Tinh thần Việt Nam trên chuyến tàu SSEAYP

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31695/LHBTCD%20(292)%20-%20Copy.JPG" style="height:368px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Trải qua 53 ng&agrave;y tr&ecirc;n chuyến T&agrave;u Thanh ni&ecirc;n Đ&ocirc;ng Nam &Aacute; 2018, </strong><strong>c&aacute;c đ</strong><strong>ại biểu</strong><strong> trẻ</strong><strong> Việt Nam đ&atilde; t&iacute;ch lũy nhiều b&agrave;i học kinh nghiệm, học hỏi kiến thức, giao lưu văn h&oacute;a với c&aacute;c quốc gia</strong><strong>, v&agrave;</strong><strong> lu&ocirc;n &yacute; thức thể hiện tinh thần tự h&agrave;o d&acirc;n tộc trong </strong><strong>từng </strong><strong>h&agrave;nh động nhỏ.</strong><br /> <strong>Học c&aacute;ch giao lưu, hợp t&aacute;c</strong><br /> Từ khi đang l&agrave; sinh vi&ecirc;n trường Đại học Ngoại Thương, Vũ Thị Tuyết Trang (24 tuổi, hiện l&agrave; bi&ecirc;n tập vi&ecirc;n ph&ograve;ng tiếng Anh, ban đối ngoại Đ&agrave;i Truyền h&igrave;nh Việt Nam) đ&atilde; tham gia nhiều hoạt động Đo&agrave;n - Hội. Nhờ đ&oacute; m&agrave; bạn biết đến SSEAYP v&agrave; đ&atilde; trở th&agrave;nh một mảnh gh&eacute;p của đo&agrave;n Việt Nam tr&ecirc;n chuyến t&agrave;u giao lưu thanh ni&ecirc;n quốc tế.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31695/%E1%BA%A3nh%201.JPG" style="height:420px; width:600px" /></span><br /> <span style="font-size:12px"><em>Nữ đại biểu (PY) Vũ Thị Tuyết Trang</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Con t&agrave;u Nippon Maru đưa Trang đi qua từng quốc gia, c&ocirc; g&aacute;i trẻ lại được học hỏi về c&aacute;ch sống, n&eacute;t văn h&oacute;a v&agrave; kết th&ecirc;m nhiều bạn mới. Trang rạng rỡ khi nhắc về những kỷ niệm ở c&aacute;c nước: &ldquo;Nhờ chuyến đi, m&igrave;nh học th&ecirc;m về văn h&oacute;a Đạo Islam (Hồi gi&aacute;o). Một số điều cần ch&uacute; &yacute; như kh&ocirc;ng được ăn thịt lợn, người theo Đạo một ng&agrave;y cầu nguyện 5 lần, hạn chế đụng chạm v&agrave;o cơ thể người kh&aacute;c,... V&igrave; vậy, m&igrave;nh c&oacute; &yacute; thức tr&aacute;nh ăn thịt lợn, giữ trật tự cho c&aacute;c bạn cầu nguyện hay ch&uacute; &yacute; hơn trong h&agrave;nh động v&agrave; giao tiếp. Đ&oacute; l&agrave; văn h&oacute;a ngoại giao chuy&ecirc;n nghiệp.&rdquo; - Tuyết Trang cho biết.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31695/LHBTCD%20(292).JPG" style="height:440px; width:600px" /></span><br /> <em><span style="font-size:12px">Những hoạt động giao lưu của đo&agrave;n Việt Nam tại c&aacute;c nước bạn</span></em><br /> <span style="font-size:14px">Đặc biệt, c&aacute;c hoạt động khi ở nh&agrave; người d&acirc;n bản xứ (Homestay) gi&uacute;p c&ocirc; g&aacute;i H&agrave; Nội học th&ecirc;m c&aacute;ch nấu những m&oacute;n đặc sản, biết th&ecirc;m những điều th&uacute; vị về ẩm thực, tran phục, nhịp sống ở từng quốc gia. Từ đ&oacute;, Trang nhận ra người d&acirc;n c&aacute;c nước đều c&ugrave;ng chung một l&ograve;ng mến kh&aacute;ch, nồng hậu. &ldquo;M&igrave;nh kh&ocirc;ng thể qu&ecirc;n được cảm gi&aacute;c vỡ &ograve;a hạnh ph&uacute;c khi được M&aacute; nu&ocirc;i ở Philippines đ&oacute;n ch&agrave;o với d&ograve;ng chữ &ldquo;Welcome Home, Tuyết Trang&rdquo; ngay khi bước v&agrave;o ph&ograve;ng. Mặc d&ugrave; đ&acirc;y l&agrave; lần đầu ti&ecirc;n gặp M&aacute; nhưng m&igrave;nh lại cảm thấy đầm ấm như gia đ&igrave;nh&rdquo;, Trang t&acirc;m sự.