Mời tham gia Liên hoan các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng năm 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <div style="text-align: justify;"><strong>&quot;KH&Aacute;T VỌNG TUỔI TRẺ&quot; l&agrave; chủ đề của Li&ecirc;n hoan c&aacute;c nh&oacute;m tuy&ecirc;n truyền ca kh&uacute;c c&aacute;ch mạng năm 2018 do Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức năm 2018.&nbsp;</strong></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31545/IMG_1946%20(1)%20(Large).JPG" style="height:376px; width:600px" /></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size:12px"><em>H&igrave;nh ảnh trong chương tr&igrave;nh biểu diễn phục vụ người d&acirc;n của c&aacute;c đội thi đạt giải trong Li&ecirc;n hoan</em></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;">Li&ecirc;n hoan được tổ chức với mục ti&ecirc;u gi&aacute;o&nbsp;dục truyền thống c&aacute;ch mạng, bồi đắp tinh thần y&ecirc;u nước, l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng, l&ograve;ng tự h&agrave;o về truyền thống đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, gi&aacute;o dục đạo đức, lối sống trong đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi Th&agrave;nh phố, kỷ niệm 320 năm th&agrave;nh lập Th&agrave;nh phố S&agrave;i G&ograve;n &ndash; Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh (1698 &ndash; 2018).</div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;">Đồng thời, ph&aacute;t huy hiệu quả của c&aacute;c c&acirc;u lạc bộ, đội, nh&oacute;m tuy&ecirc;n truyền ca kh&uacute;c c&aacute;ch mạng từ cơ sở trong c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền, cổ vũ phong tr&agrave;o văn h&oacute;a, văn nghệ trong quần ch&uacute;ng g&oacute;p phần định hướng thẩm mỹ &acirc;m nhạc, văn h&oacute;a thưởng thức trong thanh thiếu nhi, triển khai thực thiện c&oacute; hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022.&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;">84 l&agrave; con số thống k&ecirc; (t&iacute;nh đến ng&agrave;y 24/10/2018) c&aacute;c đội tuyển đăng k&yacute; v&ograve;ng thi sơ khảo của Li&ecirc;n hoan.&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"><strong>1. V&ograve;ng sơ khảo cụm thi số 1:</strong></div> <div style="text-align: justify;">- Thời gian: 17g30 ng&agrave;y 25/10/2018 (Thứ Năm).</div> <div style="text-align: justify;">- Địa điểm:&nbsp; Hội trường nh&agrave; điều h&agrave;nh Đại học Quốc gia TP. Hồ Ch&iacute; Minh (Phường Linh Trung, Thủ Đức).</div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"><strong>2. V&ograve;ng sơ khảo cụm thi số 2:</strong></div> <div style="text-align: justify;">- Thời gian: 17g30 ng&agrave;y 26/10/2018 (Thứ S&aacute;u). .</div> <div style="text-align: justify;">- Địa điểm:&nbsp; Khu chế xuất T&acirc;n Thuận&nbsp; (Phường T&acirc;n Thuận Đ&ocirc;ng, Quận 7)</div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"><strong>3. V&ograve;ng sơ khảo cụm thi số 3:</strong></div> <div style="text-align: justify;">- Thời gian: 17g30 ng&agrave;y 27/10/2018 (Thứ Bảy).</div> <div style="text-align: justify;">- Địa điểm:&nbsp; Khu di t&iacute;ch lịch sử&nbsp; D&acirc;n c&ocirc;ng hỏa tuyến Mậu Th&acirc;n 1968&nbsp; (X&atilde; Vĩnh Lộc A, Huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh).</div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"><strong>4. V&ograve;ng sơ khảo cụm thi số 4:</strong></div> <div style="text-align: justify;">- Thời gian: 17g30 ng&agrave;y 28/10/2018 (Chủ nhật)</div> <div style="text-align: justify;">- Địa điểm:&nbsp; Khu B, C&ocirc;ng vi&ecirc;n Gia Định&nbsp; &nbsp;(Đường Ho&agrave;ng Minh Gi&aacute;m, Phường 9, Quận Ph&uacute; Nhuận).</div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;">Th&acirc;n mời c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n c&ugrave;ng theo d&otilde;i c&aacute;c phần thi hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ v&agrave; tr&agrave;n đầy cảm x&uacute;c từ c&aacute;c đội thi.&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;">---</div> <div style="text-align: justify;"><strong>Xem th&ecirc;m:&nbsp;</strong></div> <div style="text-align: justify;"><strong><u><a href="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/vanphong/tintuc/default.aspx?cat_id=1224&amp;news_id=18696#content">1. Kế hoạch v&agrave; Điều lệ của Li&ecirc;n hoan.</a></u></strong></div> <div style="text-align: justify;"><strong><u><a href="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/News/31544">2.&nbsp;4 địa điểm thi v&ograve;ng sơ khảo Li&ecirc;n hoan c&aacute;c nh&oacute;m tuy&ecirc;n truyền ca kh&uacute;c c&aacute;ch mạng năm 2018</a></u></strong></div> <div style="text-align: justify;"><strong><u><a href="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/vanphong/data/news/2018/10/18749/kem%20TB%20510-thu%20tu%20thi.docx">3. Danh s&aacute;ch c&aacute;c đội thi.</a></u></strong></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: right;"><strong>T.L</strong></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tối 19/10, vòng chung kết và trao giải liên hoan các nhóm văn nghệ tuyên truyền năm 2019 do Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tổ chức vừa diễn ra tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1).

Agile Việt Nam
;