Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổng kết công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31812/DSC_0162.JPG" style="height:374px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>S&aacute;ng 11/1, đ&atilde; diễn ra Hội nghị Ủy ban Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh (mở rộng) lần thứ 12, Kh&oacute;a VII (2014 &ndash; 2019),&nbsp;tổng kết c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n năm 2018. </strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tại Hội nghị, anh Phạm Hồng Sơn - B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; đọc b&aacute;o c&aacute;o kết quả c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố năm 2018. Theo đ&oacute;, trong năm 2018 Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố đ&atilde; gặt h&aacute;i được nhiều th&agrave;nh c&ocirc;ng trong c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&aacute;c giải ph&aacute;p thực hiện chủ đề năm &ldquo;Thanh ni&ecirc;n s&aacute;ng tạo&rdquo;&nbsp;2018&nbsp;được c&aacute;c cấp bộ Hội từ Th&agrave;nh phố đến cơ sở triển khai đồng bộ với những nội dung trọng điểm. C&aacute;c hoạt động hỗ trợ thanh ni&ecirc;n s&aacute;ng tạo trong học tập, lao động được c&aacute;c cấp bộ Hội quan t&acirc;m đẩy mạnh, đ&aacute;p ứng nhu cầu của hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31812/DSC_0156.JPG" style="height:401px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&ocirc;ng t&aacute;c tập huấn, bồi dưỡng về kiến thức, kỹ năng c&ocirc;ng t&aacute;c tr&ecirc;n c&aacute;c mặt cho đội ngũ c&aacute;n bộ Hội cơ sở được quan t&acirc;m đầu tư nghi&ecirc;m t&uacute;c. C&aacute;c hoạt động cổ vũ thanh ni&ecirc;n sống đẹp, sống c&oacute; &iacute;ch được đầu tư thực hiện; c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n dương v&agrave; khen thưởng đột xuất cho c&aacute;c h&agrave;nh động đẹp của thanh ni&ecirc;n được tăng cường.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&ocirc;ng t&aacute;c định hướng, hỗ trợ gi&uacute;p sức về vật chất v&agrave; nội dung cho c&aacute;c hoạt động chuyển trọng t&acirc;m về c&aacute;c cơ sở Hội, c&acirc;u lạc bộ, đội, nh&oacute;m cấp Th&agrave;nh. C&aacute;c cơ sở Hội c&oacute; sự chủ động trong tổ chức hoạt động theo sự định hướng của Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố, tạo n&ecirc;n những sự đa dạng, n&eacute;t ri&ecirc;ng của phong tr&agrave;o Hội to&agrave;n Th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền cũng được thực hiện hiệu quả, c&oacute; sự phối hợp chặt chẽ giữa c&aacute;c cấp bộ Hội v&agrave; cơ quan th&ocirc;ng tin truyền th&ocirc;ng, b&aacute;o ch&iacute;. H&igrave;nh ảnh tổ chức Hội ng&agrave;y c&agrave;ng trở n&ecirc;n gần gũi trong phong tr&agrave;o của thanh ni&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&ocirc;ng t&aacute;c tham mưu, li&ecirc;n tịch, phối hợp hoạt động giữa Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n với c&aacute;c đơn vị li&ecirc;n quan trong năm được đẩy mạnh, vai tr&ograve; n&ograve;ng cốt ch&iacute;nh trị của Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n đối với Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam được tăng cường.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">B&ecirc;n cạnh những th&agrave;nh t&iacute;ch đạt được th&igrave; c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố trong năm qua vẫn c&ograve;n nhiều hạn chế. Ở hoạt động cấp th&agrave;nh, c&ocirc;ng t&aacute;c mở rộng mặt trận đo&agrave;n kết, tập hợp thanh ni&ecirc;n c&oacute; nhiều đổi mới, tuy nhi&ecirc;n c&ocirc;ng t&aacute;c tập hợp đối với thanh ni&ecirc;n l&agrave;m việc tại c&aacute;c cao ốc, văn ph&ograve;ng, văn nghệ sỹ trẻ vẫn chưa c&oacute; giải ph&aacute;p nổi bật trong thực hiện.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&ocirc;ng t&aacute;c triển khai một số hoạt động, nội dung chưa được đầu tư s&acirc;u, &iacute;t thời gian để cơ sở chuẩn bị v&agrave; tham gia được tốt nhất. Việc ứng dụng c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin trong c&ocirc;ng t&aacute;c quản l&yacute; của tổ chức Hội vẫn chưa đạt so với y&ecirc;u cầu c&ocirc;ng việc. C&ocirc;ng t&aacute;c đ&aacute;nh gi&aacute;, đ&uacute;c kết v&agrave; nh&acirc;n rộng m&ocirc; h&igrave;nh, giải ph&aacute;p hiệu quả trong qu&aacute; tr&igrave;nh tổ chức hoạt động chưa được thực hiện b&agrave;i bản.