Giáo dục tư tưởng chính trị - khâu trọng yếu của công tác đoàn

<html> <head> <meta http-equiv="Content-Language" content="en-us"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"> <title>Giáo d&#7909;c t&#432; t&#432;&#7903;ng chính tr&#7883; - kh</title> </head> <body> <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0" align="center"><b> <font face="Arial" size="2" color="#0000FF"> <span id="dnn_ctr424_News_lblTitleDetail" class="Title17">Giáo d&#7909;c t&#432; t&#432;&#7903;ng chính tr&#7883; - khâu tr&#7885;ng y&#7871;u c&#7911;a công tác &#273;oàn</span> </font></b></p> <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0" align="justify">&nbsp;</p> <span id="dnn_ctr424_News_lblNewsDetail" class="Normal"> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0" align="justify"> <span style="font-size: 10pt; font-family: Arial">Trong th&#7901;i &#273;&#7841;i bùng n&#7893; thông tin, công tác t&#432; t&#432;&#7903;ng v&#259;n hóa &#273;&#7913;ng tr&#432;&#7899;c nh&#7919;ng thách th&#7913;c m&#7899;i. L&#7899;p tr&#7867; không tránh kh&#7887;i tác &#273;&#7897;ng c&#7911;a nhi&#7873;u ngu&#7891;n thông tin, nhi&#7873;u lo&#7841;i hình v&#259;n hóa, vui ch&#417;i gi&#7843;i trí. Tr&#432;&#7899;c tình hình &#273;ó, t&#7893; ch&#7913;c &#272;oàn ph&#7843;i làm th&#7871; nào &#273;&#7875; &#272;VTN không th&#7901; &#417; v&#7899;i truy&#7873;n th&#7889;ng c&#7911;a dân t&#7897;c, phai nh&#7841;t lý t&#432;&#7903;ng và s&#7889;ng th&#7921;c d&#7909;ng ?&nbsp;</span></p> <span style="font-size: 10pt; font-family: Arial"> <table style="width: 12.1%; height: 237px" align="right" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" id="table1"> <tr> <td> <p align="justify"> <img border="0" src="giao%20duc%20tu%20tuong%20chinh%20tri.jpg" width="216" height="170"></td> </tr> <tr> <td> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; margin-bottom: 0pt"> <span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; font-style: italic"> <font color="#808080">Giáo d&#7909;c chính tr&#7883; t&#432; t&#432;&#7903;ng cho gi&#7899;i tr&#7867; b&#7857;ng hình th&#7913;c sân kh&#7845;u hóa thu hút &#273;ông &#273;&#7843;o &#272;VTN tham gia. Trong &#7843;nh: H&#7897;i thi “Truy&#7873;n th&#7889;ng là s&#7913;c m&#7841;nh” c&#7911;a &#272;oàn tr&#432;&#7901;ng Cao &#273;&#7859;ng Công nghi&#7879;p Tuy Hòa</font></span></td> </tr> </table> <p align="justify">Công tác t&#432; t&#432;&#7903;ng v&#259;n hóa là khâu tr&#7885;ng y&#7871;u c&#7911;a công tác &#272;oàn. Trong th&#7921;c t&#7871; ho&#7841;t &#273;&#7897;ng, công tác này còn g&#7863;p nhi&#7873;u khó kh&#259;n. Có nh&#7919;ng lúc công tác t&#432; t&#432;&#7903;ng v&#259;n hóa ch&#432;a &#273;&#432;&#7907;c &#273;ánh giá &#273;úng t&#7847;m quan tr&#7885;ng c&#7911;a nó. Gi&#7919;a yêu c&#7847;u công tác và k&#7871;t qu&#7843; th&#7921;c ti&#7877;n