Thăm và chúc tết các gia đình cơ sở cách mạng huyện Củ Chi - Thành phố Hồ Chí Minh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Ph&aacute;t huy c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục truyền thống, c&aacute;c hoạt động đền ơn đ&aacute;p nghĩa, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; C&acirc;u lạc bộ Truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh triển khai chương &nbsp;tr&igrave;nh </strong></span></span><strong><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">về nguồn thăm căn cứ Th&aacute;i Mỹ, Phước Hiệp, Phước Thạnh, T&acirc;n Th&ocirc;ng Hội, T&acirc;n Thạnh T&acirc;y, Thị trấn Củ Chi (Huyện Củ Chi) h&ocirc;m 17/1/2019</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">.</span></span></strong></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31822/50282484_506660863189604_8862964056688951296_n.jpg" style="height:720px; width:960px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Đo&agrave;n thăm căn cứ gồm c&aacute;c đồng ch&iacute; đại diện Th&agrave;nh Đo&agrave;n, CLB Truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Quận Đo&agrave;n 7, Đo&agrave;n trường Đại học B&aacute;ch Khoa, Đo&agrave;n Khối D&acirc;n - Ch&iacute;nh - Đảng; đ</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">ặc biệt l&agrave; c&aacute;c ba m&aacute;, anh chị, giao li&ecirc;n, đại diện c&aacute;c gia đ&igrave;nh cở nu&ocirc;i giấu c&aacute;n bộ Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh thời kỳ kh&aacute;ng chiến chống Mỹ cứu nước cũng đến tham gia chương tr&igrave;nh</span><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">&nbsp;đ&atilde; thăm tặng qu&agrave; v&ugrave;ng căn cứ c&aacute;ch mạng Th&agrave;nh Đo&agrave;n thời kỳ kh&aacute;ng chiến chống Mỹ cứu nước nh&acirc;n dịp Tết Nguy&ecirc;n đ&aacute;n Kỷ Hợi 2019 cho 36 hộ gia đ&igrave;nh những phần qu&agrave; &yacute; nghĩa.</span><br /> <span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Đ&acirc;y l&agrave; hoạt động đền ơn đ&aacute;p nghĩa h&agrave;ng năm đối với c&aacute;c gia đ&igrave;nh, c&aacute; nh&acirc;n đ&atilde; c&oacute; c&ocirc;ng nu&ocirc;i giấu, che chở v&agrave; đ&ugrave;m bọc c&aacute;c thế hệ c&aacute;n bộ Th&agrave;nh Đo&agrave;n trong thời kỳ kh&aacute;ng chiến chống Mỹ</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">.&nbsp;</span></span><span style="color:rgb(38, 38, 38); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Chuyến đi nhằm thể hiện t&igrave;nh cảm v&agrave; sự tri &acirc;n, l&ograve;ng biết ơn của thế hệ tuổi trẻ th&agrave;nh phố&nbsp;đối với c&aacute;c anh h&ugrave;ng liệt sỹ, c&aacute;c gia đ&igrave;nh đ&atilde; c&oacute; c&ocirc;ng nu&ocirc;i giấu, che chở cho c&aacute;c đồng ch&iacute; cựu c&aacute;n bộ Đo&agrave;n trong thời kỳ kh&aacute;ng chiến.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(38, 38, 38); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Một số h&igrave;nh ảnh:</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color:rgb(38, 38, 38); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31822/49213025_506660846522939_7095756005622939648_n.jpg" /></span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31822/50192531_506660919856265_154968768001343488_n.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31822/50639439_506661046522919_1851763652042948608_n.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31822/50710708_506660903189600_1186698196869447680_n.jpg" /></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-family:open sans,sans-serif; font-size:14px">Hồ Linh</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;