Quận 7: Tân binh quàng khăn rằn lên đường nhập ngũ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <h2 style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng 21/2, 158 thanh ni&ecirc;n quận 7 chia tay người th&acirc;n l&ecirc;n đường nhập ngũ trong buổi lễ được tổ chức trang nghi&ecirc;m, x&uacute;c động.</span></span></strong></h2> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/2/31896/52940658_297629780901261_4651221875286867968_n.jpg" /></span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(102, 102, 102)">S&aacute;ng 21/2, Hội đồng nghĩa vụ qu&acirc;n sự TP.HCM đồng loạt tổ chức lễ giao nhận qu&acirc;n năm 2019 với hơn 4.400 c&ocirc;ng d&acirc;n trẻ l&ecirc;n đường thực hiện nghĩa vụ. Trong số đ&oacute;, 2.180 thanh ni&ecirc;n viết đơn t&igrave;nh nguyện nhập ngũ.&nbsp;</span></span></span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(102, 102, 102)">C&ugrave;ng với c&aacute;c thanh ni&ecirc;n tr&ecirc;n 23 quận, huyện kh&aacute;c, 158 c&ocirc;ng d&acirc;n trẻ tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận 7 l&ecirc;n đường nhập ngũ sau buổi lễ long trọng tổ chức tại Trung t&acirc;m H&agrave;nh ch&iacute;nh quận.</span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(102, 102, 102)">Tại buổi lễ, c&aacute;c t&acirc;n binh được l&atilde;nh đạo quận tặng hoa, tr&ograve; chuyện, động vi&ecirc;n v&agrave; trao khăn rằn trước khi l&ecirc;n đường thực hiện nghĩa vụ c&ocirc;ng d&acirc;n.</span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(102, 102, 102)">Năm nay, 158 c&ocirc;ng d&acirc;n trẻ quận 7 sẽ l&ecirc;n đường nhập ngũ tại c&aacute;c đơn vị: Bộ Tư lệnh Hải qu&acirc;n, Sư đo&agrave;n Bộ binh 5, Tiểu đo&agrave;n Cảnh vệ 180 (Bộ Tham mưu Qu&acirc;n khu 7), Trường Qu&acirc;n sự Qu&acirc;n khu 7, Bộ Tư lệnh TP.HCM.</span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(102, 102, 102)">C&aacute;c thanh ni&ecirc;n quận 7 được chia l&ecirc;n 3 xe 50 chỗ để đưa về đơn vị. Ngo&agrave;i nh&acirc;n vật ch&iacute;nh l&agrave; c&aacute;c t&acirc;n binh, rất đ&ocirc;ng người th&acirc;n của họ cũng c&oacute; mặt tại đ&acirc;y từ sớm để tiễn đưa con, em l&ecirc;n đường nhập ngũ.&nbsp;</span></span></span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(102, 102, 102)">Đ&atilde; quen với cuộc sống b&ecirc;n gia đ&igrave;nh từ nhiều năm nay, đ&acirc;y l&agrave; lần đầu ti&ecirc;n, c&aacute;c t&acirc;n binh sẽ phải xa nh&agrave; trong qu&atilde;ng thời gian thực hiện nghĩa vụ 24 th&aacute;ng. Do đ&oacute;, nhiều thanh ni&ecirc;n đ&atilde; được gia đ&igrave;nh chuẩn bị cho đồ ăn, thức uống rất chu đ&aacute;o trước ng&agrave;y l&ecirc;n đường.</span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(102, 102, 102)">Trong gi&acirc;y ph&uacute;t chia tay, nhiều phụ huynh cũng kh&ocirc;ng k&igrave;m được nước mắt, d&ugrave; được c&aacute;c chiến sĩ của qu&acirc;n khu động vi&ecirc;n rằng sẽ được l&ecirc;n thăm con nhiều lần trong năm.</span></span></span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;B&agrave; B&ugrave;i Thị Hải (ngụ phường Ph&uacute; Mỹ) mắt ngấn lệ khi d&otilde;i theo con l&agrave; t&acirc;n binh Đặng Quốc Hiếu (18 tuổi) đ&atilde; y&ecirc;n vị tr&ecirc;n xe. B&agrave; cho biết con trai đ&atilde; quen với cuộc sống gần gia đ&igrave;nh từ nhỏ n&ecirc;n sợ v&agrave;o m&ocirc;i trường mới, con sẽ kh&ocirc;ng quen.&nbsp;</span></span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(102, 102, 102)">Trong khi đ&oacute;, nhiều phụ huynh kh&aacute;c cũng tranh thủ ch&uacute;t thời gian trước giờ xe chạy, với l&ecirc;n xe dặn d&ograve; con những lời cuối c&ugrave;ng.</span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(102, 102, 102)">Kh&ocirc;ng kh&iacute; tiễn đưa c&aacute;c t&acirc;n binh diễn ra trong x&uacute;c động, nhiều người rơi nước mắt khi biết sắp phải xa con. Thậm ch&iacute;, c&oacute; gia đ&igrave;nh c&ograve;n c&oacute; &ocirc;ng, b&agrave; đi theo để tiễn đưa ch&aacute;u.&nbsp;</span></span></span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(102, 102, 102)">Li&ecirc;n tục rơi nước mắt khi d&otilde;i theo người y&ecirc;u l&ecirc;n xe, Phạm Thị Thu H&agrave; (19 tuổi) cho hay qu&atilde;ng thời gian sắp tới sẽ v&ocirc; c&ugrave;ng thử th&aacute;ch với t&igrave;nh y&ecirc;u của bạn v&agrave; t&acirc;n binh L&ecirc; Phạm Ho&agrave;ng Trọng.