Tinh thần Việt Nam trên chuyến tàu SSEAYP

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31695/LHBTCD%20(292)%20-%20Copy.JPG" style="height:368px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Trải qua 53 ng&agrave;y tr&ecirc;n chuyến T&agrave;u Thanh ni&ecirc;n Đ&ocirc;ng Nam &Aacute; 2018, </strong><strong>c&aacute;c đ</strong><strong>ại biểu</strong><strong> trẻ</strong><strong> Việt Nam đ&atilde; t&iacute;ch lũy nhiều b&agrave;i học kinh nghiệm, học hỏi kiến thức, giao lưu văn h&oacute;a với c&aacute;c quốc gia</strong><strong>, v&agrave;</strong><strong> lu&ocirc;n &yacute; thức thể hiện tinh thần tự h&agrave;o d&acirc;n tộc trong </strong><strong>từng </strong><strong>h&agrave;nh động nhỏ.</strong><br /> <strong>Học c&aacute;ch giao lưu, hợp t&aacute;c</strong><br /> Từ khi đang l&agrave; sinh vi&ecirc;n trường Đại học Ngoại Thương, Vũ Thị Tuyết Trang (24 tuổi, hiện l&agrave; bi&ecirc;n tập vi&ecirc;n ph&ograve;ng tiếng Anh, ban đối ngoại Đ&agrave;i Truyền h&igrave;nh Việt Nam) đ&atilde; tham gia nhiều hoạt động Đo&agrave;n - Hội. Nhờ đ&oacute; m&agrave; bạn biết đến SSEAYP v&agrave; đ&atilde; trở th&agrave;nh một mảnh gh&eacute;p của đo&agrave;n Việt Nam tr&ecirc;n chuyến t&agrave;u giao lưu thanh ni&ecirc;n quốc tế.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31695/%E1%BA%A3nh%201.JPG" style="height:420px; width:600px" /></span><br /> <span style="font-size:12px"><em>Nữ đại biểu (PY) Vũ Thị Tuyết Trang</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Con t&agrave;u Nippon Maru đưa Trang đi qua từng quốc gia, c&ocirc; g&aacute;i trẻ lại được học hỏi về c&aacute;ch sống, n&eacute;t văn h&oacute;a v&agrave; kết th&ecirc;m nhiều bạn mới. Trang rạng rỡ khi nhắc về những kỷ niệm ở c&aacute;c nước: &ldquo;Nhờ chuyến đi, m&igrave;nh học th&ecirc;m về văn h&oacute;a Đạo Islam (Hồi gi&aacute;o). Một số điều cần ch&uacute; &yacute; như kh&ocirc;ng được ăn thịt lợn, người theo Đạo một ng&agrave;y cầu nguyện 5 lần, hạn chế đụng chạm v&agrave;o cơ thể người kh&aacute;c,... V&igrave; vậy, m&igrave;nh c&oacute; &yacute; thức tr&aacute;nh ăn thịt lợn, giữ trật tự cho c&aacute;c bạn cầu nguyện hay ch&uacute; &yacute; hơn trong h&agrave;nh động v&agrave; giao tiếp. Đ&oacute; l&agrave; văn h&oacute;a ngoại giao chuy&ecirc;n nghiệp.&rdquo; - Tuyết Trang cho biết.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31695/LHBTCD%20(292).JPG" style="height:440px; width:600px" /></span><br /> <em><span style="font-size:12px">Những hoạt động giao lưu của đo&agrave;n Việt Nam tại c&aacute;c nước bạn</span></em><br /> <span style="font-size:14px">Đặc biệt, c&aacute;c hoạt động khi ở nh&agrave; người d&acirc;n bản xứ (Homestay) gi&uacute;p c&ocirc; g&aacute;i H&agrave; Nội học th&ecirc;m c&aacute;ch nấu những m&oacute;n đặc sản, biết th&ecirc;m những điều th&uacute; vị về ẩm thực, tran phục, nhịp sống ở từng quốc gia. Từ đ&oacute;, Trang nhận ra người d&acirc;n c&aacute;c nước đều c&ugrave;ng chung một l&ograve;ng mến kh&aacute;ch, nồng hậu. &ldquo;M&igrave;nh kh&ocirc;ng thể qu&ecirc;n được cảm gi&aacute;c vỡ &ograve;a hạnh ph&uacute;c khi được M&aacute; nu&ocirc;i ở Philippines đ&oacute;n ch&agrave;o với d&ograve;ng chữ &ldquo;Welcome Home, Tuyết Trang&rdquo; ngay khi bước v&agrave;o ph&ograve;ng. Mặc d&ugrave; đ&acirc;y l&agrave; lần đầu ti&ecirc;n gặp M&aacute; nhưng m&igrave;nh lại cảm thấy đầm ấm như gia đ&igrave;nh&rdquo;, Trang t&acirc;m sự.