Đội viên, thiếu nhi thăm các chiến sĩ Tên lửa bảo vệ biển đảo

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31768/TOP.JPG" style="height:403px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>217 đội vi&ecirc;n ti&ecirc;u biểu TPHCM đ&atilde; thăm v&agrave; giao lưu c&ugrave;ng c&aacute;c chiến sĩ Lữ đo&agrave;n 681 T&ecirc;n lửa bờ tại tỉnh B&igrave;nh Thuận</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trong hai ng&agrave;y 29-30/12, những ng&agrave;y&nbsp;cuối c&ugrave;ng của năm 2018, 217&nbsp;em đội vi&ecirc;n ti&ecirc;u biểu khối Tiểu học v&agrave; THCS&nbsp;khắp 24 quận. huyện, c&aacute;c cơ sở Đội của Tp.Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; được tham gia h&agrave;nh tr&igrave;nh đến với Lữ đo&agrave;n 681 T&ecirc;n lửa bờ tại tỉnh B&igrave;nh Thuận. Hai&nbsp;ng&agrave;y tham gia &ldquo;H&agrave;nh tr&igrave;nh Măng non sẵn s&agrave;ng v&igrave; bi&ecirc;n giới biển, đảo&rdquo; 2018&nbsp;l&agrave; thời gian gi&uacute;p c&aacute;c em đội vi&ecirc;n ti&ecirc;u biểu của th&agrave;nh phố th&ecirc;m y&ecirc;u qu&yacute; c&aacute;c chiến sĩ T&ecirc;n lửa&nbsp;đang ng&agrave;y đ&ecirc;m canh giữ b&igrave;nh y&ecirc;n cho Tổ quốc.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31768/TOP%201.JPG" style="height:424px; width:600px" /></span><br /> <span style="font-size:12px"><em>217 đội vi&ecirc;n đ&atilde; c&oacute; hai ng&agrave;y đ&aacute;ng nhớ khi đến thăm Lữ đo&agrave;n 681 T&ecirc;n lửa bờ v&agrave; được&nbsp;c&aacute;c anh c&aacute;n bộ, chiến sĩ đ&oacute;n tiếp tận t&igrave;nh&nbsp;</em></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trong hai&nbsp;ng&agrave;y lưu tr&uacute; tại lữ đo&agrave;n, c&aacute;c em đội vi&ecirc;n được trải nghiệm phong c&aacute;ch sinh hoạt y hệt như bộ đội: dậy sớm tập thể dục tập thể, tập &ldquo;gấp nội vụ&rdquo; chăn m&agrave;n gọn g&agrave;ng, ăn uống ngủ nghỉ theo giờ giấc qui định &hellip; Đặc biệt, nhiều em kh&ocirc;ng khỏi bất ngờ với sự th&acirc;n thiện, dễ gần v&agrave; cực k&igrave; vui t&iacute;nh của c&aacute;c ch&uacute;, c&aacute;c anh chiến sĩ hải qu&acirc;n khi đ&oacute;n tiếp c&aacute;c em tại đơn vị, kh&aacute;c hẳn với phong th&aacute;i nghi&ecirc;m nghị khi thực thi nhiệm vụ của một người chiến sĩ.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31768/TOP%202.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span><br /> <span style="font-size:12px"><em>Kh&ocirc;ng chỉ giao lưu m&agrave; c&aacute;c em đội vi&ecirc;n c&ograve;n được c&aacute;c anh chiến sĩ dẫn đi tham quan vườn c&acirc;y thanh long - đặc sản B&igrave;nh Thuận - rộng 1 ha&nbsp;m&agrave; c&aacute;c anh chăm s&oacute;c khi tăng gia sản xuất</em></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">217 em đội vi&ecirc;n c&ograve;n được thử sức c&ugrave;ng c&aacute;c anh chiến sĩ qua những tr&ograve; chơi vận động đ&ograve;i hỏi tinh thần tập thể cao. Sự nhanh nhẹn, khoẻ khoắn của c&aacute;c anh chiến sĩ kết hợp c&ugrave;ng sự nhạy b&eacute;n v&agrave; hết m&igrave;nh của c&aacute;c em đội vi&ecirc;n l&agrave;m kh&ocirc;ng kh&iacute; tranh t&agrave;i giữa c&aacute;c đội trở n&ecirc;n s&ocirc;i động v&agrave; đầy kh&iacute; thế. Kh&ocirc;ng quan trọng đến việc thắng thua, sau mỗi tr&ograve; chơi c&aacute;c em đội vi&ecirc;n v&agrave; c&aacute;c anh chiến sĩ đều c&oacute; những m&agrave;n đập tay ăn mừng, c&ugrave;ng nhau&nbsp;h&ocirc; khẩu hiệu thể hiện tinh thần đo&agrave;n kết v&agrave; năng động.