Quận 7 tuyên dương 61 gương "Nhà giáo trẻ tiêu biểu" năm 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;<strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; H&ograve;a trong kh&ocirc;ng kh&iacute; tuổi trẻ Quận 7 thi đua lập th&agrave;nh t&iacute;ch, đẩy mạnh c&aacute;c phong tr&agrave;o thi đua y&ecirc;u nước, ho&agrave;n th&agrave;nh c&aacute;c nhiệm vụ kinh tế, ch&iacute;nh trị x&atilde; hội năm 2018; ch&agrave;o mừng kỷ niệm 74 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Qu&acirc;n Đội Nh&acirc;n d&acirc;n Việt Nam (22/12/1944 &ndash; 22/12/2018); 29 năm ng&agrave;y hội Quốc ph&ograve;ng to&agrave;n d&acirc;n (22/12/1989 &ndash; 22/12/2018) v&agrave; ch&agrave;o đ&oacute;n năm mới 2019, ch&agrave;o mừng 89 năm ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930 &ndash; 3/2/2019).&nbsp;</strong></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Nhằm vinh danh c&aacute;c thầy c&ocirc; gi&aacute;o trẻ gi&agrave;u t&acirc;m huyết, t&agrave;i năng, hết l&ograve;ng với sự nghiệp trồng người, s&aacute;ng&nbsp;ng&agrave;y 22/12/2018 tại Nh&agrave; tưởng niệm B&aacute;c Hồ, Ban Thường vụ Quận&nbsp;đo&agrave;n 7 phối hợp Ph&ograve;ng Gi&aacute;o dục v&agrave; đ&agrave;o tạo quận 7 tổ chức chương tr&igrave;nh tuy&ecirc;n dương Nh&agrave; gi&aacute;o trẻ ti&ecirc;u biểu Quận 7&nbsp;năm 2018. Đến dự c&oacute; đồng ch&iacute; Nguyễn Phương Thảo, Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban Kiểm tra Th&agrave;nh Đo&agrave;n; đồng ch&iacute; V&otilde; Khắc B&igrave;nh, Quận ủy vi&ecirc;n, Ph&oacute; Trưởng Ban&nbsp;Thường trực Ban d&acirc;n vận Quận&nbsp;ủy;&nbsp; đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Minh Phượng, Ph&oacute; Trưởng ph&ograve;ng gi&aacute;o dục v&agrave; đ&agrave;o tạo Quận&nbsp;v&agrave; đồng ch&iacute; Nguyễn Lưu Vĩnh Ph&uacute;, Quận ủy vi&ecirc;n, B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n, Gi&aacute;m đốc Nh&agrave; thiếu nhi quận 7; ngo&agrave;i ra c&ograve;n c&oacute; sự hiện diện của c&aacute;c đồng ch&iacute;&nbsp;đại diện Hội Li&ecirc;n hiệp Phụ nữ Việt Nam Quận, c&aacute;c đồng ch&iacute; Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n, c&aacute;c đồng ch&iacute; Thường trực cơ sở Đo&agrave;n 10 Phường, qu&yacute; thầy c&ocirc; Cấp ủy &ndash; Ban Gi&aacute;m hiệu c&aacute;c trường tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận v&agrave; hoan ngh&ecirc;nh sự hiện diện của 61 đồng ch&iacute; đo&agrave;n vi&ecirc;n, gi&aacute;o vi&ecirc;n trẻ l&agrave; những gương Nh&agrave; gi&aacute;o trẻ ti&ecirc;u biểu Quận 7 năm 2018.​</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ph&aacute;t biểu tại buổi lễ, đồng ch&iacute; Nguyễn Lưu Vĩnh Ph&uacute; - Quận ủy vi&ecirc;n, B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n, Gi&aacute;m đốc Nh&agrave; thiếu nhi quận&nbsp;ch&uacute;c mừng c&aacute;c thầy c&ocirc; gi&aacute;o trẻ ti&ecirc;u biểu quận 7&nbsp;v&agrave; mong rằng c&aacute;c thầy c&ocirc; gi&aacute;o trẻ sẽ tiếp tục phấn đấu, r&egrave;n luyện, cống hiến cho sự nghiệp gi&aacute;o dục v&agrave; lu&ocirc;n l&agrave; tấm gương sống động, l&agrave; b&agrave;i học cho học tr&ograve; kh&ocirc;ng chỉ qua từng b&agrave;i giảng tr&ecirc;n s&aacute;ch vở m&agrave; c&ograve;n cả trong cuộc sống.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31734/49060572_490800998108924_3369961344806682624_n.jpg" /></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Giải thưởng Nh&agrave; gi&aacute;o trẻ ti&ecirc;u biểu Quận 7&nbsp;l&agrave; danh hiệu được x&eacute;t v&agrave; trao cho cho c&aacute;c nh&agrave; gi&aacute;o trẻ c&oacute; nhiều th&agrave;nh t&iacute;ch tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận. Trong c&aacute;c năm qua, giải thưởng lu&ocirc;n l&agrave; niềm động vi&ecirc;n, l&agrave; mục ti&ecirc;u để mỗi thầy c&ocirc; gi&aacute;o trẻ kh&ocirc;ng ngừng phấn đấu, kh&ocirc;ng ngừng r&egrave;n luyện, cống hiến cho sự nghiệp trồng người đầy cao qu&yacute;. Trong d&ograve;ng đời tất bật, hẳn c&oacute; l&uacute;c k&yacute; ức ch&uacute;ng ta sẽ được thắp s&aacute;ng bằng kỷ niệm về một thầy c&ocirc; gi&aacute;o đặc biệt. C&oacute; thể đ&oacute; l&agrave; một b&agrave;i giảng đ&atilde; khơi nguồn hứng th&uacute; cho ta học tốt hơn, hay sự thấu hiểu, lời động vi&ecirc;n của người thầy trong qu&atilde;ng thời gian kh&oacute; khăn nhất của ch&uacute;ng ta, những l&uacute;c ta tưởng chừng như cả thế giới đều v&ocirc; c&ugrave;ng xa lạ v&agrave; lạnh lẽo. Cảm ơn thầy c&ocirc; v&igrave; đ&atilde; chọn nghề THẦY, v&agrave; l&agrave;m cho thế giới tốt đẹp hơn.</p> <p style="text-align: right;"><strong>Hồ Linh</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;