Tiến sĩ - Bác sỹ Phan Minh Hoàng là tân chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ TP.Hồ Chí Minh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31640/DSC_0160.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Với tinh thần l&agrave;m việc nghi&ecirc;m t&uacute;c v&agrave; thống nhất cao, 130 đại biểu dự Đại hội Hội Thầy thuốc trẻ TP.HCM lần II đ&atilde; t&iacute;n nhiệm bầu anh Phan Minh Ho&agrave;ng - tiến sỹ, b&aacute;c sỹ, ph&oacute; chủ tịch Hội nhiệm kỳ I&nbsp;l&agrave;m t&acirc;n chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ nhiệm kỳ II (2018 - 2023).</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trong cả ng&agrave;y 17/11, Đại hội Hội Thầy thuốc trẻ TP.HCM lần II - nhiệm kỳ 2018 - 2023 đ&atilde; diễn ra tại bệnh viện ĐH Y Dược, với 130 đại biểu tham dự đại diện cho gần 3000 hội vi&ecirc;n tr&ecirc;n to&agrave;n th&agrave;nh phố. Dự đại hội c&oacute; c&aacute;c đồng ch&iacute;: Trần Thị Trung Chiến - nguy&ecirc;n Bộ Trưởng Bộ Y tế,&nbsp;Nguyễn Hữu T&uacute; - Ph&oacute; chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Phạm Hồng Sơn - B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n VN TP.HCM.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trong phi&ecirc;n l&agrave;m việc thứ nhất, anh Vũ Tr&iacute; Thanh - Chủ tịch Hội nhiệm kỳ I đ&atilde; đại diện Ban chấp h&agrave;nh Hội tuy&ecirc;n bố kết th&uacute;c nhiệm kỳ, v&agrave; tổng kết hoạt động của nhiệm kỳ 2009 - 2012 v&agrave; giai đoạn 2013 - 2018.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Theo đ&oacute;, trong nhiệm kỳ 2009 - 2012 v&agrave; giai đoạn 2013 - 2018, c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện v&igrave; cộng đồng l&agrave; chuỗi c&aacute;c hoạt động trọng t&acirc;m v&agrave; xuy&ecirc;n suốt của Hội Thầy thuốc trẻ th&agrave;nh phố, đ&aacute;p ứng nhu cầu, nguyện vọng, thế mạnh của lực lượng Thầy thuốc trẻ trong c&ocirc;ng t&aacute;c t&igrave;nh nguyện, v&igrave; sức khỏe cộng đồng, thể hiện được chiều s&acirc;u y đức, tinh thần sống nghĩa t&igrave;nh v&agrave; ch&acirc;n th&agrave;nh, nh&acirc;n &aacute;i v&agrave; h&agrave;o hiệp, t&igrave;nh cảm v&agrave; tr&aacute;ch nhiệm đối với cộng đồng của c&aacute;c Thầy thuốc trẻ, trở th&agrave;nh phong tr&agrave;o nổi bật, đặc sắc của tuổi trẻ ng&agrave;nh y tế th&agrave;nh phố, g&oacute;p phần thực hiện tốt c&ocirc;ng t&aacute;c bảo vệ, chăm s&oacute;c v&agrave; n&acirc;ng cao sức khỏe nh&acirc;n d&acirc;n trong t&igrave;nh h&igrave;nh mới.</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31640/DSC_0179.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Cũng trong phi&ecirc;n thứ nhất, Đại hội đ&atilde; tiến h&agrave;nh hiệp thương 29 anh chị v&agrave;o ban chấp h&agrave;nh Hội nhiệm kỳ II - 2018 - 2023, v&agrave; thống nhất bầu tiến sĩ - b&aacute;c sỹ&nbsp;Phan Minh Ho&agrave;ng - ph&oacute; gi&aacute;m đốc Bệnh viện Quận 2 l&agrave;m chủ tịch Hội nhiệm kỳ II. T&acirc;n chủ tịch Hội đ&atilde; tr&igrave;nh b&agrave;y văn kiện về phương hướng, nhiệm vụ v&agrave; mục ti&ecirc;u cho nhiệm kỳ mới, trong đ&oacute; nhấn mạnh v&agrave;o c&aacute;c nội dung: Đưa y đức l&agrave;m ti&ecirc;u ch&iacute; x&eacute;t thưởng danhh hiệu Thầy thuốc trẻ ti&ecirc;u biểu; X&acirc;y dựng h&igrave;nh ảnh người thầy thuốc trẻ t&igrave;nh nguyện v&igrave; sức khỏe cộng đồng; X&acirc;y dựng nguồn lực c&aacute;n bộ Hội bằng nhiều h&igrave;nh thức; Tăng cường hỗ trợ chuy&ecirc;n m&ocirc;n cho mỗi thầy thuốc trẻ. Hội cũng đ&atilde; đặt chỉ ti&ecirc;u nhiệm kỳ mới sẽ ph&aacute;t triển th&ecirc;m 10 cơ sở Hội v&agrave; tăng số lượng hội vi&ecirc;n l&ecirc;n 5000 y-b&aacute;c sỹ trẻ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31640/DSC_0125.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31640/DSC_0136.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Chỉ đạo tại đại hội, anh Nguyễn Hữu T&uacute; - Ph&oacute; chủ tịch Thường trực TW Hội Thầy thuốc trẻ VN ph&aacute;t biểu: &quot;Thầy thuốc trẻ đ&atilde; g&oacute;p phần x&acirc;y dựng h&igrave;nh ảnh đẹp của ng&agrave;nh Y tế với nh&acirc;n d&acirc;n, tuy nhi&ecirc;n vẫn cần tiếp tục khắc phục những thiếu s&oacute;t tại mỗi đơn vị để chăm s&oacute;c sức khỏe nh&acirc;n d&acirc;n tốt hơn.&quot; Ph&oacute; chủ tịch cũng đồng t&igrave;nh với khẩu hiệu h&agrave;nh động của nhiệm kỳ mới &quot;Lấy chuy&ecirc;n m&ocirc;n l&agrave;m t&igrave;nh nguyện - Lấy chuy&ecirc;n m&ocirc;n phục vụ cộng đồng m&agrave; Hội Thầy thuốc trẻ TP.HCM đặt ra, đồng thời y&ecirc;u cầu mỗi b&aacute;c sỹ trẻ phải tự n&acirc;ng cao y đức, s&aacute;ng tạo trong c&ocirc;ng việc, Hội phải kịp thời ph&aacute;t hiện v&agrave; tuy&ecirc;n dương c&aacute;c điển h&igrave;nh thầy thuốc trẻ ti&ecirc;u biểu.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31640/DSC_0164%20(1).JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Cũng tại đại hội, Hội thầy thuốc trẻ v&agrave; Hội Doanh nh&acirc;n trẻ th&agrave;nh phố đ&atilde; k&yacute; kết li&ecirc;n tịch cho giai đoạn 2018 - 2019, v&agrave; tặng bằng khen cho c&aacute;c hội vi&ecirc;n c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong nhiệm kỳ I.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong>ĐỨC DUY</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;