Công dân trẻ tiêu biểu TP. Hồ Chí Minh - Nguyễn Ngọc Chiến: Có nhiều ý tưởng sáng tạo hay

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size:14px">Với 6 năm c&ocirc;ng t&aacute;c tại C&ocirc;ng ty TNHH MTV Cảng Bến Ngh&eacute;, Kỹ sư Nguyễn Ngọc Chiến lu&ocirc;n nỗ lực, học hỏi t&igrave;m ra những s&aacute;ng kiến chuy&ecirc;n m&ocirc;n mới gi&uacute;p tiết kiệm h&agrave;ng tỉ đồng cho doanh nghiệp.</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://static.muctim.com.vn/data/teen360/pictures/2018/12/31/1546237186_img_9213.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">L&uacute;c trước hệ thống điện điều khiển xe n&acirc;ng PPM l&agrave; sử dụng qua c&aacute;c rơ le, hệ thống cũ cũng đ&atilde; xuống cấp, d&acirc;y điện l&atilde;o h&oacute;a dễ g&acirc;y chạm chập, ch&aacute;y, nổ. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Năm 2018, với Giải ph&aacute;p n&acirc;ng cấp hệ thống điện xe n&acirc;ng container (h&atilde;ng PPM) sử dụng bộ xử l&yacute; trung t&acirc;m PLC S7-200, anh Ngọc chiến gi&uacute;p cho việc chẩn đo&aacute;n lỗi hệ thống điện của xe n&acirc;ng nhanh, r&uacute;t ngắn thời gian sửa chữa khi c&oacute; sự cố, gi&uacute;p xe hoạt động ổn định, n&acirc;ng cao năng suất bốc xếp, tiết kiệm 240 giờ dừng xe/năm v&agrave; tiết kiệm chi ph&iacute; đầu tư sửa chữa cho Cảng l&agrave; 1.120.000.000 (đồng).</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Kh&ocirc;ng dừng lại ở đ&oacute;, trong năm 2018, anh Ngọc Chiến tiếp tục đề ra Giải ph&aacute;p Thiết kế hệ thống chiếu s&aacute;ng tự động cho cẩu QC gi&uacute;p tr&ecirc;n cẩu c&oacute; sử dụng bộ định thời gian cho hệ thống đ&egrave;n cảnh b&aacute;o m&aacute;y bay, tiết kiệm 60 giờ dừng xe/năm, tiết kiệm chi ph&iacute; sửa chữa cho Cảng l&agrave; 108.000.000.000 (đồng) v&agrave; Giải ph&aacute;p Cải tạo hệ thống điện xe n&acirc;ng container Rỗng (h&atilde;ng Kalmar) gi&uacute;p tiết kiệm 360 giờ dừng xe/năm v&agrave; tiết kiệm chi ph&iacute; sửa chữa cho Cảng l&agrave; 108.000.000.000 (đồng).</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Tổng gi&aacute; trị đem đến cho doanh nghiệp của Nguyễn Ngọc Chiến trong năm 2018 l&agrave;: 1.588.000.000 đồng.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31769/1546237309_img_9243%20(1).jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Với 6 năm c&ocirc;ng t&aacute;c tại đơn vị, anh Ngọc Chiến lu&ocirc;n nỗ lực, học hỏi t&igrave;m ra những s&aacute;ng kiến chuy&ecirc;n m&ocirc;n mới gi&uacute;p tiết kiệm h&agrave;ng tỉ đồng cho doanh nghiệp. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Ngo&agrave;i ra, anh Ngọc Chiến c&ograve;n t&iacute;ch cực tham gia c&aacute;c hoạt động phong tr&agrave;o, t&igrave;nh nguyện tại đơn vị. Với những đ&oacute;ng g&oacute;p của m&igrave;nh, anh Ngọc Chiến đ&atilde; được Trung ương Đo&agrave;n trao tặng danh hiệu Người thợ trẻ giỏi to&agrave;n quốc năm 2018 v&agrave; nhiều bằng khen của Th&agrave;nh Đo&agrave;n.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Với những th&agrave;nh t&iacute;ch đạt được, anh Nguyễn Ngọc Chiến l&agrave; một trong 9 gương mặt C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu TP. Hồ Ch&iacute; Minh sẽ được tuy&ecirc;n dương trong buổi lễ long trọng diễn ra v&agrave;o ng&agrave;y 2/1/2019 sắp tới, tại NVH Thanh Ni&ecirc;n.</span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-size:14px">MINH MINH (Theo Mực T&iacute;m Online)</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;