</span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Khi xe lăn b&aacute;nh, nhiều t&acirc;n binh c&ograve;n luyến tiếc ngo&aacute;i lại nh&igrave;n người th&acirc;n. Kể từ năm 2016,&nbsp;thời gian tại ngũ n&acirc;ng l&ecirc;n th&agrave;nh 24 th&aacute;ng so với trước đ&oacute; l&agrave; 18 th&aacute;ng.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Một số h&igrave;nh ảnh:</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/2/31896/52401200_297629810901258_6119312302027046912_n.jpg" style="height:602px; width:960px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/2/31896/52518070_297629827567923_6984727377284694016_n.jpg" style="height:855px; width:960px" /></span></span></p> <p style="text-align: right;"><strong>Hồ Linh</strong></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <div class="article-favorite" id="article-favorite" style="margin: 0px 0px 24px; padding: 0px; box-sizing: border-box; -webkit-tap-highlight-color: transparent; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; font-family: Roboto, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, &quot;Apple Color Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Symbol&quot;, sans-serif; vertical-align: baseline; word-break: break-word; outline: 0px; text-align: center; color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;</div> <div class="article-ads" style="margin: 0px -24px; padding: 20px 24px 40px; box-sizing: border-box; -webkit-tap-highlight-color: transparent; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; font-family: Roboto, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, &quot;Apple Color Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Symbol&quot;, sans-serif; vertical-align: baseline; word-break: break-word; outline: 0px; position: relative; color: rgb(0, 0, 0);"> <div class="article-ads-body" id="ads-content" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; -webkit-tap-highlight-color: transparent; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; word-break: break-word; outline: 0px;"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; -webkit-tap-highlight-color: transparent; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; word-break: break-word; outline: 0px;"> <div id="advArticleBottom" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; -webkit-tap-highlight-color: transparent; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; word-break: break-word; outline: 0px;"> <div class="z2-zads-zone" id="adtima-zone-2312538179400843633" style="margin: 0px auto; padding: 0px; box-sizing: border-box; -webkit-tap-highlight-color: transparent; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: 1px; font-family: inherit; vertical-align: baseline; word-break: break-word; outline: 0px; position: relative; width: 300px; height: 250px;"><br /> <br /> &nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> <div class="image-container" style="margin: 0px -24px 24px; padding: 0px; box-sizing: border-box; -webkit-tap-highlight-color: transparent; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 18px; line-height: inherit; font-family: Roboto, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, &quot;Apple Color Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Symbol&quot;, sans-serif; vertical-align: baseline; word-break: break-word; outline: 0px; color: rgb(0, 0, 0);" title="Bà Bùi Thị Hải (ngụ phường Phú Mỹ) mắt ngấn lệ khi dõi theo con là tân binh Đặng Quốc Hiếu (18 tuổi) đã yên vị trên xe. Bà cho biết con trai đã quen với cuộc sống gần gia đình từ nhỏ nên sợ vào môi trường mới, con sẽ không quen."> <p>&nbsp;</p> <div>&nbsp;</div> </div> <div class="image-container" style="margin: 0px -24px 24px; padding: 0px; box-sizing: border-box; -webkit-tap-highlight-color: transparent; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 18px; line-height: inherit; font-family: Roboto, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, &quot;Apple Color Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Symbol&quot;, sans-serif; vertical-align: baseline; word-break: break-word; outline: 0px; color: rgb(0, 0, 0);" title="Trong khi đó, nhiều phụ huynh khác cũng tranh thủ chút thời gian trước giờ xe chạy, với lên xe dặn dò con những lời cuối cùng.">&nbsp;</div> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;