Phú Nhuận: Chương trình "Tháng ba Biên giới" năm 2019

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong>&quot;Th&aacute;ng ba Bi&ecirc;n giới&quot; l&agrave; một chương tr&igrave;nh mang &yacute; nghĩa to lớn do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Hội Li&ecirc;n hiệp Phụ nữ Quận Ph&uacute; Nhuận phối hợp tổ chức.</strong></p> <p style="text-align:justify">Đ&acirc;y l&agrave; hoạt động thiết thực&nbsp;kỷ niệm 60 năm Ng&agrave;y truyền thống Bộ đội Bi&ecirc;n ph&ograve;ng (03/3/1959 - 03/3/2019), 30 năm Ng&agrave;y Bi&ecirc;n ph&ograve;ng to&agrave;n d&acirc;n (03/3/1989 - 03/3/2019), 88 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh (26/3/1931 - 26/3/2019) v&agrave; ch&agrave;o mừng Đại hội đại biểu Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam c&aacute;c cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/3/32128/tbbg.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">Chương tr&igrave;nh năm nay được tổ chức v&agrave;o ng&agrave;y 29/3/2019 tại x&atilde; bi&ecirc;n giới T&acirc;n B&igrave;nh, huyện T&acirc;n Bi&ecirc;n, tỉnh T&acirc;y Ninh với sự tham gia của 60 đại biểu l&agrave; l&atilde;nh đạo quận v&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận. Chương tr&igrave;nh đ&atilde; đến d&acirc;ng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đồi 82.</p> <p style="text-align:justify">Cạnh đ&oacute;, đo&agrave;n đ&atilde; trao tặng qu&agrave;, học bổng, xe đạp, thẻ bảo hiểm y tế v&agrave; c&aacute;c nhu yếu phẩm kh&aacute;c đến cho người d&acirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn tại x&atilde; T&acirc;n B&igrave;nh. Đến thăm hỏi, tặng qu&agrave; v&agrave; giao lưu tại Đồn Bi&ecirc;n ph&ograve;ng T&acirc;n B&igrave;nh. Tham quan Vườn quốc gia L&ograve; G&ograve; - Xa M&aacute;t, cột mốc chủ quyền bi&ecirc;n giới Việt Nam - Campuchia.</p> <p style="text-align:justify">Th&ocirc;ng qua chương tr&igrave;nh đ&atilde; gi&uacute;p c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n hiểu r&otilde; hơn về &yacute; nghĩa, gi&aacute; trị, tầm quan trọng của Bộ đội bi&ecirc;n ph&ograve;ng v&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c bảo vệ bi&ecirc;n giới.</p> <p style="text-align:right"><strong>THANH TR&Iacute;</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đông đảo đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố đã hào hứng tham gia các hoạt động trong Ngày hội “Phát huy và kết nối cán bộ, công chức, viên chức trẻ thành phố”. Cạnh đó, nhiều cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc cũng được tuyên dương trong dịp này.

Agile Việt Nam
;