<br /> B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, kh&ocirc;ng gian sinh hoạt tr&ecirc;n t&agrave;u với c&aacute;c hoạt động kh&aacute;c nhau tạo điều kiện c&aacute;c đại biểu giao lưu gắn kết với nhau. Tham gia chương tr&igrave;nh, L&ecirc; Huy T&ugrave;ng, 24 tuổi, &nbsp;hiện đang l&agrave; chiến sĩ c&ocirc;ng an Tỉnh Sơn La, cho biết đ&acirc;y l&agrave; cơ hội hiếm c&oacute; gi&uacute;p bạn h&ograve;a m&igrave;nh sống trong m&ocirc;i trường quốc tế theo c&aacute;ch rất đặc biệt.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31695/%E1%BA%A3nh%203.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span><br /> <span style="font-size:12px"><em>Chiến sĩ c&ocirc;ng an L&ecirc; Huy T&ugrave;ng - một trong 29 PY của đo&agrave;n Việt Nam tham gia SSEAYP 2018&nbsp;</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Sự đặc biệt kh&ocirc;ng chỉ ở kh&ocirc;ng gian sinh hoạt tr&ecirc;n t&agrave;u với hoạt động nh&oacute;m thể hiện tinh thần đo&agrave;n kết của 10 nước với nhau, m&agrave; c&ograve;n biểu hiện ở kh&ocirc;ng gian sinh hoạt giao lưu với người bản xứ ở c&aacute;c quốc gia. &ldquo;Chuyến đi đ&ograve;i hỏi m&igrave;nh phải học c&aacute;ch giao lưu, hợp t&aacute;c với&nbsp; hơn 300 người đến từ nhiều nước, với những nền văn h&oacute;a kh&aacute;c nhau&rdquo;, Huy T&ugrave;ng bộc bạch. Chiến sĩ trẻ c&ograve;n chia sẻ rằng SSEAYP cho anh điều kiện sống theo kỉ luật thời gian, v&igrave; tham gia xuy&ecirc;n suốt hoạt động, n&ecirc;n đ&ograve;i hỏi bạn phải tu&acirc;n thủ c&ocirc;ng việc theo một quy tr&igrave;nh chặt chẽ, đ&uacute;ng giờ, m&agrave; đối với một chiến sĩ c&ocirc;ng an trẻ như Huy T&ugrave;ng th&igrave; điều n&agrave;y gi&uacute;p anh r&egrave;n giũa v&agrave; ho&agrave;n thiện phong c&aacute;ch l&agrave;m việc kỉ luật.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31695/LHBTCD%20(297)%20-%20Copy.JPG" style="height:393px; width:600px" /></span><br /> <span style="font-size:12px"><em>29 gương mặt trẻ đại diện Việt Nam tham gia chuyến hải tr&igrave;nh kết nối Nhật Bản v&agrave; Đ&ocirc;ng Nam &Aacute; lần thứ 45.</em></span><br /> <br /> <span style="font-size:14px"><strong>Đem t</strong><strong>inh thần Việt</strong><strong> ra biển lớn</strong><br /> Tinh thần d&acirc;n tộc lu&ocirc;n được c&aacute;c đại biểu Việt Nam quan t&acirc;m, ch&uacute; &yacute; trong chuyến hải tr&igrave;nh 3 th&aacute;ng n&agrave;y. Một đại biểu nữ cho rằng, bản th&acirc;n lu&ocirc;n &yacute; thức thể hiện tinh thần d&acirc;n tộc quốc gia ở những việc nhỏ như: lu&ocirc;n đ&uacute;ng giờ, trang phục gọn g&agrave;ng, ăn n&oacute;i lịch sự. Đặc biệt, mỗi đại biểu Việt Nam đều &yacute; thức tr&aacute;ch nhiệm quảng b&aacute; lịch sử, văn h&oacute;a v&agrave; h&igrave;nh ảnh con người Việt Nam đến c&aacute;c đo&agrave;n kh&aacute;c mỗi khi c&oacute; cơ hội.