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31768/TOP%203.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31768/TOP%204.JPG" style="height:414px; width:600px" /></span><br /> <em><span style="font-size:12px">Cả c&aacute;c em đội vi&ecirc;n v&agrave; c&aacute;c anh chiến sĩ đều bung hết sức tranh t&agrave;i c&aacute;c tr&ograve; chơi vận động v&ocirc; c&ugrave;ng tươi vui, h&agrave;o hứng v&agrave; đầy kh&iacute; thế</span></em></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">T&igrave;nh cảm giữa Đội vi&ecirc;n th&agrave;nh phố v&agrave; Chiến sĩ hải qu&acirc;n c&agrave;ng trở n&ecirc;n gắn kết&nbsp;hơn trong đ&ecirc;m giao lưu văn nghệ &ldquo;Thắp s&aacute;ng ước mơ thiếu nhi Việt Nam.&nbsp;C&aacute;c anh chiến sĩ hải qu&acirc;n đ&atilde; c&ugrave;ng nắm tay với c&aacute;c em Đội vi&ecirc;n v&agrave; h&aacute;t vang những b&agrave;i h&aacute;t ca ngợi t&igrave;nh y&ecirc;u qu&ecirc; hương, biển, đảo thi&ecirc;ng li&ecirc;ng của Tổ quốc, v&agrave; c&ugrave;ng c&aacute;c em chơi những tr&ograve; chơi tập thể cực kỳ s&ocirc;i động trong đ&ecirc;m lửa trại. </span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31768/TOP%205.JPG" style="height:400px; width:600px" /><br /> Những tiết mục văn nghệ v&ocirc; c&ugrave;ng đ&aacute;ng y&ecirc;u v&agrave; đầy s&aacute;ng tạo của c&aacute;c em đội vi&ecirc;n</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31768/TOP%206.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span><br /> <span style="font-size:12px"><em>V&agrave; h&agrave;o hứng với đ&ecirc;m lửa trại s&ocirc;i nổi c&ugrave;ng c&aacute;c anh chiến sĩ&nbsp;</em></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31768/TOP%207.JPG" style="height:411px; width:600px" /></em></span></span><br /> <span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Dịp n&agrave;y Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố cũng đ&atilde; trao tặng 50 phần học bổng cho c&aacute;c em thiếu nhi l&agrave; con em của c&aacute;n bộ, chiến sĩ đang c&ocirc;ng t&aacute;c tại Lữ đo&agrave;n 681.</span></em></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Rất nhiều em tham gia h&agrave;nh tr&igrave;nh đ&atilde; v&ocirc; c&ugrave;ng h&aacute;o hức khi biết &ldquo;H&agrave;nh tr&igrave;nh Măng non sẵn s&agrave;ng v&igrave; bi&ecirc;n giới biển, đảo&rdquo; sẽ đến thăm những nơi v&ocirc; c&ugrave;ng đặc biệt .</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trước khi đến với lữ đo&agrave;n 681, 217 em đội vi&ecirc;n đ&atilde; đến thăm lại trường Dục Thanh -&nbsp;nơi m&agrave; B&aacute;c Hồ đ&atilde; từng dừng ch&acirc;n v&agrave; dạy học khi đến B&igrave;nh Thuận. Ngồi trong căn ph&ograve;ng gỗ c&oacute; tuổi đời gần hơn 1 thế kỷ, mỗi em đội vi&ecirc;n đều cảm nhận được những h&igrave;nh ảnh của người thầy gi&aacute;o Nguyễn Tất Th&agrave;nh&nbsp;hơn 100 năm trước dạy học ngay tại gian ph&ograve;ng n&agrave;y, trước khi v&agrave;o S&agrave;i G&ograve;n để l&ecirc;n t&agrave;u ra đi t&igrave;m đường cứu nước.