Khai mạc Hội thi "Học sinh, sinh viên giỏi nghề" lần thứ 11

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Hơn 546 bạn sinh, vi&ecirc;n đến từ 27 trường đại học, cao đẳng, trung cấp, cơ sở gi&aacute;o dục nghề nghiệp c&oacute; đ&agrave;o tạo bậc cao đẳng, trung cấp tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; tham gia Lễ khai mạc Hội thi &quot;Học sinh, sinh vi&ecirc;n giỏi nghề&quot; lần thứ 11 năm 2019.</strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/3/32119/Khai%20mac%20-%20Copy.png" style="height:383px; width:600px" /></strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>C&aacute;c ng&agrave;nh nghề &ldquo;hot&rdquo;</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">V&ograve;ng khai mạc hội thi diễn ra v&agrave;o ng&agrave;y 30.3.2019&nbsp;tại trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Hội thi năm với 18 ng&agrave;nh nghề: &nbsp;cơ điện tử, điều khiển tự động, đồ họa, phục vụ nh&agrave; h&agrave;ng, hướng dẫn vi&ecirc;n du lịch, phục vụ ph&ograve;ng, điện c&ocirc;ng nghiệp, điện lạnh, thiết kế website, điện tử, c&ocirc;ng nghệ &ocirc; t&ocirc;, h&agrave;n, tiện, gi&aacute;o vi&ecirc;n mầm non, thiết kế thời trang, kế to&aacute;n doanh nghiệp, điều dưỡng, dược.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Hội thi năm nay tiếp tục mở rộng quy m&ocirc; v&agrave; đối tượng tham gia hội thi với hai ng&agrave;nh thi mới l&agrave; nghề Điều khiển tự động v&agrave; nghề Đồ họa c&ugrave;ng với sự xuất hiện của 7 đơn vị mới l&agrave; Cao đẳng C&ocirc;ng thương TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Trung c&acirc;́p Vạn Tường, Cao đẳng Kinh tế TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Trung cấp B&aacute;ch Khoa TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Trường Cao Đẳng Đại Việt S&agrave;i G&ograve;n, Cao đẳng Giao th&ocirc;ng Vận tải TP. Hồ Ch&iacute; Minh. Hồ Ch&iacute; Minh, Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thủ Đức v&agrave; một đơn vị lần đầu đăng cai Hội đồng thi l&agrave; Cao đẳng B&aacute;ch khoa Nam S&agrave;i G&ograve;n với 02 ng&agrave;nh thi l&agrave; Dược v&agrave; Điều dưỡng.</span></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">Tiếp tục mở rộng quy m&ocirc;</span></strong></p> <p style="text-align:center"><strong><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/3/32119/IMG_9474.jpg" style="height:411px; width:600px" /></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Anh Nguyễn Việt Quế Sơn - Ph&oacute; B&iacute; thư thường trực Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;cho biết một trong những điểm mới năm nay l&agrave; &quot;<em>Chất lượng chuy&ecirc;n m&ocirc;n trong c&ocirc;ng t&aacute;c bi&ecirc;n soạn đề thi ng&agrave;y một n&acirc;ng cao nhằm gi&uacute;p c&ocirc;ng t&aacute;c đ&aacute;nh gi&aacute; của Hội thi ng&agrave;y c&agrave;ng tiệm cận với mức chuẩn y&ecirc;u cầu của c&aacute;c doanh nghiệp, tăng cường sự gắn kết giữa c&aacute;c th&iacute; sinh với doanh nghiệp sau khi kết th&uacute;c qu&aacute; tr&igrave;nh đ&agrave;o tạo</em>&quot;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Điểm đ&aacute;ng lưu &yacute; của hội thi lần thứ 11 l&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền, giới thiệu về c&aacute;c ng&agrave;nh, nghề v&agrave; n&acirc;ng cao l&ograve;ng y&ecirc;u nghề tiếp tục được đầu tư, cải thiện, tăng cường mời gọi c&aacute;c bạn c&aacute;c trường THPT tr&ecirc;n b&agrave;n đến theo d&otilde;i trực tiếp phần thi thực h&agrave;nh của c&aacute;c đội, giới thiệu, ng&agrave;nh, nghề bằng những phương thức trực quan, sinh động, c&oacute; độ tương t&aacute;c cao.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/3/32119/IMG_9571.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>C&aacute;c th&iacute; sinh l&agrave;m thủ tục v&agrave;o ph&ograve;ng thi</em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/3/32119/IMG_9603.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em>Th&iacute; sinh tham gia phần thi l&yacute; thuyết</em></p> <div class="content " style="font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; text-align: justify; box-sizing: border-box; line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 0) !important; font-size: 16px !important;"> <div class="txtbox-content" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; width: 600px; margin: 10px auto; padding: 10px 15px; border: 2px solid rgb(112, 186, 61); background: rgb(237, 248, 230); border-radius: 10px;"> <p><span style="font-size:12px">Phần thi thực h&agrave;nh của hội thi sẽ diễn từ ng&agrave;y 30.3.2019 - 13.4.2019 tại 9 hội đồng thi: trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh, trường Trung cấp Du lịch v&agrave; Kh&aacute;ch sạn Saigontourist, trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, Cao đẳng L&yacute; Tự Trọng, trường Cao đẳng C&ocirc;ng nghệ Thủ Đức, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP. Hồ Ch&iacute; Minh, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Ch&iacute; Minh, trường Cao đẳng Kinh tế TP. Hồ Ch&iacute; Minh, trường Cao đẳng B&aacute;ch khoa Nam S&agrave;i G&ograve;n.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size:12px">Chương tr&igrave;nh tuy&ecirc;n dương, trao giải Hội thi &ldquo;Học sinh, sinh vi&ecirc;n giỏi nghề&rdquo; lần thứ 11, năm 2019 dự kiến sẽ diễn ra v&agrave;o ng&agrave;y 20.4.2019 (Chủ nhật) tại Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></p> </div> </div> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">NHẬT THỊNH</span></strong></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;