Quận 7: Bừng sức trẻ trong Lễ ra quân chiến dịch Xuân tình nguyện năm 2019

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ho&agrave; m&igrave;nh c&ugrave;ng Chiến dịch &ldquo;Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện 2019&rdquo; lần thứ 11&nbsp;tại TP.HCM, s&aacute;ng nay, ng&agrave;y 06.01.2019, </span>Ban thường vụ Quận Đo&agrave;n 7 tổ chức Lễ ra qu&acirc;n Chiến dịch Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện lần thứ 11 năm 2019 với chủ đề &ldquo;Tết bạn b&egrave; - Xu&acirc;n sẻ chia - Xu&acirc;n chiến sĩ - Tết văn minh&rdquo; gồm 04 nội dung hoạt động ch&iacute;nh, c&aacute;c chương tr&igrave;nh n&agrave;y được diễn ra xuy&ecirc;n suốt Chiến dịch từ ng&agrave;y 06/01/2019 đến&nbsp; ng&agrave;y 04/2/2019</strong><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"> với kh&ocirc;ng kh&iacute; v&ocirc; c&ugrave;ng nhiệt huyết của tuổi trẻ.&nbsp;</span></strong></p> <p style="text-align: justify;">Thiết thực thực hiện chủ đề năm 2019 &ldquo;Năm thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện&rdquo;; đồng thời tạo m&ocirc;i trường để đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n, học sinh, sinh vi&ecirc;n Quận 7 r&egrave;n luyện nh&acirc;n c&aacute;ch, năng lực, đ&aacute;p ứng nhu cầu hoạt động x&atilde; hội, nhu cầu t&igrave;nh nguyện v&igrave; cộng đồng của thanh ni&ecirc;n Quận 7 trong dịp cuối năm &Acirc;m lịch 2018 v&agrave; đồng thời chăm lo cho c&aacute;c đối tượng đặc th&ugrave;, c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn vui Tết, g&oacute;p phần thực hiện th&agrave;nh c&ocirc;ng kế hoạch chăm lo Tết của Quận Đo&agrave;n 7 năm 2019.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="color:rgb(16, 16, 16); font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tham dự lễ ra qu&acirc;n </span>c&aacute;c đồng ch&iacute; đại diện Ban Thường vụ Đo&agrave;n 10 phường v&agrave; c&oacute;&nbsp;<span style="color:rgb(16, 16, 16); font-family:arial,helvetica,sans-serif">gần 100 chiến sĩ được ph&acirc;n chia đều ra&nbsp;c&aacute;c phường tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận 7.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color:rgb(16, 16, 16); font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31787/49764918_543228872824604_3194635544218828800_n.jpg" /></span></p> <p style="text-align: justify;">Năm nay,&nbsp;<span style="color:rgb(16, 16, 16); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">chiến dịch &ldquo;Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện&rdquo; của Quận 7</span>&nbsp;thực hiện hoạt động &ldquo;<em>Qu&agrave; Tết bạn b&egrave;&rdquo; như </em>tổ chức hướng dẫn cho đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n l&agrave;m mứt Tết, nấu b&aacute;nh chưng, b&aacute;nh t&eacute;t&hellip; tặng c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, Hội, Đội, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn tại địa phương. Tổ chức c&aacute;c hoạt động hỗ trợ người d&acirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn như: bảo tr&igrave;, sửa chữa hệ thống điện, tổ chức kh&aacute;m bệnh, cấp ph&aacute;t thuốc miễn ph&iacute;, tổ chức đến thăm, trang tr&iacute; nh&agrave; cửa, tặng qu&agrave; cho c&aacute;c hộ gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch kh&oacute; khăn, người gi&agrave; neo đơn. Phối hợp với Hội chữ thập đỏ Quận tổ chức c&aacute;c ng&agrave;y hội hiến m&aacute;u t&igrave;nh nguyện trong chiến dịch, phấn đấu vận động &iacute;t nhất <strong>300</strong> đơn