Sinh viên TPHCM chính thức bắt đầu Xuân tình nguyện 2019

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31785/Hinh%201.JPG" style="height:366px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Lễ ra qu&acirc;n chiến dịch Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện 2019 đ&atilde; diễn ra với kh&iacute; thế s&ocirc;i nổi của h&agrave;ng ng&agrave;n sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện, mở đầu cho năm &quot;Thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện&quot; 2019.&nbsp;Đ&acirc;y l&agrave; lần thứ 11 chiến dịch diễn ra.</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trong m&agrave;u&nbsp;&aacute;o v&agrave;ng truyền thống, h&agrave;ng ng&agrave;n sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện TPHCM h&agrave;o hứng tham gia lễ ra qu&acirc;n chiến dịch Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện lần thứ 11 tại Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n, tạo n&ecirc;n một bầu kh&ocirc;ng kh&iacute; cực kỳ trẻ trung, s&ocirc;i nổi.&nbsp;Gương mặt bạn n&agrave;o cũng v&ocirc; c&ugrave;ng tươi tắn v&agrave; sẵn s&agrave;ng bước v&agrave;o chiến dịch t&igrave;nh nguyện đầu ti&ecirc;n của năm &quot;Thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện&quot; 2019. Ban chỉ huy cũng đ&atilde; ra mắt tại lễ ra qu&acirc;n, chỉ huy trưởng của chiến dịch năm nay l&agrave; anh Nguyễn Tất To&agrave;n - ph&oacute; ban Thanh ni&ecirc;n - Trường học Th&agrave;nh Đo&agrave;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện&nbsp;năm nay sẽ k&eacute;o d&agrave;i từ ng&agrave;y 06/01 đến hết ng&agrave;y 02/02. Chiến dịch hướng đến c&aacute;c hoạt động phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh H&ugrave;ng, c&aacute;c ba m&aacute; phong tr&agrave;o học sinh - sinh vi&ecirc;n, gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch, chăm lo cho c&aacute;c trẻ em khuyết tật, mồ c&ocirc;i ở c&aacute;c m&aacute;i ấm, nh&agrave; mở, c&aacute;c bệnh nhi đang điều trị tại một số bệnh viện, chăm s&oacute;c người gia neo đơn, bệnh nh&acirc;n ngh&egrave;o, tặng qu&agrave; v&agrave; tổ chức c&aacute;c hoạt động cho sinh vi&ecirc;n kh&ocirc;ng về qu&ecirc; ăn Tết, c&ocirc;ng nh&acirc;n kh&oacute; khăn, tổ chức c&aacute;c chương tr&igrave;nh giao lưu với c&aacute;c đơn vị lực lượng vũ trang bi&ecirc;n ph&ograve;ng, hải đảo.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31785/XTN%20(13).JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31785/Hinh%204.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span><br /> <em><span style="font-size:12px">H&agrave;ng ng&agrave;n sinh vi&ecirc;n h&agrave;o hứng ra qu&acirc;n chiến dịch Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">4 chương tr&igrave;nh trọng điểm của chiến dịch năm nay bao gồm: Tết bạn b&egrave;, Tết văn minh, Xu&acirc;n bạn b&egrave;, Xu&acirc;n sẻ chia. C&aacute;c chương tr&igrave;nh sẽ&nbsp;gắn với&nbsp;4 ng&agrave;y hoạt động cao điểm: H&agrave;nh động v&igrave; Tết văn minh ; Sẻ chia v&igrave; an sinh x&atilde; hội ; H&agrave;nh động v&igrave; bạn b&egrave; ; H&agrave;nh động v&igrave; đ&agrave;n em. Cụ thể, c&aacute;c sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện sẽ tổ chức c&aacute;c đội h&igrave;nh để thực hiện&nbsp;những hoạt động nổi bật như: Qu&agrave;&nbsp;Tết sinh vi&ecirc;n, vui Tết c&ugrave;ng thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n, ngh&igrave;n b&aacute;nh chưng xanh, hiến m&aacute;u t&igrave;nh nguyện, tổ chức s&acirc;n chơi cho 2000 trẻ em c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn, thăm v&agrave; tặng qu&agrave; cho c&aacute;n bộ, chiến sĩ v&agrave; người d&acirc;n x&atilde; đảo Thổ Chu (Ki&ecirc;n Giang), chương tr&igrave;nh &quot;Nghĩa t&igrave;nh bi&ecirc;n giới&quot; tại Cần Giờ, thăm c&aacute;c trạm&nbsp;bi&ecirc;n ph&ograve;ng s&ocirc;ng S&agrave;i G&ograve;n, ...</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Năm nay chiến dịch c&oacute; sự đổi mới khi c&oacute; sự phối hợp giữa Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TPHCM với c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n của khu vực C&ocirc;ng nh&acirc;n Lao động, Lực lượng vũ trang, mở rộng quy m&ocirc; v&agrave; lực lượng cho chiến dịch, c&oacute; &yacute; nghĩa to lớn mở đầu cho năm &quot;Thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện&quot;. Anh Nguyễn Tất To&agrave;n - Chỉ huy trưởng chiến dịch khẳng định&nbsp;&quot;Chiến dịch kh&ocirc;ng chỉ dừng lại ở c&aacute;c bạn học sinh sinh vi&ecirc;n, m&agrave; được mở rộng sự tham gia với tất cả mọi thanh ni&ecirc;n TPHCM, c&oacute; cả thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n, thanh ni&ecirc;n ở địa b&agrave;n d&acirc;n cư, qua đ&oacute; tuổi trẻ th&agrave;nh phố c&ugrave;ng chung tay dưới một m&agrave;u cờ, sắc &aacute;o để c&ugrave;ng thực hiện những hoạt động &yacute; nghĩa trong dịp Xu&acirc;n về.