Đại biểu ISSF ấn tượng với phòng thí nghiệm, thư viện, bảo tàng ở thành phố Hồ Chí Minh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31703/1_A%20hau%20Thuy%20An%20(3)%20-%20Copy.JPG" style="height:392px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Đại biểu 9 nước tham dự Diễn đ&agrave;n Khoa học Sinh vi&ecirc;n quốc tế TP Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;(ISSF) lần 3 năm 2018 đ&atilde; c&oacute; buổi giao lưu c&ugrave;ng sinh vi&ecirc;n ĐH Ng&acirc;n h&agrave;ng v&agrave; ĐH Khoa học Tự nhi&ecirc;n &ndash; ĐHQG TPHCM.</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tại Trường Đại học Khoa học Tự nhi&ecirc;n, c&aacute;c đại biểu ISSF đ&atilde; giao lưu, trao đổi nhiều vấn đề về nghi&ecirc;n cứu, học thuật c&ugrave;ng c&aacute;c giảng vi&ecirc;n, nh&agrave; khoa học v&agrave; sinh vi&ecirc;n thực nghiệm tại Ph&ograve;ng nghi&ecirc;n cứu Sinh học v&agrave; nghi&ecirc;n cứu Nguy&ecirc;n tử. Qua đ&oacute; c&aacute;c bạn t&igrave;m hiểu về nguy&ecirc;n tắc vận h&agrave;nh cũng như những t&iacute;nh năng mới của c&aacute;c thiết bị phục vụ trong c&ocirc;ng t&aacute;c nghi&ecirc;n cứu tế b&agrave;o gốc v&agrave; trong giảng dạy thực nghiệm cho sinh vi&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31703/QNU00651.JPG" style="height:400px; width:600px" /><br /> <span style="font-size:12px"><em>Giảng vi&ecirc;n phụ tr&aacute;ch ph&ograve;ng nghi&ecirc;n cứu Sinh học v&agrave; Nguy&ecirc;n tử ĐH KHTN giới thiệu về c&ocirc;ng t&aacute;c nghi&ecirc;n cứu khoa học của sinh vi&ecirc;n trường</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&ldquo;Qua chuyến tham quan ph&ograve;ng nghi&ecirc;n cứu tế b&agrave;o gốc s&aacute;ng nay, m&igrave;nh thấy khả năng l&agrave;m chủ khoa học của sinh vi&ecirc;n, giảng vi&ecirc;n trường thật tuyệt vời. Điều n&agrave;y khiến m&igrave;nh thực sự h&agrave;o hứng v&igrave; Đại học Quốc gia TPHCM đ&atilde; c&oacute; những ph&ograve;ng th&iacute; nghiệm tốt v&agrave; chất lượng như thế n&agrave;y để phục vụ qu&aacute; tr&igrave;nh nghi&ecirc;n cứu. M&igrave;nh nghĩ đ&acirc;y l&agrave; một hướng ph&aacute;t triển nghi&ecirc;n cứu rất l&agrave; hiện đại mang tầm thế giới.&rdquo; &ndash; Ho&agrave;ng Phạm Gia Khang &ndash; sinh vi&ecirc;n ĐH C&ocirc;ng nghệ King Mongkut&rsquo;s&nbsp;Thonburi Vietnam chia sẻ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Song song đ&oacute;, đo&agrave;n đại biểu ISSF cũng đ&atilde; c&oacute; chuyến thăm v&agrave; giao lưu c&ugrave;ng sinh vi&ecirc;n Đại học Ng&acirc;n h&agrave;ng, v&agrave; tham quan t&ograve;a nh&agrave; thư viện nổi tiếng của trường. Chuyến giao lưu đ&atilde; mở ra cơ hội học hỏi, hướng tiếp cận mới về học thuật v&agrave; nghi&ecirc;n cứu cho sinh vi&ecirc;n trong v&agrave; ngo&agrave;i nước tr&ecirc;n nhiều lĩnh vực nghi&ecirc;n cứu về kinh tế, t&agrave;i ch&iacute;nh v&agrave; quan hệ quốc tế.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31703/1_A%20hau%20Thuy%20An%20(5)%20-%20Copy.JPG" style="height:397px; width:600px" /></span><br /> <span style="font-size:12px"><em>C&aacute;c đại biểu ISSF tham quan thư viện nổi tiếng của ĐH Ng&acirc;n h&agrave;ng TPHCM</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Chiều c&ugrave;ng ng&agrave;y, đo&agrave;n tiếp tục tham quan Bảo t&agrave;ng Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh Tại đ&acirc;y, c&aacute;c đại biểu nước ngo&agrave;i tỏ ra v&ocirc; c&ugrave;ng th&iacute;ch th&uacute; v&agrave; h&agrave;o hứng khi được nh&igrave;n thấy c&aacute;c hiện vật lịch sử v&agrave; nghe kể về d&ograve;ng lịch sử Việt Nam.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31703/1_A%20hau%20Thuy%20An%20(4)%20-%20Copy.JPG" style="height:395px; width:600px" /></span><br /> <span style="font-size:12px"><em>Tại bảo t&agrave;ng TPHCM, sinh vi&ecirc;n c&aacute;c nước chăm ch&uacute; quan s&aacute;t v&agrave; nghe giới thiệu về những hiện vật c&oacute; tuổi đời hơn 1 thế kỷ v&agrave; phương ph&aacute;p bảo quản cổ vật.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Được biết trước đ&oacute;, 70&nbsp;đại biểu ISSF đ&atilde; c&oacute; chuyến h&agrave;nh tr&igrave;nh trải nghiệm đầy th&uacute; vị c&ugrave;ng hội trại ISSF tại Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ, với những hoạt động tập thể đầy s&ocirc;i nổi như thử th&aacute;ch vượt rừng, vượt s&ocirc;ng, đ&ecirc;m lửa trại thắt chặt t&igrave;nh hữu nghị giữa bạn trẻ 9 quốc gia đến với diễn đ&agrave;n năm nay.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>B&Iacute;CH NG&Acirc;N - ĐỨC DUY</strong></span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>CLB Truyền th&ocirc;ng Trung t&acirc;m Ph&aacute;t triển KH&amp;CN Trẻ</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

TTO - Cột mốc 70 năm ghi dấu hành trình trưởng thành, đồng thời mở cánh cửa cho chặng đường mới đầy thách thức, cả sự cạnh tranh trong chính phong trào sinh viên tại TP.HCM.

Agile Việt Nam
;