Công dân trẻ tiêu biểu TP. Hồ Chí Minh - Nguyễn Ngọc Chiến: Có nhiều ý tưởng sáng tạo hay

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size:14px">Với 6 năm c&ocirc;ng t&aacute;c tại C&ocirc;ng ty TNHH MTV Cảng Bến Ngh&eacute;, Kỹ sư Nguyễn Ngọc Chiến lu&ocirc;n nỗ lực, học hỏi t&igrave;m ra những s&aacute;ng kiến chuy&ecirc;n m&ocirc;n mới gi&uacute;p tiết kiệm h&agrave;ng tỉ đồng cho doanh nghiệp.</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://static.muctim.com.vn/data/teen360/pictures/2018/12/31/1546237186_img_9213.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">L&uacute;c trước hệ thống điện điều khiển xe n&acirc;ng PPM l&agrave; sử dụng qua c&aacute;c rơ le, hệ thống cũ cũng đ&atilde; xuống cấp, d&acirc;y điện l&atilde;o h&oacute;a dễ g&acirc;y chạm chập, ch&aacute;y, nổ. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Năm 2018, với Giải ph&aacute;p n&acirc;ng cấp hệ thống điện xe n&acirc;ng container (h&atilde;ng PPM) sử dụng bộ xử l&yacute; trung t&acirc;m PLC S7-200, anh Ngọc chiến gi&uacute;p cho việc chẩn đo&aacute;n lỗi hệ thống điện của xe n&acirc;ng nhanh, r&uacute;t ngắn thời gian sửa chữa khi c&oacute; sự cố, gi&uacute;p xe hoạt động ổn định, n&acirc;ng cao năng suất bốc xếp, tiết kiệm 240 giờ dừng xe/năm v&agrave; tiết kiệm chi ph&iacute; đầu tư sửa chữa cho Cảng l&agrave; 1.120.000.000 (đồng).</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Kh&ocirc;ng dừng lại ở đ&oacute;, trong năm 2018, anh Ngọc Chiến tiếp tục đề ra Giải ph&aacute;p Thiết kế hệ thống chiếu s&aacute;ng tự động cho cẩu QC gi&uacute;p tr&ecirc;n cẩu c&oacute; sử dụng bộ định thời gian cho hệ thống đ&egrave;n cảnh b&aacute;o m&aacute;y bay, tiết kiệm 60 giờ dừng xe/năm, tiết kiệm chi ph&iacute; sửa chữa cho Cảng l&agrave; 108.000.000.000 (đồng) v&agrave; Giải ph&aacute;p Cải tạo hệ thống điện xe n&acirc;ng container Rỗng (h&atilde;ng Kalmar) gi&uacute;p tiết kiệm 360 giờ dừng xe/năm v&agrave; tiết kiệm chi ph&iacute; sửa chữa cho Cảng l&agrave; 108.000.000.000 (đồng).</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Tổng gi&aacute; trị đem đến cho doanh nghiệp của Nguyễn Ngọc Chiến trong năm 2018 l&agrave;: 1.588.000.000 đồng.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31769/1546237309_img_9243%20(1).jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Với 6 năm c&ocirc;ng t&aacute;c tại đơn vị, anh Ngọc Chiến lu&ocirc;n nỗ lực, học hỏi t&igrave;m ra những s&aacute;ng kiến chuy&ecirc;n m&ocirc;n mới gi&uacute;p tiết kiệm h&agrave;ng tỉ đồng cho doanh nghiệp. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Ngo&agrave;i ra, anh Ngọc Chiến c&ograve;n t&iacute;ch cực tham gia c&aacute;c hoạt động phong tr&agrave;o, t&igrave;nh nguyện tại đơn vị. Với những đ&oacute;ng g&oacute;p của m&igrave;nh, anh Ngọc Chiến đ&atilde; được Trung ương Đo&agrave;n trao tặng danh hiệu Người thợ trẻ giỏi to&agrave;n quốc năm 2018 v&agrave; nhiều bằng khen của Th&agrave;nh Đo&agrave;n.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Với những th&agrave;nh t&iacute;ch đạt được, anh Nguyễn Ngọc Chiến l&agrave; một trong 9 gương mặt C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu TP. Hồ Ch&iacute; Minh sẽ được tuy&ecirc;n dương trong buổi lễ long trọng diễn ra v&agrave;o ng&agrave;y 2/1/2019 sắp tới, tại NVH Thanh Ni&ecirc;n.</span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-size:14px">MINH MINH (Theo Mực T&iacute;m Online)</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tối 28/10, Chương trình tuyên dương và trao giải thưởng “Nguyễn Văn Trỗi” lần 12 - năm 2020 đã diễn ra tại Hội trường Nhà văn hóa Thanh niên (Số 4, đường Phạm Ngọc Thạch, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;