Quận 7: Khởi động tháng thanh niên năm 2019

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong>Thiết thực ch&agrave;o mừng kỷ niệm 88 năm ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh (26/3/1931- 26/3/2019), ch&agrave;o mừng Đại hội Đại biểu Hội li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam c&aacute;c cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Quận 7 lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024; nhằm gi&aacute;o dục lịch sử, truyền thống, vun đắp t&igrave;nh y&ecirc;u qu&ecirc; hương đất nước, ph&aacute;t huy tinh thần xung k&iacute;ch, s&aacute;ng tạo v&agrave; t&igrave;nh nguyện của Đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận 7 trong việc g&oacute;p phần x&acirc;y dựng Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Quận 7 c&oacute; chất lượng sống tốt, văn minh &ndash; hiện đại &ndash; nghĩa t&igrave;nh.</strong></p> <p style="text-align: justify;">S&aacute;ng ng&agrave;y 24/02/2019, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n 7 tổ chức Chương tr&igrave;nh khởi động Th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n năm 2019. Qua đ&oacute;, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n 7 c&ugrave;ng c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n quyết t&acirc;m thực hiện hiệu quả 13 c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;u biểu, gắn với c&aacute;c nhiệm vụ ch&iacute;nh trị tại địa phương v&agrave; c&aacute;c nhu cầu của đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n v&agrave; x&atilde; hội, tập trung trong c&aacute;c mảng gi&aacute;o dục, c&aacute;c chương tr&igrave;nh h&agrave;nh động c&aacute;ch mạng, đồng h&agrave;nh, x&acirc;y dựng Đo&agrave;n nhằm thực hiện hiệu quả chủ đề &quot;Năm Thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện&quot;. Sau buổi lễ c&aacute;c đơn vị 10 phường tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận 7 đồng&nbsp;loạt ra qu&acirc;n với nhiều hoạt động thiết thực tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận 7 gắn với từng c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n tại Đo&agrave;n cơ sở:</p> <p style="text-align: justify;">1. Đo&agrave;n phường T&acirc;n Thuận Đ&ocirc;ng thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh:</p> <p style="text-align: justify;">+ Chuyển h&oacute;a 01 nh&agrave; trọ c&oacute; nguy cơ ch&aacute;y nổ cao.</p> <p style="text-align: justify;">+ X&acirc;y dựng m&ocirc; h&igrave;nh &ldquo;C&agrave; ph&ecirc; anh văn&rdquo; d&agrave;nh cho đối tượng Thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n.</p> <p style="text-align: justify;">2. Đo&agrave;n phường B&igrave;nh Thuận thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh: C&ocirc;ng vi&ecirc;n tuổi thơ khu phố 2.</p> <p style="text-align: justify;">3. Đo&agrave;n Phường T&acirc;n Thuận T&acirc;y thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh: Chuyển h&oacute;a điểm r&aacute;c th&agrave;nh vườn hoa.</p> <p style="text-align: justify;">4. Đo&agrave;n Phường Ph&uacute; Thuận thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh: X&acirc;y dựng tuyến đường thanh ni&ecirc;n giai đoạn 2.</p> <p style="text-align: justify;">5. Đo&agrave;n Phường Ph&uacute; Mỹ thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh: X&acirc;y dựng tuyến hẻm 144 văn minh &ndash; sạch đẹp &ndash; an to&agrave;n.</p> <p style="text-align: justify;">6. Đo&agrave;n Phường T&acirc;n Ph&uacute; thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh: Tuyến đường xanh - sạch - đẹp.</p> <p style="text-align: justify;">7. Đo&agrave;n Phường T&acirc;n Phong thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh: X&oacute;a điểm r&aacute;c tồn đọng tại đường 30 - 47, khu phố 5.</p> <p style="text-align: justify;">8. Đ&ograve;an Phường T&acirc;n Kiểng thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh: Khởi động x&acirc;y dựng c&ocirc;ng vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n v&agrave; x&acirc;y dựng bức tường thanh ni&ecirc;n tại văn ph&ograve;ng khu phố 4.</p> <p style="text-align: justify;">9. Phường T&acirc;n Quy thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh:</p> <p style="text-align: justify;">+ Thư viện xanh.</p> <p style="text-align: justify;">+ Sức trẻ x&acirc;y dựng 02 nh&agrave; trọ an to&agrave;n.</p> <p style="text-align: justify;">10. Đo&agrave;n Phường T&acirc;n Hưng thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh: Bức tường v&igrave; đ&agrave;n em.</p> <p style="text-align: justify;">11. Đo&agrave;n C&ocirc;ng nh&acirc;n lao động thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh: Tuổi trẻ khối C&ocirc;ng nh&acirc;n lao động xung k&iacute;ch, s&aacute;ng tạo trong cải c&aacute;ch thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh với 1.000 giờ t&igrave;nh nguyện.</p> <p style="text-align: justify;">12. Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n trường học thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh: Đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n trường học xung k&iacute;ch nghi&ecirc;n cứu khoa học, s&aacute;ng tạo trong học tập v&agrave; t&igrave;nh nguyện v&igrave; cộng đồng.</p> <p style="text-align: justify;">13. Quận Đo&agrave;n 7 thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh:</p> <p style="text-align: justify;">+ Chương tr&igrave;nh &ldquo;Thanh ni&ecirc;n Quận 7 với 1000 giờ t&igrave;nh nguyện&rdquo;</p> <p style="text-align: justify;">+ 100% Chi đo&agrave;n tổ chức sinh hoạt chủ điểm</p> <p style="text-align: justify;">+ Cụm Đo&agrave;n khu vực Địa b&agrave;n d&acirc;n cư v&agrave; cụm Đo&agrave;n khu vực C&ocirc;ng nh&acirc;n lao động &ndash; H&agrave;nh ch&iacute;nh sự nghiệp &ndash; Lực lượng vũ trang chủ động tổ chức ng&agrave;y Đo&agrave;n vi&ecirc;n cấp cụm</p> <p style="text-align: justify;">+ Đo&agrave;n trường Trung học phổ th&ocirc;ng tổ chức Hội trại 26/3, kết hợp hướng nghiệp, trang bị kỹ năng thực h&agrave;nh x&atilde; hội cho 3.500 đo&agrave;n vi&ecirc;n, học sinh tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận</p> <p style="text-align: justify;">+ Khởi động x&acirc;y dựng C&ocirc;ng vi&ecirc;n Thanh ni&ecirc;n tại phường T&acirc;n Kiểng v&agrave; t&ocirc;n tạo 02 kh&ocirc;ng gian xanh tại phường T&acirc;n Thuận Đ&ocirc;ng v&agrave; T&acirc;n Hưng</p> <p style="text-align: justify;">+ Ph&aacute;t triển mới 1000 đo&agrave;n vi&ecirc;n</p> <p style="text-align: justify;">+ X&acirc;y dựng 05 chi đo&agrave;n tại đơn vị ngo&agrave;i nh&agrave; nước</p> <p style="text-align: justify;">Th&aacute;ng thanh ni&ecirc;n được diễn ra trong suốt thời gian từ ng&agrave;y 24/2/2019 - 31/3/2019.</p> <p style="text-align: justify;">Một số h&igrave;nh ảnh:</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/2/31921/IMG_0691.JPG" style="height:800px; width:1200px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/2/31921/52863924_245926129621732_2466702316271566848_n.jpg" style="height:960px; width:720px" /></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-family:open sans,sans-serif; font-size:14px">Hồ Linh</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;