9 gương mặt công dân trẻ tiêu biểu TP. Hồ Chí Minh: Những người trẻ sáng tạo, đam mê

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31773/Hinh%2011.JPG" style="height:404px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; tuy&ecirc;n dương v&agrave; trao danh hiệu C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh 2018 cho 9 bạn trẻ t&agrave;i năng ở nhiều lĩnh vực, đạt nhiều th&agrave;nh t&iacute;ch v&agrave; c&oacute; nhiều đ&oacute;ng g&oacute;p cho cộng đồng v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố.</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Lễ tuy&ecirc;n dương diễn ra s&aacute;ng 2/1 với sự tham dự của h&agrave;ng trăm bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, th&agrave;nh phố ,c&ugrave;ng&nbsp;nhiều gương C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ c&aacute;c năm trước. Đến dự v&agrave; ch&uacute;c mừng c&aacute;c gương C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ năm nay c&oacute; đồng ch&iacute; Trương Mỹ Hoa - nguy&ecirc;n B&iacute; thư Trung ương Đảng, nguy&ecirc;n Ph&oacute; Chủ tịch nước Cộng h&ograve;a XHCN Việt Nam, đồng ch&iacute; Nguyễn Thiện Nh&acirc;n - Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị, B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&ugrave;ng dự c&oacute;&nbsp;đồng ch&iacute; Nguyễn Th&agrave;nh Phong - Ủy vi&ecirc;n Trung ương Đảng, Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy, Chủ tịch Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, c&aacute;c đồng ch&iacute; ban thường vụ Th&agrave;nh ủy, Hội đồng nh&acirc;n d&acirc;n, Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam th&agrave;nh phố c&ugrave;ng&nbsp;đại diện l&atilde;nh đạo c&aacute;c sở, ban, ng&agrave;nh của th&agrave;nh phố, l&atilde;nh đạo Th&agrave;nh Đo&agrave;n, c&ugrave;ng gia đ&igrave;nh c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n được tuy&ecirc;n dương.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">9 bạn trẻ được tuy&ecirc;n dương năm nay đến từ nhiều lĩnh vực, đ&oacute; l&agrave; c&aacute;c c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức, c&ocirc;ng nh&acirc;n,&nbsp;học sinh, sinh vi&ecirc;n, nh&agrave; khoa học, vận động vi&ecirc;n t&agrave;i năng của TP. Hồ Ch&iacute; Minh. </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Mỗi C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu đều c&oacute; nhiều phấn đấu trong năm 2018, đạt được nhiều th&agrave;nh t&iacute;ch cao, được nhận bằng khen của Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n th&agrave;nh phố, được nhiều người y&ecirc;u mến v&agrave; tr&acirc;n trọng. Đồng thời c&aacute;c bạn đều t&iacute;ch cực tham gia nhiều hoạt động c&ocirc;ng t&aacute;c x&atilde; hội, phong tr&agrave;o t&igrave;nh nguyện, của th&agrave;nh phố, phong tr&agrave;o thi đua của đơn vị.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31773/Hinh%201.JPG" style="height:400px; width:600px" /><br /> Ca sĩ, diễn vi&ecirc;n điện ảnh Trần Ch&iacute; Thiện&nbsp;l&agrave; một nghệ sĩ rất t&iacute;ch cực trong việc tham gia c&aacute;c hoạt động Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n. Suốt 9 năm ca h&aacute;t, Ch&iacute; Thiện l&agrave; gương mặt quen thuộc trong c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện cũng như c&aacute;c hoạt động phục vụ v&ugrave;ng s&acirc;u v&ugrave;ng xa, c&aacute;c hoạt động của Nghệ sĩ hướng về Bi&ecirc;n giới, hải đảo,&hellip;thường xuy&ecirc;n đ&oacute;ng g&oacute;p gi&uacute;p đỡ c&aacute;c bệnh nh&acirc;n ngh&egrave;o, c&aacute;c em học sinh c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn ở v&ugrave;ng s&acirc;u v&ugrave;ng xa. </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ngo&agrave;i lĩnh vực ca h&aacute;t, người dẫn chương tr&igrave;nh, Ch&iacute; Thiện c&ograve;n tham gia v&agrave;o c&aacute;c vai diễn với hơn 10 dự &aacute;n phim. