Huyện Nhà Bè: Tết sớm cùng sắc vàng “Xuân tình nguyện”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><em>&ldquo;</em><em>T&igrave;nh nguyện lu&ocirc;n l&agrave; c&acirc;u chuyện đẹp về sự dấn th&acirc;n v&agrave; tinh thần xung k&iacute;ch của tuổi trẻ, </em><em>một thời thanh xu&acirc;n để cống hiến, nhớ thương v&agrave; tr&acirc;n trọng.&rdquo; </em></p> <p style="text-align: justify;">Trải 11 năm ph&aacute;t triển, chiến dịch Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện tại Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh n&oacute;i chung v&agrave; huyện Nh&agrave; B&egrave; n&oacute;i ri&ecirc;ng đ&atilde; t&ocirc; cho m&igrave;nh th&ecirc;m nhiều m&agrave;u sắc mới &ndash; m&agrave;u sắc của sự sẻ chia &ndash; m&agrave;u sắc của sự trưởng th&agrave;nh.</p> <p style="text-align: justify;">Đến hẹn lại l&ecirc;n, chiến dịch Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh năm 2019 lại đến với kh&ocirc;ng kh&iacute; ra qu&acirc;n v&agrave; hoạt động s&ocirc;i nổi hơn bao giờ hết. H&agrave;ng ng&agrave;n bạn học sinh, sinh vi&ecirc;n đ&atilde; hăng h&aacute;i kho&aacute;c tr&ecirc;n m&igrave;nh m&agrave;u &aacute;o &ldquo;v&agrave;ng&rdquo; t&igrave;nh nguyện để đến những mặt trận, những nơi cần họ với những hoạt động x&atilde; hội thiết thực, &yacute; nghĩa nh&acirc;n dịp Tết cổ truyền năm 2019.</p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31819/2bd5a2854003a35dfa12.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;">Trong m&ugrave;a chiến dịch năm nay, huyện Nh&agrave; B&egrave; lại vinh dự đ&oacute;n tiếp nhiều đội h&igrave;nh sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện đến từ c&aacute;c trường Đại học, Cao đẳng tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố đến đ&oacute;ng qu&acirc;n như: Trường ĐH Mở TP. HCM, Học viện H&agrave;nh ch&iacute;nh Quốc gia Ph&acirc;n viện TP. HCM, Trường ĐH Kinh tế - Luật TP. HCM, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng; Trường Cao đẳng C&ocirc;ng nghệ Thủ Đức; Đại học Luật TP. HCM..., c&aacute;c bạn học sinh c&aacute;c trường THPT, Trung t&acirc;m Gi&aacute;o dục nghề nghiệp &ndash; Gi&aacute;o dục thường xuy&ecirc;n Huyện; ngo&agrave;i ra c&ograve;n c&oacute; sự tham gia của c&aacute;c chiến sỹ t&igrave;nh nguyện l&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n khu vực địa b&agrave;n d&acirc;n cư, c&ocirc;ng nh&acirc;n lao động huyện Nh&agrave; B&egrave;.</p> <p style="text-align: justify;">Mặc d&ugrave; chiến dịch chỉ mới bước v&agrave;o hoạt động gần hai tuần nhưng những h&igrave;nh ảnh chiến sỹ &aacute;o v&agrave;ng t&igrave;nh nguyện đang hăng say với những phần việc &yacute; nghĩa m&agrave; c&aacute;c bạn thực hiện, cũng như đang rộn r&agrave;ng truyền lửa cho nhau qua những kh&uacute;c ca xu&acirc;n đ&atilde; phủ s&oacute;ng khắp mọi nơi tr&ecirc;n địa b&agrave;n huyện Nh&agrave; B&egrave;. Đ&oacute; c&oacute; thể l&agrave; những c&ocirc;ng việc tương đối nhẹ nh&agrave;ng như: <em>tổ chức gian h&agrave;ng ẩm thức, tr&ograve; chơi,</em> <em>sinh hoạt thiếu nhi; vận động thu gom ve chai, s&aacute;ch b&aacute;o cũ tạo học bổng cho c&aacute;c em học sinh c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn; x&oacute;a quảng c&aacute;o rao vặt tr&ecirc;n c&aacute;c tuyến đường, tuy&ecirc;n truyền người d&acirc;n t&iacute;ch cực hưởng ứng cuộc vận động: </em><em>&ldquo;Người d&acirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh kh&ocirc;ng xả r&aacute;c ra đường v&agrave; k&ecirc;nh rạch, v&igrave; th&agrave;nh phố sạch v&agrave; giảm ngập nước&rdquo;</em><em>;</em>&hellip; hoặc đ&oacute; c&oacute; thể l&agrave; những c&ocirc;ng việc nặng nhọc như: <em>thắp s&aacute;ng tuyến hẻm, sửa chữa cầu giao th&ocirc;ng n&ocirc;ng th&ocirc;n; dọn dẹp vệ sinh c&aacute;c tuyến hẻm, k&ecirc;nh rạch tồn đọng r&aacute;c;</em>&hellip; Tất cả d&ugrave; lớn, d&ugrave; nhỏ đ&atilde; tạo n&ecirc;n những gi&aacute; trị x&atilde; hội đ&iacute;ch thực, đ&oacute; l&agrave; gi&aacute; trị của tinh thần cống hiến, cho đi sức trẻ đổi lấy sự trải nghiệm để trưởng th&agrave;nh, t&igrave;nh đồng đội v&agrave; sự y&ecirc;u thương của c&ocirc; b&aacute;c nơi ta đ&oacute;ng qu&acirc;n.