Nhiều nhóm nghiên cứu trẻ công bố các giải pháp mới giúp người dân “ăn sạch – sống khoẻ”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31706/IMG_0921%20-%20Copy.JPG" style="height:390px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>S&aacute;ng 08/12, Hội nghị Khoa học &ldquo;An to&agrave;n dinh dưỡng v&agrave; An ninh lương thực&rdquo; lần 2 năm 2018 đ&atilde; diễn ra tại Đại học C&ocirc;ng nghiệp thực phẩm TPHCM </strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Hội nghị do Trung t&acirc;m Ph&aacute;t triển Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ trẻ - Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP.HCM phối hợp với trường Đại học C&ocirc;ng nghiệp Thực phẩm TP.HCM tổ chức. Hội nghị đ&atilde; nhận được 60 b&agrave;i b&aacute;o c&aacute;o khoa học của 20 đơn vị v&agrave; c&aacute; nh&acirc;n tham gia, trong đ&oacute; c&oacute; 39 b&agrave;i b&aacute;o c&aacute;o khoa học đ&atilde; được Hội đồng Khoa học của Hội nghị đ&aacute;nh gi&aacute; v&agrave; chọn đăng Kỷ yếu Hội nghị. C&ugrave;ng với đ&oacute; l&agrave; 12 b&agrave;i tham luận được tuyển chọn tr&igrave;nh b&agrave;y tại Hội nghị th&ocirc;ng qua hai phi&ecirc;n chuy&ecirc;n đề.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Hội nghị đ&atilde; tiếp thu nhiều tham luận c&oacute; gi&aacute; trị nghi&ecirc;n cứu v&agrave; thực h&agrave;nh cao đến từ PGS.TS. Dương Hoa X&ocirc; - Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Sở N&ocirc;ng nghiệp v&agrave; Ph&aacute;t triển N&ocirc;ng th&ocirc;n, GĐ Trung t&acirc;m C&ocirc;ng nghệ Sinh học TP.HCM, TS. Nguyễn Lệ H&agrave; - Viện Trưởng Viện Khoa học Ứng dụng - Trường Đại học C&ocirc;ng nghệ TP.HCM v&agrave; TS. Đỗ Việt H&agrave; - Ph&oacute; Trưởng Ban Quản l&yacute; Khu N&ocirc;ng nghiệp C&ocirc;ng nghệ cao TP.HCM. C&aacute;c chuy&ecirc;n gia đầu ng&agrave;nh ở c&aacute;c tỉnh&nbsp;ph&iacute;a nam đ&atilde; đem đến c&aacute;c đề t&agrave;i: Sản xuất n&ocirc;ng sản an to&agrave;n gắn với an to&agrave;n thực phẩm của PGS.TS Dương Hoa X&ocirc;; TS Đỗ Việt H&agrave; với tham luận &quot;Độc tố v&agrave; c&aacute;c chất dinh dưỡng c&oacute; thể c&oacute; trong thực phẩm&quot;; c&ograve;n TS. Nguyễn Lệ H&agrave; tr&igrave;nh b&agrave;y về những ứng dụng c&ocirc;ng nghệ Nano trong sản xuất thực phẩm.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31706/IMG_0802.JPG" style="height:426px; width:600px" /></span><br /> <span style="font-size:12px"><em>PGS.TS Dương Hoa X&ocirc; tr&igrave;nh b&agrave;y tham luận tại hội nghị</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tham dự Hội nghị, c&aacute;c nghi&ecirc;n cứu sinh, giảng vi&ecirc;n trẻ v&agrave; sinh vi&ecirc;n c&aacute;c trường đ&atilde; chia sẻ những nghi&ecirc;n cứu về c&aacute;c giải ph&aacute;p trong lĩnh vực thực phẩm, dinh dưỡng đến những nh&agrave; khoa học của c&aacute;c viện, trung t&acirc;m, cơ quan tại TP.HCM v&agrave; c&aacute;c tỉnh th&agrave;nh ph&iacute;a Nam. Lương thực, thực phẩm v&agrave; thực phẩm dinh dưỡng l&agrave; lĩnh vực tiềm năng mang lại gi&aacute; trị kinh tế - x&atilde; hội cao cho Việt Nam trong những năm gần đ&acirc;y.