Giáo dục tư tưởng chính trị - khâu trọng yếu của công tác đoàn

<html> <head> <meta http-equiv="Content-Language" content="en-us"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"> <title>Giáo d&#7909;c t&#432; t&#432;&#7903;ng chính tr&#7883; - kh</title> </head> <body> <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0" align="center"><b> <font face="Arial" size="2" color="#0000FF"> <span id="dnn_ctr424_News_lblTitleDetail" class="Title17">Giáo d&#7909;c t&#432; t&#432;&#7903;ng chính tr&#7883; - khâu tr&#7885;ng y&#7871;u c&#7911;a công tác &#273;oàn</span> </font></b></p> <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0" align="justify">&nbsp;</p> <span id="dnn_ctr424_News_lblNewsDetail" class="Normal"> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0" align="justify"> <span style="font-size: 10pt; font-family: Arial">Trong th&#7901;i &#273;&#7841;i bùng n&#7893; thông tin, công tác t&#432; t&#432;&#7903;ng v&#259;n hóa &#273;&#7913;ng tr&#432;&#7899;c nh&#7919;ng thách th&#7913;c m&#7899;i. L&#7899;p tr&#7867; không tránh kh&#7887;i tác &#273;&#7897;ng c&#7911;a nhi&#7873;u ngu&#7891;n thông tin, nhi&#7873;u lo&#7841;i hình v&#259;n hóa, vui ch&#417;i gi&#7843;i trí. Tr&#432;&#7899;c tình hình &#273;ó, t&#7893; ch&#7913;c &#272;oàn ph&#7843;i làm th&#7871; nào &#273;&#7875; &#272;VTN không th&#7901; &#417; v&#7899;i truy&#7873;n th&#7889;ng c&#7911;a dân t&#7897;c, phai nh&#7841;t lý t&#432;&#7903;ng và s&#7889;ng th&#7921;c d&#7909;ng ?&nbsp;</span></p> <span style="font-size: 10pt; font-family: Arial"> <table style="width: 12.1%; height: 237px" align="right" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" id="table1"> <tr> <td> <p align="justify"> <img border="0" src="giao%20duc%20tu%20tuong%20chinh%20tri.jpg" width="216" height="170"></td> </tr> <tr> <td> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; margin-bottom: 0pt"> <span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; font-style: italic"> <font color="#808080">Giáo d&#7909;c chính tr&#7883; t&#432; t&#432;&#7903;ng cho gi&#7899;i tr&#7867; b&#7857;ng hình th&#7913;c sân kh&#7845;u hóa thu hút &#273;ông &#273;&#7843;o &#272;VTN tham gia. Trong &#7843;nh: H&#7897;i thi “Truy&#7873;n th&#7889;ng là s&#7913;c m&#7841;nh” c&#7911;a &#272;oàn tr&#432;&#7901;ng Cao &#273;&#7859;ng Công nghi&#7879;p Tuy Hòa</font></span></td> </tr> </table> <p align="justify">Công tác t&#432; t&#432;&#7903;ng v&#259;n hóa là khâu tr&#7885;ng y&#7871;u c&#7911;a công tác &#272;oàn. Trong th&#7921;c t&#7871; ho&#7841;t &#273;&#7897;ng, công tác này còn g&#7863;p nhi&#7873;u khó kh&#259;n. Có nh&#7919;ng lúc công tác t&#432; t&#432;&#7903;ng v&#259;n hóa ch&#432;a &#273;&#432;&#7907;c &#273;ánh giá &#273;úng t&#7847;m quan tr&#7885;ng c&#7911;a nó. Gi&#7919;a yêu