Bế mạc Diễn đàn khoa học sinh viên quốc tế TP. Hồ Chí Minh năm 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31704/QNU00840.JPG" style="height:360px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Lễ bế mạc Diễn đ&agrave;n khoa học sinh vi&ecirc;n quốc tế TP. Hồ Ch&iacute; Minh</strong><strong> (ISSF)</strong><strong> với chủ đề </strong><strong>&ldquo;</strong><strong>Nguồn nh&acirc;n lực trong C&aacute;ch mạng C&ocirc;ng nghiệp 4.0</strong><strong>&rdquo;đ&atilde; </strong><strong>diễn ra v&agrave;o tối 7/12 tại </strong><strong>TP. HCM.</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tại buổi lễ, đồng ch&iacute; Phạm Kiều Hưng - Ph&oacute; Chủ tịch Thường trực Hội Sinh vi&ecirc;n VN Th&agrave;nh phố đ&atilde; gửi lời cảm ơn đến c&aacute;c đơn vị đồng h&agrave;nh, c&aacute;c diễn giả kh&aacute;ch mời v&agrave; to&agrave;n thể 70 đại biểu tham dự diễn đ&agrave;n năm nay. Đ</span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">ồng ch&iacute; Kiều Hưng nhấn mạnh.</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"> &ldquo;Ch&uacute;ng t&ocirc;i chắc chắn rằng những đại biểu tham gia sẽ được truyền cảm hứng từ vốn hiểu biết của c&aacute;c nh&agrave; khoa học, c&aacute;c giảng vi&ecirc;n cũng như ph&aacute;t triển kỹ năng l&agrave;m việc nh&oacute;m th&ocirc;ng qua c&aacute;c hoạt động giao lưu tập thể. Hơn hết, diễn đ&agrave;n cũng l&agrave; cơ hội để duy tr&igrave; v&agrave; ph&aacute;t triển c&aacute;c mối quan hệbạn b&egrave; quốc tế.&rdquo;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ban tổ chức ISSF đ&atilde; trao giấy chứng nhận v&agrave; những m&oacute;n qu&agrave; lưu niệm để ghi nhận sự tham gia t&iacute;ch cực của c&aacute;c đại biểu đến từ 9 quốc gia v&agrave; v&ugrave;ng l&atilde;nh thổ bao gồm: Campuchia, Canada, H&agrave;n Quốc, Indonesia, L&agrave;o, Li&ecirc;n bang Nga, Singapore, Việt Nam, Đ&agrave;i Loan &ndash; Trung Quốc. Đồng thời, c&aacute;c đại biểu c&oacute; những b&agrave;i tham luận xuất sắc với chủ đề Nguồn nh&acirc;n lực trong C&aacute;ch mạng C&ocirc;ng nghiệp 4.0 cũng được tuy&ecirc;n dương v&agrave; trao giải.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31704/QNU00814.JPG" style="height:379px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Chia sẻ tại buổi lễ, Đại biểu Kolotova Nadezhda &ndash; Sinh vi&ecirc;n năm 3 Đại học Sain&rsquo;t Petersburg, Li&ecirc;n bang Nga - cảm thấy rất vui v&agrave; h&agrave;o hứng khi c&oacute; cơ hội t&igrave;m hiểu văn h&oacute;a Việt Nam cũng như c&aacute;c nước trong khu vực Đ&ocirc;ng Nam &Aacute;. Bạn Ho&agrave;ng Phạm Gia Khang ĐH C&ocirc;ng nghệ King Mongkut&rsquo;s Thonburi, Th&aacute;i Lan -cảm nhận: &ldquo;ISSF đ&atilde; đưa những &yacute; tưởng hay của sinh vi&ecirc;n c&aacute;c nước đến để chia sẻ c&ugrave;ng nhau. Diễn đ&agrave;n lần n&agrave;y được tổ chức rất chuy&ecirc;n nghiệp, m&igrave;nh thấy rất ấn tượng với những diễn giả, c&aacute;c nh&agrave; l&atilde;nh đạo đến diễn d&agrave;n, họ mang đến sự chuy&ecirc;n nghiệp v&agrave; những kỹ năng m&agrave; m&igrave;nh cần học hỏi.&rdquo;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Diễn đ&agrave;n khoa học sinh vi&ecirc;n quốc tế TP. Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave; một hoạt động học thuật quốc tế do Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Đại học Quốc gia TP.Hồ Ch&iacute; Minh, Sở Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức nhằm tạo cơ hội giao lưu, học hỏi về học thuật, s&aacute;ng tạo giữa sinh vi&ecirc;n Việt Nam với sinh vi&ecirc;n quốc tế cũng như cộng đồng du học sinh Việt Nam đang học tập tại nước ngo&agrave;i.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">NGỌC THẢO - ĐỨC DUY</span></span></strong></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">CLB Truyền th&ocirc;ng Trung t&acirc;m Ph&aacute;t triển KH&amp;CN Trẻ</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;