Đoàn - Hội các trường đẩy mạnh công tác đảm bảo an ninh và tư tưởng cho sinh viên

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31480/IMG_4517.JPG" style="height:452px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Hội nghị th&ocirc;ng tin cấp ủy c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n - Hội v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n khu vực Đại học, cao đẳng, trung cấp học k&igrave; I đ&atilde; diễn ra tại Hội trường Th&agrave;nh đo&agrave;n v&agrave;o s&aacute;ng 12/10. </strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đến dự Hội nghị c&oacute; đồng ch&iacute; Phạm Hồng Sơn - B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, đồng ch&iacute; Nguyễn Việt Quế Sơn - Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP, đồng ch&iacute; Phạm Kiều Hưng - Trưởng Ban Thanh ni&ecirc;n trường học Th&agrave;nh Đo&agrave;n, đồng ch&iacute; L&ecirc; Ngọc Hạnh - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường Vụ, Trưởng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o đảng ủy khối Đại học - Cao đẳng TP.HCM, c&aacute;c đồng ch&iacute; đại diện Ph&ograve;ng Ch&iacute;nh trị Nội Bộ PA03 - C&ocirc;ng An TP.HCM c&ugrave;ng c&aacute;c thầy c&ocirc; đại diện Cấp ủy, Ban gi&aacute;m hiệu c&aacute;c trường Đại học - Cao đẳng - trung cấp tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Hội nghị thảo luận c&aacute;c vấn đề trọng t&acirc;m như: chỉ đạo của c&aacute;c Ban Thường vụ Đo&agrave;n trường trong c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng v&agrave; thực hiện hiệu quả chương tr&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n năm học 2018 - 2019, chương tr&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c, kiểm tra, gi&aacute;m s&aacute;t năm học 2018 - 2019, lưu &yacute; quan t&acirc;m, ph&aacute;t huy đội ngũ đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n l&agrave; giảng vi&ecirc;n, gi&aacute;o vi&ecirc;n, vi&ecirc;n chức trẻ của đơn vị, triển khai hiệu quả chương tr&igrave;nh h&agrave;nh động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố lần thứ X, Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2020.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31480/IMG_4508.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, Ban Thường Vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n mong muốn c&aacute;c Đo&agrave;n trường tập trung tăng cường nắm bắt t&igrave;nh h&igrave;nh tư tưởng sinh vi&ecirc;n, an ninh sinh vi&ecirc;n trong trường v&agrave; tại c&aacute;c khu vực k&yacute; t&uacute;c x&aacute;, chỉ đạo Đo&agrave;n trường, Hội Sinh vi&ecirc;n trường thường xuy&ecirc;n phối hợp với Ph&ograve;ng c&ocirc;ng t&aacute;c sinh vi&ecirc;n b&aacute;o c&aacute;o, th&ocirc;ng tin t&igrave;nh h&igrave;nh an ninh sinh vi&ecirc;n với Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Hội Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố. Đặc biệt, hy vọng Đo&agrave;n trường, Hội Sinh vi&ecirc;n trường thực hiện đảm bảo t&iacute;nh kỷ cương, kỷ luật, t&iacute;nh chấp h&agrave;nh trong c&ocirc;ng t&aacute;c th&ocirc;ng tin, b&aacute;o c&aacute;o, hội họp đ&uacute;ng thời gian, đ&uacute;ng th&agrave;nh phần.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Hội nghị cũng chỉ đạo Ban Thư K&yacute; Hội Sinh vi&ecirc;n trường đẩy mạnh c&aacute;c hoạt động tuy&ecirc;n truyền, giới thiệu h&igrave;nh ảnh c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n v&agrave; c&aacute;c hoạt động ch&agrave;o mừng Hội Nghị đại biểu giữa nhiệm k&igrave; V 2015 - 2020.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>PHƯƠNG THẢO</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;