Hàng trăm bạn trẻ thành phố tình nguyện hiến máu cứu người

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31604/572A4171%20-%20Copy.JPG" style="height:401px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Với chủ đề &ldquo;Một giọt m&aacute;u cho đi, một cuộc đời ở lại&rdquo;, ng&agrave;y hội hiến m&aacute;u t&igrave;nh nguyện năm 2018 đ&atilde; diễn ra&nbsp;tại nhiều đơn vị, thu h&uacute;t h&agrave;ng trăm bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, học sinh sinh vi&ecirc;n đăng k&yacute; tham gia.&nbsp;</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trong ng&agrave;y 10/11, hơn 100 người đ&atilde; tham gia ng&agrave;y hội hiến m&aacute;u t&igrave;nh nguyện do Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n phối hợp với Trung t&acirc;m Hiến m&aacute;u Nh&acirc;n đạo Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức. Tại ng&agrave;y hội đ&atilde; tiếp nhận gần 100 đơn vị m&aacute;u, những giọt m&aacute;u hồng ch&iacute;nh l&agrave; tấm l&ograve;ng, nghĩa cử cao đẹp của c&aacute;n bộ nh&acirc;n vi&ecirc;n, c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n v&agrave; người d&acirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31604/_MG_9996.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span><br /> <span style="font-size:12px"><em>Nhiều bạn trẻ đ&atilde; đến Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n để tham gia hiến m&aacute;u</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ph&aacute;t huy tinh thần của Tuổi trẻ ULSA 2, Đo&agrave;n Trường đại học Lao động - X&atilde; hội CS2 đ&atilde; phối hợp với Trung t&acirc;m Hiến m&aacute;u Nh&acirc;n đạo Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức ng&agrave;y hội hiến m&aacute;u t&igrave;nh nguyện đợt 2 năm 2018. Ng&agrave;y hội thu h&uacute;t gần 400 c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng nh&acirc;n vi&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n của trường v&agrave; thu về hơn 350 đơn vị m&aacute;u.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31604/572A4171.JPG" style="height:394px; width:600px" /></span><br /> <span style="font-size:12px"><em>Sinh vi&ecirc;n ĐH Lao động - X&atilde; hội (cơ sở 2) xếp h&agrave;ng đăng k&yacute; kh&aacute;m sức khoẻ để chuẩn bị hiến m&aacute;u</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đặc biệt, trong ng&agrave;y 11/11, CLB H&agrave;nh tr&igrave;nh đỏ phối hợp với Trung t&acirc;m Hiến m&aacute;u Nh&acirc;n đạo Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức ng&agrave;y hội hiến m&aacute;u &ldquo;Nắng S&agrave;i G&ograve;n&rdquo; lần 2 năm 2018 với chủ đề &ldquo;Hương qu&ecirc;&rdquo; tại C&ocirc;ng ty bảo hiểm Prudential Việt Nam, quận 8.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Anh Huỳnh Văn Hiếu &ndash; Chủ nhiệm CLB H&agrave;nh tr&igrave;nh đỏ cho biết: &ldquo;Nắng S&agrave;i G&ograve;n l&agrave; ng&agrave;y hội hiến m&aacute;u truyền thống h&agrave;ng năm của CLB để g&oacute;p phần hưởng ứng c&ugrave;ng ng&agrave;y hội hiến m&aacute;u t&igrave;nh nguyện của cả nước. Kh&aacute;c với những ng&agrave;y hội kh&aacute;c, Nắng S&agrave;i G&ograve;n được đầu tư kỹ lưỡng về nh&acirc;n sự v&agrave; h&igrave;nh thức tổ chức, đặc biệt, mỗi năm lại c&oacute; một chủ đề ri&ecirc;ng biệt để thu h&uacute;t nhiều đối tượng tham gia. Vừa qua, CLB H&agrave;nh tr&igrave;nh đỏ cũng đ&atilde; tổ chức ng&agrave;y hội hiến m&aacute;u &ldquo;Sắc m&agrave;u nh&acirc;n &aacute;i&rdquo; v&agrave; thu về gần 1.000 đơn vị m&aacute;u&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31604/20181111090432_IMG_0.jpg" style="height:399px; width:600px" /></span><br /> <span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Ng&agrave;y hội hiến m&aacute;u do CLB H&agrave;nh tr&igrave;nh đỏ tổ chức tại TP.HCM&nbsp;thu h&uacute;t rất đ&ocirc;ng bạn trẻ tham gia</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">B&ecirc;n cạnh c&aacute;c địa điểm tr&ecirc;n th&igrave; đồng loạt nhiều nơi tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh cũng tổ chức c&aacute;c đợt hiến m&aacute;u t&igrave;nh nguyện để hưởng ứng c&ugrave;ng ng&agrave;y hội của cả nước.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trần Thị Quỳnh Trang, đại học Lao động X&atilde; hội CS2 chia sẻ: &ldquo;T&ocirc;i thấy hiến m&aacute;u l&agrave; việc l&agrave;m m&agrave; tất cả ch&uacute;ng ta n&ecirc;n t&iacute;ch cực tham gia, ch&uacute;ng ta khỏe mạnh nhưng c&oacute; rất nhiều bệnh nh&acirc;n đang khan hiếm từng giọt m&aacute;u, nếu cả x&atilde; hội đều chung tay hưởng ứng th&igrave; t&ocirc;i nghĩ cả cộng đồng sẽ lu&ocirc;n khỏe mạnh. 6 lần tham gia hiến m&aacute;u t&ocirc;i đều cảm thấy rất vui v&agrave; hạnh ph&uacute;c&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ch&uacute; V&otilde; Ngọc Th&agrave;nh, ngụ B&igrave;nh T&acirc;n đ&atilde; c&oacute; 58 lần hiến m&aacute;u. &ldquo;Sau mỗi lần hiến m&aacute;u t&ocirc;i thấy tinh thần rất thoải m&aacute;i, cuộc sống đ&atilde; đem đến cho m&igrave;nh rất nhiều thứ, những giọt m&aacute;u của m&igrave;nh chỉ l&agrave; g&oacute;p một phần nhỏ để cứu gi&uacute;p c&aacute;c bệnh nh&acirc;n. Để c&oacute; lượng m&aacute;u khỏe th&igrave; trước v&agrave; sau khi hiến m&aacute;u t&ocirc;i thường ch&uacute; &yacute; đến chế độ ăn uống, nghỉ ngơi v&agrave; luyện tập thể dục. T&ocirc;i thường hiến định kỳ 3 th&aacute;ng 1 lần với khoảng 350-450ml m&aacute;u&rdquo;, ch&uacute; chia sẻ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hiến m&aacute;u kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; nghĩa cử cao đẹp để cứu người m&agrave; c&ograve;n thể hiện tinh thần tương th&acirc;n, tương &aacute;i, chia sẻ c&ugrave;ng nhau l&uacute;c hoạn nạn, kh&oacute; khăn.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>KIM S&Aacute;NG</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

TTO - Cột mốc 70 năm ghi dấu hành trình trưởng thành, đồng thời mở cánh cửa cho chặng đường mới đầy thách thức, cả sự cạnh tranh trong chính phong trào sinh viên tại TP.HCM.

Agile Việt Nam
;