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, Ch&iacute; Thiện c&ograve;n tham gia l&agrave;m Đại sứ cho nhiều chương tr&igrave;nh như: chương tr&igrave;nh hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản Feel In Japan; chương tr&igrave;nh &ldquo;Giờ tr&aacute;i đất&rdquo; nhiều năm liền từ 2009 đến nay; Đại sứ thiện ch&iacute; hoạt động &ldquo;Kiến tạo nhịp cầu&rdquo;. Năm 2018, Ch&iacute; Thiện được tuy&ecirc;n dương danh hiệu &ldquo;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến TP. Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31773/CDT%20(47).JPG" style="height:400px; width:600px" /><br /> Em&nbsp;Cao Thanh Hiếu&nbsp;&ndash; Li&ecirc;n đội trưởng trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, quận G&ograve; Vấp, l&agrave; một trong c&aacute;c gương mặt đội vi&ecirc;n xuất sắc của th&agrave;nh phố mang t&ecirc;n B&aacute;c. với bảng th&agrave;nh t&iacute;ch học tập đ&aacute;ng ngưỡng mộ, l&agrave; một học sinh khi&ecirc;m tốn với nhiều th&agrave;nh t&iacute;ch trong học tập v&agrave; r&egrave;n luyện, nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi v&agrave; danh hiệu Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ cấp Th&agrave;nh phố. Em c&ograve;n l&agrave; một học sinh năng nổ, nhiệt huyết trong c&aacute;c hoạt động tại Li&ecirc;n đội. Với vai tr&ograve; th&agrave;nh vi&ecirc;n Hội đồng Trẻ em Th&agrave;nh phố, Thanh Hiếu lu&ocirc;n mạnh dạn đề xuất những phương ph&aacute;p học tập v&agrave; đ&oacute;ng g&oacute;p &yacute; kiến đến l&atilde;nh đạo nhằm tạo ra m&ocirc;i trường học tập, r&egrave;n luyện v&agrave; ph&aacute;t triển cho thiếu nhi Th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31773/CDT%20(18).JPG" style="height:400px; width:600px" /><br /> Gi&aacute;m đốc trẻ Hồ Đức Ho&agrave;n&nbsp;&ndash; C&ocirc;ng ty cổ phần chỉ số t&iacute;n nhiệm quốc tế Ebrand index value (EBIV). Ch&agrave;ng trai 28 tuổi Hồ Đức Ho&agrave;n, s&aacute;ng lập v&agrave; ki&ecirc;m CEO C&ocirc;ng ty Cổ phần Chỉ số t&iacute;n nhiệm quốc tế EBrand Index Value (EBIV) với sản phẩm kinh doanh l&agrave; nền tảng đ&aacute;nh gi&aacute; gi&aacute;o dục v&agrave; đặt chỗ kho&aacute; học Edu2Review - m&ocirc; h&igrave;nh đ&aacute;nh gi&aacute; gi&aacute;o dục v&agrave; đặt chỗ kho&aacute; học trực tuyến đầu ti&ecirc;n tại Việt Nam. Trong nhiều năm qua, Hồ Đức Ho&agrave;n l&agrave; một trong những gương mặt trẻ ti&ecirc;u biểu của cộng đồng khởi nghiệp Th&agrave;nh phố, kh&ocirc;ng chỉ khởi nghiệp th&agrave;nh c&ocirc;ng, Hồ Đức Ho&agrave;n c&ograve;n được biết đến l&agrave; người &ldquo;truyền lửa&rdquo; đam m&ecirc; khởi nghiệp cho giới trẻ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31773/CDT%20(15).JPG" style="height:400px; width:600px" /><br /> Sinh vi&ecirc;n T&ocirc;n Thất Vĩnh&nbsp;&ndash; Trường Đại học Khoa học tự nhi&ecirc;n, Đại học Quốc gia TP. Hồ Ch&iacute; Minh. Với niềm đam m&ecirc; Tin học từ Trung học phổ th&ocirc;ng, Thất Vĩnh đ&atilde; c&oacute; những th&agrave;nh t&iacute;ch ấn tượng tại c&aacute;c kỳ thi quốc gia v&agrave; quốc tế trong lĩnh vực c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin. Đặc biệt, với tuổi đời c&ograve;n rất trẻ, T&ocirc;n Thất Vĩnh đ&atilde; c&oacute; 06 b&agrave;i b&aacute;o khoa học quốc tế m&agrave; Vĩnh l&agrave; t&aacute;c giả ch&iacute;nh (02 b&agrave;i) v&agrave; đồng t&aacute;c giả (04 b&agrave;i) được đăng tải tại c&aacute;c Hội nghị khoa học C&ocirc;ng nghệ M&aacute;y t&iacute;nh uy t&iacute;n số 1 tr&ecirc;n thế giới.