60 đại biểu Hội đồng Trẻ em học kỹ năng trình bày ý kiến và thuyết phục lãnh đạo thành phố

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31637/IMG_6756.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>S&aacute;ng 18/11, hơn 60 em học sinh l&agrave; đại biểu Hội đồng trẻ em Th&agrave;nh phố</strong><strong> đ&atilde;</strong><strong> được t&igrave;m hiểu điều lệ, kĩ năng thu thập th&ocirc;ng tin trở th&agrave;nh đại biểu Hồi đồng Trẻ em th&agrave;nh phố ưu t&uacute;.</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Hội đồng Trẻ em Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức đại diện cho trẻ em để định kỳ tổ chức b&agrave;y tỏ &yacute; kiến, nguyện vọng, trao đổi với l&atilde;nh đạo th&agrave;nh phố về c&aacute;c vấn đề li&ecirc;n quan đến trẻ em tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh. Hội đồng Trẻ em th&agrave;nh phố hiện nay gồm c&oacute; 55 th&agrave;nh vi&ecirc;n - l&agrave; c&aacute;c Ủy vi&ecirc;n Ban Chỉ huy Li&ecirc;n Đội tại c&aacute;c li&ecirc;n đội, th&agrave;nh vi&ecirc;n Ban Chủ nhiệm c&acirc;u lạc bộ Quyền Trẻ em tại 24 quận, huyện, c&aacute;c em đội vi&ecirc;n ti&ecirc;u biểu sinh hoạt tại c&aacute;c đội - nh&oacute;m, c&acirc;u lạc bộ thuộc hệ thống nh&agrave; thiếu nhi, th&agrave;nh vi&ecirc;n c&acirc;u lạc bộ ph&oacute;ng vi&ecirc;n nh&iacute;, thiếu nhi đang sinh sống v&agrave; học tập tại c&aacute;c trung t&acirc;m bảo trợ x&atilde; hội, m&aacute;i ấm, nh&agrave; mở, Gương T&agrave;i năng trẻ.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tại buổi tập huấn s&aacute;ng 18/11 tại hội trường Th&agrave;nh Đo&agrave;n, chị Nguyễn Ngọc Nhung &ndash; Ph&oacute; Chủ tịch Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố đ&atilde; hướng dẫn c&aacute;c điều lệ, ti&ecirc;u chuẩn tham gia, quy định b&igrave;nh chọn v&agrave; giới thiệu đại biểu, kỳ họp, nội dung hoạt động, c&aacute;c điều luật trẻ em, c&aacute;c h&agrave;nh vi nghi&ecirc;m cấm,&hellip; của Hội đồng Trẻ em th&agrave;nh phố. Đặc biệt, c&aacute;c em được học kĩ năng thu thập th&ocirc;ng tin để tr&igrave;nh b&agrave;y nhu cầu, nguyện vọng với l&atilde;nh đạo th&agrave;nh phố trong cuộc gặp gỡ sẽ diễn ra v&agrave;o&nbsp;năm 2019 sắp tới. L&agrave; tiếng n&oacute;i đại diện cho h&agrave;ng trăm ng&agrave;n thiếu nhi th&agrave;nh phố, Hội đồng Trẻ em c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm tr&igrave;nh b&agrave;y những vấn đề tại địa phương, đề xuất nhu cầu của đội vi&ecirc;n, thiếu nhi đến c&aacute;c cấp l&atilde;nh đạo th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31637/IMG_6770.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Em Cao Thanh Hiếu, trường THCS Nguyễn Du, quận G&ograve; Vấp c&ugrave;ng c&aacute;c bạn thảo luận về đề t&agrave;i m&ocirc;i trường tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố. Khi được hỏi: &ldquo;Nếu được tr&igrave;nh b&agrave;y với l&atilde;nh đạo th&agrave;nh phố về nhu cầu, nguyện vọng trong thời gian tới, c&aacute;c em sẽ n&oacute;i thế n&agrave;o?&rdquo;, Hiếu tự tin trả lời: &ldquo;Ch&uacute;ng em sẽ tr&igrave;nh b&agrave;y về thực trạng tại địa phương m&igrave;nh. Sau đ&oacute; l&agrave; nguy&ecirc;n nh&acirc;n v&agrave; t&aacute;c hại của việc t&agrave;n ph&aacute; m&ocirc;i trường sống. Cuối c&ugrave;ng, ch&uacute;ng em sẽ n&oacute;i về c&aacute;c hướng giải quyết.&rdquo;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&aacute;c em chia sẻ rằng từ việc thảo luận với c&aacute;c bạn, mỗi th&agrave;nh vi&ecirc;n Hội đồng Trẻ em TP đ&atilde; trau dồi th&ecirc;m kĩ năng b&agrave;y tỏ &yacute; kiến, nhu cầu nguyện vọng với qu&yacute; l&atilde;nh đạo th&agrave;nh phố. Từ đ&oacute;, c&aacute;c em học được c&aacute;ch tr&igrave;nh b&agrave;y &yacute; tưởng để c&aacute;c c&ocirc;, ch&uacute; l&atilde;nh đạo thấu hiểu t&acirc;m tư, nguyện vọng của Hội đồng Trẻ em.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">B&ecirc;n cạnh việc tập huấn đại biểu Hội đồng Trẻ em Th&agrave;nh phố, c&aacute;c em c&ograve;n được tham quan thư viện Tổng hợp Th&agrave;nh phố v&agrave; đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh quận 9.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>PHƯƠNG THẢO</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đông đảo đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố đã hào hứng tham gia các hoạt động trong Ngày hội “Phát huy và kết nối cán bộ, công chức, viên chức trẻ thành phố”. Cạnh đó, nhiều cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc cũng được tuyên dương trong dịp này.

Agile Việt Nam
;