Tập huấn và bồi dưỡng nghiệp vụ cho 200 cán bộ Đoàn đơn vị ngoài khu vực nhà nước

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31675/1.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; tổ chức Lớp bồi dưỡng, tập huấn cho c&aacute;n bộ Đo&agrave;n ngo&agrave;i khu vực nh&agrave; nước, được tổ chức trong ba ng&agrave;y 11,18,25/11</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n cho c&aacute;n bộ Đo&agrave;n đang c&ocirc;ng t&aacute;c tại c&aacute;c đơn vị, doanh nghiệp ngo&agrave;i khu vực nh&agrave; nước tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố, qua đ&oacute; gợi mở c&aacute;c giải ph&aacute;p nhằm triển khai những nội dung trọng t&acirc;m đối với c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n trong thời gian tới, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; tổ chức Lớp bồi dưỡng, tập huấn cho c&aacute;n bộ Đo&agrave;n ngo&agrave;i khu vực nh&agrave; nước được tổ chức trong ba ng&agrave;y 11/11 tại Văn ph&ograve;ng Trung t&acirc;m Hỗ trợ thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n, 18/11/2018 tại Trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng v&agrave; 25/11 tại Văn ph&ograve;ng Trung t&acirc;m Hỗ trợ thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tham dự lớp bồi dưỡng, tập huấn c&oacute; gần 200 học vi&ecirc;n l&agrave; Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh v&agrave; c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n dự kiến quy hoạch tham gia Ban Chấp h&agrave;nh c&aacute;c Chi Đo&agrave;n, Đo&agrave;n cơ sở tại đơn vị ngo&agrave;i nh&agrave; nước thuộc c&aacute;c Quận, Huyện Đo&agrave;n v&agrave; c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n khu vực C&ocirc;ng nh&acirc;n lao động trực thuộc Th&agrave;nh Đo&agrave;n.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tham gia lớp bồi dưỡng, tập huấn, c&aacute;c học vi&ecirc;n được học c&aacute;c chuy&ecirc;n đề &ldquo;Một số kinh nghiệm trong lao động của người c&aacute;n bộ Đo&agrave;n tại đơn vị ngo&agrave;i khu vực nh&agrave; nước&rdquo; v&agrave; &ldquo;Kỹ năng vận động v&agrave; tập hợp thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n&rdquo; do đồng ch&iacute; Ph&ugrave;ng Th&aacute;i Quang - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Ch&aacute;nh Văn ph&ograve;ng Li&ecirc;n đo&agrave;n Lao động Th&agrave;nh phố trực tiếp hướng dẫn.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31675/2.jpg" style="height:468px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, lớp tập huấn c&ograve;n được học c&aacute;c chuy&ecirc;n đề n&acirc;ng cao nghiệp vụ như &ldquo;Kỹ năng giao tiếp v&agrave; x&acirc;y dựng mối quan hệ trong doanh nghiệp&rdquo; do đồng ch&iacute; Giang Ngọc Phương &ndash; Ph&oacute; Tổng Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty cổ phần Khu c&ocirc;ng nghiệp Hiệp Phước b&aacute;o c&aacute;o. Một số phương ph&aacute;p nắm bắt dư luận, t&acirc;m tư, t&igrave;nh cảm của thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n do đồng ch&iacute; Hồ Tấn Đạt &ndash; Ph&oacute; Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố b&aacute;o c&aacute;o.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>HUỲNH VĂN GOU</strong>L</span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đông đảo đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố đã hào hứng tham gia các hoạt động trong Ngày hội “Phát huy và kết nối cán bộ, công chức, viên chức trẻ thành phố”. Cạnh đó, nhiều cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc cũng được tuyên dương trong dịp này.

Agile Việt Nam
;