c&#7847;u công tác và k&#7871;t qu&#7843; th&#7921;c ti&#7877;n v&#7851;n còn m&#7897;t kho&#7843;ng cách. &#272;&#7875; gi&#7843;i quy&#7871;t v&#7845;n &#273;&#7873; này, tr&#432;&#7899;c h&#7871;t c&#7847;n nâng cao nh&#7853;n th&#7913;c cho &#272;VTN. T&#7893; ch&#7913;c &#272;oàn các c&#7845;p c&#7847;n ph&#7843;i nh&#7853;n th&#7913;c &#273;úng và &#273;&#7847;y &#273;&#7911; t&#7847;m quan tr&#7885;ng c&#7911;a công tác t&#432; t&#432;&#7903;ng v&#259;n hóa. Ph&#7843;i nâng cao n&#259;ng l&#7921;c c&#7911;a cán b&#7897; chuyên trách, th&#432;&#7901;ng xuyên b&#7891;i d&#432;&#7905;ng &#273;&#7897;i ng&#361; báo cáo viên, tuyên truy&#7873;n viên. Trong các m&#7843;ng ho&#7841;t &#273;&#7897;ng c&#7911;a &#272;oàn ph&#7843;i g&#7855;n k&#7871;t hài hòa v&#7899;i m&#7909;c &#273;ích giáo d&#7909;c, nh&#432; các công trình thanh niên không ch&#7881; mang ý ngh&#297;a làm l&#7907;i mà còn ph&#7843;i mang ý ngh&#297;a giáo d&#7909;c. Cán b&#7897; làm công tác t&#432; t&#432;&#7903;ng v&#259;n hóa ph&#7843;i &#273;&#7843;m b&#7843;o &#273;&#7911; s&#7889; l&#432;&#7907;ng và ch&#7845;t l&#432;&#7907;ng.&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; margin-bottom: 0pt"> <span style="font-size: 10pt; font-family: Arial">Giáo d&#7909;c truy&#7873;n th&#7889;ng là m&#7897;t trong nh&#7919;ng n&#7897;i dung c&#417; b&#7843;n trong công tác giáo d&#7909;c thanh niên. L&#7883;ch s&#7917; h&#417;n 4 nghìn n&#259;m d&#7921;ng n&#432;&#7899;c và gi&#7919; n&#432;&#7899;c c&#7911;a dân t&#7897;c là m&#7897;t kho tàng vô giá &#273;&#7875; chúng ta giáo d&#7909;c truy&#7873;n th&#7889;ng. Ôn l&#7841;i truy&#7873;n th&#7889;ng &#273;&#7875; phát huy là &#273;i&#7873;u r&#7845;t c&#7847;n thi&#7871;t cho thanh niên. </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; margin-bottom: 0pt"> <span style="font-size: 10pt; font-family: Arial">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; margin-bottom: 0pt"> <span style="font-size: 10pt; font-family: Arial">Tuy nhiên, không th&#7875; ph&#7911; nh&#7853;n là m&#7897;t b&#7897; ph&#7853;n thanh niên v&#7851;n còn t&#7887; ra th&#7901; &#417; v&#7899;i truy&#7873;n th&#7889;ng. L&#7895;i là &#7903; nh&#7919;ng ng&#432;&#7901;i làm công tác &#272;oàn, các t&#7893; ch&#7913;c c&#417; s&#7903; &#273;oàn ch&#432;a làm t&#7889;t công tác &#273;oàn k&#7871;t t&#7853;p h&#7907;p thanh niên và giáo d&#7909;c truy&#7873;n th&#7889;ng cho thanh niên. M&#7863;t trái c&#7911;a c&#417; ch&#7871; th&#7883; tr&#432;&#7901;ng &#273;ã và &#273;ang tác &#273;&#7897;ng &#273;&#7871;n thanh niên. Các th&#7871; l&#7921;c thù &#273;&#7883;ch &#273;ang th&#7921;c hi&#7879;n âm m&#432;u “Di&#7877;n bi&#7871;n hòa bình” v&#7899;i nhi&#7873;u th&#7911; &#273;o&#7841;n tinh vi, x&#7843;o quy&#7879;t nh&#7857;m phá ho&#7841;i, chia