Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổng kết công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31812/DSC_0162.JPG" style="height:374px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>S&aacute;ng 11/1, đ&atilde; diễn ra Hội nghị Ủy ban Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh (mở rộng) lần thứ 12, Kh&oacute;a VII (2014 &ndash; 2019),&nbsp;tổng kết c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n năm 2018. </strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tại Hội nghị, anh Phạm Hồng Sơn - B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; đọc b&aacute;o c&aacute;o kết quả c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố năm 2018. Theo đ&oacute;, trong năm 2018 Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố đ&atilde; gặt h&aacute;i được nhiều th&agrave;nh c&ocirc;ng trong c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&aacute;c giải ph&aacute;p thực hiện chủ đề năm &ldquo;Thanh ni&ecirc;n s&aacute;ng tạo&rdquo;&nbsp;2018&nbsp;được c&aacute;c cấp bộ Hội từ Th&agrave;nh phố đến cơ sở triển khai đồng bộ với những nội dung trọng điểm. C&aacute;c hoạt động hỗ trợ thanh ni&ecirc;n s&aacute;ng tạo trong học tập, lao động được c&aacute;c cấp bộ Hội quan t&acirc;m đẩy mạnh, đ&aacute;p ứng nhu cầu của hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31812/DSC_0156.JPG" style="height:401px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&ocirc;ng t&aacute;c tập huấn, bồi dưỡng về kiến thức, kỹ năng c&ocirc;ng t&aacute;c tr&ecirc;n c&aacute;c mặt cho đội ngũ c&aacute;n bộ Hội cơ sở được quan t&acirc;m đầu tư nghi&ecirc;m t&uacute;c. C&aacute;c hoạt động cổ vũ thanh ni&ecirc;n sống đẹp, sống c&oacute; &iacute;ch được đầu tư thực hiện; c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n dương v&agrave; khen thưởng đột xuất cho c&aacute;c h&agrave;nh động đẹp của thanh ni&ecirc;n được tăng cường.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&ocirc;ng t&aacute;c định hướng, hỗ trợ gi&uacute;p sức về vật chất v&agrave; nội dung cho c&aacute;c hoạt động chuyển trọng t&acirc;m về c&aacute;c cơ sở Hội, c&acirc;u lạc bộ, đội, nh&oacute;m cấp Th&agrave;nh. C&aacute;c cơ sở Hội c&oacute; sự chủ động trong tổ chức hoạt động theo sự định hướng của Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố, tạo n&ecirc;n những sự đa dạng, n&eacute;t ri&ecirc;ng của phong tr&agrave;o Hội to&agrave;n Th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền cũng được thực hiện hiệu quả, c&oacute; sự phối hợp chặt chẽ giữa c&aacute;c cấp bộ Hội v&agrave; cơ quan th&ocirc;ng tin truyền th&ocirc;ng, b&aacute;o ch&iacute;. H&igrave;nh ảnh tổ chức Hội ng&agrave;y c&agrave;ng trở n&ecirc;n gần gũi trong phong tr&agrave;o của thanh ni&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&ocirc;ng t&aacute;c tham mưu, li&ecirc;n tịch, phối hợp hoạt động giữa Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n với c&aacute;c đơn vị li&ecirc;n quan trong năm được đẩy mạnh, vai tr&ograve; n&ograve;ng cốt ch&iacute;nh trị của Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n đối với Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam được tăng cường.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">B&ecirc;n cạnh những th&agrave;nh t&iacute;ch đạt được th&igrave; c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố trong năm qua vẫn c&ograve;n nhiều hạn chế. Ở hoạt động cấp th&agrave;nh, c&ocirc;ng t&aacute;c mở rộng mặt trận đo&agrave;n kết, tập hợp thanh ni&ecirc;n c&oacute; nhiều đổi mới, tuy nhi&ecirc;n c&ocirc;ng t&aacute;c tập hợp đối với thanh ni&ecirc;n l&agrave;m việc tại c&aacute;c cao ốc, văn ph&ograve;ng, văn nghệ sỹ trẻ vẫn chưa c&oacute; giải ph&aacute;p nổi bật trong thực hiện.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&ocirc;ng t&aacute;c triển khai một số hoạt động, nội dung chưa được đầu tư s&acirc;u, &iacute;t thời gian để cơ sở chuẩn bị v&agrave; tham gia được tốt nhất. Việc ứng dụng c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin trong c&ocirc;ng t&aacute;c quản l&yacute; của tổ chức Hội vẫn chưa đạt so với y&ecirc;u cầu c&ocirc;ng việc. C&ocirc;ng t&aacute;c đ&aacute;nh gi&aacute;, đ&uacute;c kết v&agrave; nh&acirc;n rộng m&ocirc; h&igrave;nh, giải ph&aacute;p hiệu quả trong qu&aacute; tr&igrave;nh tổ chức hoạt động chưa được thực hiện b&agrave;i bản.