Phú Nhuận: Hội thi Báo cáo viên "3S" Quận Phú Nhuận năm 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;">S&aacute;ng 25/11, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n v&agrave; Trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng phối hợp tổ chức Hội thi B&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n Quận Ph&uacute; Nhuận lần 1 năm 2018 với chủ đề &ldquo;3S: Sinh động - S&aacute;ng tạo - Say m&ecirc;&rdquo;. Đến tham dự c&oacute; c&aacute;c đồng ch&iacute;: Dương Trọng Ph&uacute;c &ndash; Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Th&agrave;nh Đo&agrave;n &ndash; Ph&oacute; hiệu trưởng Trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng; Nguyễn Thị Thu Thảo &ndash; Quận ủy vi&ecirc;n &ndash; Ph&oacute; trưởng ban Thường trực Ban D&acirc;n vận Quận ủy; L&ecirc; Ph&uacute; Cường &ndash; Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Th&agrave;nh Đo&agrave;n &ndash; Quận ủy vi&ecirc;n &ndash; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n; Nguyễn Minh Tuấn &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n &ndash; Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam quận v&agrave; hơn 200 đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n.</p> <p style="text-align: justify;">V&ograve;ng sơ loại đ&atilde; diễn ra từ ng&agrave;y 26/10/2018 đến ng&agrave;y 10/11/2018 với h&igrave;nh thức l&agrave;m Gi&aacute;o &aacute;n điện tử, được chia th&agrave;nh 2 bảng, bảng A: mỗi th&iacute; sinh thực hiện 01 b&agrave;i gi&aacute;o &aacute;n điện tử về nội dung li&ecirc;n quan đến phương ph&aacute;p b&aacute;o c&aacute;o 3 b&agrave;i cảm t&igrave;nh Đo&agrave;n; bảng B: mỗi th&iacute; sinh thực hiện 01 b&agrave;i gi&aacute;o &aacute;n điện tử về c&aacute;c vấn đề ch&iacute;nh trị, x&atilde; hội c&oacute; t&iacute;nh chất thời sự, c&aacute;c vấn đề, nội dung dư luận x&atilde; hội thu h&uacute;t sự quan t&acirc;m của giới trẻ hiện nay hoặc c&oacute; t&aacute;c động đến thanh ni&ecirc;n như l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng, vấn đề việc l&agrave;m, kỹ năng thực h&agrave;nh x&atilde; hội, định hướng nghề nghiệp, nhận thức, lối sống. C&aacute;ch t&iacute;nh điểm dựa tr&ecirc;n 60% điểm do Ban Gi&aacute;m khảo chấm v&agrave; 40% điểm do lượt Like v&agrave; Share của c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tr&ecirc;n c&aacute;c trang mạng x&atilde; hội. V&ograve;ng sơ kết đ&atilde; thu h&uacute;t hơn 2.000 lượt tương t&aacute;c, b&igrave;nh chọn cho c&aacute;c gi&aacute;o &aacute;n của c&aacute;c th&iacute; sinh.</p> <p style="text-align: justify;">Vượt qua 38 b&agrave;i đăng k&yacute; dự thi tại v&ograve;ng sơ Ban Tổ Chức đ&atilde; t&igrave;m ra 15 th&iacute; sinh c&oacute; điểm số cao nhất để bước v&agrave;o v&ograve;ng chung kết. Tại v&ograve;ng chung kết c&aacute;c th&iacute; sinh đ&atilde; trải qua c&aacute;c v&ograve;ng thi mang t&ecirc;n: &ldquo;Phần thi Ch&agrave;o hỏi&rdquo;, &ldquo;Phần thi Thực h&agrave;nh&rdquo;, 08 th&iacute; sinh xuất sắc nhất đ&atilde; c&ugrave;ng nhau tranh t&agrave;i với phần thi &ldquo;Xử l&yacute; t&igrave;nh huống&rdquo;. Kết quả ở bảng A: giải Nhất thuộc về th&iacute; sinh Hứa Thanh B&igrave;nh &ndash; Đo&agrave;n phường 05, giải Nh&igrave; &ndash; Th&iacute; sinh Trần Nguyễn Quang Trung &ndash; Đo&agrave;n phường 14, giải Ba &ndash; Th&iacute; sinh Nguyễn Thị Diễm Ph&uacute;c &ndash; Đo&agrave;n phường 10, giải Khuyến kh&iacute;ch &ndash; Th&iacute; sinh Nguyễn Thị Tố Quy&ecirc;n &ndash; Đo&agrave;n phường 02 v&agrave; th&iacute; sinh Huỳnh H&agrave; Kiều Ti&ecirc;n &ndash; Đo&agrave;n phường 01; ở bảng B: giải Nhất thuộc về th&iacute; sinh Nguyễn Xu&acirc;n Hiếu &ndash; Đo&agrave;n cơ sở Cơ quan ch&iacute;nh quyền, giải Nh&igrave; &ndash; Th&iacute; sinh Hồ Kim Ch&acirc;u &ndash; Chi đo&agrave;n Cơ quan Đảng, đo&agrave;n thể, giải Ba &ndash; Th&iacute; sinh Ng&ocirc; Thanh Vi &ndash; Đo&agrave;n phường 01. Đồng thời 15 th&iacute; sinh tham gia v&ograve;ng chung kết đ&atilde; nhận được Giấy c&ocirc;ng nhận l&agrave; B&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n quận Ph&uacute; Nhuận v&agrave; Giấy khen của Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31669/Trao giai cho cac thi sinh xuat sac.jpg" style="height:281px; width:500px" /></p> <p style="text-align: justify;">Hội thi &ldquo;B&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n Quận Ph&uacute; Nhuận&rdquo; năm 2018 với mục đ&iacute;ch kiểm tra, đ&aacute;nh gi&aacute; năng lực, kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ của đội ngũ b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n cơ sở, ph&aacute;t hiện những c&aacute;n bộ đo&agrave;n cấp cơ sở c&oacute; năng lực để bổ sung v&agrave;o đội ngũ b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n cấp Quận. Đ&acirc;y cũng l&agrave; dịp để c&aacute;n bộ Đo&agrave;n gặp gỡ v&agrave; trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau. Đồng thời, x&acirc;y dựng h&igrave;nh mẫu người c&aacute;n bộ Đo&agrave;n gương mẫu, tr&aacute;ch nhiệm, s&aacute;ng tạo, d&aacute;m nghĩ &ndash; biết l&agrave;m.</p> <p style="text-align: right;"><strong>THANH TR&Iacute;</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đông đảo đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố đã hào hứng tham gia các hoạt động trong Ngày hội “Phát huy và kết nối cán bộ, công chức, viên chức trẻ thành phố”. Cạnh đó, nhiều cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc cũng được tuyên dương trong dịp này.

Agile Việt Nam
;