Phú Nhuận: Hội thi Báo cáo viên "3S" Quận Phú Nhuận năm 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;">S&aacute;ng 25/11, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n v&agrave; Trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng phối hợp tổ chức Hội thi B&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n Quận Ph&uacute; Nhuận lần 1 năm 2018 với chủ đề &ldquo;3S: Sinh động - S&aacute;ng tạo - Say m&ecirc;&rdquo;. Đến tham dự c&oacute; c&aacute;c đồng ch&iacute;: Dương Trọng Ph&uacute;c &ndash; Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Th&agrave;nh Đo&agrave;n &ndash; Ph&oacute; hiệu trưởng Trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng; Nguyễn Thị Thu Thảo &ndash; Quận ủy vi&ecirc;n &ndash; Ph&oacute; trưởng ban Thường trực Ban D&acirc;n vận Quận ủy; L&ecirc; Ph&uacute; Cường &ndash; Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Th&agrave;nh Đo&agrave;n &ndash; Quận ủy vi&ecirc;n &ndash; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n; Nguyễn Minh Tuấn &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n &ndash; Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam quận v&agrave; hơn 200 đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n.</p> <p style="text-align: justify;">V&ograve;ng sơ loại đ&atilde; diễn ra từ ng&agrave;y 26/10/2018 đến ng&agrave;y 10/11/2018 với h&igrave;nh thức l&agrave;m Gi&aacute;o &aacute;n điện tử, được chia th&agrave;nh 2 bảng, bảng A: mỗi th&iacute; sinh thực hiện 01 b&agrave;i gi&aacute;o &aacute;n điện tử về nội dung li&ecirc;n quan đến phương ph&aacute;p b&aacute;o c&aacute;o 3 b&agrave;i cảm t&igrave;nh Đo&agrave;n; bảng B: mỗi th&iacute; sinh thực hiện 01 b&agrave;i gi&aacute;o &aacute;n điện tử về c&aacute;c vấn đề ch&iacute;nh trị, x&atilde; hội c&oacute; t&iacute;nh chất thời sự, c&aacute;c vấn đề, nội dung dư luận x&atilde; hội thu h&uacute;t sự quan t&acirc;m của giới trẻ hiện nay hoặc c&oacute; t&aacute;c động đến thanh ni&ecirc;n như l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng, vấn đề việc l&agrave;m, kỹ năng thực h&agrave;nh x&atilde; hội, định hướng nghề nghiệp, nhận thức, lối sống. C&aacute;ch t&iacute;nh điểm dựa tr&ecirc;n 60% điểm do Ban Gi&aacute;m khảo chấm v&agrave; 40% điểm do lượt Like v&agrave; Share của c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tr&ecirc;n c&aacute;c trang mạng x&atilde; hội. V&ograve;ng sơ kết đ&atilde; thu h&uacute;t hơn 2.000 lượt tương t&aacute;c, b&igrave;nh chọn cho c&aacute;c gi&aacute;o &aacute;n của c&aacute;c th&iacute; sinh.</p> <p style="text-align: justify;">Vượt qua 38 b&agrave;i đăng k&yacute; dự thi tại v&ograve;ng sơ Ban Tổ Chức đ&atilde; t&igrave;m ra 15 th&iacute; sinh c&oacute; điểm số cao nhất để bước v&agrave;o v&ograve;ng chung kết. Tại v&ograve;ng chung kết c&aacute;c th&iacute; sinh đ&atilde; trải qua c&aacute;c v&ograve;ng thi mang t&ecirc;n: &ldquo;Phần thi Ch&agrave;o hỏi&rdquo;, &ldquo;Phần thi Thực h&agrave;nh&rdquo;, 08 th&iacute; sinh xuất sắc nhất đ&atilde; c&ugrave;ng nhau tranh t&agrave;i với phần thi &ldquo;Xử l&yacute; t&igrave;nh huống&rdquo;. Kết quả ở bảng A: giải Nhất thuộc về th&iacute; sinh Hứa Thanh B&igrave;nh &ndash; Đo&agrave;n phường 05, giải Nh&igrave; &ndash; Th&iacute; sinh Trần Nguyễn Quang Trung &ndash; Đo&agrave;n phường 14, giải Ba &ndash; Th&iacute; sinh Nguyễn Thị Diễm Ph&uacute;c &ndash; Đo&agrave;n phường 10, giải Khuyến kh&iacute;ch &ndash; Th&iacute; sinh Nguyễn Thị Tố Quy&ecirc;n &ndash; Đo&agrave;n phường 02 v&agrave; th&iacute; sinh Huỳnh H&agrave; Kiều Ti&ecirc;n &ndash; Đo&agrave;n phường 01; ở bảng B: giải Nhất thuộc về th&iacute; sinh Nguyễn Xu&acirc;n Hiếu &ndash; Đo&agrave;n cơ sở Cơ quan ch&iacute;nh quyền, giải Nh&igrave; &ndash; Th&iacute; sinh Hồ Kim Ch&acirc;u &ndash; Chi đo&agrave;n Cơ quan Đảng, đo&agrave;n thể, giải Ba &ndash; Th&iacute; sinh Ng&ocirc; Thanh Vi &ndash; Đo&agrave;n phường 01. Đồng thời 15 th&iacute; sinh tham gia v&ograve;ng chung kết đ&atilde; nhận được Giấy c&ocirc;ng nhận l&agrave; B&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n quận Ph&uacute; Nhuận v&agrave; Giấy khen của Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31669/Trao giai cho cac thi sinh xuat sac.jpg" style="height:281px; width:500px" /></p> <p style="text-align: justify;">Hội thi &ldquo;B&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n Quận Ph&uacute; Nhuận&rdquo; năm 2018 với mục đ&iacute;ch kiểm tra, đ&aacute;nh gi&aacute; năng lực, kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ của đội ngũ b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n cơ sở, ph&aacute;t hiện những c&aacute;n bộ đo&agrave;n cấp cơ sở c&oacute; năng lực để bổ sung v&agrave;o đội ngũ b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n cấp Quận. Đ&acirc;y cũng l&agrave; dịp để c&aacute;n bộ Đo&agrave;n gặp gỡ v&agrave; trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau. Đồng thời, x&acirc;y dựng h&igrave;nh mẫu người c&aacute;n bộ Đo&agrave;n gương mẫu, tr&aacute;ch nhiệm, s&aacute;ng tạo, d&aacute;m nghĩ &ndash; biết l&agrave;m.</p> <p style="text-align: right;"><strong>THANH TR&Iacute;</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tối 28/10, Chương trình tuyên dương và trao giải thưởng “Nguyễn Văn Trỗi” lần 12 - năm 2020 đã diễn ra tại Hội trường Nhà văn hóa Thanh niên (Số 4, đường Phạm Ngọc Thạch, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;