Sinh viên 8 nước đến thành phố Hồ Chí Minh giao lưu khoa học

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31697/LHBTCD%20(292)%20-%20Copy.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Lễ khai mạc diễn đ&agrave;n Khoa học Sinh vi&ecirc;n Quốc tế TP.HCM lần 3 năm 2018, với chủ đề &ldquo;Nguồn nh&acirc;n lực trong C&aacute;ch mạng C&ocirc;ng nghiệp 4.0&rdquo; đ&atilde; ch&iacute;nh thức được khởi động s&aacute;ng 05/12 tại Đại học Khoa học X&atilde; hội v&agrave; Nh&acirc;n văn &ndash; ĐHQG TP.HCM.</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Diễn đ&agrave;n Khoa học sinh vi&ecirc;n quốc tế (ISSF) l&agrave; một hoạt độn học thuật quốc tế do Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP.HCM, Đại học Quốc gia TP.HCM, Sở Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ TP.HCM tổ chức. ISSF nhằm tạo cơ hội giao lưu, học hỏi phương ph&aacute;p nghi&ecirc;n cứu khoa học, s&acirc;n chơi s&aacute;ng tạo giữa sinh vi&ecirc;n Việt Nam với sinh vi&ecirc;n quốc tế, cũng như cộng đồng du học sinh Việt Nam đang học tập tại nước ngo&agrave;i.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đến dự buổi lễ khai mạc s&aacute;ng nay c&oacute; 41 đại biểu l&agrave; c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n được tuyển chọn từ c&aacute;c trường đại học tr&ecirc;n cả nước, c&ugrave;ng 29 đại biểu đến từ 08 quốc gia: Campuchia, Canada, Indonesia, L&agrave;o, Nga, Singapore, H&agrave;n Quốc, Đ&agrave;i Loan &ndash; Trung Quốc.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đồng ch&iacute; Nguyễn Việt Quế Sơn &ndash; Ph&oacute; b&iacute; thư thường trự Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n VN TP Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; đến dự v&agrave; ch&agrave;o đ&oacute;n c&aacute;c đại biểu sinh vi&ecirc;n 8 nước đến giao lưu khoa học tại th&agrave;nh phố. Nhiều diễn giả, nh&agrave; khoa học cũng đến tham dự v&agrave; tr&igrave;nh b&agrave;y tham luận tại c&aacute;c tổ thảo luận.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Cũng trong s&aacute;ng nay, c&aacute;c chuy&ecirc;n gia v&agrave; đại diện sinh vi&ecirc;n mỗi nước&nbsp;đ&atilde; tr&igrave;nh b&agrave;y tham luận li&ecirc;n quan đến chủ đề Nguồn nh&acirc;n lực trong C&aacute;ch mạng C&ocirc;ng nghiệp 4.0 như: Tr&iacute; tuệ nh&acirc;n tạo v&agrave; x&atilde; hội hiện đại, C&ocirc;ng nghệ AI ảnh hưởng đến lao động như thế n&agrave;o,&nbsp;Chiến lược tiếp cận xu hướng của gi&aacute;o dục trong bối cảnh C&aacute;ch mạng C&ocirc;ng nghiệp 4.0; Kỹ năng cần thiết để ph&aacute;t triển nghề nghiệp.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31697/LHBTCD%20(293)%20-%20Copy.JPG" style="height:406px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đỗ Thế Th&ugrave;y Trang - sinh vi&ecirc;n năm nhất ĐH Kinh tế TP.HCM chia sẻ: &nbsp;&ldquo;Qua 3 b&agrave;i ph&aacute;t biểu, c&aacute;c diễn giả đ&atilde; cho em thấy được một số c&ocirc;ng nghệ mới trong thời đại ng&agrave;y nay. Đặc biệt trong phần ph&aacute;t biểu của giảng vi&ecirc;n đến từ Đại học RMIT &ndash; Gi&aacute;o sư Andrew Smith đ&atilde; cho em hiểu những kỹ năng cơ bản nhất v&agrave; cần c&oacute; của một người đi t&igrave;m việc khi bước v&agrave;o xu hướng mới. Đối với em, diễn đ&agrave;n ng&agrave;y h&ocirc;m nay l&agrave; một bước chuẩn bị nền tảng để em định hướng v&agrave; ph&aacute;t triển bản th&acirc;n ph&ugrave; hợp với nghề nghiệp trong tương lai&rdquo;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Theo lịch tr&igrave;nh, diễn đ&agrave;n sẽ diễn ra đến hết ng&agrave;y 07/12/2018 với nhiều hoạt động tham quan, giao lưu v&agrave; vui chơi trải nghiệm diễn ra tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP.HCM.</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; B&Iacute;CH NG&Acirc;N - ĐỨC DUY</span></span></strong></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">CLB Truyền th&ocirc;ng Trung t&acirc;m Ph&aacute;t triển KH&amp;CN Trẻ</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Nằm trong chuỗi các hoạt động tuyên truyền tháng Công nhân năm 2018, tối ngày 27/5, Quận đoàn đã tổ chức chương trình “Thông điệp pháp luật” dành cho thanh niên công nhân tại 02 khu nhà trọ trên địa bàn quận.

Agile Việt Nam
;