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trong phi&ecirc;n chuy&ecirc;n đề, Hội đồng Ban gi&aacute;m khảo c&ugrave;ng lắng nghe, đ&aacute;nh gi&aacute; v&agrave; g&oacute;p &yacute; cho 12 nh&oacute;m tham gia b&aacute;o c&aacute;o về chuy&ecirc;n đề &quot;An to&agrave;n dinh dưỡng&quot;&nbsp;v&agrave; &quot;An ninh lương thực&quot;. 6 nh&oacute;m chuy&ecirc;n đề An to&agrave;n dinh dưỡng đều tập trung v&agrave;o nghi&ecirc;n cứu qu&aacute; tr&igrave;nh sản xuất, cải tiến thực phẩm cũng như quy tr&igrave;nh &aacute;p dụng phương ph&aacute;p hiện đại trong sinh học, h&oacute;a học v&agrave; m&ocirc;i trường nhằm định ra cho người ti&ecirc;u d&ugrave;ng những khuyến c&aacute;o trong an to&agrave;n vệ sinh thực phẩm. Trong đ&oacute;, b&aacute;o c&aacute;o đến từ đơn vị Viện H&agrave;n l&acirc;m Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ Việt Nam phối hợp trường Đại học C&ocirc;ng nghiệp Thực phẩm TPHCM với tựa đề &quot;Một số đặc trưng l&yacute; h&oacute;a của tinh bột cacbonxymetyl t&aacute;ch từ hạt m&iacute;t&quot;&nbsp;được trao giải Nhất của nh&oacute;m chuy&ecirc;n đề An to&agrave;n dinh dưỡng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31706/IMG_0921.JPG" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31706/IMG_0921.JPG" style="height:393px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31706/IMG_0922.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span><br /> <em><span style="font-size:12px">Kh&ocirc;ng chỉ c&ocirc;ng bố đề t&agrave;i bằng h&igrave;nh ảnh, c&aacute;c nh&oacute;m đ&atilde; đem đến những sản phẩm thực tế cho hội đồng khoa học dễ h&igrave;nh dung v&agrave; đ&aacute;nh gi&aacute;</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Song song đ&oacute;, chuy&ecirc;n đề An ninh lương thực đ&atilde; tiếp thu 6 đề t&agrave;i &ndash; giải ph&aacute;p của c&aacute;c nh&oacute;m, tập trung định hướng, nghi&ecirc;n cứu v&agrave; thử nghiệm c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh sản xuất thực phẩm mới nhằm mang lại hiệu quả kinh tế. B&ecirc;n cạnh đ&oacute; l&agrave; những t&aacute;c động của sản xuất thực phẩm l&ecirc;n sức khỏe con người v&agrave; c&aacute;c nghi&ecirc;n cứu về logistic (dịch vụ kho vận) nhằm tối ưu h&oacute;a thời gian vận chuyển v&agrave; c&oacute; thể mang lại gi&aacute; th&agrave;nh cao nhất. Tại chuy&ecirc;n đề n&agrave;y, nh&oacute;m t&aacute;c giả đến từ trường Đại học Cần Thơ &nbsp;đ&atilde; xuất sắc gi&agrave;nh giải nhất với b&aacute;o c&aacute;o &quot;Ảnh hưởng của phương ph&aacute;p tưới v&agrave; chu k&igrave; tưới đến một số chỉ ti&ecirc;u sinh l&yacute;, năng suất của giống ng&ocirc; nếp&quot;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31706/IMG_1003.JPG" style="height:385px; width:600px" /></span><br /> <em><span style="font-size:12px">Tổng kết hội nghị v&agrave; tặng thưởng cho c&aacute;c đề t&agrave;i được đ&aacute;nh gi&aacute; cao nhất</span></em></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">B&Iacute;CH NG&Acirc;N - ĐỨC DUY</span></span></strong></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">CLB Truyền th&ocirc;ng Trung t&acirc;m Ph&aacute;t triển KH&amp;CN Trẻ</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;