Đông đảo đoàn viên, thanh niên kỷ niệm 104 năm ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>S&aacute;ng 20/10, đ&ocirc;ng đảo đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n trường Cao đẳng L&yacute; Tự Trọng (390 Ho&agrave;ng Văn Thụ, Phường 4, Quận T&acirc;n B&igrave;nh) tổ chức hoạt động&nbsp;kỷ niệm 104 năm ng&agrave;y sinh đồng ch&iacute; L&yacute; Tự Trọng (20/10/1914 &ndash; 20/10/2018) &ndash; người đồng ch&iacute; đo&agrave;n vi&ecirc;n đầu ti&ecirc;n của Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh.</strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31524/IMG_0032.JPG" style="height:400px; width:600px" /></strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Hơn 500 đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n của trường đ&atilde; c&oacute; mặt từ rất sớm trước tượng đ&agrave;i đồng ch&iacute; L&yacute; Tự Trọng d&acirc;ng hoa nh&acirc;n ng&agrave;y sinh của đồng ch&iacute;. Đến tham dự lễ kỷ niệm c&oacute; C&ocirc; Đinh Hồng Minh &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Đảng ủy, Ph&oacute; Hiệu trưởng nh&agrave; trường. Buổi lễ kỷ niệm đ&atilde; diễn ra trong kh&ocirc;ng kh&iacute; trang trọng nhất, tri &acirc;n đến người đo&agrave;n vi&ecirc;n cộng sản đầu ti&ecirc;n của Đo&agrave;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đồng ch&iacute; L&yacute; Tự Trọng t&ecirc;n thật l&agrave; L&ecirc; Văn Trọng, qu&ecirc; ở H&agrave; Tỉnh, anh sinh ra tại l&agrave;ng Bản May, tỉnh Nakhon &ndash; Th&aacute;i Lan, trong một gia đ&igrave;nh Việt kiều y&ecirc;u nước. Sinh thời đồng ch&iacute; được sang Trung Quốc học tập v&agrave; hoạt động trong Hội Việt Nam C&aacute;ch mạng Thanh ni&ecirc;n. Năm 1929, L&yacute; Tự Trọng về nước hoạt động với nhiệm vụ th&agrave;nh lập Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; l&agrave;m li&ecirc;n lạc cho Xứ ủy Nam K&igrave; với Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 1931, trước khi bị thực d&acirc;n Ph&aacute;p tử h&igrave;nh, anh đ&atilde; dỏng dạc n&oacute;i: &ldquo;T&ocirc;i chưa đến tuổi th&agrave;nh ni&ecirc;n thật, nhưng t&ocirc;i đủ tr&iacute; kh&ocirc;n để hiểu rằng con đường của thanh ni&ecirc;n chỉ c&oacute; thể l&agrave; con đường c&aacute;ch mạng v&agrave; kh&ocirc;ng thể l&agrave; con đường n&agrave;o kh&aacute;c&rdquo;. Ng&agrave;y nay, để tưởng nhớ đồng ch&iacute; L&yacute; Tự Trọng, tại Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh c&oacute; nhiều con đường mang t&ecirc;n anh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Nh&acirc;n dịp n&agrave;y, Đo&agrave;n trường Cao Đẳng L&yacute; Tự Trọng tổ chức Lễ Kết nạp đo&agrave;n vi&ecirc;n mới cho 493 thanh ni&ecirc;n ưu t&uacute; v&agrave; trao quyết định đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; năm học 2017 &ndash; 2018 cho 12 đo&agrave;n vi&ecirc;n tiếp tục học tập v&agrave; r&egrave;n luyện để ph&aacute;t triển Đảng. Đo&agrave;n vi&ecirc;n mới L&ecirc; Thị Kim Hằng &ndash; sinh vi&ecirc;n năm 1, khoa C&ocirc;ng nghệ Động lực tự h&agrave;o chia sẻ: &ldquo;<em>M&igrave;nh&nbsp;rất vui, vinh hạnh khi được v&agrave;o Đo&agrave;n v&agrave; rất