Đoàn HFIC: Hội thi Tôi yêu Đoàn tôi

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhằm tiếp tục n&acirc;ng cao chất lượng hoạt động của c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n trực thuộc, kiểm tra, đ&aacute;nh gi&aacute; năng lực hoạt động thực tiễn, nhận thức v&agrave; khả năng tổ chức, lao động c&aacute; nh&acirc;n của đội ngũ c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, ph&aacute;t hiện những nh&acirc;n tố t&iacute;ch cực để tiếp tục bồi dưỡng, bổ sung cho đội ngũ c&aacute;n bộ Đo&agrave;n c&aacute;c cấp; Tạo điều kiện cho c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n giao lưu, học tập kinh nghiệm, nhận thức được điểm mạnh v&agrave; điểm hạn chế của đơn vị m&igrave;nh qua đ&oacute; c&oacute; hướng khắc phục để n&acirc;ng cao chất lượng hoạt động, ng&agrave;y 29/9/2018 tại Hội trường C&ocirc;ng ty, Đo&agrave;n C&ocirc;ng ty Đầu tư T&agrave;i ch&iacute;nh nh&agrave; nước TP. Hồ Ch&iacute; Minh (HFIC) đ&atilde; tổ chức th&agrave;nh c&ocirc;ng V&ograve;ng Chung kết Hội thi &ldquo;T&ocirc;i y&ecirc;u đo&agrave;n t&ocirc;i&rdquo; năm 2018.</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đến tham dự v&agrave; tham gia hội đồng Ban Gi&aacute;m khảo của hội thi c&oacute; đ/c La Thanh Tuấn - Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh, Ph&oacute; Ban C&ocirc;ng nh&acirc;n Lao động Th&agrave;nh Đo&agrave;n, đ/c Trần Ngọc Tuấn &ndash; Ph&oacute; Ban Tổ chức Th&agrave;nh Đo&agrave;n, đ/c Phạm Thị Thảo Linh &ndash; Ph&oacute; Ban Mặt trận-An ninh Quốc ph&ograve;ng-Địa b&agrave;n d&acirc;n cư Th&agrave;nh Đo&agrave;n; về ph&iacute;a C&ocirc;ng ty Đầu tư T&agrave;i ch&iacute;nh nh&agrave; nước TP. HCM c&oacute; đ/c Dương Thế Vũ &ndash; Đảng ủy vi&ecirc;n, Chủ tịch C&ocirc;ng Đo&agrave;n HFIC, đ/c Nguyễn Việt Trường An &ndash; B&iacute; thư Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n HFIC c&ugrave;ng c&aacute;c đồng ch&iacute; Ủy vi&ecirc;n BCH Đo&agrave;n C&ocirc;ng ty, thường trực c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n trực thuộc v&agrave; c&aacute;c cổ động vi&ecirc;n cổ vũ cho 03 đội thi tham dự v&ograve;ng chung kết.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội thi T&ocirc;i y&ecirc;u Đo&agrave;n t&ocirc;i được ph&aacute;t động từ ng&agrave;y 05/8/2018, trải qua 02 v&ograve;ng thi&nbsp;với sự tham dự của 13 đội thi đến từ c&aacute;c cơ sở đo&agrave;n&nbsp;trực thuộc Đo&agrave;n HFIC. V&ograve;ng loại l&agrave; phần thi kiến thức trực tuyến với b&agrave;i thi gồm 100 c&acirc;u hỏi li&ecirc;n quan đến c&aacute;c kiến thức về tổ chức Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n, kiến thức về TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Nghị quyết 54 của Quốc hội&hellip;Sau v&ograve;ng loại, 06 đội thi xuất sắc nhất tiến v&agrave;o v&ograve;ng B&aacute;n kết với nội dung thi l&agrave; mỗi đội thực hiện một&nbsp;Video clip giới thiệu về hoạt động v&agrave; những điểm ti&ecirc;u biểu của đơn vị, của cơ sở đo&agrave;n m&igrave;nh. C&aacute;c Video clip n&agrave;y b&ecirc;n cạnh được Ban Tổ chức chấm điểm c&ograve;n được tiến h&agrave;nh b&igrave;nh chọn trực tuyến tr&ecirc;n trang mạng x&atilde; hội Tuổi trẻ HFIC.