Huyện Nhà Bè: Tết sớm cùng sắc vàng “Xuân tình nguyện”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><em>&ldquo;</em><em>T&igrave;nh nguyện lu&ocirc;n l&agrave; c&acirc;u chuyện đẹp về sự dấn th&acirc;n v&agrave; tinh thần xung k&iacute;ch của tuổi trẻ, </em><em>một thời thanh xu&acirc;n để cống hiến, nhớ thương v&agrave; tr&acirc;n trọng.&rdquo; </em></p> <p style="text-align: justify;">Trải 11 năm ph&aacute;t triển, chiến dịch Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện tại Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh n&oacute;i chung v&agrave; huyện Nh&agrave; B&egrave; n&oacute;i ri&ecirc;ng đ&atilde; t&ocirc; cho m&igrave;nh th&ecirc;m nhiều m&agrave;u sắc mới &ndash; m&agrave;u sắc của sự sẻ chia &ndash; m&agrave;u sắc của sự trưởng th&agrave;nh.</p> <p style="text-align: justify;">Đến hẹn lại l&ecirc;n, chiến dịch Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh năm 2019 lại đến với kh&ocirc;ng kh&iacute; ra qu&acirc;n v&agrave; hoạt động s&ocirc;i nổi hơn bao giờ hết. H&agrave;ng ng&agrave;n bạn học sinh, sinh vi&ecirc;n đ&atilde; hăng h&aacute;i kho&aacute;c tr&ecirc;n m&igrave;nh m&agrave;u &aacute;o &ldquo;v&agrave;ng&rdquo; t&igrave;nh nguyện để đến những mặt trận, những nơi cần họ với những hoạt động x&atilde; hội thiết thực, &yacute; nghĩa nh&acirc;n dịp Tết cổ truyền năm 2019.</p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31819/2bd5a2854003a35dfa12.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;">Trong m&ugrave;a chiến dịch năm nay, huyện Nh&agrave; B&egrave; lại vinh dự đ&oacute;n tiếp nhiều đội h&igrave;nh sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện đến từ c&aacute;c trường Đại học, Cao đẳng tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố đến đ&oacute;ng qu&acirc;n như: Trường ĐH Mở TP. HCM, Học viện H&agrave;nh ch&iacute;nh Quốc gia Ph&acirc;n viện TP. HCM, Trường ĐH Kinh tế - Luật TP. HCM, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng; Trường Cao đẳng C&ocirc;ng nghệ Thủ Đức; Đại học Luật TP. HCM..., c&aacute;c bạn học sinh c&aacute;c trường THPT, Trung t&acirc;m Gi&aacute;o dục nghề nghiệp &ndash; Gi&aacute;o dục thường xuy&ecirc;n Huyện; ngo&agrave;i ra c&ograve;n c&oacute; sự tham gia của c&aacute;c chiến sỹ t&igrave;nh nguyện l&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n khu vực địa b&agrave;n d&acirc;n cư, c&ocirc;ng nh&acirc;n lao động huyện Nh&agrave; B&egrave;.</p> <p style="text-align: justify;">Mặc d&ugrave; chiến dịch chỉ mới bước v&agrave;o hoạt động gần hai tuần nhưng những h&igrave;nh ảnh chiến sỹ &aacute;o v&agrave;ng t&igrave;nh nguyện đang hăng say với những phần việc &yacute; nghĩa m&agrave; c&aacute;c bạn thực hiện, cũng như đang rộn r&agrave;ng truyền lửa cho nhau qua những kh&uacute;c ca xu&acirc;n đ&atilde; phủ s&oacute;ng khắp mọi nơi tr&ecirc;n địa b&agrave;n huyện Nh&agrave; B&egrave;. Đ&oacute; c&oacute; thể l&agrave; những c&ocirc;ng việc tương đối nhẹ nh&agrave;ng như: <em>tổ chức gian h&agrave;ng ẩm thức, tr&ograve; chơi,</em> <em>sinh hoạt thiếu nhi; vận động thu gom ve chai, s&aacute;ch b&aacute;o cũ tạo học bổng cho c&aacute;c em học sinh c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn; x&oacute;a quảng c&aacute;o rao vặt tr&ecirc;n c&aacute;c tuyến đường, tuy&ecirc;n truyền người d&acirc;n t&iacute;ch cực hưởng ứng cuộc vận động: </em><em>&ldquo;Người d&acirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh kh&ocirc;ng xả r&aacute;c ra đường v&agrave; k&ecirc;nh rạch, v&igrave; th&agrave;nh phố sạch v&agrave; giảm ngập