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31768/TOP%208.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span><br /> <span style="font-size:12px"><em>Đội vi&ecirc;n chăm ch&uacute; nghe giới thiệu về khoảng thời gian B&aacute;c Hồ dạy học tại trường Dục Thanh c&aacute;ch đ&acirc;y hơn 110 năm</em></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đo&agrave;n h&agrave;nh tr&igrave;nh đ&atilde; d&acirc;ng hoa v&agrave; d&acirc;ng hương tại khu&nbsp;tưởng niệm Anh h&ugrave;ng liệt sỹ V&otilde; Thị S&aacute;u, người nữ anh h&ugrave;ng đại diện cho thế hệ thanh ni&ecirc;n y&ecirc;u nước thời kỳ kh&aacute;ng chiến chống Ph&aacute;p. K&iacute;nh cẩn nghi&ecirc;ng m&igrave;nh trước tượng đ&agrave;i người nữ anh h&ugrave;ng của Đất Đỏ, c&aacute;c em đội vi&ecirc;n đều b&agrave;y tỏ niềm tưởng nhớ những chiến c&ocirc;ng anh dũng v&agrave; tinh thần chiến đấu ki&ecirc;n cường của người thiếu nữ hi sinh khi vừa tr&ograve;n 19 tuổi, hi sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc v&agrave; cho thế hệ trẻ ng&agrave;y nay được sống trong h&ograve;a b&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31768/TOP%209.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span><br /> <span style="font-size:12px"><em>Đội vi&ecirc;n v&agrave; Tổng phụ tr&aacute;ch Đội TPHCM thăm khu tưởng niệm chị V&otilde; Thị S&aacute;u tại huyện Đất Đỏ, tỉnh B&agrave; Rịa- Vũng T&agrave;u</em></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31768/TOP%2010.JPG" style="height:400px; width:600px" /><br /> Đo&agrave;n h&agrave;nh tr&igrave;nh l&ecirc;n thăm&nbsp;khu di t&iacute;ch lịch sử Căn cứ n&uacute;i Minh Đạm</em></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đội vi&ecirc;n v&agrave; c&aacute;c anh chị Tổng phụ tr&aacute;ch cũng đến thăm di t&iacute;ch lịch sử Căn cứ kh&aacute;ng chiến n&uacute;i Minh Đạm tại huyện Long Điền, tỉnh B&agrave; Rịa - Vũng T&agrave;u. Đ&acirc;y l&agrave; căn cứ kh&aacute;ng chiến của qu&acirc;n v&agrave; d&acirc;n tỉnh B&agrave; Rịa - Vũng T&agrave;u trong cả hai cuộc kh&aacute;ng chiến chống thực d&acirc;n Ph&aacute;p v&agrave; đế quốc Mỹ, hiện nay đ&atilde; trở th&agrave;nh di t&iacute;ch lịch sử Quốc gia. Đo&agrave;n h&agrave;nh tr&igrave;nh đ&atilde; d&acirc;ng hương tưởng nhớ c&aacute;c liệt sỹ đ&atilde; hi sinh tr&ecirc;n ngọn n&uacute;i Minh Đạm khi chiến đấu chống những trận c&agrave;n &aacute;c liệt của qu&acirc;n th&ugrave;, tưởng nhớ c&aacute;c chiến sĩ đ&atilde; ki&ecirc;n cường b&aacute;m trụ v&agrave; bảo vệ căn cứ suốt hai cuộc kh&aacute;ng chiến cho đến ng&agrave;y đất nước ho&agrave;n to&agrave;n thống nhất.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><strong>ĐỨC DUY</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đông đảo đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố đã hào hứng tham gia các hoạt động trong Ngày hội “Phát huy và kết nối cán bộ, công chức, viên chức trẻ thành phố”. Cạnh đó, nhiều cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc cũng được tuyên dương trong dịp này.

Agile Việt Nam
;