Quận 7 tuyên dương 61 gương "Nhà giáo trẻ tiêu biểu" năm 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;<strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; H&ograve;a trong kh&ocirc;ng kh&iacute; tuổi trẻ Quận 7 thi đua lập th&agrave;nh t&iacute;ch, đẩy mạnh c&aacute;c phong tr&agrave;o thi đua y&ecirc;u nước, ho&agrave;n th&agrave;nh c&aacute;c nhiệm vụ kinh tế, ch&iacute;nh trị x&atilde; hội năm 2018; ch&agrave;o mừng kỷ niệm 74 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Qu&acirc;n Đội Nh&acirc;n d&acirc;n Việt Nam (22/12/1944 &ndash; 22/12/2018); 29 năm ng&agrave;y hội Quốc ph&ograve;ng to&agrave;n d&acirc;n (22/12/1989 &ndash; 22/12/2018) v&agrave; ch&agrave;o đ&oacute;n năm mới 2019, ch&agrave;o mừng 89 năm ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930 &ndash; 3/2/2019).&nbsp;</strong></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Nhằm vinh danh c&aacute;c thầy c&ocirc; gi&aacute;o trẻ gi&agrave;u t&acirc;m huyết, t&agrave;i năng, hết l&ograve;ng với sự nghiệp trồng người, s&aacute;ng&nbsp;ng&agrave;y 22/12/2018 tại Nh&agrave; tưởng niệm B&aacute;c Hồ, Ban Thường vụ Quận&nbsp;đo&agrave;n 7 phối hợp Ph&ograve;ng Gi&aacute;o dục v&agrave; đ&agrave;o tạo quận 7 tổ chức chương tr&igrave;nh tuy&ecirc;n dương Nh&agrave; gi&aacute;o trẻ ti&ecirc;u biểu Quận 7&nbsp;năm 2018. Đến dự c&oacute; đồng ch&iacute; Nguyễn Phương Thảo, Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban Kiểm tra Th&agrave;nh Đo&agrave;n; đồng ch&iacute; V&otilde; Khắc B&igrave;nh, Quận ủy vi&ecirc;n, Ph&oacute; Trưởng Ban&nbsp;Thường trực Ban d&acirc;n vận Quận&nbsp;ủy;&nbsp; đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Minh Phượng, Ph&oacute; Trưởng ph&ograve;ng gi&aacute;o dục v&agrave; đ&agrave;o tạo Quận&nbsp;v&agrave; đồng ch&iacute; Nguyễn Lưu Vĩnh Ph&uacute;, Quận ủy vi&ecirc;n, B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n, Gi&aacute;m đốc Nh&agrave; thiếu nhi quận 7; ngo&agrave;i ra c&ograve;n c&oacute; sự hiện diện của c&aacute;c đồng ch&iacute;&nbsp;đại diện Hội Li&ecirc;n hiệp Phụ nữ Việt Nam Quận, c&aacute;c đồng ch&iacute; Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n, c&aacute;c đồng ch&iacute; Thường trực cơ sở Đo&agrave;n 10 Phường, qu&yacute; thầy c&ocirc; Cấp ủy &ndash; Ban Gi&aacute;m hiệu c&aacute;c trường tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận v&agrave; hoan ngh&ecirc;nh sự hiện diện của 61 đồng ch&iacute; đo&agrave;n vi&ecirc;n, gi&aacute;o vi&ecirc;n trẻ l&agrave; những gương Nh&agrave; gi&aacute;o trẻ ti&ecirc;u biểu Quận 7 năm 2018.​</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ph&aacute;t biểu tại buổi lễ, đồng ch&iacute; Nguyễn Lưu Vĩnh Ph&uacute; - Quận ủy vi&ecirc;n, B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n, Gi&aacute;m đốc Nh&agrave; thiếu nhi quận&nbsp;ch&uacute;c mừng c&aacute;c thầy c&ocirc; gi&aacute;o trẻ ti&ecirc;u biểu quận 7&nbsp;v&agrave; mong rằng c&aacute;c thầy c&ocirc; gi&aacute;o trẻ sẽ tiếp tục phấn đấu, r&egrave;n luyện, cống hiến cho sự nghiệp gi&aacute;o dục v&agrave; lu&ocirc;n l&agrave; tấm gương sống động, l&agrave; b&agrave;i học cho học tr&ograve; kh&ocirc;ng chỉ qua từng b&agrave;i giảng tr&ecirc;n s&aacute;ch vở m&agrave; c&ograve;n cả trong cuộc sống.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31734/49060572_490800998108924_3369961344806682624_n.jpg" /></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Giải thưởng Nh&agrave; gi&aacute;o trẻ ti&ecirc;u biểu Quận 7&nbsp;l&agrave; danh hiệu được x&eacute;t v&agrave; trao cho cho c&aacute;c nh&agrave; gi&aacute;o trẻ c&oacute; nhiều th&agrave;nh t&iacute;ch tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận. Trong c&aacute;c năm qua, giải thưởng lu&ocirc;n l&agrave; niềm động vi&ecirc;n, l&agrave; mục ti&ecirc;u để mỗi thầy c&ocirc; gi&aacute;o trẻ kh&ocirc;ng ngừng phấn đấu, kh&ocirc;ng ngừng r&egrave;n luyện, cống hiến cho sự nghiệp trồng người đầy cao qu&yacute;. Trong d&ograve;ng đời tất bật, hẳn c&oacute; l&uacute;c k&yacute; ức ch&uacute;ng ta sẽ được thắp s&aacute;ng bằng kỷ niệm về một thầy c&ocirc; gi&aacute;o đặc biệt. C&oacute; thể đ&oacute; l&agrave; một b&agrave;i giảng đ&atilde; khơi nguồn hứng th&uacute; cho ta học tốt hơn, hay sự thấu hiểu, lời động vi&ecirc;n của người thầy trong qu&atilde;ng thời gian kh&oacute; khăn nhất của ch&uacute;ng ta, những l&uacute;c ta tưởng chừng như cả thế giới đều v&ocirc; c&ugrave;ng xa lạ v&agrave; lạnh lẽo. Cảm ơn thầy c&ocirc; v&igrave; đ&atilde; chọn nghề THẦY, v&agrave; l&agrave;m cho thế giới tốt đẹp hơn.</p> <p style="text-align: right;"><strong>Hồ Linh</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tối 28/10, Chương trình tuyên dương và trao giải thưởng “Nguyễn Văn Trỗi” lần 12 - năm 2020 đã diễn ra tại Hội trường Nhà văn hóa Thanh niên (Số 4, đường Phạm Ngọc Thạch, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;