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31773/CDT%20(20).JPG" style="height:400px; width:600px" /><br /> Phan Thị Lan Anh&nbsp;- Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Đo&agrave;n cơ sở Kho bạc Th&agrave;nh phố, Đo&agrave;n Khối D&acirc;n &ndash; Ch&iacute;nh Đảng Th&agrave;nh phố; Kế to&aacute;n vi&ecirc;n Ph&ograve;ng Kế to&aacute;n nh&agrave; nước, Kho bạc Th&agrave;nh phố. Tốt nghiệp tại Đại học Kinh tế TP. Hồ Ch&iacute; Minh, c&oacute; thời gian c&ocirc;ng t&aacute;c 6 năm tại Kho Bạc Nh&agrave; nước, Lan Anh lu&ocirc;n trau dồi, học hỏi n&acirc;ng cao chuy&ecirc;n m&ocirc;n của bản th&acirc;n v&agrave; c&oacute; nhiều s&aacute;ng kiến cấp bộ v&agrave; cơ sở gi&uacute;p giải quyết c&aacute;c vấn đề trong việc thực hiện thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh tại đơn vị, tiết kiệm t&agrave;i nguy&ecirc;n v&agrave; n&acirc;ng cao hiệu năng của Hệ thống quản l&yacute; hệ thống ng&acirc;n s&aacute;ch v&agrave; kho bạc. Với kết quả n&ecirc;u tr&ecirc;n, Lan Anh đ&atilde; nhiều năm liền đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở. Trong năm 2017, Lan Anh đ&atilde; vinh dự đạt Danh hiệu Chiến sĩ thi đua ng&agrave;nh T&agrave;i ch&iacute;nh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31773/CDT%20(22).JPG" style="height:400px; width:600px" /><br /> Nguyễn Hải Long&nbsp;&ndash; Ph&oacute; Trưởng ph&ograve;ng Văn bản ph&aacute;p quy, Sở Tư ph&aacute;p Th&agrave;nh phố. Tốt nghiệp Đại học Luật TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; c&oacute; thời gian c&ocirc;ng t&aacute;c 8 năm tại ph&ograve;ng Văn bản ph&aacute;p quy Sở Tư ph&aacute;p TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Hải Long lu&ocirc;n trau dồi, học hỏi n&acirc;ng cao chuy&ecirc;n m&ocirc;n của bản th&acirc;n, t&igrave;m ra nhiều giải ph&aacute;p mới để cải c&aacute;ch thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh tại đơn vị. Từ thực tiễn qu&aacute; tr&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c, Hải Long đ&atilde; c&oacute; nhiều s&aacute;ng kiến gi&uacute;p cho người d&acirc;n tiết kiệm được thời gian, c&ocirc;ng sức khi nghi&ecirc;n cứu c&aacute;c quy định về thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh. Đặc biệt, năm 2018, Hải&nbsp;Long đ&atilde; c&oacute; giải ph&aacute;p tiết kiệm cho ng&acirc;n s&aacute;ch th&agrave;nh phố gần 1 tỷ đồng v&agrave; vinh dự đạt Giải thưởng &ldquo;C&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức trẻ, giỏi&rdquo; to&agrave;n quốc.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31773/CDT%20(40).JPG" style="height:400px; width:600px" /><br /> Vận động vi&ecirc;n Cầu l&ocirc;ng Nguyễn Hải Đăng, đam m&ecirc; v&agrave; bắt đầu tập luyện bộ m&ocirc;n cầu l&ocirc;ng từ năm 6 tuổi, Hải Đăng đ&atilde; nỗ lực tập luyện v&agrave; ch&iacute;nh thức trở th&agrave;nh th&agrave;nh vi&ecirc;n của đội tuyển cầu l&ocirc;ng Th&agrave;nh phố năm 10 tuổi. Sau khi tốt nghiệp trường THPT Năng khiếu Thể dục thể thao Th&agrave;nh phố v&agrave;o th&aacute;ng 6/2018, hiện tại Đăng đang tập luyện tại Nh&agrave; tập luyện thể thao Ph&uacute; Thọ. Nguyễn Hải Đăng l&agrave; chủ nh&acirc;n của ng&ocirc;i vị v&ocirc; địch cầu l&ocirc;ng đơn nam U19 tại giải trẻ Quốc gia 2 năm li&ecirc;n tiếp: 2017, 2018. Năm 2018, tại Giải cầu l&ocirc;ng trẻ quốc tế Cyprus, Hải Đăng đ&atilde; đạt ng&ocirc;i v&ocirc; địch một c&aacute;ch ấn tượng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31773/CDT%20(25).JPG" style="height:400px; width:600px" /><br /> Nguyễn Ngọc Chiến&nbsp;&ndash; Kỹ sư điện C&ocirc;ng ty TNHH MTV Cảng Bến Ngh&eacute; (Tổng C&ocirc;ng ty Cơ kh&iacute; Giao th&ocirc;ng Vận tải S&agrave;i G&ograve;n &ndash; TNHH MTV). Với 6 năm c&ocirc;ng t&aacute;c tại đơn vị, Ngọc Chiến lu&ocirc;n nỗ lực, học hỏi t&igrave;m ra những s&aacute;ng kiến chuy&ecirc;n m&ocirc;n mới gi&uacute;p tiết kiệm h&agrave;ng tỉ đồng cho doanh nghiệp. Chỉ ri&ecirc;ng trong năm 2018, anh đ&atilde; c&oacute; giải ph&aacute;p tiết kiệm cho doanh nghiệp số tiền 