329 đại biểu SSEAYP chào tạm biệt Việt Nam

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31699/DSC_0137.JPG" style="height:409px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Đ&uacute;ng 17&nbsp;giờ chiều 5/12, con t&agrave;u Nippon Maru đ&atilde; nhổ neo, đưa 329&nbsp;đại biểu thanh ni&ecirc;n v&agrave; ban điều h&agrave;nh SSEAYP 2018&nbsp;rời cảng C&aacute;t L&aacute;i, tạm biệt th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, tạm biệt Việt Nam để trở về Nhật Bản. Buổi tiễn t&agrave;u đọng lại rất nhiều những nụ cười v&agrave; cả những giọt nước mắt chia tay.</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Sau 4 ng&agrave;y dừng ch&acirc;n tại th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, tham quan v&agrave; c&ugrave;ng tham gia v&agrave;o nhiều hoạt động giao lưu văn h&oacute;a, c&aacute;c buổi thảo luận chuy&ecirc;n đề v&agrave; sống c&ugrave;ng người d&acirc;n, c&aacute;c đại biểu chương tr&igrave;nh T&agrave;u Thanh ni&ecirc;n Đ&ocirc;ng Nam &Aacute; v&agrave; Nhật Bản lần thứ 45&nbsp;đ&atilde; trở về t&agrave;u để quay về cảng Tokyo - Nhật Bản, kết th&uacute;c hơn 3 th&aacute;ng hải tr&igrave;nh t&igrave;nh bạn. Chiều 5/12, mặc cho trời nắng v&agrave; n&oacute;ng như đổ lửa, h&agrave;ng trăm bạn trẻ th&agrave;nh phố v&agrave; những gia đ&igrave;nh nu&ocirc;i vẫn đội nắng đến tiễn ch&acirc;n c&aacute;c bạn đại biểu.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31699/DSC_0142.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31699/DSC_0080.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(38, 38, 38)">Chỉ sống c&ugrave;ng gia đ&igrave;nh nu&ocirc;i 2&nbsp;ng&agrave;y, song bấy nhi&ecirc;u l&agrave; đủ để khiến c&aacute;c bạn đại biểu quyến luyến những người Việt Nam th&acirc;n thiện, mến kh&aacute;ch. Bạn n&agrave;o cũng tranh thủ chụp rất nhiều h&igrave;nh ảnh với gia đ&igrave;nh nu&ocirc;i của m&igrave;nh, với những người bạn trẻ đ&atilde; đưa m&igrave;nh đi kh&aacute;m ph&aacute; th&agrave;nh phố, để lưu lại những kỉ niệm kh&oacute; qu&ecirc;n. </span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(38, 38, 38)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31699/DSC_0100.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(38, 38, 38)">Song, những nụ cười tươi lần lượt h&oacute;a th&agrave;nh những c&aacute;i &ocirc;m thật chặt, những d&ograve;ng nước mắt lăn d&agrave;i từ nhiều đ&ocirc;i mắt đỏ hoe. Kh&ocirc;ng chỉ c&oacute; c&aacute;c bạn nữ, c&aacute;c đại biểu nam cũng rưng rưng trong giờ ph&uacute;t chia tay. C&aacute;c gia đ&igrave;nh nu&ocirc;i cũng bồi hồi trao những lời nhắn gửi, lời động vi&ecirc;n, lời ch&uacute;c d&agrave;nh cho c&aacute;c đại biểu, v&agrave; kh&ocirc;ng qu&ecirc;n nhắn nhủ: &ldquo;Nhớ quay lại Việt Nam thăm gia đ&igrave;nh nh&eacute; !&rdquo;.</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(38, 38, 38)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31699/DSC_0133.JPG" style="height:373px; width:600px" /></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(38, 38, 38)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31699/DSC_0162.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Những cuộn d&acirc;y ruy băng đầy m&agrave;u sắc kết nối người tr&ecirc;n t&agrave;u v&agrave; người ở lại&nbsp;khi&nbsp;t&agrave;u chuẩn bị rời đi, người chuẩn bị rời xa, người th&igrave; chạy lại cạnh bờ, mỗi người một đầu d&acirc;y cứ nắm chặt lấy, cứ sống trọn những luyến tiếc chẳng muốn rời đi.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31699/DSC_0085.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31699/DSC_008.JPG" style="height:334px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Những sợi d&acirc;y nhiều sắc m&agrave;u ấy c&ograve;n l&agrave; biểu tượng của sự kết nối văn h&oacute;a. Con t&agrave;u SSEAYP cuối c&ugrave;ng rồi sẽ ho&agrave;n th&agrave;nh sứ mệnh của m&igrave;nh l&agrave; kết nối t&igrave;nh bạn v&agrave; t&igrave;nh hữu nghị của c&aacute;c d&acirc;n tộc nhưng sứ mệnh tiếp nối văn h&oacute;a của nh&acirc;n loại sẽ lu&ocirc;n truyền lại cho mỗi thế hệ.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>ĐỨC DUY - HẢI H&Agrave;</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Nằm trong chuỗi các hoạt động tuyên truyền tháng Công nhân năm 2018, tối ngày 27/5, Quận đoàn đã tổ chức chương trình “Thông điệp pháp luật” dành cho thanh niên công nhân tại 02 khu nhà trọ trên địa bàn quận.

Agile Việt Nam
;