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tại&nbsp;c&aacute;c&nbsp;cơ sở Hội, d&ugrave; đ&atilde; c&oacute; nhiều cố gắng trong n&acirc;ng cao chất lượng v&agrave; đa dạng h&igrave;nh thức trong việc tổ chức hoạt động, tuy nhi&ecirc;n vẫn c&ograve;n một số cơ sở Hội triển khai phong tr&agrave;o c&ograve;n&nbsp;mang t&iacute;nh&nbsp;h&igrave;nh thức, chưa đầu tư cho nội dung tổ chức, chất lượng chưa cao, chưa thu h&uacute;t rộng r&atilde;i thanh ni&ecirc;n tham gia.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&ocirc;ng t&aacute;c bồi dưỡng, tập huấn đội ngũ c&aacute;n bộ Hội tuy được đẩy mạnh nhưng vẫn chưa đ&aacute;p ứng được y&ecirc;u cầu c&ocirc;ng t&aacute;c trong giai đoạn hiện nay. Chế độ th&ocirc;ng tin, b&aacute;o c&aacute;o chưa đảm bảo về tiến độ, c&aacute;c th&ocirc;ng tin, số liệu chậm được cập nhật, ảnh hưởng đến tiến độ b&aacute;o c&aacute;o chung.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Hội nghị cũng đ&atilde; đề ra Chương tr&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố năm 2019. Theo đ&oacute;, năm 2019 l&agrave; năm tổ chức Đại hội, Hội nghị đại biểu Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam c&aacute;c cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Đại hội đại biểu to&agrave;n quốc Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 &ndash; 2024.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trong năm 2019, Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố tập trung ho&agrave;n th&agrave;nh Nghị quyết Đại hội Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam c&aacute;c cấp nhiệm kỳ VII (2014 &ndash; 2019), chuẩn bị đội ngũ c&aacute;n bộ Hội đ&aacute;p ứng y&ecirc;u cầu, nhiệm vụ của c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n trong nhiệm kỳ mới, tổ chức th&agrave;nh c&ocirc;ng Đại hội Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam c&aacute;c cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần VIII, nhiệm kỳ 2019 &ndash; 2024.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đồng thời, Hội sẽ đầu tư cho c&aacute;c hoạt động hỗ trợ thanh ni&ecirc;n học tập v&agrave; lao động s&aacute;ng tạo, lập th&acirc;n, lập nghiệp, trang bị kỹ năng cần thiết để hội nhập tốt, tiếp tục tổ chức c&aacute;c hoạt động ph&aacute;t huy xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện của thanh ni&ecirc;n, c&aacute;c hoạt động cổ vũ, định hướng thanh ni&ecirc;n sống đẹp, sống c&oacute; &iacute;ch.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Củng cố, n&acirc;ng cao chất lượng tổ chức cơ sở Hội, c&aacute;c Hội, c&acirc;u lạc bộ, đội, nh&oacute;m, ph&aacute;t triển tổ chức Đo&agrave;n trong c&aacute;c doanh nghiệp, khu vực ngo&agrave;i nh&agrave; nước c&oacute; tổ chức Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n, doanh nghiệp của hội vi&ecirc;n Hội Doanh nh&acirc;n trẻ Th&agrave;nh phố, thực hiện c&ocirc;ng t&aacute;c mở rộng mặt trận đo&agrave;n kết, tập hợp thanh ni&ecirc;n, đặc biệt l&agrave; thanh ni&ecirc;n khu vực đặc th&ugrave;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Dịp n&agrave;y, Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố cũng đ&atilde; trao thưởng cho nhiều c&aacute; nh&acirc;n v&agrave; tập thể đ&atilde; c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n năm 2018.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31812/DSC_0174.JPG" style="height:401px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31812/DSC_0181.JPG" style="height:401px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Tại hội nghị,&nbsp;Ủy ban Hội LHTN Việt Nam th&agrave;nh phố đ&atilde; biểu quyết cho 16 anh, chị th&ocirc;i tham gia Ủy ban Hội,&nbsp;v&agrave;&nbsp;hiệp thương 11 anh, chị tham gia th&agrave;nh vi&ecirc;n Ủy ban Hội.&nbsp;Anh Phạm Hồng Sơn th&ocirc;i giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam th&agrave;nh phố, t&acirc;n Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam th&agrave;nh phố l&agrave; anh Ng&ocirc; Minh Hải - Ph&oacute; B&iacute; thư, Trưởng Ban Mặt trận - ANQP - ĐBDC Th&agrave;nh Đo&agrave;n.</span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">L&Ecirc; VĨNH</span></span></strong></p> <p style="text-align:right"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Ảnh: NGUYỄN THẮNG</strong></span></font></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;