Tập huấn và bồi dưỡng nghiệp vụ cho 200 cán bộ Đoàn đơn vị ngoài khu vực nhà nước

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31675/1.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; tổ chức Lớp bồi dưỡng, tập huấn cho c&aacute;n bộ Đo&agrave;n ngo&agrave;i khu vực nh&agrave; nước, được tổ chức trong ba ng&agrave;y 11,18,25/11</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n cho c&aacute;n bộ Đo&agrave;n đang c&ocirc;ng t&aacute;c tại c&aacute;c đơn vị, doanh nghiệp ngo&agrave;i khu vực nh&agrave; nước tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố, qua đ&oacute; gợi mở c&aacute;c giải ph&aacute;p nhằm triển khai những nội dung trọng t&acirc;m đối với c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n trong thời gian tới, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; tổ chức Lớp bồi dưỡng, tập huấn cho c&aacute;n bộ Đo&agrave;n ngo&agrave;i khu vực nh&agrave; nước được tổ chức trong ba ng&agrave;y 11/11 tại Văn ph&ograve;ng Trung t&acirc;m Hỗ trợ thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n, 18/11/2018 tại Trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng v&agrave; 25/11 tại Văn ph&ograve;ng Trung t&acirc;m Hỗ trợ thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tham dự lớp bồi dưỡng, tập huấn c&oacute; gần 200 học vi&ecirc;n l&agrave; Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh v&agrave; c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n dự kiến quy hoạch tham gia Ban Chấp h&agrave;nh c&aacute;c Chi Đo&agrave;n, Đo&agrave;n cơ sở tại đơn vị ngo&agrave;i nh&agrave; nước thuộc c&aacute;c Quận, Huyện Đo&agrave;n v&agrave; c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n khu vực C&ocirc;ng nh&acirc;n lao động trực thuộc Th&agrave;nh Đo&agrave;n.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tham gia lớp bồi dưỡng, tập huấn, c&aacute;c học vi&ecirc;n được học c&aacute;c chuy&ecirc;n đề &ldquo;Một số kinh nghiệm trong lao động của người c&aacute;n bộ Đo&agrave;n tại đơn vị ngo&agrave;i khu vực nh&agrave; nước&rdquo; v&agrave; &ldquo;Kỹ năng vận động v&agrave; tập hợp thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n&rdquo; do đồng ch&iacute; Ph&ugrave;ng Th&aacute;i Quang - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Ch&aacute;nh Văn ph&ograve;ng Li&ecirc;n đo&agrave;n Lao động Th&agrave;nh phố trực tiếp hướng dẫn.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31675/2.jpg" style="height:468px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, lớp tập huấn c&ograve;n được học c&aacute;c chuy&ecirc;n đề n&acirc;ng cao nghiệp vụ như &ldquo;Kỹ năng giao tiếp v&agrave; x&acirc;y dựng mối quan hệ trong doanh nghiệp&rdquo; do đồng ch&iacute; Giang Ngọc Phương &ndash; Ph&oacute; Tổng Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty cổ phần Khu c&ocirc;ng nghiệp Hiệp Phước b&aacute;o c&aacute;o. Một số phương ph&aacute;p nắm bắt dư luận, t&acirc;m tư, t&igrave;nh cảm của thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n do đồng ch&iacute; Hồ Tấn Đạt &ndash; Ph&oacute; Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố b&aacute;o c&aacute;o.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>HUỲNH VĂN GOU</strong>L</span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Nằm trong chuỗi các hoạt động tuyên truyền tháng Công nhân năm 2018, tối ngày 27/5, Quận đoàn đã tổ chức chương trình “Thông điệp pháp luật” dành cho thanh niên công nhân tại 02 khu nhà trọ trên địa bàn quận.

Agile Việt Nam
;