&nbsp;Kết quả sau hơn một tuần mở cổng b&igrave;nh chọn đ&atilde; c&oacute; h&agrave;ng ng&agrave;n lượt tương t&aacute;c, th&iacute;ch, b&igrave;nh luận, chia sẽ c&aacute;c đoạn video clip của c&aacute;c đội dự thi, mang đến một hiệu ứng truyền th&ocirc;ng s&acirc;u rộng cho hội thi n&oacute;i ri&ecirc;ng cũng như h&igrave;nh ảnh Đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n HFIC n&oacute;i chung. Kết quả v&ograve;ng b&aacute;n kết bao gồm kết quả b&igrave;nh chọn trực tuyến v&agrave; kết quả chấm điểm của Ban Tổ chức đ&atilde; chọn ra 03 đội xuất sắc nhất tiến v&agrave;o v&ograve;ng chung kết.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại V&ograve;ng chung kết c&aacute;c đội trải qua 03 phần thi bao gồm: Nhận diện Đo&agrave;n t&ocirc;i, Đo&agrave;n t&ocirc;i th&ocirc;ng th&aacute;i v&agrave; T&ocirc;i y&ecirc;u Đo&agrave;n t&ocirc;i. Nội dung c&aacute;c phần thi bắt buộc c&aacute;c đội phải thể hiện được những kỹ năng về hoạt động Đo&agrave;n như tr&igrave;nh diễn s&acirc;n khấu, nắm bắt vấn đề, giải quyết t&igrave;nh huống, h&ugrave;ng biện, thuyết tr&igrave;nh.., b&ecirc;n cạnh đ&oacute; l&agrave; sự hiểu biết, kiến thức về qu&aacute; tr&igrave;nh h&igrave;nh th&agrave;nh v&agrave; ph&aacute;t triển của tổ chức Đo&agrave;n, nội dung Nghị quyết Đại hội Đo&agrave;n c&aacute;c cấp&hellip;Trải qua c&aacute;c phần thi v&ocirc; c&ugrave;ng căng thẳng v&agrave; hấp dẫn, kết quả chung cuộc giải nhất đ&atilde; thuộc về Đội Chi đo&agrave;n Quỹ ph&aacute;t triển Đất TP. Hồ Ch&iacute; Minh, giải nh&igrave; thuộc về Đội Đo&agrave;n C&ocirc;ng ty Cổ phần Dệt may Gia Định v&agrave; giải ba thuộc về Đội Đo&agrave;n Cơ quan HFIC, giải đội y&ecirc;u th&iacute;ch nhất thuộc về Đội Đo&agrave;n C&ocirc;ng ty Cổ phần Dệt may Gia Định.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội thi T&ocirc;i y&ecirc;u Đo&agrave;n t&ocirc;i đ&atilde; tạo ra một s&acirc;n chơi v&ocirc; c&ugrave;ng hấp dẫn v&agrave; bổ &iacute;ch cho đội ngũ c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n trong to&agrave;n hệ thống HFIC, l&agrave; một trong những hoạt động trọng t&acirc;m trong Kế hoạch thực hiện C&ocirc;ng tr&igrave;nh Kết nối tiềm năng HFIC của Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n C&ocirc;ng ty nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022 cũng như việc thực hiện cuộc vận động x&acirc;y dựng phong c&aacute;ch c&aacute;n bộ Đo&agrave;n HFIC v&agrave; x&acirc;y dựng mẫu h&igrave;nh thanh ni&ecirc;n HFIC năm 2018.</span></span></p> <table align="center" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width:500px"> <tbody> <tr> <td style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31434/Tôi yêu Đoàn tôi 1.JPG" style="height:400px; width:533px" /></td> </tr> <tr> <td style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Phần thi T&ocirc;i y&ecirc;u Đo&agrave;n t&ocirc;i: Giải quyết t&igrave;nh huống v&agrave; phản biện giữa c&aacute;c đội&nbsp;</em></span></span></td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <table align="center" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width:500px"> <tbody> <tr> <td style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31434/Tôi yêu Đoàn tôi 2.JPG" style="height:400px; width:533px" /></td> </tr> <tr> <td style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đại biểu v&agrave; Ban Gi&aacute;m khảo chụp ảnh lưu niệm với c&aacute;c đội thi đạt giải</span></em></span></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align:right"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>HO&Agrave;NG KHẢI</strong></span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;