Nhà Bè: Tuyên dương 20 gương "Học sinh 3 tích cực" năm học 2018 – 2019

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Thiết thực ch&agrave;o mừng kỷ niệm 69 năm Ng&agrave;y truyền thống Học sinh &ndash; Sinh vi&ecirc;n Việt Nam (09/01/1950 &ndash; 09/01/2019), s&aacute;ng ng&agrave;y 12/01/2019 tại trường THPT Dương Văn Dương, Ban Thường vụ Huyện Đo&agrave;n Nh&agrave; B&egrave; tổ chức Li&ecirc;n hoan c&acirc;u lạc bộ học thuật v&agrave; Lễ tuy&ecirc;n dương &ldquo;Học sinh 3 t&iacute;ch cực&rdquo; huyện Nh&agrave; B&egrave;, nhằm tuy&ecirc;n dương, vinh danh c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n đạt th&agrave;nh t&iacute;ch trong học tập, r&egrave;n luyện đạo đức lối sống, t&iacute;ch cực r&egrave;n luyện sức khỏe, tham gia hoạt động x&atilde; hội năm học 2018 &ndash; 2019.</strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31808/IMG_2437.JPG" style="height:450px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31808/IMG_2484.JPG" style="height:450px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đến tham dự chương tr&igrave;nh c&oacute; sự hiện diện của c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo: Đ/c L&ecirc; Th&agrave;nh Nh&acirc;n, Ph&oacute; Trưởng ban Thường trực Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Huyện ủy; Đ/c Nguyễn Kiều Thu, B&iacute; thư Huyện Đo&agrave;n; c&ugrave;ng c&aacute;c thầy c&ocirc; l&agrave; đại diện cấp ủy, Ban Gi&aacute;m hiệu c&aacute;c trường THPT, Trung t&acirc;m Gi&aacute;o dục nghề nghiệp &ndash; Gi&aacute;o dục thường xuy&ecirc;n Huyện v&agrave; hơn 100 đồng ch&iacute; c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n khu vực trường học.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31808/IMG_2455.JPG" style="height:450px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31808/IMG_2475.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tại chương tr&igrave;nh, c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n đ&atilde; c&oacute; dịp giao lưu, trao đổi học thuật th&ocirc;ng qua phần thi kiến thức: &ldquo;Hỏi nhanh, đ&aacute;p gọn&rdquo; ở c&aacute;c m&ocirc;n như: To&aacute;n, Vật l&yacute;, H&oacute;a học v&agrave; Tiếng Anh. Phần thi đ&atilde; diễn ra s&ocirc;i nổi với c&aacute;c m&agrave;n tranh t&agrave;i của c&aacute;c bạn c&aacute;n bộ Đo&agrave;n t&agrave;i năng, nhiệt huyết, năng động.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, sau thời gian tổ chức b&igrave;nh chọn trực tuyến Giải thưởng &ldquo;Hoa ti&ecirc;u biểu&rdquo; năm 2018, Ban Tổ chức cũng đ&atilde; c&ocirc;ng bố kết quả, cụ thể: Giải thưởng &ldquo;Hoa học tập&rdquo; thuộc về Đ/c Cao Thị Thu H&agrave; &ndash; Đo&agrave;n trường THPT Long Thới; Giải thưởng &ldquo;Hoa r&egrave;n luyện&rdquo; thuộc về Đ/c Nguyễn Triều Ng&acirc;n &ndash; Đo&agrave;n trường THPT Long Thới; Giải thưởng &ldquo;Hoa nghệ sĩ&rdquo; thuộc về Đ/c Đo&agrave;n Thị Thanh Vy &ndash; Đo&agrave;n trường THPT Dương Văn Dương; Giải thưởng &ldquo;Hoa nh&acirc;n &aacute;i&rdquo; thuộc về Đ/c Trần Lưu Tuyết Ng&acirc;n &ndash; Đo&agrave;n trường THPT Dương Văn Dương.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31808/IMG_2481.JPG" style="height:450px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31808/IMG_2425.JPG" style="height:450px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Nh&acirc;n dịp n&agrave;y, Ban Thường vụ Huyện Đo&agrave;n đ&atilde; tuy&ecirc;n dương <strong>20</strong> gương &ldquo;Học sinh 3 t&iacute;ch cực&rdquo; năm học 2018 &ndash; 2019. Giải thưởng l&agrave; sự biểu dương, ghi nhận những cống hiến, tinh thần phấn đấu kh&ocirc;ng ngừng nghỉ của c&aacute;c bạn c&aacute;n bộ Đo&agrave;n kể cả việc học hay hoạt động Đo&agrave;n, c&aacute;c phong tr&agrave;o t&igrave;nh nguyện, cũng như hoạt động văn h&oacute;a, thể thao. Ph&aacute;t biểu tại buổi lễ, Đ/c Nguyễn Kiều Thu, B&iacute; thư Huyện Đo&agrave;n đ&atilde; gửi lời ch&uacute;c mừng đến c&aacute;c đồng ch&iacute; vinh dự nhận giải thưởng h&ocirc;m nay, đồng thời hy vọng c&aacute;c đồng ch&iacute; sẽ tiếp tục phấn đấu kh&ocirc;ng ngừng với &ldquo;T&acirc;m trong, Tr&iacute; s&aacute;ng, Ho&agrave;i b&atilde;o lớn&rdquo;, l&agrave; niềm tự h&agrave;o v&agrave; động lực cho thế hệ đ&agrave;n em mai sau phấn đấu v&agrave; noi gương./<em>.</em></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>Minh T&acirc;m</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tối 28/10, Chương trình tuyên dương và trao giải thưởng “Nguyễn Văn Trỗi” lần 12 - năm 2020 đã diễn ra tại Hội trường Nhà văn hóa Thanh niên (Số 4, đường Phạm Ngọc Thạch, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;