Hàng trăm bạn trẻ thành phố tình nguyện hiến máu cứu người

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31604/572A4171%20-%20Copy.JPG" style="height:401px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Với chủ đề &ldquo;Một giọt m&aacute;u cho đi, một cuộc đời ở lại&rdquo;, ng&agrave;y hội hiến m&aacute;u t&igrave;nh nguyện năm 2018 đ&atilde; diễn ra&nbsp;tại nhiều đơn vị, thu h&uacute;t h&agrave;ng trăm bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, học sinh sinh vi&ecirc;n đăng k&yacute; tham gia.&nbsp;</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trong ng&agrave;y 10/11, hơn 100 người đ&atilde; tham gia ng&agrave;y hội hiến m&aacute;u t&igrave;nh nguyện do Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n phối hợp với Trung t&acirc;m Hiến m&aacute;u Nh&acirc;n đạo Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức. Tại ng&agrave;y hội đ&atilde; tiếp nhận gần 100 đơn vị m&aacute;u, những giọt m&aacute;u hồng ch&iacute;nh l&agrave; tấm l&ograve;ng, nghĩa cử cao đẹp của c&aacute;n bộ nh&acirc;n vi&ecirc;n, c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n v&agrave; người d&acirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31604/_MG_9996.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span><br /> <span style="font-size:12px"><em>Nhiều bạn trẻ đ&atilde; đến Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n để tham gia hiến m&aacute;u</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ph&aacute;t huy tinh thần của Tuổi trẻ ULSA 2, Đo&agrave;n Trường đại học Lao động - X&atilde; hội CS2 đ&atilde; phối hợp với Trung t&acirc;m Hiến m&aacute;u Nh&acirc;n đạo Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức ng&agrave;y hội hiến m&aacute;u t&igrave;nh nguyện đợt 2 năm 2018. Ng&agrave;y hội thu h&uacute;t gần 400 c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng nh&acirc;n vi&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n của trường v&agrave; thu về hơn 350 đơn vị m&aacute;u.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31604/572A4171.JPG" style="height:394px; width:600px" /></span><br /> <span style="font-size:12px"><em>Sinh vi&ecirc;n ĐH Lao động - X&atilde; hội (cơ sở 2) xếp h&agrave;ng đăng k&yacute; kh&aacute;m sức khoẻ để chuẩn bị hiến m&aacute;u</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đặc biệt, trong ng&agrave;y 11/11, CLB H&agrave;nh tr&igrave;nh đỏ phối hợp với Trung t&acirc;m Hiến m&aacute;u Nh&acirc;n đạo Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức ng&agrave;y hội hiến m&aacute;u &ldquo;Nắng S&agrave;i G&ograve;n&rdquo; lần 2 năm 2018 với chủ đề &ldquo;Hương qu&ecirc;&rdquo; tại C&ocirc;ng ty bảo hiểm Prudential Việt Nam, quận 8.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Anh Huỳnh Văn Hiếu &ndash; Chủ nhiệm CLB H&agrave;nh tr&igrave;nh đỏ cho biết: &ldquo;Nắng S&agrave;i G&ograve;n l&agrave; ng&agrave;y hội hiến m&aacute;u truyền thống h&agrave;ng năm của CLB để g&oacute;p phần hưởng ứng c&ugrave;ng ng&agrave;y hội hiến m&aacute;u t&igrave;nh nguyện của cả nước. Kh&aacute;c với những ng&agrave;y hội kh&aacute;c, Nắng S&agrave;i G&ograve;n được đầu tư kỹ lưỡng về nh&acirc;n sự v&agrave; h&igrave;nh thức tổ chức, đặc biệt, mỗi năm lại c&oacute; một chủ đề ri&ecirc;ng biệt để thu h&uacute;t nhiều đối tượng tham gia. Vừa qua, CLB H&agrave;nh tr&igrave;nh đỏ cũng đ&atilde; tổ chức ng&agrave;y hội hiến m&aacute;u &ldquo;Sắc m&agrave;u nh&acirc;n &aacute;i&rdquo; v&agrave; thu về gần 1.000 đơn vị m&aacute;u&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31604/20181111090432_IMG_0.jpg" style="height:399px; width:600px" /></span><br /> <span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Ng&agrave;y hội hiến m&aacute;u do CLB H&agrave;nh tr&igrave;nh đỏ tổ chức tại TP.HCM&nbsp;thu h&uacute;t rất đ&ocirc;ng bạn trẻ tham gia</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">B&ecirc;n cạnh c&aacute;c địa điểm tr&ecirc;n th&igrave; đồng loạt nhiều nơi tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh cũng tổ chức c&aacute;c đợt hiến m&aacute;u t&igrave;nh nguyện để hưởng ứng c&ugrave;ng ng&agrave;y hội của cả nước.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trần Thị Quỳnh Trang, đại học Lao động X&atilde; hội CS2 chia sẻ: &ldquo;T&ocirc;i thấy hiến m&aacute;u l&agrave; việc l&agrave;m m&agrave; tất cả ch&uacute;ng ta n&ecirc;n t&iacute;ch cực tham gia, ch&uacute;ng ta khỏe mạnh nhưng c&oacute; rất nhiều bệnh nh&acirc;n đang khan hiếm từng giọt m&aacute;u, nếu cả x&atilde; hội đều chung tay hưởng ứng th&igrave; t&ocirc;i nghĩ cả cộng đồng sẽ lu&ocirc;n khỏe mạnh. 6 lần tham gia hiến m&aacute;u t&ocirc;i đều cảm thấy rất vui v&agrave; hạnh ph&uacute;c&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ch&uacute; V&otilde; Ngọc Th&agrave;nh, ngụ B&igrave;nh T&acirc;n đ&atilde; c&oacute; 58 lần hiến m&aacute;u. &ldquo;Sau mỗi lần hiến m&aacute;u t&ocirc;i thấy tinh thần rất thoải m&aacute;i, cuộc sống đ&atilde; đem đến cho m&igrave;nh rất nhiều thứ, những giọt m&aacute;u của m&igrave;nh chỉ l&agrave; g&oacute;p một phần nhỏ để cứu gi&uacute;p c&aacute;c bệnh nh&acirc;n. Để c&oacute; lượng m&aacute;u khỏe th&igrave; trước v&agrave; sau khi hiến m&aacute;u t&ocirc;i thường ch&uacute; &yacute; đến chế độ ăn uống, nghỉ ngơi v&agrave; luyện tập thể dục. T&ocirc;i thường hiến định kỳ 3 th&aacute;ng 1 lần với khoảng 350-450ml m&aacute;u&rdquo;, ch&uacute; chia sẻ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hiến m&aacute;u kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; nghĩa cử cao đẹp để cứu người m&agrave; c&ograve;n thể hiện tinh thần tương th&acirc;n, tương &aacute;i, chia sẻ c&ugrave;ng nhau l&uacute;c hoạn nạn, kh&oacute; khăn.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>KIM S&Aacute;NG</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;