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31819/DSC02810.jpg" style="height:338px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;"><em>&ldquo;Thấy mấy đứa mặc &aacute;o v&agrave;ng l&agrave; c&ocirc; biết ngay chiến sỹ Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện rồi! Năm vừa rồi mấy đứa nhỏ sửa điện nh&agrave; c&ocirc; n&egrave;. Năm nay nghe mấy em n&oacute; về sửa th&ecirc;m c&acirc;y cầu mới nữa. Tết n&agrave;y b&agrave; con tổ 1 c&ocirc; ăn Tết lớn rồi!&rdquo;</em>, những lời bộc bạch ch&acirc;n t&igrave;nh của c&ocirc; Đặng Thị &Uacute;t, tổ 1 ấp 4 x&atilde; Hiệp Phước. Gia đ&igrave;nh c&ocirc; cũng l&agrave; người chủ xướng trong việc vận động người d&acirc;n trong x&oacute;m c&ugrave;ng tham gia thực hiện việc x&acirc;y dựng cầu giao th&ocirc;ng n&ocirc;ng th&ocirc;n với c&aacute;c bạn chiến sỹ t&igrave;nh nguyện trường Cao đẳng C&ocirc;ng nghệ Thủ Đức.</p> <p style="text-align: justify;">Bạn Trần Thị Thanh Thủy, chiến sỹ Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện trường Đại học Luật TP.HCM tại mặt trận huyện Nh&agrave; B&egrave; chia sẻ: <em>&ldquo;Đ&acirc;y l&agrave; năm thứ hai em t&igrave;nh nguyện tại huyện Nh&agrave; B&egrave;. Ch&uacute;ng em rất hạnh ph&uacute;c khi được c&aacute;c c&ocirc;, c&aacute;c b&aacute;c y&ecirc;u thương như những người con trong nh&agrave;. Ch&uacute;ng em sẽ cố gắng l&agrave;m việc nhiều hơn, g&oacute;p phần gi&uacute;p c&aacute;c cụ gi&agrave; neo đơn, c&aacute;c bạn học sinh c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn c&oacute; một c&aacute;i Tết ấm c&uacute;ng hơn&rdquo;.</em></p> <p style="text-align: center;"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31819/IMG_3165.jpeg" style="height:450px; width:600px" /></em></p> <p style="text-align: justify;">Đối với bạn Ng&ocirc; Ho&agrave;ng T&acirc;m, chiến sỹ Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện trường THPT Long Thới, huyện Nh&agrave; B&egrave; nhận định xem việc bạn tham gia c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện kh&ocirc;ng đơn thuần chỉ v&igrave; cống hiến m&agrave; n&oacute; c&ograve;n l&agrave; m&ocirc;i trường để c&aacute;c bạn r&egrave;n luyện, trải nghiệm thực tiễn v&agrave; x&aacute;c định l&yacute; tưởng để trưởng th&agrave;nh.</p> <p style="text-align: justify;">Với những người trẻ ấy, tham gia Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; niềm vui, l&agrave; trải nghiệm, m&agrave; họ đ&atilde; sớm coi đ&oacute; l&agrave; tr&aacute;ch nhiệm khi g&oacute;p một phần c&ocirc;ng sức tạo n&ecirc;n một c&aacute;i Tết trọn vẹn, đong đầy y&ecirc;u thương ở nơi m&agrave; theo người d&acirc;n t&acirc;m sự vui rằng, nhiều năm rồi, tết chỉ tới đầu x&oacute;m, c&ograve;n năm nay tết đ&atilde; g&otilde; cửa, đ&atilde; v&agrave;o nh&agrave; c&ugrave;ng họ./.</p> <p style="text-align: right;"><strong>MINH T&Acirc;M</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

TTO - Cột mốc 70 năm ghi dấu hành trình trưởng thành, đồng thời mở cánh cửa cho chặng đường mới đầy thách thức, cả sự cạnh tranh trong chính phong trào sinh viên tại TP.HCM.

Agile Việt Nam
;