Phú Nhuận: Hội chợ "Xuân Yêu Thương" Kỷ Hợi 2019

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;">Ch&agrave;o mừng 89 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 88 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; mừng xu&acirc;n Kỷ Hợi 2019, từ ng&agrave;y 26/01 đến 28/01/2019, Đo&agrave;n &ndash; Hội &ndash; Đội &ndash; Nh&agrave; thiếu nhi quận Ph&uacute; Nhuận tổ chức Hội chợ Xu&acirc;n Kỷ Hợi 2019 với chủ đề &ldquo;Xu&acirc;n y&ecirc;u thương&rdquo;. Đến tham dự c&oacute; đại diện Nh&agrave; thiếu nhi Th&agrave;nh phố v&agrave; c&aacute;c đồng ch&iacute;: Trần Trọng Kim, UVTV - Trưởng ban D&acirc;n vận Quận ủy; V&otilde; Cao Long, Quận ủy vi&ecirc;n &ndash; Trưởng ph&ograve;ng Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo quận; L&ecirc; Ph&uacute; Cường, UV.BCH Th&agrave;nh Đo&agrave;n &ndash; Quận ủy vi&ecirc;n &ndash; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n &ndash; Gi&aacute;m đốc Nh&agrave; thiếu nhi quận.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31859/Lanh dao quan trao qua Tet cho thieu nhi.jpg" style="height:281px; width:500px" /></p> <p style="text-align: justify;">Hội chợ &ldquo;Xu&acirc;n y&ecirc;u thương&rdquo; Kỷ Hợi 2019 nhằm g&acirc;y quỹ chăm lo Tết cho thanh thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận đ&atilde; thu h&uacute;t hơn 10.000 lượt thanh thiếu nhi v&agrave; người d&acirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận đến tham quan, vui chơi v&agrave; thưởng thức c&aacute;c m&oacute;n ẩm thực. Trong 03 ng&agrave;y hội chợ, ban tổ chức đ&atilde; xuy&ecirc;n suốt phục vụ miễn ph&iacute; cho c&aacute;c em thiếu nhi nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, xiếc, ảo thuật,&hellip; ngo&agrave;i ra đ&atilde; mở cửa ph&ograve;ng chiếu phim 3D phục vụ miễn ph&iacute; cho hơn 300 lượt thiếu nhi. Đặc biệt, 230 phần qu&agrave; với tổng trị gi&aacute; gần 100 triệu đồng đ&atilde; trao tay c&aacute;c em thanh thiếu nhi vượt kh&oacute; học giỏi, t&iacute;ch cực tham gia c&aacute;c hoạt động phong tr&agrave;o tại địa phương. Những phần qu&agrave; tặng c&aacute;c em thanh thiếu nhi như sự động vi&ecirc;n tinh thần, g&oacute;p một phần vật chất nhỏ nhằm gi&uacute;p c&aacute;c em v&agrave; gia đ&igrave;nh vui xu&acirc;n ấm &aacute;p, mong rằng c&aacute;c em sẽ lu&ocirc;n cố gắng học tập v&agrave; r&egrave;n luyện bản th&acirc;n để trở th&agrave;nh người con ngoan, tr&ograve; giỏi, ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ, g&oacute;p phần x&acirc;y dựng quận Ph&uacute; Nhuận, th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh c&oacute; chất lượng sống tốt, văn minh &ndash; hiện đại &ndash; nghĩa t&igrave;nh.</p> <p style="text-align: right;"><strong>Thanh Tr&iacute;</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;