9 gương mặt công dân trẻ tiêu biểu TP. Hồ Chí Minh: Những người trẻ sáng tạo, đam mê

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31773/Hinh%2011.JPG" style="height:404px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; tuy&ecirc;n dương v&agrave; trao danh hiệu C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh 2018 cho 9 bạn trẻ t&agrave;i năng ở nhiều lĩnh vực, đạt nhiều th&agrave;nh t&iacute;ch v&agrave; c&oacute; nhiều đ&oacute;ng g&oacute;p cho cộng đồng v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố.</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Lễ tuy&ecirc;n dương diễn ra s&aacute;ng 2/1 với sự tham dự của h&agrave;ng trăm bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, th&agrave;nh phố ,c&ugrave;ng&nbsp;nhiều gương C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ c&aacute;c năm trước. Đến dự v&agrave; ch&uacute;c mừng c&aacute;c gương C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ năm nay c&oacute; đồng ch&iacute; Trương Mỹ Hoa - nguy&ecirc;n B&iacute; thư Trung ương Đảng, nguy&ecirc;n Ph&oacute; Chủ tịch nước Cộng h&ograve;a XHCN Việt Nam, đồng ch&iacute; Nguyễn Thiện Nh&acirc;n - Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị, B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&ugrave;ng dự c&oacute;&nbsp;đồng ch&iacute; Nguyễn Th&agrave;nh Phong - Ủy vi&ecirc;n Trung ương Đảng, Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy, Chủ tịch Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, c&aacute;c đồng ch&iacute; ban thường vụ Th&agrave;nh ủy, Hội đồng nh&acirc;n d&acirc;n, Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam th&agrave;nh phố c&ugrave;ng&nbsp;đại diện l&atilde;nh đạo c&aacute;c sở, ban, ng&agrave;nh của th&agrave;nh phố, l&atilde;nh đạo Th&agrave;nh Đo&agrave;n, c&ugrave;ng gia đ&igrave;nh c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n được tuy&ecirc;n dương.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">9 bạn trẻ được tuy&ecirc;n dương năm nay đến từ nhiều lĩnh vực, đ&oacute; l&agrave; c&aacute;c c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức, c&ocirc;ng nh&acirc;n,&nbsp;học sinh, sinh vi&ecirc;n, nh&agrave; khoa học, vận động vi&ecirc;n t&agrave;i năng của TP. Hồ Ch&iacute; Minh. </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Mỗi C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu đều c&oacute; nhiều phấn đấu trong năm 2018, đạt được nhiều th&agrave;nh t&iacute;ch cao, được nhận bằng khen của Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n th&agrave;nh phố, được nhiều người y&ecirc;u mến v&agrave; tr&acirc;n trọng. Đồng thời c&aacute;c bạn đều t&iacute;ch cực tham gia nhiều hoạt động c&ocirc;ng t&aacute;c x&atilde; hội, phong tr&agrave;o t&igrave;nh nguyện, của th&agrave;nh phố, phong tr&agrave;o thi đua của đơn vị.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31773/Hinh%201.JPG" style="height:400px; width:600px" /><br /> Ca sĩ, diễn vi&ecirc;n điện ảnh Trần Ch&iacute; Thiện&nbsp;l&agrave; một nghệ sĩ rất t&iacute;ch cực trong việc tham gia c&aacute;c hoạt động Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n. Suốt 9 năm ca h&aacute;t, Ch&iacute; Thiện l&agrave; gương mặt quen thuộc trong c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện cũng như c&aacute;c hoạt động phục vụ v&ugrave;ng s&acirc;u v&ugrave;ng xa, c&aacute;c hoạt động của Nghệ sĩ hướng về Bi&ecirc;n giới, hải đảo,&hellip;thường xuy&ecirc;n đ&oacute;ng g&oacute;p gi&uacute;p đỡ c&aacute;c bệnh nh&acirc;n ngh&egrave;o, c&aacute;c em học sinh c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn ở v&ugrave;ng s&acirc;u v&ugrave;ng xa. </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ngo&agrave;i lĩnh vực ca h&aacute;t, người dẫn chương tr&igrave;nh, Ch&iacute; Thiện c&ograve;n tham gia v&agrave;o c&aacute;c vai diễn với hơn 10 dự &aacute;n phim. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, Ch&iacute; Thiện c&ograve;n tham gia l&agrave;m Đại sứ cho nhiều chương tr&igrave;nh như: chương tr&igrave;nh hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản Feel In Japan; chương tr&igrave;nh &ldquo;Giờ tr&aacute;i đất&rdquo; nhiều năm liền từ 2009 đến nay; Đại sứ thiện ch&iacute; hoạt động &ldquo;Kiến tạo nhịp cầu&rdquo;. Năm 2018, Ch&iacute; Thiện được tuy&ecirc;n dương danh hiệu &ldquo;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến TP. Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31773/CDT%20(47).JPG" style="height:400px; width:600px" /><br /> Em&nbsp;Cao Thanh Hiếu&nbsp;&ndash; Li&ecirc;n đội trưởng trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, quận G&ograve; Vấp, l&agrave; một trong c&aacute;c gương mặt đội vi&ecirc;n xuất sắc của th&agrave;nh phố mang t&ecirc;n B&aacute;c. với bảng th&agrave;nh t&iacute;ch học tập đ&aacute;ng ngưỡng mộ, l&agrave; một học sinh khi&ecirc;m tốn với nhiều th&agrave;nh t&iacute;ch trong học tập v&agrave; r&egrave;n luyện, nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi v&agrave; danh hiệu Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ cấp Th&agrave;nh phố. Em c&ograve;n l&agrave; một học sinh năng nổ, nhiệt huyết trong c&aacute;c hoạt động tại Li&ecirc;n đội. Với vai tr&ograve; th&agrave;nh vi&ecirc;n Hội đồng Trẻ em Th&agrave;nh phố, Thanh Hiếu lu&ocirc;n mạnh dạn đề xuất những phương ph&aacute;p học tập v&agrave; đ&oacute;ng g&oacute;p &yacute; kiến đến l&atilde;nh đạo nhằm tạo ra m&ocirc;i trường học tập, r&egrave;n luyện v&agrave; ph&aacute;t triển cho thiếu nhi Th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31773/CDT%20(18).JPG" style="height:400px; width:600px" /><br /> Gi&aacute;m đốc trẻ Hồ Đức Ho&agrave;n&nbsp;&ndash; C&ocirc;ng ty cổ phần chỉ số t&iacute;n nhiệm quốc tế Ebrand index value (EBIV). Ch&agrave;ng trai 28 tuổi Hồ Đức Ho&agrave;n, s&aacute;ng lập v&agrave; ki&ecirc;m CEO C&ocirc;ng ty Cổ phần Chỉ số t&iacute;n nhiệm quốc tế EBrand Index Value (EBIV) với sản phẩm kinh doanh l&agrave; nền tảng đ&aacute;nh gi&aacute; gi&aacute;o dục v&agrave; đặt chỗ kho&aacute; học Edu2Review - m&ocirc; h&igrave;nh đ&aacute;nh gi&aacute; gi&aacute;o dục v&agrave; đặt chỗ kho&aacute; học trực tuyến đầu ti&ecirc;n tại Việt Nam. Trong nhiều năm qua, Hồ Đức Ho&agrave;n l&agrave; một trong những gương mặt trẻ ti&ecirc;u biểu của cộng đồng khởi nghiệp Th&agrave;nh phố, kh&ocirc;ng chỉ khởi nghiệp th&agrave;nh c&ocirc;ng, Hồ Đức Ho&agrave;n c&ograve;n được biết đến l&agrave; người &ldquo;truyền lửa&rdquo; đam m&ecirc; khởi nghiệp cho giới trẻ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31773/CDT%20(15).JPG" style="height:400px; width:600px" /><br /> Sinh vi&ecirc;n T&ocirc;n Thất Vĩnh&nbsp;&ndash; Trường Đại học Khoa học tự nhi&ecirc;n, Đại học Quốc gia TP. Hồ Ch&iacute; Minh. Với niềm đam m&ecirc; Tin học từ Trung học phổ th&ocirc;ng, Thất Vĩnh đ&atilde; c&oacute; những th&agrave;nh t&iacute;ch ấn tượng tại c&aacute;c kỳ thi quốc gia v&agrave; quốc tế trong lĩnh vực c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin. Đặc biệt, với tuổi đời c&ograve;n rất trẻ, T&ocirc;n Thất Vĩnh đ&atilde; c&oacute; 06 b&agrave;i b&aacute;o khoa học quốc tế m&agrave; Vĩnh l&agrave; t&aacute;c giả ch&iacute;nh (02 b&agrave;i) v&agrave; đồng t&aacute;c giả (04 b&agrave;i) được đăng tải tại c&aacute;c Hội nghị khoa học C&ocirc;ng nghệ M&aacute;y t&iacute;nh uy t&iacute;n số 1 tr&ecirc;n thế giới.