Khai mạc Hội thi "Học sinh, sinh viên giỏi nghề" lần thứ 11

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Hơn 546 bạn sinh, vi&ecirc;n đến từ 27 trường đại học, cao đẳng, trung cấp, cơ sở gi&aacute;o dục nghề nghiệp c&oacute; đ&agrave;o tạo bậc cao đẳng, trung cấp tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; tham gia Lễ khai mạc Hội thi &quot;Học sinh, sinh vi&ecirc;n giỏi nghề&quot; lần thứ 11 năm 2019.</strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/3/32119/Khai%20mac%20-%20Copy.png" style="height:383px; width:600px" /></strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>C&aacute;c ng&agrave;nh nghề &ldquo;hot&rdquo;</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">V&ograve;ng khai mạc hội thi diễn ra v&agrave;o ng&agrave;y 30.3.2019&nbsp;tại trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Hội thi năm với 18 ng&agrave;nh nghề: &nbsp;cơ điện tử, điều khiển tự động, đồ họa, phục vụ nh&agrave; h&agrave;ng, hướng dẫn vi&ecirc;n du lịch, phục vụ ph&ograve;ng, điện c&ocirc;ng nghiệp, điện lạnh, thiết kế website, điện tử, c&ocirc;ng nghệ &ocirc; t&ocirc;, h&agrave;n, tiện, gi&aacute;o vi&ecirc;n mầm non, thiết kế thời trang, kế to&aacute;n doanh nghiệp, điều dưỡng, dược.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Hội thi năm nay tiếp tục mở rộng quy m&ocirc; v&agrave; đối tượng tham gia hội thi với hai ng&agrave;nh thi mới l&agrave; nghề Điều khiển tự động v&agrave; nghề Đồ họa c&ugrave;ng với sự xuất hiện của 7 đơn vị mới l&agrave; Cao đẳng C&ocirc;ng thương TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Trung c&acirc;́p Vạn Tường, Cao đẳng Kinh tế TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Trung cấp B&aacute;ch Khoa TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Trường Cao Đẳng Đại Việt S&agrave;i G&ograve;n, Cao đẳng Giao th&ocirc;ng Vận tải TP. Hồ Ch&iacute; Minh. Hồ Ch&iacute; Minh, Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thủ Đức v&agrave; một đơn vị lần đầu đăng cai Hội đồng thi l&agrave; Cao đẳng B&aacute;ch khoa Nam S&agrave;i G&ograve;n với 02 ng&agrave;nh thi l&agrave; Dược v&agrave; Điều dưỡng.</span></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">Tiếp tục mở rộng quy m&ocirc;</span></strong></p> <p style="text-align:center"><strong><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/3/32119/IMG_9474.jpg" style="height:411px; width:600px" /></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Anh Nguyễn Việt Quế Sơn - Ph&oacute; B&iacute; thư thường trực Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;cho biết một trong những điểm mới năm nay l&agrave; &quot;<em>Chất lượng chuy&ecirc;n m&ocirc;n trong c&ocirc;ng t&aacute;c bi&ecirc;n soạn đề thi ng&agrave;y một n&acirc;ng cao nhằm gi&uacute;p c&ocirc;ng t&aacute;c đ&aacute;nh gi&aacute; của Hội thi ng&agrave;y c&agrave;ng tiệm cận với mức chuẩn y&ecirc;u cầu của c&aacute;c doanh nghiệp, tăng cường sự gắn kết giữa c&aacute;c th&iacute; sinh với doanh nghiệp sau khi kết th&uacute;c qu&aacute; tr&igrave;nh đ&agrave;o tạo</em>&quot;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Điểm đ&aacute;ng lưu &yacute; của hội thi lần thứ 11 l&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền, giới thiệu về c&aacute;c ng&agrave;nh, nghề v&agrave; n&acirc;ng cao l&ograve;ng y&ecirc;u nghề tiếp tục được đầu tư, cải thiện, tăng cường mời gọi c&aacute;c bạn c&aacute;c trường THPT tr&ecirc;n b&agrave;n đến theo d&otilde;i trực tiếp phần thi thực h&agrave;nh của c&aacute;c đội, giới thiệu, ng&agrave;nh, nghề bằng những phương thức trực quan, sinh động, c&oacute; độ tương t&aacute;c cao.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/3/32119/IMG_9571.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>C&aacute;c th&iacute; sinh l&agrave;m thủ tục v&agrave;o ph&ograve;ng thi</em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/3/32119/IMG_9603.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em>Th&iacute; sinh tham gia phần thi l&yacute; thuyết</em></p> <div class="content " style="font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; text-align: justify; box-sizing: border-box; line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 0) !important; font-size: 16px !important;"> <div class="txtbox-content" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; width: 600px; margin: 10px auto; padding: 10px 15px; border: 2px solid rgb(112, 186, 61); background: rgb(237, 248, 230); border-radius: 10px;"> <p><span style="font-size:12px">Phần thi thực h&agrave;nh của hội thi sẽ diễn từ ng&agrave;y 30.3.2019 - 13.4.2019 tại 9 hội đồng thi: trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh, trường Trung cấp Du lịch v&agrave; Kh&aacute;ch sạn Saigontourist, trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, Cao đẳng L&yacute; Tự Trọng, trường Cao đẳng C&ocirc;ng nghệ Thủ Đức, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP. Hồ Ch&iacute; Minh, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Ch&iacute; Minh, trường Cao đẳng Kinh tế TP. Hồ Ch&iacute; Minh, trường Cao đẳng B&aacute;ch khoa Nam S&agrave;i G&ograve;n.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size:12px">Chương tr&igrave;nh tuy&ecirc;n dương, trao giải Hội thi &ldquo;Học sinh, sinh vi&ecirc;n giỏi nghề&rdquo; lần thứ 11, năm 2019 dự kiến sẽ diễn ra v&agrave;o ng&agrave;y 20.4.2019 (Chủ nhật) tại Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></p> </div> </div> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">NHẬT THỊNH</span></strong></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;