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31695/LHBTCD%20(294)%20-%20Copyy.JPG" style="height:447px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, tinh thần d&acirc;n tộc Việt Nam c&ograve;n thể hiện trong chương tr&igrave;nh giao lưu văn h&oacute;a c&aacute;c nước. Phan Thị Hải Yến &ndash; ph&oacute; đo&agrave;n đại biểu Việt Nam cho biết c&aacute;c bạn trẻ Việt đ&atilde; mang c&aacute;c m&oacute;n ăn truyền thống, bộ trang phục, tr&ograve; chơi d&acirc;n gian của Việt Nam đến SSEAYP để giao lưu, trao đổi văn h&oacute;a, &nbsp;với bạn b&egrave; quốc tế. </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31695/%E1%BA%A3nh%202.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span><br /> <span style="font-size:12px"><em>Phan Thị Hải Yến - ph&oacute; đo&agrave;n đại biểu Việt Nam tham dự SSEAYP 2018</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31695/LHBTCD%20(293)%20-%20Copy.JPG" style="height:444px; width:600px" /><br /> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><span style="font-size:12px">Đại biểu Việt&nbsp;Nam thể hiện t&igrave;nh cảm với một đại biểu Th&aacute;i Lan</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&ldquo;Ngay cả khi rảnh, nhiều đại biểu c&ograve;n đến c&aacute;c ph&ograve;ng của những quốc gia kh&aacute;c để rủ họ chơi &Ocirc; ăn quan. Hay khi ở homestay, c&aacute;c bạn nữ c&ograve;n đi chợ l&agrave;m v&agrave;i m&oacute;n ăn Việt đ&atilde;i người bản địa khiến họ vui lắm.&rdquo; &ndash; Hải Yến cười n&oacute;i khi chia sẻ về những c&acirc;u chuyện của c&aacute;c đại biểu Việt Nam khiến c&ocirc; cảm thấy tự h&agrave;o.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31695/LHBTCD%20(295)%20-%20Copy.JPG" style="height:801px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31695/LHBTCD%20(296)%20-%20Copy.JPG" style="height:453px; width:600px" /><br /> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&ldquo;Tinh thần d&acirc;n tộc Việt Nam kh&ocirc;ng chỉ thể hiện trong việc tham gia hoạt động m&agrave; c&ograve;n trở th&agrave;nh nguy&ecirc;n tắc, kim chỉ nam trong h&agrave;nh động. Người thanh ni&ecirc;n Việt Nam lu&ocirc;n năng động, tự tin, nhiệt huyết, kỉ luật, sẵn s&agrave;ng giao lưu học hỏi c&ugrave;ng bạn b&egrave; quốc tế - Huy T&ugrave;ng, Tuyết Trang v&agrave; Hải Yến đại diện cho 29 bạn trẻ Việt Nam tại SSEAYP 2018 b&agrave;y tỏ &yacute; thức v&agrave; tr&aacute;ch nhiệm của m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">PHƯƠNG THẢO</span></span></strong></p> <p style="text-align: right;"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Ảnh: SSEAYP Vietnam Network</strong></span></font></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đông đảo đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố đã hào hứng tham gia các hoạt động trong Ngày hội “Phát huy và kết nối cán bộ, công chức, viên chức trẻ thành phố”. Cạnh đó, nhiều cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc cũng được tuyên dương trong dịp này.

Agile Việt Nam
;