tự h&agrave;o khi được đứng v&agrave;o h&agrave;ng ngũ của Đo&agrave;n trong ng&agrave;y sinh đồng ch&iacute; L&yacute; Tự Trọng h&ocirc;m nay. L&yacute; do để m&igrave;nh&nbsp;muốn v&agrave;o Đo&agrave;n đ&oacute; l&agrave; bởi m&igrave;nh th&iacute;ch hoạt động của Đo&agrave;n, m&igrave;nh năng động v&agrave; muốn đ&oacute;ng g&oacute;p sự nhiệt huyết cho Đo&agrave;n. M&igrave;nh&nbsp;sẽ cố gắng phấn đấu, nỗi lực, t&iacute;ch cực tham gia c&aacute;c hoạt động c&acirc;u lạc bộ đội nh&oacute;m, hiến m&aacute;u t&igrave;nh nguyện, v&igrave; Đo&agrave;n vững mạnh&rdquo;.</em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31524/IMG_0057.JPG" style="height:467px; width:700px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">B&ecirc;n cạnh Lễ Kết nạp Đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n của trường s&ocirc;i nổi tham gia buổi Tọa đ&agrave;m &quot;L&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng của tuổi trẻ L&yacute; Tự Trọng trong giai đoạn hiện nay&quot;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Th&ocirc;ng qua c&aacute;c b&aacute;o c&aacute;o tham luận về c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục ch&iacute;nh trị tư tưởng cho thanh ni&ecirc;n L&yacute; Tự Trọng trong cuộc c&aacute;ch mạng c&ocirc;ng nghiệp lần thứ 4&nbsp;đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n hiểu r&otilde; hơn nhiệm vụ ch&iacute;nh trị h&agrave;ng đầu l&agrave; học tập. </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&aacute;c tham luận cũng đưa ra c&aacute;c giải ph&aacute;p nhầm n&acirc;ng cao l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng cho đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n từ thực tiễn, trải nghiệm thực tế trong c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện, cộng đồng, c&aacute;c hoạt động khoa học c&ocirc;ng nghệ. Quản l&yacute; hơn 14000 học sinh sinh vi&ecirc;n học tập tại trường, c&ocirc; Đinh Hồng Minh &ndash; Ph&oacute; Hiệu trưởng nh&agrave; trường nhấn mạnh: &ldquo;<em>Học sinh, sinh vi&ecirc;n L&yacute; Tự Trọng kh&ocirc;ng thể chờ đợi bất kỳ một ng&agrave;y n&agrave;o để tham gia v&agrave;o cuộc c&aacute;ch mạng c&ocirc;ng nghiệp 4.0, nếu kh&ocirc;ng c&aacute;c bạn sẽ đứng ngo&agrave;i sự ph&aacute;t triển to&agrave;n cầu. V&igrave; thế học sinh sinh vi&ecirc;n cần trang bị kiến thức để bước v&agrave;o tiếp cận nền c&ocirc;ng nghiệp 4.0&rdquo;.</em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31524/IMG_0137.JPG" style="height:467px; width:700px" /></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>MINH TUẤN</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng 24/9, Liên hoan “Phụ trách Đội giỏi cụm miền Đông Nam Bộ” - lần thứ VII, năm 2020 đã chính thức khai mạc. 174 Phụ trách Đội giỏi cụm miền Đông Nam Bộ đã được trao tặng bằng khen của Hội đồng Đội Trung ương, 35 Phụ trách Đội tiêu biểu đã được trao tặng Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hằng tuần, tổ xung kích an ninh thanh niên 10 phường của quận Bình Tân sẽ tập hợp người dân hoặc đi đến từng nhà tuyên truyền về thủ đoạn chống tội phạm.

Agile Việt Nam
;