v&#7851;n còn m&#7897;t kho&#7843;ng cách. &#272;&#7875; gi&#7843;i quy&#7871;t v&#7845;n &#273;&#7873; này, tr&#432;&#7899;c h&#7871;t c&#7847;n nâng cao nh&#7853;n th&#7913;c cho &#272;VTN. T&#7893; ch&#7913;c &#272;oàn các c&#7845;p c&#7847;n ph&#7843;i nh&#7853;n th&#7913;c &#273;úng và &#273;&#7847;y &#273;&#7911; t&#7847;m quan tr&#7885;ng c&#7911;a công tác t&#432; t&#432;&#7903;ng v&#259;n hóa. Ph&#7843;i nâng cao n&#259;ng l&#7921;c c&#7911;a cán b&#7897; chuyên trách, th&#432;&#7901;ng xuyên b&#7891;i d&#432;&#7905;ng &#273;&#7897;i ng&#361; báo cáo viên, tuyên truy&#7873;n viên. Trong các m&#7843;ng ho&#7841;t &#273;&#7897;ng c&#7911;a &#272;oàn ph&#7843;i g&#7855;n k&#7871;t hài hòa v&#7899;i m&#7909;c &#273;ích giáo d&#7909;c, nh&#432; các công trình thanh niên không ch&#7881; mang ý ngh&#297;a làm l&#7907;i mà còn ph&#7843;i mang ý ngh&#297;a giáo d&#7909;c. Cán b&#7897; làm công tác t&#432; t&#432;&#7903;ng v&#259;n hóa ph&#7843;i &#273;&#7843;m b&#7843;o &#273;&#7911; s&#7889; l&#432;&#7907;ng và ch&#7845;t l&#432;&#7907;ng.&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; margin-bottom: 0pt"> <span style="font-size: 10pt; font-family: Arial">Giáo d&#7909;c truy&#7873;n th&#7889;ng là m&#7897;t trong nh&#7919;ng n&#7897;i dung c&#417; b&#7843;n trong công tác giáo d&#7909;c thanh niên. L&#7883;ch s&#7917; h&#417;n 4 nghìn n&#259;m d&#7921;ng n&#432;&#7899;c và gi&#7919; n&#432;&#7899;c c&#7911;a dân t&#7897;c là m&#7897;t kho tàng vô giá &#273;&#7875; chúng ta giáo d&#7909;c truy&#7873;n th&#7889;ng. Ôn l&#7841;i truy&#7873;n th&#7889;ng &#273;&#7875; phát huy là &#273;i&#7873;u r&#7845;t c&#7847;n thi&#7871;t cho thanh niên. </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; margin-bottom: 0pt"> <span style="font-size: 10pt; font-family: Arial">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; margin-bottom: 0pt"> <span style="font-size: 10pt; font-family: Arial">Tuy nhiên, không th&#7875; ph&#7911; nh&#7853;n là m&#7897;t b&#7897; ph&#7853;n thanh niên v&#7851;n còn t&#7887; ra th&#7901; &#417; v&#7899;i truy&#7873;n th&#7889;ng. L&#7895;i là &#7903; nh&#7919;ng ng&#432;&#7901;i làm công tác &#272;oàn, các t&#7893; ch&#7913;c c&#417; s&#7903; &#273;oàn ch&#432;a làm t&#7889;t công tác &#273;oàn k&#7871;t t&#7853;p h&#7907;p thanh niên và giáo d&#7909;c truy&#7873;n th&#7889;ng cho thanh niên. M&#7863;t trái c&#7911;a c&#417; ch&#7871; th&#7883; tr&#432;&#7901;ng &#273;ã và &#273;ang tác &#273;&#7897;ng &#273;&#7871;n thanh niên. Các th&#7871; l&#7921;c thù &#273;&#7883;ch &#273;ang th&#7921;c hi&#7879;n âm m&#432;u “Di&#7877;n bi&#7871;n hòa bình” v&#7899;i nhi&#7873;u th&#7911; &#273;o&#7841;n tinh vi, x&#7843;o quy&#7879;t nh&#7857;m phá ho&#7841;i, chia r&#7869; thanh niên. Vì v&#7853;y, nhi&#7879;m v&#7909; hàng &#273;&#7847;u là ph&#7843;i t&#259;ng c&#432;&#7901;ng h&#417;n