Đoàn HFIC: Hội thi Bàn tay vàng nghề điện công nghiệp năm 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><strong>Hưởng ứng Ng&agrave;y Ph&aacute;p luật nước Cộng h&ograve;a x&atilde; hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11/2018, nhằm đẩy mạnh phong tr&agrave;o luyện tay nghề, thi thợ giỏi trong đo&agrave;n vi&ecirc;n, người lao động trong hệ thống C&ocirc;ng ty Đầu tư T&agrave;i ch&iacute;nh Nh&agrave; nước Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh (HFIC). Ng&agrave;y 11/11/2018, C&ocirc;ng đo&agrave;n v&agrave; Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n C&ocirc;ng ty HFIC đ&atilde; phối hợp tổ chức chương tr&igrave;nh tuy&ecirc;n truyền Luật Lao động cho đo&agrave;n vi&ecirc;n v&agrave; Hội thi &ldquo;B&agrave;n tay v&agrave;ng&rdquo; ngh&ecirc;̀ điện c&ocirc;ng nghiệp HFIC năm 2018.</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Tr<span style="font-family:inherit">ong chương tr&igrave;nh, đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n c&ocirc;ng đo&agrave;n được tuy&ecirc;n truyền c&aacute;c điểm ch&iacute;nh về Bộ Luật lao động 2012, đồng thời tham gia c&aacute;c tr&ograve; chơi đố vui về kiến thức Luật Lao động, sau đ&oacute; l&agrave; V&ograve;ng chung kết Hội thi B&agrave;n tay v&agrave;ng nghề&nbsp;điện c&ocirc;ng nghiệp HFIC.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:inherit">Hội thi đ&atilde; thu h&uacute;t 35 th&iacute; sinh từ 07 doanh nghiệp th&agrave;nh vi&ecirc;n trong hệ thống. C&aacute;c th&iacute; sinh trải qua 2 phần thi: trắc nghiệm (l&yacute; thuyết về điện c&ocirc;ng nghiệp, Bộ Luật Lao động, an to&agrave;n - vệ sinh lao động) v&agrave; thực h&agrave;nh r&aacute;p mạch điện. Căn cứ v&agrave;o kết quả chấm điểm thi của Ban Gi&aacute;m khảo, Ban t&ocirc;̉ chức đ&atilde; chọn v&agrave; trao giải B&agrave;n tay v&agrave;ng năm 2018 cho th&iacute; sinh Phạm Ph&uacute;c Thướng thuộc đơn vị C&ocirc;ng ty cổ phần Dệt may Gia Định; ngo&agrave;i ra Ban Tổ chức c&ograve;n trao 1 gi&agrave;i Nhất, 2 giải Nh&igrave;, 3 giải Ba v&agrave; 5 giải Khuyến kh&iacute;ch.</span></span></p> <div class="text_exposed_show" style="display: inline; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41); font-size: 14px;"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Trước đ&oacute; từ ng&agrave;y 23/09/2018 đến ng&agrave;y 21/10/2018, C&ocirc;ng Đo&agrave;n, Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n HFIC phối hợp với Trường Cao đảng Kỹ thuật Cao Thắng đ&atilde; tổ chức bồi dưỡng cho 35 học vi&ecirc;n học v&agrave; &ocirc;n thi n&acirc;ng bậc thợ nghề Điện c&ocirc;ng nghiệp cho người lao động. Qua một&nbsp;th&aacute;ng bồi dưỡng, c&aacute;c học vi&ecirc;n được học v&agrave; &ocirc;n tập&nbsp;l&yacute; thuyết - luyện tay nghề. C&oacute; 32 học vi&ecirc;n cấp giấy chứng nhận n&acirc;ng bậc thợ, c&aacute;c học vi&ecirc;n được cấp giấy chứng nhận&nbsp;sau khi kết th&uacute;c lớp bồi dưỡng sẽ l&agrave; cơ sở để c&aacute;c doanh nghiệp x&eacute;t n&acirc;ng lương, n&acirc;ng bậc cho c&ocirc;ng nh&acirc;n; gi&uacute;p c&ocirc;ng nh&acirc;n khẳng định tay nghề, c&oacute; th&ecirc;m thu nhập ổn định, từ đ&oacute; c&oacute; hướng phấn đấu vươn l&ecirc;n trong cuộc sống.</span></p> <table align="center" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width:500px"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31611/Ban tay vàng điện 1.jpg" /></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Ảnh: Th&iacute; sinh tham dự phần thi thực h&agrave;nh r&aacute;p mạch điện</span></span></em></td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <table align="center" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width:500px"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31611/Bàn tay vàng điện 2.jpg" /></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><em>Ảnh: Lễ tổng kết v&agrave; trao giải hội thi</em></span></span></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><strong>HO&Agrave;NG KHẢI</strong></span></span></p> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đông đảo đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố đã hào hứng tham gia các hoạt động trong Ngày hội “Phát huy và kết nối cán bộ, công chức, viên chức trẻ thành phố”. Cạnh đó, nhiều cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc cũng được tuyên dương trong dịp này.

Agile Việt Nam
;