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31773/CDT%20(20).JPG" style="height:400px; width:600px" /><br /> Phan Thị Lan Anh&nbsp;- Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Đo&agrave;n cơ sở Kho bạc Th&agrave;nh phố, Đo&agrave;n Khối D&acirc;n &ndash; Ch&iacute;nh Đảng Th&agrave;nh phố; Kế to&aacute;n vi&ecirc;n Ph&ograve;ng Kế to&aacute;n nh&agrave; nước, Kho bạc Th&agrave;nh phố. Tốt nghiệp tại Đại học Kinh tế TP. Hồ Ch&iacute; Minh, c&oacute; thời gian c&ocirc;ng t&aacute;c 6 năm tại Kho Bạc Nh&agrave; nước, Lan Anh lu&ocirc;n trau dồi, học hỏi n&acirc;ng cao chuy&ecirc;n m&ocirc;n của bản th&acirc;n v&agrave; c&oacute; nhiều s&aacute;ng kiến cấp bộ v&agrave; cơ sở gi&uacute;p giải quyết c&aacute;c vấn đề trong việc thực hiện thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh tại đơn vị, tiết kiệm t&agrave;i nguy&ecirc;n v&agrave; n&acirc;ng cao hiệu năng của Hệ thống quản l&yacute; hệ thống ng&acirc;n s&aacute;ch v&agrave; kho bạc. Với kết quả n&ecirc;u tr&ecirc;n, Lan Anh đ&atilde; nhiều năm liền đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở. Trong năm 2017, Lan Anh đ&atilde; vinh dự đạt Danh hiệu Chiến sĩ thi đua ng&agrave;nh T&agrave;i ch&iacute;nh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31773/CDT%20(22).JPG" style="height:400px; width:600px" /><br /> Nguyễn Hải Long&nbsp;&ndash; Ph&oacute; Trưởng ph&ograve;ng Văn bản ph&aacute;p quy, Sở Tư ph&aacute;p Th&agrave;nh phố. Tốt nghiệp Đại học Luật TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; c&oacute; thời gian c&ocirc;ng t&aacute;c 8 năm tại ph&ograve;ng Văn bản ph&aacute;p quy Sở Tư ph&aacute;p TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Hải Long lu&ocirc;n trau dồi, học hỏi n&acirc;ng cao chuy&ecirc;n m&ocirc;n của bản th&acirc;n, t&igrave;m ra nhiều giải ph&aacute;p mới để cải c&aacute;ch thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh tại đơn vị. Từ thực tiễn qu&aacute; tr&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c, Hải Long đ&atilde; c&oacute; nhiều s&aacute;ng kiến gi&uacute;p cho người d&acirc;n tiết kiệm được thời gian, c&ocirc;ng sức khi nghi&ecirc;n cứu c&aacute;c quy định về thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh. Đặc biệt, năm 2018, Hải&nbsp;Long đ&atilde; c&oacute; giải ph&aacute;p tiết kiệm cho ng&acirc;n s&aacute;ch th&agrave;nh phố gần 1 tỷ đồng v&agrave; vinh dự đạt Giải thưởng &ldquo;C&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức trẻ, giỏi&rdquo; to&agrave;n quốc.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31773/CDT%20(40).JPG" style="height:400px; width:600px" /><br /> Vận động vi&ecirc;n Cầu l&ocirc;ng Nguyễn Hải Đăng, đam m&ecirc; v&agrave; bắt đầu tập luyện bộ m&ocirc;n cầu l&ocirc;ng từ năm 6 tuổi, Hải Đăng đ&atilde; nỗ lực tập luyện v&agrave; ch&iacute;nh thức trở th&agrave;nh th&agrave;nh vi&ecirc;n của đội tuyển cầu l&ocirc;ng Th&agrave;nh phố năm 10 tuổi. Sau khi tốt nghiệp trường THPT Năng khiếu Thể dục thể thao Th&agrave;nh phố v&agrave;o th&aacute;ng 6/2018, hiện tại Đăng đang tập luyện tại Nh&agrave; tập luyện thể thao Ph&uacute; Thọ. Nguyễn Hải Đăng l&agrave; chủ nh&acirc;n của ng&ocirc;i vị v&ocirc; địch cầu l&ocirc;ng đơn nam U19 tại giải trẻ Quốc gia 2 năm li&ecirc;n tiếp: 2017, 2018. Năm 2018, tại Giải cầu l&ocirc;ng trẻ quốc tế Cyprus, Hải Đăng đ&atilde; đạt ng&ocirc;i v&ocirc; địch một c&aacute;ch ấn tượng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31773/CDT%20(25).JPG" style="height:400px; width:600px" /><br /> Nguyễn Ngọc Chiến&nbsp;&ndash; Kỹ sư điện C&ocirc;ng ty TNHH MTV Cảng Bến Ngh&eacute; (Tổng C&ocirc;ng ty Cơ kh&iacute; Giao th&ocirc;ng Vận tải S&agrave;i G&ograve;n &ndash; TNHH MTV). Với 6 năm c&ocirc;ng t&aacute;c tại đơn vị, Ngọc Chiến lu&ocirc;n nỗ lực, học hỏi t&igrave;m ra những s&aacute;ng kiến chuy&ecirc;n m&ocirc;n mới gi&uacute;p tiết kiệm h&agrave;ng tỉ đồng cho doanh nghiệp. Chỉ ri&ecirc;ng trong năm 2018, anh đ&atilde; c&oacute; giải ph&aacute;p tiết kiệm cho doanh nghiệp số tiền 