<br /> B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, kh&ocirc;ng gian sinh hoạt tr&ecirc;n t&agrave;u với c&aacute;c hoạt động kh&aacute;c nhau tạo điều kiện c&aacute;c đại biểu giao lưu gắn kết với nhau. Tham gia chương tr&igrave;nh, L&ecirc; Huy T&ugrave;ng, 24 tuổi, &nbsp;hiện đang l&agrave; chiến sĩ c&ocirc;ng an Tỉnh Sơn La, cho biết đ&acirc;y l&agrave; cơ hội hiếm c&oacute; gi&uacute;p bạn h&ograve;a m&igrave;nh sống trong m&ocirc;i trường quốc tế theo c&aacute;ch rất đặc biệt.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31695/%E1%BA%A3nh%203.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span><br /> <span style="font-size:12px"><em>Chiến sĩ c&ocirc;ng an L&ecirc; Huy T&ugrave;ng - một trong 29 PY của đo&agrave;n Việt Nam tham gia SSEAYP 2018&nbsp;</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Sự đặc biệt kh&ocirc;ng chỉ ở kh&ocirc;ng gian sinh hoạt tr&ecirc;n t&agrave;u với hoạt động nh&oacute;m thể hiện tinh thần đo&agrave;n kết của 10 nước với nhau, m&agrave; c&ograve;n biểu hiện ở kh&ocirc;ng gian sinh hoạt giao lưu với người bản xứ ở c&aacute;c quốc gia. &ldquo;Chuyến đi đ&ograve;i hỏi m&igrave;nh phải học c&aacute;ch giao lưu, hợp t&aacute;c với&nbsp; hơn 300 người đến từ nhiều nước, với những nền văn h&oacute;a kh&aacute;c nhau&rdquo;, Huy T&ugrave;ng bộc bạch. Chiến sĩ trẻ c&ograve;n chia sẻ rằng SSEAYP cho anh điều kiện sống theo kỉ luật thời gian, v&igrave; tham gia xuy&ecirc;n suốt hoạt động, n&ecirc;n đ&ograve;i hỏi bạn phải tu&acirc;n thủ c&ocirc;ng việc theo một quy tr&igrave;nh chặt chẽ, đ&uacute;ng giờ, m&agrave; đối với một chiến sĩ c&ocirc;ng an trẻ như Huy T&ugrave;ng th&igrave; điều n&agrave;y gi&uacute;p anh r&egrave;n giũa v&agrave; ho&agrave;n thiện phong c&aacute;ch l&agrave;m việc kỉ luật.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31695/LHBTCD%20(297)%20-%20Copy.JPG" style="height:393px; width:600px" /></span><br /> <span style="font-size:12px"><em>29 gương mặt trẻ đại diện Việt Nam tham gia chuyến hải tr&igrave;nh kết nối Nhật Bản v&agrave; Đ&ocirc;ng Nam &Aacute; lần thứ 45.</em></span><br /> <br /> <span style="font-size:14px"><strong>Đem t</strong><strong>inh thần Việt</strong><strong> ra biển lớn</strong><br /> Tinh thần d&acirc;n tộc lu&ocirc;n được c&aacute;c đại biểu Việt Nam quan t&acirc;m, ch&uacute; &yacute; trong chuyến hải tr&igrave;nh 3 th&aacute;ng n&agrave;y. Một đại biểu nữ cho rằng, bản th&acirc;n lu&ocirc;n &yacute; thức thể hiện tinh thần d&acirc;n tộc quốc gia ở những việc nhỏ như: lu&ocirc;n đ&uacute;ng giờ, trang phục gọn g&agrave;ng, ăn n&oacute;i lịch sự. Đặc biệt, mỗi đại biểu Việt Nam đều &yacute; thức tr&aacute;ch nhiệm quảng b&aacute; lịch sử, văn h&oacute;a v&agrave; h&igrave;nh ảnh con người Việt Nam đến c&aacute;c đo&agrave;n kh&aacute;c mỗi khi c&oacute; cơ hội.