Tiến sĩ - Bác sỹ Phan Minh Hoàng là tân chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ TP.Hồ Chí Minh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31640/DSC_0160.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Với tinh thần l&agrave;m việc nghi&ecirc;m t&uacute;c v&agrave; thống nhất cao, 130 đại biểu dự Đại hội Hội Thầy thuốc trẻ TP.HCM lần II đ&atilde; t&iacute;n nhiệm bầu anh Phan Minh Ho&agrave;ng - tiến sỹ, b&aacute;c sỹ, ph&oacute; chủ tịch Hội nhiệm kỳ I&nbsp;l&agrave;m t&acirc;n chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ nhiệm kỳ II (2018 - 2023).</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trong cả ng&agrave;y 17/11, Đại hội Hội Thầy thuốc trẻ TP.HCM lần II - nhiệm kỳ 2018 - 2023 đ&atilde; diễn ra tại bệnh viện ĐH Y Dược, với 130 đại biểu tham dự đại diện cho gần 3000 hội vi&ecirc;n tr&ecirc;n to&agrave;n th&agrave;nh phố. Dự đại hội c&oacute; c&aacute;c đồng ch&iacute;: Trần Thị Trung Chiến - nguy&ecirc;n Bộ Trưởng Bộ Y tế,&nbsp;Nguyễn Hữu T&uacute; - Ph&oacute; chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Phạm Hồng Sơn - B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n VN TP.HCM.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trong phi&ecirc;n l&agrave;m việc thứ nhất, anh Vũ Tr&iacute; Thanh - Chủ tịch Hội nhiệm kỳ I đ&atilde; đại diện Ban chấp h&agrave;nh Hội tuy&ecirc;n bố kết th&uacute;c nhiệm kỳ, v&agrave; tổng kết hoạt động của nhiệm kỳ 2009 - 2012 v&agrave; giai đoạn 2013 - 2018.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Theo đ&oacute;, trong nhiệm kỳ 2009 - 2012 v&agrave; giai đoạn 2013 - 2018, c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện v&igrave; cộng đồng l&agrave; chuỗi c&aacute;c hoạt động trọng t&acirc;m v&agrave; xuy&ecirc;n suốt của Hội Thầy thuốc trẻ th&agrave;nh phố, đ&aacute;p ứng nhu cầu, nguyện vọng, thế mạnh của lực lượng Thầy thuốc trẻ trong c&ocirc;ng t&aacute;c t&igrave;nh nguyện, v&igrave; sức khỏe cộng đồng, thể hiện được chiều s&acirc;u y đức, tinh thần sống nghĩa t&igrave;nh v&agrave; ch&acirc;n th&agrave;nh, nh&acirc;n &aacute;i v&agrave; h&agrave;o hiệp, t&igrave;nh cảm v&agrave; tr&aacute;ch nhiệm đối với cộng đồng của c&aacute;c Thầy thuốc trẻ, trở th&agrave;nh phong tr&agrave;o nổi bật, đặc sắc của tuổi trẻ ng&agrave;nh y tế th&agrave;nh phố, g&oacute;p phần thực hiện tốt c&ocirc;ng t&aacute;c bảo vệ, chăm s&oacute;c v&agrave; n&acirc;ng cao sức khỏe nh&acirc;n d&acirc;n trong t&igrave;nh h&igrave;nh mới.</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31640/DSC_0179.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Cũng trong phi&ecirc;n thứ nhất, Đại hội đ&atilde; tiến h&agrave;nh hiệp thương 29 anh chị v&agrave;o ban chấp h&agrave;nh Hội nhiệm kỳ II - 2018 - 2023, v&agrave; thống nhất bầu tiến sĩ - b&aacute;c sỹ&nbsp;Phan Minh Ho&agrave;ng - ph&oacute; gi&aacute;m đốc Bệnh viện Quận 2 l&agrave;m chủ tịch Hội nhiệm kỳ II. T&acirc;n chủ tịch Hội đ&atilde; tr&igrave;nh b&agrave;y văn kiện về phương hướng, nhiệm vụ v&agrave; mục ti&ecirc;u cho nhiệm kỳ mới, trong đ&oacute; nhấn mạnh v&agrave;o c&aacute;c nội dung: Đưa y đức l&agrave;m ti&ecirc;u ch&iacute; x&eacute;t thưởng danhh hiệu Thầy thuốc trẻ ti&ecirc;u biểu; X&acirc;y dựng h&igrave;nh ảnh người thầy thuốc trẻ t&igrave;nh nguyện v&igrave; sức khỏe cộng đồng; X&acirc;y dựng nguồn lực c&aacute;n bộ Hội bằng nhiều h&igrave;nh thức; Tăng cường hỗ trợ chuy&ecirc;n m&ocirc;n cho mỗi thầy thuốc trẻ. Hội cũng đ&atilde; đặt chỉ ti&ecirc;u nhiệm kỳ mới sẽ ph&aacute;t triển th&ecirc;m 10 cơ sở Hội v&agrave; tăng số lượng hội vi&ecirc;n l&ecirc;n 5000 y-b&aacute;c sỹ trẻ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31640/DSC_0125.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31640/DSC_0136.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Chỉ đạo tại đại hội, anh Nguyễn Hữu T&uacute; - Ph&oacute; chủ tịch Thường trực TW Hội Thầy thuốc trẻ VN ph&aacute;t biểu: &quot;Thầy thuốc trẻ đ&atilde; g&oacute;p phần x&acirc;y dựng h&igrave;nh ảnh đẹp của ng&agrave;nh Y tế với nh&acirc;n d&acirc;n, tuy nhi&ecirc;n vẫn cần tiếp tục khắc phục những thiếu s&oacute;t tại mỗi đơn vị để chăm s&oacute;c sức khỏe nh&acirc;n d&acirc;n tốt hơn.&quot; Ph&oacute; chủ tịch cũng đồng t&igrave;nh với khẩu hiệu h&agrave;nh động của nhiệm kỳ mới &quot;Lấy chuy&ecirc;n m&ocirc;n l&agrave;m t&igrave;nh nguyện - Lấy chuy&ecirc;n m&ocirc;n phục vụ cộng đồng m&agrave; Hội Thầy thuốc trẻ TP.HCM đặt ra, đồng thời y&ecirc;u cầu mỗi b&aacute;c sỹ trẻ phải tự n&acirc;ng cao y đức, s&aacute;ng tạo trong c&ocirc;ng việc, Hội phải kịp thời ph&aacute;t hiện v&agrave; tuy&ecirc;n dương c&aacute;c điển h&igrave;nh thầy thuốc trẻ ti&ecirc;u biểu.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31640/DSC_0164%20(1).JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Cũng tại đại hội, Hội thầy thuốc trẻ v&agrave; Hội Doanh nh&acirc;n trẻ th&agrave;nh phố đ&atilde; k&yacute; kết li&ecirc;n tịch cho giai đoạn 2018 - 2019, v&agrave; tặng bằng khen cho c&aacute;c hội vi&ecirc;n c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong nhiệm kỳ I.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong>ĐỨC DUY</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;