1.588.000.000 đồng. Ngo&agrave;i ra, Ngọc Chiến c&ograve;n t&iacute;ch cực tham gia c&aacute;c hoạt động phong tr&agrave;o, t&igrave;nh nguyện tại đơn vị. Với những đ&oacute;ng g&oacute;p của m&igrave;nh, Ngọc Chiến đ&atilde; được Trung ương Đo&agrave;n trao tặng danh hiệu Người thợ trẻ giỏi to&agrave;n quốc năm 2018 v&agrave; nhiều bằng khen của Th&agrave;nh Đo&agrave;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31773/CDT%20(44).JPG" style="height:400px; width:600px" /><br /> Sinh vi&ecirc;n&nbsp;L&ecirc; Ch&iacute; Cường&nbsp;&ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Đo&agrave;n Khoa, Li&ecirc;n chi hội trưởng Khoa Quản trị kinh doanh trường Đại học C&ocirc;ng nghiệp TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Ph&oacute; Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp thanh ni&ecirc;n Việt Nam phường 3, quận G&ograve; Vấp. &nbsp;Sinh ra trong một gia đ&igrave;nh c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn, L&ecirc; Ch&iacute; Cường l&agrave; một tấm gương s&aacute;ng cho nghị lực vươn l&ecirc;n trong học tập, nghi&ecirc;n cứu khoa học v&agrave; tham gia c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n - Hội tại trường, tại địa phương nơi cư tr&uacute;. Với th&agrave;nh t&iacute;ch học tập v&agrave; hoạt động của m&igrave;nh, Ch&iacute; Cường đ&atilde; vinh dự nhận được danh hiệu Sinh vi&ecirc;n 5 tốt cấp Trung ương v&agrave; nhiều giải thưởng ti&ecirc;u biểu d&agrave;nh cho c&aacute;n bộ Đo&agrave;n - Hội. Ri&ecirc;ng trong năm 2018, Ch&iacute; Cường đạt giải Nh&igrave; giải thưởng &ldquo;Sinh vi&ecirc;n nghi&ecirc;n cứu khoa học&rdquo; do Trung ương Đo&agrave;n tổ chức v&agrave; danh hiệu Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c to&agrave;n quốc.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ph&aacute;t biểu tại lễ trao giải, đồng ch&iacute;&nbsp;Nguyễn Thiện Nh&acirc;n biểu dương nỗ lực theo đuổi đam m&ecirc;, s&aacute;ng tạo v&agrave; cống hiến của 9 gương mặt trẻ - đại diện cho 24.000 điển h&igrave;nh thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố&nbsp;đ&atilde; được tuy&ecirc;n dương trong năm qua.&nbsp;</span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy&nbsp;tr&acirc;n trọng điểm lại c&acirc;u chuyện của từng gương mặt trẻ v&agrave; tin tưởng rằng sự kiện tuy&ecirc;n dương c&ocirc;ng d&acirc;n trẻ trong ng&agrave;y l&agrave;m việc đầu ti&ecirc;n của năm mới sẽ khởi đầu cho một năm s&aacute;ng tạo, thắng lợi tr&agrave;n đầy của th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&quot;S&aacute;ng tạo l&agrave; khả năng to lớn của tuổi trẻ th&agrave;nh phố. Người lao động s&aacute;ng tạo l&agrave; n&ograve;ng cốt của TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;s&aacute;ng tạo, g&oacute;p phần x&acirc;y dựng quốc gia s&aacute;ng tạo. Đ&acirc;y l&agrave; con đường ph&aacute;t triển đất nước trong thế kỷ 21&quot;, B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy khẳng định.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&quot;C&aacute;c điển h&igrave;nh c&ocirc;ng d&acirc;n trẻ được tuy&ecirc;n dương trong năm nay đại diện cho 2,8 triệu thanh ni&ecirc;n v&agrave; 1,4 triệu thiếu nhi th&agrave;nh phố&nbsp;trong giai đoạn mới. D&ugrave; xuất ph&aacute;t điểm kh&aacute;c nhau nhưng c&aacute;c bạn đều c&oacute; chung một niềm đam m&ecirc; l&agrave; sự nỗ lực trong học tập, lao động v&agrave; đem sức trẻ đ&oacute;ng g&oacute;p cho sự ph&aacute;t triển của th&agrave;nh phố. Đ&acirc;y sẽ l&agrave; nguồn nh&acirc;n lực chất lượng cao cho th&agrave;nh phố&nbsp;trong tương lai&quot;, B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n&nbsp;Phạm Hồng Sơn ph&aacute;t biểu tại lễ trao giải.</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong>ĐỨC DUY</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;