưu niệm với c&aacute;c đội thi đạt giải</span></em></span></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align:right"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>HO&Agrave;NG KHẢI</strong></span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;