n&#7919;a vi&#7879;c b&#7891;i d&#432;&#7905;ng, giáo d&#7909;c, giác ng&#7897; lý t&#432;&#7903;ng, truy&#7873;n th&#7889;ng cách m&#7841;ng, giúp thanh niên rèn luy&#7879;n b&#7843;n l&#297;nh v&#7919;ng vàng, v&#432;&#7907;t qua m&#7885;i khó kh&#259;n, nâng cao nh&#7853;n th&#7913;c cho thanh niên v&#7873; vai trò, v&#7883; trí c&#7911;a th&#7871; h&#7879; tr&#7867; trong phát tri&#7875;n kinh t&#7871;-xã h&#7897;i, c&#7911;ng c&#7889; qu&#7889;c phòng an ninh, giáo d&#7909;c, b&#7891;i &#273;&#7855;p lòng yêu n&#432;&#7899;c, ý chí t&#7921; tôn, t&#7921; c&#432;&#7901;ng dân t&#7897;c… N&#7897;i dung giáo d&#7909;c ph&#7843;i phù h&#7907;p v&#7899;i &#273;&#7863;c &#273;i&#7875;m t&#7915;ng &#273;&#7889;i t&#432;&#7907;ng theo ph&#432;&#417;ng châm &#273;&#7873; cao, phát huy vai trò t&#7921; rèn luy&#7879;n và t&#7921; tu d&#432;&#7905;ng, kh&#7843; n&#259;ng &#273;&#7897;c l&#7853;p, sáng t&#7841;o c&#7911;a gi&#7899;i tr&#7867; trên c&#417; s&#7903; nh&#7919;ng &#273;&#7883;nh h&#432;&#7899;ng, h&#7895; tr&#7907; t&#7889;t nh&#7845;t c&#7911;a t&#7893; ch&#7913;c &#272;oàn. &#272;&#7849;y m&#7841;nh &#273;&#7845;u tranh, phòng ch&#7889;ng và lo&#7841;i tr&#7915; nh&#7919;ng hi&#7879;n t&#432;&#7907;ng tiêu c&#7921;c, các t&#7879; n&#7841;n xã h&#7897;i; t&#7841;o kh&#7889;i &#273;oàn k&#7871;t th&#7889;ng nh&#7845;t, làm cho m&#7885;i thành viên th&#7921;c s&#7921; g&#7855;n bó v&#7899;i t&#7893; ch&#7913;c &#272;oàn. Th&#7889;ng nh&#7845;t v&#7873; t&#432; t&#432;&#7903;ng là nhân t&#7889; t&#7841;o ra s&#7913;c m&#7841;nh c&#7911;a toàn &#272;oàn. Phú Yên là m&#7843;nh &#273;&#7845;t giàu truy&#7873;n th&#7889;ng cách m&#7841;ng. Chính vì th&#7871;, song song v&#7899;i vi&#7879;c giáo d&#7909;c truy&#7873;n th&#7889;ng c&#7911;a &#273;&#7845;t n&#432;&#7899;c, c&#7911;a dân t&#7897;c, c&#7847;n ph&#7843;i chú tr&#7885;ng &#273;&#7871;n giáo d&#7909;c truy&#7873;n th&#7889;ng cách m&#7841;ng c&#7911;a quân và dân Phú Yên qua hai cu&#7897;c kháng chi&#7871;n cho th&#7871; h&#7879; tr&#7867;, &#273;&#7891;ng th&#7901;i c&#7847;n có gi&#7843;i pháp &#273;&#7875; nâng cao trình &#273;&#7897; v&#259;n hóa, nâng cao nh&#7853;n th&#7913;c cho thanh niên, &#273;&#7863;c bi&#7879;t là thanh niên &#7903; vùng sâu, vùng xa, vùng &#273;&#7891;ng bào dân t&#7897;c thi&#7875;u s&#7889;. &#272;ó là n&#7873;n t&#7843;ng &#273;&#7875; t&#7893; ch&#7913;c &#272;oàn th&#7921;c hi&#7879;n nhi&#7879;m v&#7909; giáo d&#7909;c trong giai &#273;o&#7841;n hi&#7879;n nay.&nbsp;</span></p> </span> <p align="right"><font face="Arial" size="2"><b><i>Theo PYO</i></b></font></p> </body> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

TTO - Cột mốc 70 năm ghi dấu hành trình trưởng thành, đồng thời mở cánh cửa cho chặng đường mới đầy thách thức, cả sự cạnh tranh trong chính phong trào sinh viên tại TP.HCM.

Agile Việt Nam
;