Đoàn Học viện Cán bộ TP. HCM: năng động, sáng tạo chào mừng 26/3

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-family:open sans,sans-serif; font-size:14px">S&aacute;ng 24/3/2019, Đo&agrave;n Học viện C&aacute;n bộ Th&agrave;nh phố tổ chức lễ kỷ niệm 88 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; chương tr&igrave;nh Ng&agrave;y Đo&agrave;n vi&ecirc;n năm 2019. Tại buổi lễ, Đo&agrave;n Học viện đ&atilde; tổ chức tuy&ecirc;n dương c&aacute;c tập thể, c&aacute; nh&acirc;n ti&ecirc;u biểu v&agrave; trao tặng 20 suất học bổng &ldquo;Thắp s&aacute;ng ước mơ tuổi trẻ HCA&rdquo; năm 2019.</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-family:open sans,sans-serif; font-size:14px"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/3/32089/17.%20L%E1%BB%85%20k%E1%BB%B7%20ni%E1%BB%87m%2088%20n%C4%83m%20ng%C3%A0y%20th%C3%A0nh%20l%E1%BA%ADp%20%C4%90o%C3%A0n.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></strong></p> <p style="text-align:justify">Nhiệt liệt ch&agrave;o mừng kỷ niệm 88 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh (26/3/1931 - 26/3/2019) v&agrave; thực hiện chủ đề th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n năm 2019 &ldquo;Thanh ni&ecirc;n Học viện C&aacute;n bộ t&igrave;nh nguyện v&igrave; cộng đồng&rdquo;, Ban Thường vụ Đo&agrave;n Học viện long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 88 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh (26/3/1931 - 26/3/2019) v&agrave; chương tr&igrave;nh Ng&agrave;y Đo&agrave;n vi&ecirc;n năm 2019 với sự tham gia của gần 2.000 đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Học viện.</p> <p style="text-align:justify">Đến tham dự chương tr&igrave;nh c&oacute; sự hiện diện của đồng ch&iacute; Do&atilde;n Trường Quang - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; TS. B&ugrave;i Thị Ngọc Trang - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Đảng ủy, Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Học viện. Trong buổi lễ, đồng ch&iacute; Thạch Kim Hiếu - Đảng ủy vi&ecirc;n, B&iacute; thư Đo&agrave;n Học viện đ&atilde; b&aacute;o c&aacute;o t&oacute;m tắt những chương tr&igrave;nh, hoạt động diễn ra trong Th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n năm 2019. TS. B&ugrave;i Thị Ngọc Trang - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Đảng ủy, Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Học viện đ&aacute;nh gi&aacute; cao c&aacute;c hoạt động của Đo&agrave;n Học viện v&agrave; tặng hoa ch&uacute;c mừng sinh nhật Đo&agrave;n.</p> <p style="text-align:justify">Cũng trong buổi lễ, Ban Thường vụ Đo&agrave;n Học viện đ&atilde; tuy&ecirc;n dương 8 chi đo&agrave;n đạt danh hiệu &ldquo;Chi đo&agrave;n vững mạnh ti&ecirc;u biểu&rdquo;, 9 c&aacute; nh&acirc;n đạt danh hiệu &ldquo;C&aacute;n bộ Đo&agrave;n ti&ecirc;u biểu&rdquo; v&agrave; 9 c&aacute; nh&acirc;n đạt danh hiệu &ldquo;Đo&agrave;n vi&ecirc;n ti&ecirc;u biểu&rdquo;. Đồng thời, Ban Thường vụ Đo&agrave;n Học viện đ&atilde; trao 20 suất học bổng &ldquo;Thắp s&aacute;ng ước mơ tuổi trẻ HCA&rdquo; năm 2019 (mỗi suất trị gi&aacute; 1.000.000 đồng) cho 20 đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn, vượt kh&oacute; học tốt.</p> <p style="text-align:justify">Kết th&uacute;c buổi lễ, chương tr&igrave;nh Ng&agrave;y đo&agrave;n vi&ecirc;n năm 2019 diễn ra với nhiều nội dung hấp dẫn: v&ograve;ng chung kết hội thi &ldquo;Thủ lĩnh sinh vi&ecirc;n HCA&rdquo; năm 2019, gian h&agrave;ng trao đổi s&aacute;ch &ldquo;Sẻ chia tri thức &ndash; C&ugrave;ng chạm tương lai&rdquo;, chương tr&igrave;nh nấu cơm h&agrave;nh qu&acirc;n &ldquo;Theo bước ch&acirc;n những người anh h&ugrave;ng&rdquo;, gian h&agrave;ng ẩm thực &ldquo;K&yacute; ức vui vẻ&rdquo;, &hellip;</p> <p style="text-align:justify">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, Đo&agrave;n Học viện cũng đ&atilde; tổ chức Lễ kết nạp đo&agrave;n cho 10 thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến v&agrave; tổ chức lớp học tập chuy&ecirc;n đề về tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh năm 2019 cho 150 c&aacute;n bộ Đo&agrave;n.</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;