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tại&nbsp;c&aacute;c&nbsp;cơ sở Hội, d&ugrave; đ&atilde; c&oacute; nhiều cố gắng trong n&acirc;ng cao chất lượng v&agrave; đa dạng h&igrave;nh thức trong việc tổ chức hoạt động, tuy nhi&ecirc;n vẫn c&ograve;n một số cơ sở Hội triển khai phong tr&agrave;o c&ograve;n&nbsp;mang t&iacute;nh&nbsp;h&igrave;nh thức, chưa đầu tư cho nội dung tổ chức, chất lượng chưa cao, chưa thu h&uacute;t rộng r&atilde;i thanh ni&ecirc;n tham gia.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&ocirc;ng t&aacute;c bồi dưỡng, tập huấn đội ngũ c&aacute;n bộ Hội tuy được đẩy mạnh nhưng vẫn chưa đ&aacute;p ứng được y&ecirc;u cầu c&ocirc;ng t&aacute;c trong giai đoạn hiện nay. Chế độ th&ocirc;ng tin, b&aacute;o c&aacute;o chưa đảm bảo về tiến độ, c&aacute;c th&ocirc;ng tin, số liệu chậm được cập nhật, ảnh hưởng đến tiến độ b&aacute;o c&aacute;o chung.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Hội nghị cũng đ&atilde; đề ra Chương tr&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố năm 2019. Theo đ&oacute;, năm 2019 l&agrave; năm tổ chức Đại hội, Hội nghị đại biểu Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam c&aacute;c cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Đại hội đại biểu to&agrave;n quốc Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 &ndash; 2024.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trong năm 2019, Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố tập trung ho&agrave;n th&agrave;nh Nghị quyết Đại hội Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam c&aacute;c cấp nhiệm kỳ VII (2014 &ndash; 2019), chuẩn bị đội ngũ c&aacute;n bộ Hội đ&aacute;p ứng y&ecirc;u cầu, nhiệm vụ của c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n trong nhiệm kỳ mới, tổ chức th&agrave;nh c&ocirc;ng Đại hội Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam c&aacute;c cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần VIII, nhiệm kỳ 2019 &ndash; 2024.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đồng thời, Hội sẽ đầu tư cho c&aacute;c hoạt động hỗ trợ thanh ni&ecirc;n học tập v&agrave; lao động s&aacute;ng tạo, lập th&acirc;n, lập nghiệp, trang bị kỹ năng cần thiết để hội nhập tốt, tiếp tục tổ chức c&aacute;c hoạt động ph&aacute;t huy xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện của thanh ni&ecirc;n, c&aacute;c hoạt động cổ vũ, định hướng thanh ni&ecirc;n sống đẹp, sống c&oacute; &iacute;ch.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Củng cố, n&acirc;ng cao chất lượng tổ chức cơ sở Hội, c&aacute;c Hội, c&acirc;u lạc bộ, đội, nh&oacute;m, ph&aacute;t triển tổ chức Đo&agrave;n trong c&aacute;c doanh nghiệp, khu vực ngo&agrave;i nh&agrave; nước c&oacute; tổ chức Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n, doanh nghiệp của hội vi&ecirc;n Hội Doanh nh&acirc;n trẻ Th&agrave;nh phố, thực hiện c&ocirc;ng t&aacute;c mở rộng mặt trận đo&agrave;n kết, tập hợp thanh ni&ecirc;n, đặc biệt l&agrave; thanh ni&ecirc;n khu vực đặc th&ugrave;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Dịp n&agrave;y, Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố cũng đ&atilde; trao thưởng cho nhiều c&aacute; nh&acirc;n v&agrave; tập thể đ&atilde; c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n năm 2018.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31812/DSC_0174.JPG" style="height:401px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31812/DSC_0181.JPG" style="height:401px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Tại hội nghị,&nbsp;Ủy ban Hội LHTN Việt Nam th&agrave;nh phố đ&atilde; biểu quyết cho 16 anh, chị th&ocirc;i tham gia Ủy ban Hội,&nbsp;v&agrave;&nbsp;hiệp thương 11 anh, chị tham gia th&agrave;nh vi&ecirc;n Ủy ban Hội.&nbsp;Anh Phạm Hồng Sơn th&ocirc;i giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam th&agrave;nh phố, t&acirc;n Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam th&agrave;nh phố l&agrave; anh Ng&ocirc; Minh Hải - Ph&oacute; B&iacute; thư, Trưởng Ban Mặt trận - ANQP - ĐBDC Th&agrave;nh Đo&agrave;n.</span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">L&Ecirc; VĨNH</span></span></strong></p> <p style="text-align:right"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Ảnh: NGUYỄN THẮNG</strong></span></font></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;