Quận 7: Bừng sức trẻ trong Lễ ra quân chiến dịch Xuân tình nguyện năm 2019

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ho&agrave; m&igrave;nh c&ugrave;ng Chiến dịch &ldquo;Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện 2019&rdquo; lần thứ 11&nbsp;tại TP.HCM, s&aacute;ng nay, ng&agrave;y 06.01.2019, </span>Ban thường vụ Quận Đo&agrave;n 7 tổ chức Lễ ra qu&acirc;n Chiến dịch Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện lần thứ 11 năm 2019 với chủ đề &ldquo;Tết bạn b&egrave; - Xu&acirc;n sẻ chia - Xu&acirc;n chiến sĩ - Tết văn minh&rdquo; gồm 04 nội dung hoạt động ch&iacute;nh, c&aacute;c chương tr&igrave;nh n&agrave;y được diễn ra xuy&ecirc;n suốt Chiến dịch từ ng&agrave;y 06/01/2019 đến&nbsp; ng&agrave;y 04/2/2019</strong><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"> với kh&ocirc;ng kh&iacute; v&ocirc; c&ugrave;ng nhiệt huyết của tuổi trẻ.&nbsp;</span></strong></p> <p style="text-align: justify;">Thiết thực thực hiện chủ đề năm 2019 &ldquo;Năm thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện&rdquo;; đồng thời tạo m&ocirc;i trường để đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n, học sinh, sinh vi&ecirc;n Quận 7 r&egrave;n luyện nh&acirc;n c&aacute;ch, năng lực, đ&aacute;p ứng nhu cầu hoạt động x&atilde; hội, nhu cầu t&igrave;nh nguyện v&igrave; cộng đồng của thanh ni&ecirc;n Quận 7 trong dịp cuối năm &Acirc;m lịch 2018 v&agrave; đồng thời chăm lo cho c&aacute;c đối tượng đặc th&ugrave;, c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn vui Tết, g&oacute;p phần thực hiện th&agrave;nh c&ocirc;ng kế hoạch chăm lo Tết của Quận Đo&agrave;n 7 năm 2019.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="color:rgb(16, 16, 16); font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tham dự lễ ra qu&acirc;n </span>c&aacute;c đồng ch&iacute; đại diện Ban Thường vụ Đo&agrave;n 10 phường v&agrave; c&oacute;&nbsp;<span style="color:rgb(16, 16, 16); font-family:arial,helvetica,sans-serif">gần 100 chiến sĩ được ph&acirc;n chia đều ra&nbsp;c&aacute;c phường tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận 7.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color:rgb(16, 16, 16); font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31787/49764918_543228872824604_3194635544218828800_n.jpg" /></span></p> <p style="text-align: justify;">Năm nay,&nbsp;<span style="color:rgb(16, 16, 16); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">chiến dịch &ldquo;Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện&rdquo; của Quận 7</span>&nbsp;thực hiện hoạt động &ldquo;<em>Qu&agrave; Tết bạn b&egrave;&rdquo; như </em>tổ chức hướng dẫn cho đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n l&agrave;m mứt Tết, nấu b&aacute;nh chưng, b&aacute;nh t&eacute;t&hellip; tặng c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, Hội, Đội, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn tại địa phương. Tổ chức c&aacute;c hoạt động hỗ trợ người d&acirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn như: bảo tr&igrave;, sửa chữa hệ thống điện, tổ chức kh&aacute;m bệnh, cấp ph&aacute;t thuốc miễn ph&iacute;, tổ chức đến thăm, trang tr&iacute; nh&agrave; cửa, tặng qu&agrave; cho c&aacute;c hộ gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch kh&oacute; khăn, người gi&agrave; neo đơn. Phối hợp với Hội chữ thập đỏ Quận tổ chức c&aacute;c ng&agrave;y hội hiến m&aacute;u t&igrave;nh nguyện trong chiến dịch, phấn đấu vận động &iacute;t nhất <strong>300</strong> đơn