1.588.000.000 đồng. Ngo&agrave;i ra, Ngọc Chiến c&ograve;n t&iacute;ch cực tham gia c&aacute;c hoạt động phong tr&agrave;o, t&igrave;nh nguyện tại đơn vị. Với những đ&oacute;ng g&oacute;p của m&igrave;nh, Ngọc Chiến đ&atilde; được Trung ương Đo&agrave;n trao tặng danh hiệu Người thợ trẻ giỏi to&agrave;n quốc năm 2018 v&agrave; nhiều bằng khen của Th&agrave;nh Đo&agrave;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31773/CDT%20(44).JPG" style="height:400px; width:600px" /><br /> Sinh vi&ecirc;n&nbsp;L&ecirc; Ch&iacute; Cường&nbsp;&ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Đo&agrave;n Khoa, Li&ecirc;n chi hội trưởng Khoa Quản trị kinh doanh trường Đại học C&ocirc;ng nghiệp TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Ph&oacute; Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp thanh ni&ecirc;n Việt Nam phường 3, quận G&ograve; Vấp. &nbsp;Sinh ra trong một gia đ&igrave;nh c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn, L&ecirc; Ch&iacute; Cường l&agrave; một tấm gương s&aacute;ng cho nghị lực vươn l&ecirc;n trong học tập, nghi&ecirc;n cứu khoa học v&agrave; tham gia c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n - Hội tại trường, tại địa phương nơi cư tr&uacute;. Với th&agrave;nh t&iacute;ch học tập v&agrave; hoạt động của m&igrave;nh, Ch&iacute; Cường đ&atilde; vinh dự nhận được danh hiệu Sinh vi&ecirc;n 5 tốt cấp Trung ương v&agrave; nhiều giải thưởng ti&ecirc;u biểu d&agrave;nh cho c&aacute;n bộ Đo&agrave;n - Hội. Ri&ecirc;ng trong năm 2018, Ch&iacute; Cường đạt giải Nh&igrave; giải thưởng &ldquo;Sinh vi&ecirc;n nghi&ecirc;n cứu khoa học&rdquo; do Trung ương Đo&agrave;n tổ chức v&agrave; danh hiệu Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c to&agrave;n quốc.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ph&aacute;t biểu tại lễ trao giải, đồng ch&iacute;&nbsp;Nguyễn Thiện Nh&acirc;n biểu dương nỗ lực theo đuổi đam m&ecirc;, s&aacute;ng tạo v&agrave; cống hiến của 9 gương mặt trẻ - đại diện cho 24.000 điển h&igrave;nh thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố&nbsp;đ&atilde; được tuy&ecirc;n dương trong năm qua.&nbsp;</span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy&nbsp;tr&acirc;n trọng điểm lại c&acirc;u chuyện của từng gương mặt trẻ v&agrave; tin tưởng rằng sự kiện tuy&ecirc;n dương c&ocirc;ng d&acirc;n trẻ trong ng&agrave;y l&agrave;m việc đầu ti&ecirc;n của năm mới sẽ khởi đầu cho một năm s&aacute;ng tạo, thắng lợi tr&agrave;n đầy của th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&quot;S&aacute;ng tạo l&agrave; khả năng to lớn của tuổi trẻ th&agrave;nh phố. Người lao động s&aacute;ng tạo l&agrave; n&ograve;ng cốt của TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;s&aacute;ng tạo, g&oacute;p phần x&acirc;y dựng quốc gia s&aacute;ng tạo. Đ&acirc;y l&agrave; con đường ph&aacute;t triển đất nước trong thế kỷ 21&quot;, B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy khẳng định.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&quot;C&aacute;c điển h&igrave;nh c&ocirc;ng d&acirc;n trẻ được tuy&ecirc;n dương trong năm nay đại diện cho 2,8 triệu thanh ni&ecirc;n v&agrave; 1,4 triệu thiếu nhi th&agrave;nh phố&nbsp;trong giai đoạn mới. D&ugrave; xuất ph&aacute;t điểm kh&aacute;c nhau nhưng c&aacute;c bạn đều c&oacute; chung một niềm đam m&ecirc; l&agrave; sự nỗ lực trong học tập, lao động v&agrave; đem sức trẻ đ&oacute;ng g&oacute;p cho sự ph&aacute;t triển của th&agrave;nh phố. Đ&acirc;y sẽ l&agrave; nguồn nh&acirc;n lực chất lượng cao cho th&agrave;nh phố&nbsp;trong tương lai&quot;, B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n&nbsp;Phạm Hồng Sơn ph&aacute;t biểu tại lễ trao giải.</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong>ĐỨC DUY</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;