nước&rdquo;</em><em>;</em>&hellip; hoặc đ&oacute; c&oacute; thể l&agrave; những c&ocirc;ng việc nặng nhọc như: <em>thắp s&aacute;ng tuyến hẻm, sửa chữa cầu giao th&ocirc;ng n&ocirc;ng th&ocirc;n; dọn dẹp vệ sinh c&aacute;c tuyến hẻm, k&ecirc;nh rạch tồn đọng r&aacute;c;</em>&hellip; Tất cả d&ugrave; lớn, d&ugrave; nhỏ đ&atilde; tạo n&ecirc;n những gi&aacute; trị x&atilde; hội đ&iacute;ch thực, đ&oacute; l&agrave; gi&aacute; trị của tinh thần cống hiến, cho đi sức trẻ đổi lấy sự trải nghiệm để trưởng th&agrave;nh, t&igrave;nh đồng đội v&agrave; sự y&ecirc;u thương của c&ocirc; b&aacute;c nơi ta đ&oacute;ng qu&acirc;n.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31819/DSC02810.jpg" style="height:338px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;"><em>&ldquo;Thấy mấy đứa mặc &aacute;o v&agrave;ng l&agrave; c&ocirc; biết ngay chiến sỹ Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện rồi! Năm vừa rồi mấy đứa nhỏ sửa điện nh&agrave; c&ocirc; n&egrave;. Năm nay nghe mấy em n&oacute; về sửa th&ecirc;m c&acirc;y cầu mới nữa. Tết n&agrave;y b&agrave; con tổ 1 c&ocirc; ăn Tết lớn rồi!&rdquo;</em>, những lời bộc bạch ch&acirc;n t&igrave;nh của c&ocirc; Đặng Thị &Uacute;t, tổ 1 ấp 4 x&atilde; Hiệp Phước. Gia đ&igrave;nh c&ocirc; cũng l&agrave; người chủ xướng trong việc vận động người d&acirc;n trong x&oacute;m c&ugrave;ng tham gia thực hiện việc x&acirc;y dựng cầu giao th&ocirc;ng n&ocirc;ng th&ocirc;n với c&aacute;c bạn chiến sỹ t&igrave;nh nguyện trường Cao đẳng C&ocirc;ng nghệ Thủ Đức.</p> <p style="text-align: justify;">Bạn Trần Thị Thanh Thủy, chiến sỹ Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện trường Đại học Luật TP.HCM tại mặt trận huyện Nh&agrave; B&egrave; chia sẻ: <em>&ldquo;Đ&acirc;y l&agrave; năm thứ hai em t&igrave;nh nguyện tại huyện Nh&agrave; B&egrave;. Ch&uacute;ng em rất hạnh ph&uacute;c khi được c&aacute;c c&ocirc;, c&aacute;c b&aacute;c y&ecirc;u thương như những người con trong nh&agrave;. Ch&uacute;ng em sẽ cố gắng l&agrave;m việc nhiều hơn, g&oacute;p phần gi&uacute;p c&aacute;c cụ gi&agrave; neo đơn, c&aacute;c bạn học sinh c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn c&oacute; một c&aacute;i Tết ấm c&uacute;ng hơn&rdquo;.</em></p> <p style="text-align: center;"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31819/IMG_3165.jpeg" style="height:450px; width:600px" /></em></p> <p style="text-align: justify;">Đối với bạn Ng&ocirc; Ho&agrave;ng T&acirc;m, chiến sỹ Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện trường THPT Long Thới, huyện Nh&agrave; B&egrave; nhận định xem việc bạn tham gia c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện kh&ocirc;ng đơn thuần chỉ v&igrave; cống hiến m&agrave; n&oacute; c&ograve;n l&agrave; m&ocirc;i trường để c&aacute;c bạn r&egrave;n luyện, trải nghiệm thực tiễn v&agrave; x&aacute;c định l&yacute; tưởng để trưởng th&agrave;nh.</p> <p style="text-align: justify;">Với những người trẻ ấy, tham gia Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; niềm vui, l&agrave; trải nghiệm, m&agrave; họ đ&atilde; sớm coi đ&oacute; l&agrave; tr&aacute;ch nhiệm khi g&oacute;p một phần c&ocirc;ng sức tạo n&ecirc;n một c&aacute;i Tết trọn vẹn, đong đầy y&ecirc;u thương ở nơi m&agrave; theo người d&acirc;n t&acirc;m sự vui rằng, nhiều năm rồi, tết chỉ tới đầu x&oacute;m, c&ograve;n năm nay tết đ&atilde; g&otilde; cửa, đ&atilde; v&agrave;o nh&agrave; c&ugrave;ng họ./.</p> <p style="text-align: right;"><strong>MINH T&Acirc;M</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;