Đoàn Học viện Cán bộ TP. HCM: năng động, sáng tạo chào mừng 26/3

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-family:open sans,sans-serif; font-size:14px">S&aacute;ng 24/3/2019, Đo&agrave;n Học viện C&aacute;n bộ Th&agrave;nh phố tổ chức lễ kỷ niệm 88 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; chương tr&igrave;nh Ng&agrave;y Đo&agrave;n vi&ecirc;n năm 2019. Tại buổi lễ, Đo&agrave;n Học viện đ&atilde; tổ chức tuy&ecirc;n dương c&aacute;c tập thể, c&aacute; nh&acirc;n ti&ecirc;u biểu v&agrave; trao tặng 20 suất học bổng &ldquo;Thắp s&aacute;ng ước mơ tuổi trẻ HCA&rdquo; năm 2019.</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-family:open sans,sans-serif; font-size:14px"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/3/32089/17.%20L%E1%BB%85%20k%E1%BB%B7%20ni%E1%BB%87m%2088%20n%C4%83m%20ng%C3%A0y%20th%C3%A0nh%20l%E1%BA%ADp%20%C4%90o%C3%A0n.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></strong></p> <p style="text-align:justify">Nhiệt liệt ch&agrave;o mừng kỷ niệm 88 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh (26/3/1931 - 26/3/2019) v&agrave; thực hiện chủ đề th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n năm 2019 &ldquo;Thanh ni&ecirc;n Học viện C&aacute;n bộ t&igrave;nh nguyện v&igrave; cộng đồng&rdquo;, Ban Thường vụ Đo&agrave;n Học viện long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 88 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh (26/3/1931 - 26/3/2019) v&agrave; chương tr&igrave;nh Ng&agrave;y Đo&agrave;n vi&ecirc;n năm 2019 với sự tham gia của gần 2.000 đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Học viện.</p> <p style="text-align:justify">Đến tham dự chương tr&igrave;nh c&oacute; sự hiện diện của đồng ch&iacute; Do&atilde;n Trường Quang - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; TS. B&ugrave;i Thị Ngọc Trang - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Đảng ủy, Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Học viện. Trong buổi lễ, đồng ch&iacute; Thạch Kim Hiếu - Đảng ủy vi&ecirc;n, B&iacute; thư Đo&agrave;n Học viện đ&atilde; b&aacute;o c&aacute;o t&oacute;m tắt những chương tr&igrave;nh, hoạt động diễn ra trong Th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n năm 2019. TS. B&ugrave;i Thị Ngọc Trang - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Đảng ủy, Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Học viện đ&aacute;nh gi&aacute; cao c&aacute;c hoạt động của Đo&agrave;n Học viện v&agrave; tặng hoa ch&uacute;c mừng sinh nhật Đo&agrave;n.</p> <p style="text-align:justify">Cũng trong buổi lễ, Ban Thường vụ Đo&agrave;n Học viện đ&atilde; tuy&ecirc;n dương 8 chi đo&agrave;n đạt danh hiệu &ldquo;Chi đo&agrave;n vững mạnh ti&ecirc;u biểu&rdquo;, 9 c&aacute; nh&acirc;n đạt danh hiệu &ldquo;C&aacute;n bộ Đo&agrave;n ti&ecirc;u biểu&rdquo; v&agrave; 9 c&aacute; nh&acirc;n đạt danh hiệu &ldquo;Đo&agrave;n vi&ecirc;n ti&ecirc;u biểu&rdquo;. Đồng thời, Ban Thường vụ Đo&agrave;n Học viện đ&atilde; trao 20 suất học bổng &ldquo;Thắp s&aacute;ng ước mơ tuổi trẻ HCA&rdquo; năm 2019 (mỗi suất trị gi&aacute; 1.000.000 đồng) cho 20 đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn, vượt kh&oacute; học tốt.</p> <p style="text-align:justify">Kết th&uacute;c buổi lễ, chương tr&igrave;nh Ng&agrave;y đo&agrave;n vi&ecirc;n năm 2019 diễn ra với nhiều nội dung hấp dẫn: v&ograve;ng chung kết hội thi &ldquo;Thủ lĩnh sinh vi&ecirc;n HCA&rdquo; năm 2019, gian h&agrave;ng trao đổi s&aacute;ch &ldquo;Sẻ chia tri thức &ndash; C&ugrave;ng chạm tương lai&rdquo;, chương tr&igrave;nh nấu cơm h&agrave;nh qu&acirc;n &ldquo;Theo bước ch&acirc;n những người anh h&ugrave;ng&rdquo;, gian h&agrave;ng ẩm thực &ldquo;K&yacute; ức vui vẻ&rdquo;, &hellip;</p> <p style="text-align:justify">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, Đo&agrave;n Học viện cũng đ&atilde; tổ chức Lễ kết nạp đo&agrave;n cho 10 thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến v&agrave; tổ chức lớp học tập chuy&ecirc;n đề về tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh năm 2019 cho 150 c&aacute;n bộ Đo&agrave;n.</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;