vị m&aacute;u trong đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n.Tổ chức cho c&aacute;c em học sinh đến thăm hỏi, l&agrave;m thiệp, viết thư ch&uacute;c Tết gửi đến c&aacute;c đơn vị bi&ecirc;n ph&ograve;ng, qu&acirc;n sự, c&ocirc;ng an tr&ecirc;n địa b&agrave;n nơi trường tr&uacute; đ&oacute;ng. Tổ chức c&aacute;c hoạt động tuy&ecirc;n truyền n&acirc;ng cao &yacute; thức bảo vệ m&ocirc;i trường, kh&ocirc;ng xả r&aacute;c ở nơi c&ocirc;ng cộng; x&acirc;y dựng nếp sống văn minh đ&ocirc; thị, văn h&oacute;a ứng xử v&agrave; văn h&oacute;a giao th&ocirc;ng nh&acirc;n dịp Tết Nguy&ecirc;n đ&aacute;n trong thanh thiếu nhi v&agrave; người d&acirc;n Quận 7, tuy&ecirc;n truyền người d&acirc;n thực hiện Cuộc vận động &ldquo;Người Việt Nam ưu ti&ecirc;n d&ugrave;ng h&agrave;ng Việt Nam&rdquo; trong việc mua sắm v&agrave;o dịp tết th&ocirc;ng qua việc phối hợp với Satra Food, Coop Mart đưa c&aacute;c gian h&agrave;ng b&igrave;nh ổn gi&aacute; đến gần với người d&acirc;n. Tổ chức c&aacute;c ng&agrave;y ra qu&acirc;n dọn dẹp, tổng vệ sinh m&ocirc;i trường tại khu phố, trường học, khu lưu tr&uacute;, khu nh&agrave; trọ, khu chung cư tr&ecirc;n địa b&agrave;n.Tổ chức c&aacute;c hoạt động tuy&ecirc;n truyền lối sống vui - khỏe dịp Tết, tuy&ecirc;n truyền vệ sinh an to&agrave;n thực phẩm v&agrave; ph&ograve;ng chống ch&aacute;y, nổ trong khu d&acirc;n cư. Tổ chức c&aacute;c <em>&ldquo;Kh&ocirc;ng gian Tết thanh ni&ecirc;n&rdquo;</em> tuy&ecirc;n truyền văn h&oacute;a Tết Việt đến thanh thiếu nhi v&agrave; người d&acirc;n Quận 7.</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(102, 102, 102); font-family:helvetica,arial,sans-serif">Sau Lễ ra qu&acirc;n l&agrave; hoạt động hưởng ứng ng&agrave;y cao điểm &ldquo;Chiến sĩ Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện h&agrave;nh động v&igrave; Tết văn minh.&nbsp;</span></span><span style="color:rgb(102, 102, 102); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:12px">Một số h&igrave;nh ảnh:</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color:rgb(102, 102, 102); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:12px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31787/49662946_543229032824588_1219781402237599744_n.jpg" /><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31787/49686336_220803752133970_5192590348190220288_n.jpg" /></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color:rgb(102, 102, 102); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:12px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31787/49792277_220803798800632_2392089251052257280_n.jpg" /></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color:rgb(102, 102, 102); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:12px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31787/49508018_321928765084934_7413059470667808768_n.jpg" /></span></p> <p style="text-align: justify;">Với tinh thần tr&aacute;ch nhiệm của một người thanh ni&ecirc;n lu&ocirc;n mong muốn g&oacute;p sức trẻ của m&igrave;nh c&ugrave;ng chung tay t&igrave;nh nguyện v&igrave; cộng đồng bằng những việc l&agrave;m tuy nhỏ nhưng n&oacute; mang lại một gi&aacute; trị tinh thần lớn cho x&atilde; hội, mỗi chiến sĩ t&igrave;nh nguyện mặt trận Quận 7 sẽ&nbsp;ph&aacute;t huy tối đa sức trẻ, nhiệt huyết của m&igrave;nh để thực hiện tốt c&aacute;c nhiệm vụ được giao trong chiến dịch n&agrave;y.</p> <p style="text-align: right;"><strong>HỒ LINH</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;