Quận 7: Khởi động tháng thanh niên năm 2019

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong>Thiết thực ch&agrave;o mừng kỷ niệm 88 năm ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh (26/3/1931- 26/3/2019), ch&agrave;o mừng Đại hội Đại biểu Hội li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam c&aacute;c cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Quận 7 lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024; nhằm gi&aacute;o dục lịch sử, truyền thống, vun đắp t&igrave;nh y&ecirc;u qu&ecirc; hương đất nước, ph&aacute;t huy tinh thần xung k&iacute;ch, s&aacute;ng tạo v&agrave; t&igrave;nh nguyện của Đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận 7 trong việc g&oacute;p phần x&acirc;y dựng Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Quận 7 c&oacute; chất lượng sống tốt, văn minh &ndash; hiện đại &ndash; nghĩa t&igrave;nh.</strong></p> <p style="text-align: justify;">S&aacute;ng ng&agrave;y 24/02/2019, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n 7 tổ chức Chương tr&igrave;nh khởi động Th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n năm 2019. Qua đ&oacute;, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n 7 c&ugrave;ng c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n quyết t&acirc;m thực hiện hiệu quả 13 c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;u biểu, gắn với c&aacute;c nhiệm vụ ch&iacute;nh trị tại địa phương v&agrave; c&aacute;c nhu cầu của đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n v&agrave; x&atilde; hội, tập trung trong c&aacute;c mảng gi&aacute;o dục, c&aacute;c chương tr&igrave;nh h&agrave;nh động c&aacute;ch mạng, đồng h&agrave;nh, x&acirc;y dựng Đo&agrave;n nhằm thực hiện hiệu quả chủ đề &quot;Năm Thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện&quot;. Sau buổi lễ c&aacute;c đơn vị 10 phường tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận 7 đồng&nbsp;loạt ra qu&acirc;n với nhiều hoạt động thiết thực tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận 7 gắn với từng c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n tại Đo&agrave;n cơ sở:</p> <p style="text-align: justify;">1. Đo&agrave;n phường T&acirc;n Thuận Đ&ocirc;ng thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh:</p> <p style="text-align: justify;">+ Chuyển h&oacute;a 01 nh&agrave; trọ c&oacute; nguy cơ ch&aacute;y nổ cao.</p> <p style="text-align: justify;">+ X&acirc;y dựng m&ocirc; h&igrave;nh &ldquo;C&agrave; ph&ecirc; anh văn&rdquo; d&agrave;nh cho đối tượng Thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n.</p> <p style="text-align: justify;">2. Đo&agrave;n phường B&igrave;nh Thuận thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh: C&ocirc;ng vi&ecirc;n tuổi thơ khu phố 2.</p> <p style="text-align: justify;">3. Đo&agrave;n Phường T&acirc;n Thuận T&acirc;y thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh: Chuyển h&oacute;a điểm r&aacute;c th&agrave;nh vườn hoa.</p> <p style="text-align: justify;">4. Đo&agrave;n Phường Ph&uacute; Thuận thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh: X&acirc;y dựng tuyến đường thanh ni&ecirc;n giai đoạn 2.</p> <p style="text-align: justify;">5. Đo&agrave;n Phường Ph&uacute; Mỹ thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh: X&acirc;y dựng tuyến hẻm 144 văn minh &ndash; sạch đẹp &ndash; an to&agrave;n.</p> <p style="text-align: justify;">6. Đo&agrave;n Phường T&acirc;n Ph&uacute; thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh: Tuyến đường xanh - sạch - đẹp.</p> <p style="text-align: justify;">7. Đo&agrave;n Phường T&acirc;n Phong thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh: X&oacute;a điểm r&aacute;c tồn đọng tại đường 30 - 47, khu phố 5.</p> <p style="text-align: justify;">8. Đ&ograve;an Phường T&acirc;n Kiểng thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh: Khởi động x&acirc;y dựng c&ocirc;ng vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n v&agrave; x&acirc;y dựng bức tường thanh ni&ecirc;n tại văn ph&ograve;ng khu phố 4.</p> <p style="text-align: justify;">9. Phường T&acirc;n Quy thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh:</p> <p style="text-align: justify;">+ Thư viện xanh.</p> <p style="text-align: justify;">+ Sức trẻ x&acirc;y dựng 02 nh&agrave; trọ an to&agrave;n.</p> <p style="text-align: justify;">10. Đo&agrave;n Phường T&acirc;n Hưng thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh: Bức tường v&igrave; đ&agrave;n em.</p> <p style="text-align: justify;">11. Đo&agrave;n C&ocirc;ng nh&acirc;n lao động thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh: Tuổi trẻ khối C&ocirc;ng nh&acirc;n lao động xung k&iacute;ch, s&aacute;ng tạo trong cải c&aacute;ch thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh với 1.000 giờ t&igrave;nh nguyện.</p> <p style="text-align: justify;">12. Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n trường học thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh: Đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n trường học xung k&iacute;ch nghi&ecirc;n cứu khoa học, s&aacute;ng tạo trong học tập v&agrave; t&igrave;nh nguyện v&igrave; cộng đồng.</p> <p style="text-align: justify;">13. Quận Đo&agrave;n 7 thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh:</p> <p style="text-align: justify;">+ Chương tr&igrave;nh &ldquo;Thanh ni&ecirc;n Quận 7 với 1000 giờ t&igrave;nh nguyện&rdquo;</p> <p style="text-align: justify;">+ 100% Chi đo&agrave;n tổ chức sinh hoạt chủ điểm</p> <p style="text-align: justify;">+ Cụm Đo&agrave;n khu vực Địa b&agrave;n d&acirc;n cư v&agrave; cụm Đo&agrave;n khu vực C&ocirc;ng nh&acirc;n lao động &ndash; H&agrave;nh ch&iacute;nh sự nghiệp &ndash; Lực lượng vũ trang chủ động tổ chức ng&agrave;y Đo&agrave;n vi&ecirc;n cấp cụm</p> <p style="text-align: justify;">+ Đo&agrave;n trường Trung học phổ th&ocirc;ng tổ chức Hội trại 26/3, kết hợp hướng nghiệp, trang bị kỹ năng thực h&agrave;nh x&atilde; hội cho 3.500 đo&agrave;n vi&ecirc;n, học sinh tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận</p> <p style="text-align: justify;">+ Khởi động x&acirc;y dựng C&ocirc;ng vi&ecirc;n Thanh ni&ecirc;n tại phường T&acirc;n Kiểng v&agrave; t&ocirc;n tạo 02 kh&ocirc;ng gian xanh tại phường T&acirc;n Thuận Đ&ocirc;ng v&agrave; T&acirc;n Hưng</p> <p style="text-align: justify;">+ Ph&aacute;t triển mới 1000 đo&agrave;n vi&ecirc;n</p> <p style="text-align: justify;">+ X&acirc;y dựng 05 chi đo&agrave;n tại đơn vị ngo&agrave;i nh&agrave; nước</p> <p style="text-align: justify;">Th&aacute;ng thanh ni&ecirc;n được diễn ra trong suốt thời gian từ ng&agrave;y 24/2/2019 - 31/3/2019.</p> <p style="text-align: justify;">Một số h&igrave;nh ảnh:</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/2/31921/IMG_0691.JPG" style="height:800px; width:1200px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/2/31921/52863924_245926129621732_2466702316271566848_n.jpg" style="height:960px; width:720px" /></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-family:open sans,sans-serif; font-size:14px">Hồ Linh</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;