r&#7869; thanh niên. Vì v&#7853;y, nhi&#7879;m v&#7909; hàng &#273;&#7847;u là ph&#7843;i t&#259;ng c&#432;&#7901;ng h&#417;n n&#7919;a vi&#7879;c b&#7891;i d&#432;&#7905;ng, giáo d&#7909;c, giác ng&#7897; lý t&#432;&#7903;ng, truy&#7873;n th&#7889;ng cách m&#7841;ng, giúp thanh niên rèn luy&#7879;n b&#7843;n l&#297;nh v&#7919;ng vàng, v&#432;&#7907;t qua m&#7885;i khó kh&#259;n, nâng cao nh&#7853;n th&#7913;c cho thanh niên v&#7873; vai trò, v&#7883; trí c&#7911;a th&#7871; h&#7879; tr&#7867; trong phát tri&#7875;n kinh t&#7871;-xã h&#7897;i, c&#7911;ng c&#7889; qu&#7889;c phòng an ninh, giáo d&#7909;c, b&#7891;i &#273;&#7855;p lòng yêu n&#432;&#7899;c, ý chí t&#7921; tôn, t&#7921; c&#432;&#7901;ng dân t&#7897;c… N&#7897;i dung giáo d&#7909;c ph&#7843;i phù h&#7907;p v&#7899;i &#273;&#7863;c &#273;i&#7875;m t&#7915;ng &#273;&#7889;i t&#432;&#7907;ng theo ph&#432;&#417;ng châm &#273;&#7873; cao, phát huy vai trò t&#7921; rèn luy&#7879;n và t&#7921; tu d&#432;&#7905;ng, kh&#7843; n&#259;ng &#273;&#7897;c l&#7853;p, sáng t&#7841;o c&#7911;a gi&#7899;i tr&#7867; trên c&#417; s&#7903; nh&#7919;ng &#273;&#7883;nh h&#432;&#7899;ng, h&#7895; tr&#7907; t&#7889;t nh&#7845;t c&#7911;a t&#7893; ch&#7913;c &#272;oàn. &#272;&#7849;y m&#7841;nh &#273;&#7845;u tranh, phòng ch&#7889;ng và lo&#7841;i tr&#7915; nh&#7919;ng hi&#7879;n t&#432;&#7907;ng tiêu c&#7921;c, các t&#7879; n&#7841;n xã h&#7897;i; t&#7841;o kh&#7889;i &#273;oàn k&#7871;t th&#7889;ng nh&#7845;t, làm cho m&#7885;i thành viên th&#7921;c s&#7921; g&#7855;n bó v&#7899;i t&#7893; ch&#7913;c &#272;oàn. Th&#7889;ng nh&#7845;t v&#7873; t&#432; t&#432;&#7903;ng là nhân t&#7889; t&#7841;o ra s&#7913;c m&#7841;nh c&#7911;a toàn &#272;oàn. Phú Yên là m&#7843;nh &#273;&#7845;t giàu truy&#7873;n th&#7889;ng cách m&#7841;ng. Chính vì th&#7871;, song song v&#7899;i vi&#7879;c giáo d&#7909;c truy&#7873;n th&#7889;ng c&#7911;a &#273;&#7845;t n&#432;&#7899;c, c&#7911;a dân t&#7897;c, c&#7847;n ph&#7843;i chú tr&#7885;ng &#273;&#7871;n giáo d&#7909;c truy&#7873;n th&#7889;ng cách m&#7841;ng c&#7911;a quân và dân Phú Yên qua hai cu&#7897;c kháng chi&#7871;n cho th&#7871; h&#7879; tr&#7867;, &#273;&#7891;ng th&#7901;i c&#7847;n có gi&#7843;i pháp &#273;&#7875; nâng cao trình &#273;&#7897; v&#259;n hóa, nâng cao nh&#7853;n th&#7913;c cho thanh niên, &#273;&#7863;c bi&#7879;t là thanh niên &#7903; vùng sâu, vùng xa, vùng &#273;&#7891;ng bào dân t&#7897;c thi&#7875;u s&#7889;. &#272;ó là n&#7873;n t&#7843;ng &#273;&#7875; t&#7893; ch&#7913;c &#272;oàn th&#7921;c hi&#7879;n nhi&#7879;m v&#7909; giáo d&#7909;c trong giai &#273;o&#7841;n hi&#7879;n nay.&nbsp;</span></p> </span> <p align="right"><font face="Arial" size="2"><b><i>Theo PYO</i></b></font></p> </body> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;