vị m&aacute;u trong đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n.Tổ chức cho c&aacute;c em học sinh đến thăm hỏi, l&agrave;m thiệp, viết thư ch&uacute;c Tết gửi đến c&aacute;c đơn vị bi&ecirc;n ph&ograve;ng, qu&acirc;n sự, c&ocirc;ng an tr&ecirc;n địa b&agrave;n nơi trường tr&uacute; đ&oacute;ng. Tổ chức c&aacute;c hoạt động tuy&ecirc;n truyền n&acirc;ng cao &yacute; thức bảo vệ m&ocirc;i trường, kh&ocirc;ng xả r&aacute;c ở nơi c&ocirc;ng cộng; x&acirc;y dựng nếp sống văn minh đ&ocirc; thị, văn h&oacute;a ứng xử v&agrave; văn h&oacute;a giao th&ocirc;ng nh&acirc;n dịp Tết Nguy&ecirc;n đ&aacute;n trong thanh thiếu nhi v&agrave; người d&acirc;n Quận 7, tuy&ecirc;n truyền người d&acirc;n thực hiện Cuộc vận động &ldquo;Người Việt Nam ưu ti&ecirc;n d&ugrave;ng h&agrave;ng Việt Nam&rdquo; trong việc mua sắm v&agrave;o dịp tết th&ocirc;ng qua việc phối hợp với Satra Food, Coop Mart đưa c&aacute;c gian h&agrave;ng b&igrave;nh ổn gi&aacute; đến gần với người d&acirc;n. Tổ chức c&aacute;c ng&agrave;y ra qu&acirc;n dọn dẹp, tổng vệ sinh m&ocirc;i trường tại khu phố, trường học, khu lưu tr&uacute;, khu nh&agrave; trọ, khu chung cư tr&ecirc;n địa b&agrave;n.Tổ chức c&aacute;c hoạt động tuy&ecirc;n truyền lối sống vui - khỏe dịp Tết, tuy&ecirc;n truyền vệ sinh an to&agrave;n thực phẩm v&agrave; ph&ograve;ng chống ch&aacute;y, nổ trong khu d&acirc;n cư. Tổ chức c&aacute;c <em>&ldquo;Kh&ocirc;ng gian Tết thanh ni&ecirc;n&rdquo;</em> tuy&ecirc;n truyền văn h&oacute;a Tết Việt đến thanh thiếu nhi v&agrave; người d&acirc;n Quận 7.</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(102, 102, 102); font-family:helvetica,arial,sans-serif">Sau Lễ ra qu&acirc;n l&agrave; hoạt động hưởng ứng ng&agrave;y cao điểm &ldquo;Chiến sĩ Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện h&agrave;nh động v&igrave; Tết văn minh.&nbsp;</span></span><span style="color:rgb(102, 102, 102); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:12px">Một số h&igrave;nh ảnh:</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color:rgb(102, 102, 102); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:12px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31787/49662946_543229032824588_1219781402237599744_n.jpg" /><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31787/49686336_220803752133970_5192590348190220288_n.jpg" /></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color:rgb(102, 102, 102); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:12px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31787/49792277_220803798800632_2392089251052257280_n.jpg" /></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color:rgb(102, 102, 102); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:12px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31787/49508018_321928765084934_7413059470667808768_n.jpg" /></span></p> <p style="text-align: justify;">Với tinh thần tr&aacute;ch nhiệm của một người thanh ni&ecirc;n lu&ocirc;n mong muốn g&oacute;p sức trẻ của m&igrave;nh c&ugrave;ng chung tay t&igrave;nh nguyện v&igrave; cộng đồng bằng những việc l&agrave;m tuy nhỏ nhưng n&oacute; mang lại một gi&aacute; trị tinh thần lớn cho x&atilde; hội, mỗi chiến sĩ t&igrave;nh nguyện mặt trận Quận 7 sẽ&nbsp;ph&aacute;t huy tối đa sức trẻ, nhiệt huyết của m&igrave;nh để thực hiện tốt c&aacute;c nhiệm vụ được giao trong chiến dịch n&agrave;y.</p> <p style="text-align: right;"><strong>HỒ LINH</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;