Sinh viên 8 nước đến thành phố Hồ Chí Minh giao lưu khoa học

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31697/LHBTCD%20(292)%20-%20Copy.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Lễ khai mạc diễn đ&agrave;n Khoa học Sinh vi&ecirc;n Quốc tế TP.HCM lần 3 năm 2018, với chủ đề &ldquo;Nguồn nh&acirc;n lực trong C&aacute;ch mạng C&ocirc;ng nghiệp 4.0&rdquo; đ&atilde; ch&iacute;nh thức được khởi động s&aacute;ng 05/12 tại Đại học Khoa học X&atilde; hội v&agrave; Nh&acirc;n văn &ndash; ĐHQG TP.HCM.</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Diễn đ&agrave;n Khoa học sinh vi&ecirc;n quốc tế (ISSF) l&agrave; một hoạt độn học thuật quốc tế do Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP.HCM, Đại học Quốc gia TP.HCM, Sở Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ TP.HCM tổ chức. ISSF nhằm tạo cơ hội giao lưu, học hỏi phương ph&aacute;p nghi&ecirc;n cứu khoa học, s&acirc;n chơi s&aacute;ng tạo giữa sinh vi&ecirc;n Việt Nam với sinh vi&ecirc;n quốc tế, cũng như cộng đồng du học sinh Việt Nam đang học tập tại nước ngo&agrave;i.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đến dự buổi lễ khai mạc s&aacute;ng nay c&oacute; 41 đại biểu l&agrave; c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n được tuyển chọn từ c&aacute;c trường đại học tr&ecirc;n cả nước, c&ugrave;ng 29 đại biểu đến từ 08 quốc gia: Campuchia, Canada, Indonesia, L&agrave;o, Nga, Singapore, H&agrave;n Quốc, Đ&agrave;i Loan &ndash; Trung Quốc.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đồng ch&iacute; Nguyễn Việt Quế Sơn &ndash; Ph&oacute; b&iacute; thư thường trự Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n VN TP Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; đến dự v&agrave; ch&agrave;o đ&oacute;n c&aacute;c đại biểu sinh vi&ecirc;n 8 nước đến giao lưu khoa học tại th&agrave;nh phố. Nhiều diễn giả, nh&agrave; khoa học cũng đến tham dự v&agrave; tr&igrave;nh b&agrave;y tham luận tại c&aacute;c tổ thảo luận.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Cũng trong s&aacute;ng nay, c&aacute;c chuy&ecirc;n gia v&agrave; đại diện sinh vi&ecirc;n mỗi nước&nbsp;đ&atilde; tr&igrave;nh b&agrave;y tham luận li&ecirc;n quan đến chủ đề Nguồn nh&acirc;n lực trong C&aacute;ch mạng C&ocirc;ng nghiệp 4.0 như: Tr&iacute; tuệ nh&acirc;n tạo v&agrave; x&atilde; hội hiện đại, C&ocirc;ng nghệ AI ảnh hưởng đến lao động như thế n&agrave;o,&nbsp;Chiến lược tiếp cận xu hướng của gi&aacute;o dục trong bối cảnh C&aacute;ch mạng C&ocirc;ng nghiệp 4.0; Kỹ năng cần thiết để ph&aacute;t triển nghề nghiệp.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31697/LHBTCD%20(293)%20-%20Copy.JPG" style="height:406px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đỗ Thế Th&ugrave;y Trang - sinh vi&ecirc;n năm nhất ĐH Kinh tế TP.HCM chia sẻ: &nbsp;&ldquo;Qua 3 b&agrave;i ph&aacute;t biểu, c&aacute;c diễn giả đ&atilde; cho em thấy được một số c&ocirc;ng nghệ mới trong thời đại ng&agrave;y nay. Đặc biệt trong phần ph&aacute;t biểu của giảng vi&ecirc;n đến từ Đại học RMIT &ndash; Gi&aacute;o sư Andrew Smith đ&atilde; cho em hiểu những kỹ năng cơ bản nhất v&agrave; cần c&oacute; của một người đi t&igrave;m việc khi bước v&agrave;o xu hướng mới. Đối với em, diễn đ&agrave;n ng&agrave;y h&ocirc;m nay l&agrave; một bước chuẩn bị nền tảng để em định hướng v&agrave; ph&aacute;t triển bản th&acirc;n ph&ugrave; hợp với nghề nghiệp trong tương lai&rdquo;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Theo lịch tr&igrave;nh, diễn đ&agrave;n sẽ diễn ra đến hết ng&agrave;y 07/12/2018 với nhiều hoạt động tham quan, giao lưu v&agrave; vui chơi trải nghiệm diễn ra tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP.HCM.</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; B&Iacute;CH NG&Acirc;N - ĐỨC DUY</span></span></strong></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">CLB Truyền th&ocirc;ng Trung t&acirc;m Ph&aacute;t triển KH&amp;CN Trẻ</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đông đảo đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố đã hào hứng tham gia các hoạt động trong Ngày hội “Phát huy và kết nối cán bộ, công chức, viên chức trẻ thành phố”. Cạnh đó, nhiều cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc cũng được tuyên dương trong dịp này.

Agile Việt Nam
;