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31695/LHBTCD%20(294)%20-%20Copyy.JPG" style="height:447px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, tinh thần d&acirc;n tộc Việt Nam c&ograve;n thể hiện trong chương tr&igrave;nh giao lưu văn h&oacute;a c&aacute;c nước. Phan Thị Hải Yến &ndash; ph&oacute; đo&agrave;n đại biểu Việt Nam cho biết c&aacute;c bạn trẻ Việt đ&atilde; mang c&aacute;c m&oacute;n ăn truyền thống, bộ trang phục, tr&ograve; chơi d&acirc;n gian của Việt Nam đến SSEAYP để giao lưu, trao đổi văn h&oacute;a, &nbsp;với bạn b&egrave; quốc tế. </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31695/%E1%BA%A3nh%202.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span><br /> <span style="font-size:12px"><em>Phan Thị Hải Yến - ph&oacute; đo&agrave;n đại biểu Việt Nam tham dự SSEAYP 2018</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31695/LHBTCD%20(293)%20-%20Copy.JPG" style="height:444px; width:600px" /><br /> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><span style="font-size:12px">Đại biểu Việt&nbsp;Nam thể hiện t&igrave;nh cảm với một đại biểu Th&aacute;i Lan</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&ldquo;Ngay cả khi rảnh, nhiều đại biểu c&ograve;n đến c&aacute;c ph&ograve;ng của những quốc gia kh&aacute;c để rủ họ chơi &Ocirc; ăn quan. Hay khi ở homestay, c&aacute;c bạn nữ c&ograve;n đi chợ l&agrave;m v&agrave;i m&oacute;n ăn Việt đ&atilde;i người bản địa khiến họ vui lắm.&rdquo; &ndash; Hải Yến cười n&oacute;i khi chia sẻ về những c&acirc;u chuyện của c&aacute;c đại biểu Việt Nam khiến c&ocirc; cảm thấy tự h&agrave;o.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31695/LHBTCD%20(295)%20-%20Copy.JPG" style="height:801px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31695/LHBTCD%20(296)%20-%20Copy.JPG" style="height:453px; width:600px" /><br /> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&ldquo;Tinh thần d&acirc;n tộc Việt Nam kh&ocirc;ng chỉ thể hiện trong việc tham gia hoạt động m&agrave; c&ograve;n trở th&agrave;nh nguy&ecirc;n tắc, kim chỉ nam trong h&agrave;nh động. Người thanh ni&ecirc;n Việt Nam lu&ocirc;n năng động, tự tin, nhiệt huyết, kỉ luật, sẵn s&agrave;ng giao lưu học hỏi c&ugrave;ng bạn b&egrave; quốc tế - Huy T&ugrave;ng, Tuyết Trang v&agrave; Hải Yến đại diện cho 29 bạn trẻ Việt Nam tại SSEAYP 2018 b&agrave;y tỏ &yacute; thức v&agrave; tr&aacute;ch nhiệm của m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">PHƯƠNG THẢO</span></span></strong></p> <p style="text-align: right;"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Ảnh: SSEAYP Vietnam Network</strong></span></font></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Nằm trong chuỗi các hoạt động tuyên truyền tháng Công nhân năm 2018, tối ngày 27/5, Quận đoàn đã tổ chức chương trình “Thông điệp pháp luật” dành cho thanh niên công nhân tại 02 khu nhà trọ trên địa bàn quận.

Agile Việt Nam
;