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31785/Hinh%206.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31785/Hinh%207.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span><br /> <span style="font-size:12px"><em>Ban chỉ huy chiến dịch phất cờ ph&aacute;t lệnh xuất qu&acirc;n&nbsp;</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Theo anh Nguyễn Tất To&agrave;n, điểm nổi bật của chiến dịch năm nay ch&iacute;nh l&agrave; hoạt động &ldquo;Tết văn minh&rdquo;. Với hoạt động n&agrave;y, mỗi chiến sỹ c&oacute; thể đ&oacute;ng g&oacute;p x&acirc;y dựng th&agrave;nh phố ng&agrave;y một xanh sạch đẹp, v&igrave; một th&agrave;nh phố kh&ocirc;ng r&aacute;c, tạo một c&aacute;i Tết l&agrave;nh mạnh, vui sẻ, x&acirc;y dựng nếp sống văn minh đ&ocirc; thị.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&ldquo;Ban chỉ huy chiến dịch mong muốn mỗi bạn chiến sỹ tham gia chiến dịch với một t&acirc;m thế rằng, kh&ocirc;ng phải ch&uacute;ng ta tặng bao nhi&ecirc;u phần qu&agrave;, l&agrave;m được bao nhi&ecirc;u chiếc b&aacute;nh chưng, đến được bao nhi&ecirc;u m&aacute;i ấm, nh&agrave; mở&hellip; m&agrave; sau mỗi hoạt động ch&uacute;ng ta l&agrave;m được, khi c&aacute;c bạn trở về với ch&iacute;nh m&aacute;i nh&agrave; của m&igrave;nh, gia đ&igrave;nh của m&igrave;nh, sẽ được hưởng một kh&ocirc;ng kh&iacute; đầm ấm, sum vầy, ch&uacute;ng ta nhận ra m&igrave;nh vẫn c&ograve;n may mắn hơn nhiều c&aacute;c mảnh đời kh&aacute;c trong x&atilde; hội. Ch&iacute;nh điều đ&oacute; th&ocirc;i th&uacute;c mỗi bạn chiến sỹ cống hiến nhiều hơn để lan tỏa tinh thần thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện đẹp đẽ của thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố đến với tất cả bạn trẻ v&agrave; người d&acirc;n th&agrave;nh phố, xứng đ&aacute;ng với chất s&aacute;ng tạo v&agrave; gi&aacute; trị của tuổi trẻ th&agrave;nh phố đ&oacute;ng g&oacute;p cho phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện cả nước&rdquo;, anh To&agrave;n n&oacute;i.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31785/XTN%20(41).JPG" style="height:400px; width:600px" /></span><br /> <span style="font-size:12px"><em>50 sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện diễu h&agrave;nh xe đạp tuy&ecirc;n truyền &quot;Tết văn minh&quot; đến người d&acirc;n th&agrave;nh phố</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31785/Hinh%2010.JPG" style="height:400px; width:600px" /><br /> Sinh vi&ecirc;n bắt tay v&agrave;o g&oacute;i b&aacute;nh chưng, b&aacute;nh t&eacute;t tặng những&nbsp;người kh&oacute; khăn.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31785/Hinh%2011.JPG" style="height:400px; width:600px" /><br /> L&agrave;m thiệp tết tặng thiếu nhi tại c&aacute;c m&aacute;i ấm, nh&agrave; mở</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Ngay sau lễ ra qu&acirc;n, đ&ocirc;ng đảo bạn trẻ tham gia chiến dịch Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện đ&atilde; bắt tay tham gia c&aacute;c hoạt động trong Ng&agrave;y hoạt động cao điểm &ldquo;Chiến sĩ Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện h&agrave;nh động v&igrave; Tết văn minh&rdquo; với c&aacute;c nội dung như: hiến m&aacute;u t&igrave;nh nguyện; l&agrave;m qu&agrave; tặng cho c&aacute;c em thiếu nhi tại c&aacute;c m&aacute;i ấm, nh&agrave; mở tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố; thiết kế thiệp Tết tặng c&aacute;c chiến sỹ đang thực hiện nhiệm vụ tại c&aacute;c v&ugrave;ng bi&ecirc;n giới, biển, đảo;&nbsp; g&oacute;i v&agrave; nấu b&aacute;nh chưng d&agrave;nh tặng cho c&aacute;c gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch, học sinh - sinh vi&ecirc;n kh&oacute; khăn kh&ocirc;ng c&oacute; điều kiện về qu&ecirc; ăn tết&hellip;;&nbsp;đạp xe diễu h&agrave;nh tuy&ecirc;n truyền về Tết văn minh.</span></span></span></p> <p style="text-align: right;"><strong><font color="#000000" face="arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-size:14px">ĐỨC DUY</span></font></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;